SP: 'Het college liegt en draait om de feiten heen' MAZDA PENNINGS 8TADS I RADIO! 94.6 MaasposT Tal van attracties in Schiedam op nieuwe Autovrije Zondag CORRECT worms Open Ateliers in Schiedam IWe antlers! DISCOUNT OOK OP DE KABEL: 1 "•lac Asbest in Nieuwland zorgt voor rumoer in raad Mooi, niet af in Kwispel Noodnet millenium in orde Nieuwelan Schiedam Tel. 010-2464222 Deze week in Ziekenhuis Podium Auto kan best een dagje blijven staan Echt bruynzeelparket alleen op dit adres •TTi <p Schiedam Oplage 38.000 ROTTERDAM 10-16 UUR za-zo -18-19 SEPT. r-T-7 1 _1 I L J i HARD- SOFTWARE TEGEN BODEMPRIJZEN ROTTERDAM Maassluis 99.0 FM, Cape lie a/d IJssel 99.0 FM, Hoek van Holland 99.0 FM, Hoogvliet 104.7 FM, Groot Rotterdam 105.9 FM mmr. SCHIEDAM - De mooiste (particuliere) tuinen van Schiedam waren zaterdag 11 September open voorpubhek. Open Monumentendag 1999 stond namelijk in het teken van Monumentaal Groen en daar horen volgens de commissie ook een aantal schitterende privetuinen bij. De schoonheid van al het groen en de bloemen kwam nog eens extra tot uiting door het prachtige weer van het afgelopen weekeinde. De Maaspost-fotograaf bleek het meest onder de mdruk van een vele meters diepe tuin aan de Tuinlaan. Foto Ro9er van der Kraan Schieland en Holy zijn al volop bezig met de nieuwbouw Jubileumweek wordt 'Feest der herkenning' W=A Nieuwe Art Gallery maakt naam met kunst op Internet Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 ZIE ADVERTENTIE elders in deze krant Binnenhuisarchitect geeft gratis kleur advies aanstaande zaterdag van 12.00 tot 17.00 bij Decokay van Loenen Dam 41 Schiedam Tel. 4266192 Foto Video Audio KTV Telecom NU i OP VAKANTIE!! Plaats: Nr: Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 15 September 1999 6e jaargang nr.37 SCHIEDAM - Er stond maar een punt op de raadsvergadering van afgelopen maandag: de Stadsvisie. De discussie was tam en iedereen dacht dan ook vroeg klaar te zijn. Om tien uur wil- de voorzitter Scheeres de vergadering beeindigen. Maar net voor zijn voorzittershammer viel, vroeg..., nee nam, Yorick Haan van de Socialistische Partij het woord. Hierna volgende een spannend politiek half uurtje met een rood aanlopende burgemeester, een zwijgende wethouder en sissende fractielei- ders. SCHIEDAM - In het kader van de Zuid-Hollandse Kunstestafette organiseert Kwispel de kunstmanifesta- tie Mooi, niet af... Twintig kunstenaars uit schiedam en directe omgeving exposeren werken die kwalitatief aan de eisen van de maker vol- doen maar die ze om de een of andere reden (soms na ja- ren worstelen) niet hebben voltooid. Niet atleen schrij- vers kennen namelijk een 'writers block'. Ook beel- dend kunstenaars kennen zo hun moeilijke momenten maar die strijd is tot nu toe binnen de muren van het atelier gebleven. de manifes- tatie in Kwispel laat voor het eerst iets zien vcan de wor- steling van de kunstenaar met geest en materie. Mooi, niet af... is tot en met 3 okto- ber te zien in Kwispel (in het voormalige gemeente-ar- chief) aan de Korte Haven 133. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft net als veel andere steden deelgenomen aan de landelijke alarme- rings- en verbindingsoefe- ning in de nacht van 8 op 9 September. Gemeten naar het succes van deze oefening hoeft niemand bang te zijn voor de komende jaarwisse- ling. De kernveiligheidsstaf, bestaande uit de burgemees ter, de brandweercomman- dant, GGD-directeur, ver- vangend districtschef van politie, de ambtenaar ram- penbestrijding en de ge- meentevoorlichter, was bin nen zeventien minuten na alarmering op hun post. Ook de aansluitingen op het nationaal noodnet werden deze avond getest. Zowel de telefoonlijn, telefaxlijn als bijbehorende apparatuur waren in orde. Dit betekent dat de veiligheidsstaf met al- le hulpdiensten, ministeries en de provincie kan commu- niceren als het openbare te- lefoonnet niet zou functione- ren. Omdat in een echte rampsituatie ook de fractie- voorzitters van de in de raad vertegenwoordigde partijen in kennis gesteld moeten worden, werden ook zij in het kader van de oefening verrast met een telefoontje. SCHIEDAM - In een 'thera- peutische' praatsessie in Zandvoort heeft de bestuur- lijke en ambtelijke top van de gemeente Schiedam een aanzet gegeven voor de broodnodige verbeteringen in de ambtelijke organisatie. Directe aanleiding voor de verbeterslag was de kriti- sche toonzetting van de zelf- analyse en de reactie daarop van de commissie Brink man. In zandvoort werd be- sloten tot een pakket maat regelen om in de toekomst slagvaardiger te kunnen werken. Zo is onder meer besloten om de functies van gemeentesecretaris en sec- tordirecteur bestuursdienst los te koppelen. Bovendien wordt een inventarisatie ge- maakt van en een plan van aanpak voor de knelpunten in de ambtelijke organisatie 'Ongepast gedrag' vond M. Siljee van de PvdA. 'Een overval' brieste W. van Wijk (WD), Verwarring en emoties alom rond dit niet gea- gendeerde punt: de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vra- gen van de SP over de asbestpro- blemen in Nieuwland. De 'SP- overval' eindigde met een motie van wantrouwen waarin de partij - harde taal spreekt. „Het college draait om de feiten heen en liegt in de beantwoording van schriftelijke vragen", aldus de SP. Het gebied rond de Van Marken- straat is al maanden in het nieuws omdat de sloop van de daar staan- de flats wordt opgehouden door gevaarlijk asbest. Drie resterende gezinnen maken samen met een actiegroep en de SP bezwaar tegen de sloop. Tegen de onzorgvuldige aanpak van sloper die was begon- nen zonder dat de gemeente hier- van wist en de amateuristische werkwijze door een asbestverwer- kend bedrijf. Het inderhaast inge- schakelde bureau Search oordeel- de dat het hele gebied ernstig is verontreinigd en dat slechts een grote en dure asbestsanering de on- stane problemen kan oplossen. De sloop werd na illegale dumpin- gen van 'ander' asbest op op 21 mei stilgelegd. Volgens SP fractie- voorzitter Yorick Haan wijzen nu alle betrokkenen: gemeente, slo per, bewoners, asbestverwijderaar en onderzoeksinstituut met de be- schuldigende vinger naar elkaar. Vandaar de schriftelijk vragen van de SP aan het college. Het ant- woord van burgemeester en wet houders werd onlangs verstuurd aan de politieke partijen. De SP toonde zich meer dan onte- vreden over de antwoorden en be- sloot deze zaak in de eerstvolgende raad aan te kaarten. Ongebruikelijk want dit onderwerp stond helemal niet op de agenda. Haan: „In deel- gemeente IJsselmonde was het ge- bruikelijk om aan het eind van elke raadsvergadering met de wethou der in debat te gaan over de beant woording van schriftelijke vra gen." Voor de raad in Schiedam was het DE COMPUTER KOOPJES BEURS dus absoluut niet gebruikelijk. De raadsleden vielen bijkans van hun stoelen. Voorzitter Scheeres, koortsachtig bladerend in het re- gelement van orde, moest toegege- ven dat de SP recht op spreektijd had. Triomfantelijk liet de SP de betreffende passage zien (artikel 36 lid 6). Zoekende wetgeleerden en sissende raadsleden die hun vroege borrel zagen vervliegen, lieten hun onvrede duidelijk horen. Eenmaal aan het woord liet Haan geen spaan heel van het gevoerde beleid. De gezondheid van de om- wonenden in gevaar te brengen. Hij beschuldigde B W ervan 'leugenachtig met de feiten om te springen'. 'Onparlementair en onbeschoft' was het oordeel van de collegepar- tijen. Toen de SP aansluitend op haar betoog een Motie van Wan trouwen indiende, moesten wetge leerden als burgemeester Scheeres diep in de boeken om te bezien of zoiets volgens de regels wel kon. WD en PvdA maakten bezwaar maar konden de motie niet verhin- deren. Pas met een voorstel van CDA'er M.P. van Mansum (eerst de antwoorden van het college af- wachten en daama pas over de mo tie van wantrouwen stemmen) klaarde de lucht wat op. Dat voor stel werd door een ruime meerder- heid gesteund. Door Frank Willemse organisatie: Interexpo Media - Holland www.interexpo.nl SCHIEDAM - In ruim vijftig plaatsen in Nederland blijft de auto zondag 19 September een dagje staan. Ook in Schiedam wordt die dag een Autovrije Zondag gehou- den. De dag is een initiatief van de Vereniging Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije Zon dag. Inwoners worden verzocht de auto een dag te laten staan. De laat- ste autovrije zondag werd in 1973 gehouden met de oliecrisis. In 1997 werd na jaren weer eens een autovrije zondag georganiseerd in Deventer. Een kwart van de auto- bezitters liet die dag de auto be- wust staan. Ook nu lijken de neu- zen in de positieve richting te staan. Uit een enquete bleek dat zes van de tien Nederlanders voor een Autovrije Zondag is. De Autovrije Zondag is op zich geen anti-autodag, maar een dag van bezinning. „Zelfs de meest verstokte autorijders hoor je kla- gen over de dagelijkse drukte en onveiligheid op straat", zegt R. Danen van Milieudefensie. „En rustiger wordt het niet. Dit jaar rij- den er maar liefst zes miljoen per- sonenauto's door de straten. Reden genoeg om eens bij de problemen stil te staan." De organisaties die achter het initiatief zitten hopen dat gemeentebesturen, buurtcomite's en winkeliersverenigingen geprik- keld worden om te zoeken naar creatieve oplossingen voor de ver- keersproblematiek. Milieudefensie denkt zelf aan beter en goedkoper openbaar vervoer, autoluwe bin- nensteden en betere voorzieningen voor voetgangers en fietsers. In de wijken West en Zuid worden straatspeelactiviteiten voor de jeugd georganiseerd. Op het Stad- serf wordt een fietsbeurs gehouden met onder andere ligfietsrijlessen, kraampjes, bijzondere fietsen, een occasionmarkt en een cursus fiets- repareren. Men kan hier van 13.00 tot 16.30 uur terecht. Er worden workshops banden plakken geor ganiseerd, fietsverlichtingmaken en remkabels smeren. De meest bijzondere fietsen zijn te vinden op de Zelfbouwmarkt. Een maxi cosi is te zien waarmee ba by's vanaf drie maanden mee kun nen op de fiets, een fietskar die V L O E R E N wordt aangedreven op zonne-ener- gie en een ligfietsaanhanger met kinderzitje. Op dit plein kan ook geoefend worden in het skaten. Als afsluiting van de dag wordt er een skate-rally gehouden langs een parcours van achttien kilometer. Start hiervan is om 19.00 uur bij De Erker aan de Jan van Avenes- straat. De politie en blockers van Skate New begeleiden de stoet die voert door West, Zuid, Centrum, Oost, Woudhoek, Groenoord en Nieuwland weer terug naar West. Er zitten een aantal lussen in het parcours zodat voor de minder ge- oefenden de mogelijkheid bestaat bij zo'n lus even uit te rusten. Wie de grote autoloze zondag-pos- ter, die onder andere in deze krant te vinden is, zondag voor het raam hangt dingt mee naar een fiets ter waarde van duizend gulden. Ook zijn er drie voordeelurenkaarten van de NS te winnen. Bij de RET kunnen dit weekeinde twee weekendkaarten worden ge- kocht voor de prijs van een. De weekendkaart is een vervoersbe- wijs voor de tram-, bus en metrolij- nen van de RET en kost fl. 4,50 per stuk. Speciaal ter gelegenheid van de Autovrije Zondag zijn er twee weekendkaarten voor de prijs van een te koop. Deze actie is uitslui- tend geldig op 18 en 19 September. Met de kaart kan ook twee keer een uur onbeperkt worden gereisd op alle RET-lijnen. Het aantal zo nes en strippen is tijdens dit uur onbeperkt. Bovendien mag een kind tot elf uur gratis worden mee- genomen. De kaart is te gebruiken op vrijdag vanaf 17.00 uur en de gehele zaterdag en zondag en is niet geldig op het nachtnet, bij de NS en het streekvervoersbedrijf ConneXXion. De kaart is met kor- ting te verkrijgen bij de VVV. I OE GROOTSTE FOTO. VIDEO, AUDIO, TV.- SPECIALIST SUPER 0PRUIMING met kortingen tot 80% FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! NEEM GRATIS MEE De "LUCKY SALE", krant. |gj| 16 pagina's boordevol lias* aanbiedingen. IflU-TOOAY SCHIEDAM - Lopend of, ge- zien de afstand misschien toch maar liever op de fiets, konden Schiedaminers het afgelopen weekend van atelier naar ate lier 'hoppen'. Schiedamse kun stenaars hadden namelijk, in het kader van de Open Atelier- dagen, hun ateliers opengesteld voor het publiek. In Pand Pau- lus was een plattegrond ver- krijgbaar waarop alle ateliers van deelnemende kunstenaars stonden vermeld. Zo kon ieder een nu eens met eigen ogen zien hoe de kunstenaars te werk gaan en waar ze hun ei leggen. Uiteraard waren de deelne mende kunstenaars bereid tot het geven van tekst en uitleg bij hun werk. Op de foto het ate lier van Esther Zitman. Foto Roger van der Kraan klein Alleen deze week tijdens ons Holiday Party worden keukens voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden, compleet met apparatuur. Bovendien gaat u met Hans Verkerk gratis op vakantie. vraag naar de voorwaarden DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND CAPE11E A/D USSEL WORMERHOEK 12 - 0104506666 - ROTTERDAM 0MM00RD: SATI1NB10EM 55 0104550511 SCHIEDAM: NIEUWP00R1WEG 8 - 010-2450393 Bet Rotterdam* Dagblad fcwriebt de kormm de maanden ultgwbreld ever de Rotterdam*® haven. Bovendien kunt u nd ook zed gratia kennlamaken met de haven. WiJ trafc- mw u narjwKJk bij een kwartaatsbonne- ment met automatieche totaling op twee i_. -jii- a. -J Ja, Ik wil kennismaken met het Rotterdams Dagblad en de Rotterdamse haven 3i,98 per maend) Naam: Voorl: m/v Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mndgeen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1