0 a I Mooi, nietaf. 617.300 BANENDAG BIJ CORRECT ^°S hoor hoor+ »TT» xlx Totale oplage 'Alertheid op zijn plaats' Plaatsing watermeters in voile gang Winnaar TalentenGala bij Staatslot Junior Museum- week Platform Schiedam wint naamstrijd MAZDA PENNINGS een ervaren Systeem- beheerder Deze week in Expositie Kethel SP heeft 'goede voornemens' Stijging aantal bezwaarschriften arrangementen programma Zie adv. elders in de krant Openstelling toren Grote Kerk 0 Schiedam Oplage 38.000 Wie anders! Tel. 010-2464222 Opgeteld debestej MARkt MAGERE RUNDERGEHAKT ngs 1,5 kiloO JONGE KAAS VERS VAN HET MES 098 EMMER GEVULD MET DIV. SOORTEN APPELS099 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 VAN 12.00-20.00 UUR Van Leeuwen gelooft niet in inspiratie of goddelijke vonk Boek over 75 jaar Christelijk onderwijs verschenen Fire Escape Nieuw opieidingscentrum geopend 24 en 25 September Nationale Hoortestdagen DIJKSHOORN HOORTECHNIEK ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT J Ja, ik wit kennismaken met het Rotterdams Dagblad en de Rotterdamse haven 31 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) HMMMH WOENSDAG 22 September 1999 6e jaargang nr.38 College op zoek naar 3,8 miljoen MM SCHIEDAM - Ruim 370.000 woningen in het verzorgingsgebied van Wa terbedrijf Europoort krij- gen in de periode tot en met 2007 een eigen watermeter. De bewoners gaan dan beta- len voor de hoeveelheid wa ter die zij zelf verbruiken Tegelijk met de meter wordt er een terugstroombeveili- ging aangebracht, die voor komt dat er gebruikt water kan terugstromen in het lei- dingnet. Op dit moment is het waterbedrijf bezig in Schiedam waar 7000 wonin gen zijn zonder eigen water- meter. Dit zijn bijvoorbeeld appartementen in flatge- bouwen met een collectieve watermeter, maar ook wo- ningen waar men een water- meter deelt met de buren Op dit moment moeten er nog zo'n 2000 worden ge- plaatst. Wanneer men met de buren op een watertoe- voer is aangesloten, moeten de werkzaamheden in ai de- ze woningen tegelijkertijd plaatsvinden. Het is daarom van belang dat het waterbe drijf op het afgesproken tijdstip toegang tot de wo ningen kan krijgen. Er wordt naar gestreeft om de werkzaamheden in Schie dam dit najaar af te ronden. SCHIEDAM - Voor de win naar van het eerste Schie- damse TalentenGala, dat zaterdagavond 25 Septem ber plaatsvindt op de Koe- markt, is een plaatsje gere- serveerd in het voorpro- gramma van het Staatslot op Locatie, waarvan de op- namen zondag op het Stad- serf worden gemaakt. Het grootste Schiedamse mu- ziektalent wordt gekozen door een deskundige jury bestaande uit Jac d'Ancona, Jan Loman (Parkpop), Leon Lansbergen (Staatlot) en Gordon de Boer (Rotter- dams Dagblad). De presen- tatie van het TalentenGala, dat om 20.15 uur begint, is in handen van Ruud van der Heijden, dat van het Staats lot van Chiel van Praag, SCHIEDAM - De Junior Museum Week wordt dit jaar voor de tweede keer ge- houden en wel van zaterdag 25 September tot en met zondag 3 oktober. Kinderen met het speciale NJM pas- poort kunnen gratis de deel- nemende musea in het land bezoeken. De Junior Muse- n Week wordt georgani- seerd door de Stichting Mu seum Jaarkaart en is be- doeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Ook Mu- seummolen De Nieuwe Palmboom doet weer mee aan dit landelijke evene- ment waar kinderen op een aantrekkelijke manier ken- nis kunnen maken met mu sea. Het centrale thema is 'de Uitvinding'. Via de ba- sisscholen schreven zich nu ai meer dan 30.000 kinderen in. Het NJM-paspoort kan nu nog worden gehaald bij museummolen De Nieuwe Palmboom aan de Noord- vest 34. Hierin zit ook een Railrunnerkaartje van de NS mits er per drie kinderen een volwassen begeleider meegaat. SCHIEDAM - Het college van B en W komt 3,8 miljoen gul den tekort om de begroting voor het komende jaar sluitend te maken. Binnenkort levert het college daartoe een dekkings- plan in. Vorig jaar ontstond er nog grote commotie toen B en W voorstelden het schoolbuitenhuis en de kunstklassen af te schaffen. Na grote druk werden die twee voorstellen ge- schrapt. Alertheid is op zijn plaats, zo wordt geconcludeerd in de con- cernbegroting 2000: „Vanaf 1993 is sprake van rekeningstekorten, terwijl ook bij de gemeentelijke grondexploitatie sprake is van een jaarlijks toenemend tekort. Momenteel profiteert de gemeente Schiedam nog van de zeer gunstig lage rentestand, zodat de leningen die zij heeft uitstaan, relatief niet zo zwaar op de begroting drukken. Maar, zo waarschuwt het college, een stijging van de rente in de toe- komst betekent een toenemende druk op de beschikbare middelen. Een pluspuntje is de verhoogde opbrengst van parkeerboetes die de gemeente komend jaar denkt te kunnen innen. Er is sprake van een flinke stijging, schrijft de gemeen te hoopvol. Opvallend is de vermelding van het Theater a.d. Schie in de risico- paragraaf van de concerbegroting. In de paragraaf somt de gemeente zaken op die een risico kunnen vormen voor de balanstotaal van het huishoudboekje. Het theater kampt met een exploitatietekort, maar dat ligt niet aan een lage be- zettingsgraad van de stoelen. Het blijkt dat de exploitatie van het ge- bouw zelf (de afschrijving van du re technische voorzieningen) te laag is ingeschat. Er lopen nu ge- SCHIEDAM - Platform Schiedam heeft de naamstrijd met Gemeente- belangen gewonnen, en mag zich voortaan Leefbaar Schiedam noe- men. Platform Schiedam leverde het verzoek eerder in dan Gemeen- tebelangen. zoekt. Zie advertentie elders in deze krant 1 kiloOa 3 kilo£a V00R DE DEIIB EN GRATIS PARKEREN. SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND VRIJDAG 24 SEPTEMBER CEINTUURBAAN 111 R'DAM sprekken tussen de gemeente en het bestuur van het theater om het tekort beter te kunnen beheersen. De sector Onderwijs van de ge meente schrijft met zorg over het lerarentekort dat ook Schiedam teistert. „De Schiedamse schoolbe- sturen doen hun uiterste best alle vacatures vervuld te krijgen. De uitkomst is voorlopig dat scholen zich gelukkig mogen prijzen als voor elke klas een docent staat." Vooral bij ziektes van leraren is de situatie nijpend: invallers zijn voor de scholen een luxe geworden. Het probleem speelt niet alleen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Problemen zijn er ook bij de BGS, waar mensen werken met een han dicap die normaal gesproken moeilijk op de arbeidsmarkt te- recht kunnen. De Wet Sociale Werkvoorziening is onlangs aan- gescherpt, waardoor nieuw aange- melde personen (na herindicatie) voor de helft worden afgewezen. Hierdoor loopt de productie van de BGS in gevaar. Vanaf dinsdag 26 oktober wordt de begroting door de politieke par- tijen in de commissievergaderin- gen behandeld; de behandeling in de raad vindt plaat op dinsdag 9 en donderdag 11 november. SCHIEDAM - Een enkeling dacht dat er afgelopen zondag in Schiedam echt geen auto door de straten zou rijden. Maarzo strikt als tij'dens de oliecrisis in 1973 was de Autoioze Zondag van 1999 nu ook weer niet. Het ging dit keer meer om vrijwilligheid en om leuke alternatieven. Op het Stadserf stond de fiets centraal. Tweedehandsjes konden voor een zacht prijsje op de kop worden getikt en bij experts kon een mini-cursus bandenplakken worden gevolgd. Ligfietsen waren er ook in allesoorten en maten. En hoeje daar op een snel/e manier mee vooruit komt, werd uitvoerig gedemonstreerd. Meer over de Autoioze Zondag elders in deze krant. Foto Roger van derKraan I SCHIEDAM - De Socialistische Partij heeft gisteren op de Hoog- straat het startsein gegeven voor de campagne 'Een nieuwe eeuw, een schone lei'. Met de campagne wil de SP meer Schiedammers betrek- ken bij de strijd tegen de tweede- lirig. Terwijl koningin Beatrix in Den Haag de troonrede voorlas, deelt de SP een eigen versie van de troontrede uit, zoals deze de dag ervoor in Den Haag door de eigen SP-koningin is voorgelezen. De campagne-pakketjes die door de SP worden uitgedeeld, bestaan uit folders in de vorm van een lei, een klein schoolbordje dus. In de folder staan enkele onderwerpen waar de SP in de nieuwe eeuw wil afrekenen: kinderarbeid, tweede- ling, sociale afbraak, milieuvervui- ling, kistkalveren en wapenwed- loop. De folders staan nogal bol, want binnen zit een schuursponske in de vorm van een tomaat met de tekst 'nieuwe eeuw, schone lei. SP'. In de komende weken zal de SP in Schiedam duizenden leitjes aanbieden: op de markt, tijdens de Brandersfeesten maar ook gewoon huis-aan-huis. w SCHIEDAM - Het aantal bezwaar schriften dat bij de gemeente Schiedam worden ingediend, neemt sterk toe. Dat constateert de Bezwaar- en Beroepschriftencom- missie in haar jaarverslag over de periode mei '98 tot en met april '99. In totaal werden er 523 be zwaarschriften in behandeling ge- nomen. In de vorige periode be- droeg dit aantal nog 470. Het aan tal gegrond verklaarde bezwaar schriften is gehalveerd van 11 naar 5 procent. De commissie spreekt haar zorg uit over het aantal bezwaarschriften dat niet binnen de wettelijke ter- mijn zijn behandeld. De periode tussen het moment van indiening van een bezwaarschrift en de te houden hoorzitting duurt volgens de commissie veelal nog te lang. Met een geautomatiseerd registra- tie- en signaleringssysteem moet het volgens de commissie mogelijk zijn de doorlooptijd van de be zwaarschriften tot de wettelijke termijn terug te brengen. Ook na- dat de commissie zijn advies over het bezwaarschrift heeft ingediend, duurt het te lang voordat de indie- ners en de belanghebbenden de be- slissing thuis hebben ontvangen. De commissie dringt er dan bij het college van B en W ook op aan 'de verantwoordelijken binnen de ge meentelijke organisatie hierop aan te spreken'. Kritiek uit de commissie op de GGD die zijn adviezen niet inzich- telijk en helder formuleert: „On- danks een aantal verbeteringen voldoen met name adviezen van de GGD nog steeds niet aan de crite ria die de wet en de jurisprudentie hieraan stellen." Daarnaast heeft de commissie niet de indruk dat het college van B en W de actualisering van oude be- stemmingsplannen voortvarend aanpakt: „De commissie dringt er bij het college op aan om passende maatregelen te nemen." AV-- W" Ae^pete' \|09 *eVl„ .Vi VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 SCHIEDAM - De gemeente Schiedam "onderzockt of de toren van de Grote of Sint Janskerk voor het publiek kan worden opengesteld. Vanuit verschillende kanten kreeg de gemeente te horen dat hiervoor belangstelling bestaat. Toeristen, dagjesrecreanten, leerlingen van het onderwijs en inwoners van Schiedam zouden best wel eens de trap- pen van de toren willen be- klimmen om te genieten van een mooi uitzicht op de stad en omgeving. In Vlaardingen en Maassluis worden de torens van de Gro te Kerk (Vlaardingen) en Groote Kerk (Maassluis) al verscheidene jaren geregeld- voor het publiek opengesteld. 9 Gratis Hoortest en Hoortoestel Controle 9 voor meer info zie advertentie in dit blad de grootste fotoT VIDEO, AUDIO, TV.-' SPECIALIST FINALE 0PRUIMING met kortingen tot 80% ■- ------ - - ••■■UMIBWH HI'IJM I W MV l#VI klein FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom SCHIEDAM - Twintig kunste- naars uit Schiedam en omge ving hebben kunstwerken dieei- genlijk helemaal niet zijn afge- maakt, tijdelijk afgestaan aan Kwispel. Daar worden de wer ken geexposeerd onder de noe- mer Mooi, niet af... De tentoon- stelling is georganiseerd in het kader van de Zuid-Hollandse kunstestafette. De kunstwerken voldoen weliswaar aan de kwa- liteitseisen van de maker maar zijn om de een of andere reden nooit voltooid. Ook beeldend kunstenaars kennen zo hun moeilijke momenten maar die strijd is tot nu toe binnen de mu- ren van het atelier gebleven. De expositie van on voltooide kunst werken in Kwispel brengt daar voor het eerst verandering in. Kwispel is te vinden aan de Kor- te Haven 133 (voormalig ge- meente-archief). De tentoonstelling Mooi, niet af... is te zien tot en met 3 okto ber. Foto Roger van der Kraan ti -A etet ho i aldr.i& Alieen deze week tijdens ons Holiday Party worden keukens voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden, compleet met apparatuur. Bovendien gaat u met Hans Verkerk gratis op vakantie. vraag naar de voorwaarden DONDERDAG A VRIJDAG KOOPAVOND CAPEUf A/D USS£L WORMERHOEK 12 - 010-4506666 ROTTERDAM 0MM00RD: SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 OUD-BEYBtlAND: B. DE VRIES BROEKMANLN 2 0186-621066 NU GRATf. OP VAKANTIE!! Het Rotterdam* Dagblad berleht de komen' tie maanden ultgebrold over de Rotterdamee haven. Bovendien kunt u nu ook zelf gratis kertnlemaken met de haven. WiJ trak- teren u namelijk bij een kwartaatabonne- ment met automattscha betalfng op twee MPs voor ®en fDDtlvaart met de Sjjldo. Naam: Voorl: I per maand) m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam 0 Geldt alleen als u de afgelopen 3 mndgeen abonnee geweest bent. fl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1