I Motie van Treurnis door ordevoorstel omzeild mm FOT# nm 10.° 10.° Ach wat zielig Showroomverkoop van keukens. 617.300 MUZIEK 10-DAAGSE IN HET CORRECT CD THEATER MAASPOST Asbestaffaire Van Markenstraat: Forse subsidies bij zonneboilers Collecte Brand- wonden Geslaagde millennium- oefening Deze week in Ouderen Buit bij baby in kinderwagen Je zit eretribune in Maasstad weekbladen Let op de kri 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 VSB Prijs Opa en kleinzoon- beeld voor Frankeland gekozen Open Asiel Belangstelling wat minder, maar niet minder warm S.C. Spaland Wil volgend jaar al door naar de vierde klasse Vragen over Zalmsnip [POouu© ©§®H9go Steffi]®®©© Gam E)09a tc>e MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Binnenhuisarchitect geeft gratis kleuradvies! Aanstaande zaterdag van 12.00 tot 17.00 bij DECOKAY VAN LOENEN Dam 41 Schiedam *010-4266192 FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom Opget®!! de beste[ MilHfcj 3 KILO KIPPENPOTEN 00 NOORDHOLLANOSE KAAS KG KOFFIE 00 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Wooning, in Bergschenhoek en Rotterdam, heeft alles op het gebied van keukens dat weg moet. Er moet plaats gemaakt worden voor de nieuwste modellen. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot 70 En een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELUK BOD gekocht kunnen worden. De showroomverkoop duurt de hele week. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN; niet voor handelaren. De showroomverkoop wordt gehouden bij Wooning, Leeuwenhoekweg 2 in Bergschenhoek, telefoon: 010- 5216977 en Olympiaweg 44a in Rotterdam, telefoon: 010-4791944. GEOPEND MAANDAG T/M ZATERDAG, VRIJDAG K00PAV0ND. Wooning Rotterdam a.s. zondag open! EfJa ik wil graag een abonnement op deze spetterende krant Of bel gratis Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 6 oktober 1999 6e jaargang nr.40 IMMMi SCHIEDAM - Wederom verbaasde gezichten tijdens de ge- meenteraadsvergadering. Vorige keer, tijdens de raadsverga- dering van 13 September, was het nog Y. Haan (SP) die de aandacht naar zich toetrok toen hij onverwacht een motie van Wantrouwen indiende tegen B en W. Het college had gelogen in de schriftelijke beantwoording over de asbestaffaire in de Van Markenstraat, vond hij. Nu was het M. Siljee (PvdA) die de raad afgelopen maandagavond enigszins in verwarring bracht. SCHIEDAM - Inwoners van Schiedam kunnen het ko- mende jaar behoorlijk be- sparen op het aanschafbe- drag van een zonneboiler Met de actie 'Het 10.000 zonneboilerplan' die vrijdag 1 oktober van start is ge- gaan, maken ONS Energie, de rijksoverheid en de ge- meente Schiedam de aan- koop van een zonneboiler extra aantrekkelijk door flinke subsidies te verstrek- ken. De actie loopt tot en met 31 december 2000. In totaal zal het bij de subsidies van ONS Energie en de rijksoverheid gaan om een subsidiabel bedrag tussen de fl. 750,- en fl. 1.200,-, afhan- kelijk van het merk en type zonneboiler en de woonsitu- atie. Daarnaast geeft de ge- meente fl. 500,- extra subsi- die aan de eerste tachtig in woners van Schiedam die via deze actie tot aanschaf van een zonneboiler over- gaan. Tijdens de actie is de aanschaf van een zonneboi ler niet alleen goedkoper vanwege de subsidies, maar ook vanwege de actieprijzen die een aantal fabrikanten hanteren. Een zonneboiler verwarmt water door gratis zonlicht. Gemiddeld hal- veert een zonneboiler het energieverbruik voor warm water, wat een aanzienlijke besparing van energiekosten kan opleveren. Wie meer in- formatie wil kan bij ONS vragen om de brochure 'Het 10.000 Zonneboilerplan', tel. 457 68 89. SCHIEDAM - In de week van 10 tot en met 16 oktober gaan ruim 55.000 collectan- ten op pad voor de Neder- landse Brandwonden Stich- ting. Gelukkig kennen de meeste mensen niet de pijn van een verbrandingsslacht- offer. Maar iedereen heeft zich weleens gebrand aan een hete pan of aan kokend water en weet hoe pijnlijk zelfs een kleine brandwond kan zijn. Sinds 1971 zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich in voor brandwondenslachtoffers. Dankzij deze inzet en de gif- ten van vele Nederlanders is er in de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de be- handeling maar ook bij het voorkomen van brandwon den. SCHIEDAM - Hoewel het steeds onwaarschijnlijker wordt dat er tijdens de ko- mende millenniumwisseling ernstige calamiteiten zullen optreden werd vorige week in de gemeente een rampen oefening gehouden waarin werd uitgegaan van het erg- ste scenario. Een geslaagde oefening, zo werd na afloop geconcludeerd. Een langdu- rige stroomstoring, rond twee 's nachts, ordeversto ringen in de binnenstad door grote groepen jonge- ren en tot overmaat van ramp een grote brand in een verzorgingshuis. Dit waren de ingredienten van de oefe ning waarvoor de veilig heidsstaf in het politiebu reau aan het Bijdorpplein bijeen kwam. Het begon allemaal toen P. van Mansum (CDA) reageerde op punt U van de lijst van mededelingen. Een brief van bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland over de vervuiling op het sloopterrein Parkweg-Oost: ,,Voorzitter, u stelt ons voor deze brief Voor kennisge- ving aan te nemen, maar dat gaat ons wat te snel, zeker gezien de discussie die zich afspeelde aan het eind van de raadsvergadering van 13 September." Van Mansum stip- te aan dat dat de brief geschreven is uit 'ongerustheid' over de ge- zondheid van wijkbewoners en dan vooral die van hun kinderen: „Wij vinden dan ook dat een ter- mijn van zeven weken tussen ont- vangst volgens het poststempel en beantwoording te lang. De veilig- heid en gevoel van veiligheid bij wijkbewoners is in het geding, za- ken waarover ook de SP zich bij monde van collega Haan terecht zorgen maakte en maakt." Essen- tiele zaken, daar praten we over, aldus Van Mansum die verwees naar de aanwezigheid van asbest in het sloopafval van de Van Marken straat en in de flats zelf. Kunnen bewoners zich nog wel veilig voe- len in de wijk? Krijgen ze tijdig voldoende en goede informatie van het college van B en W? Het is een emstige zaak waar niet licht- vaardig in de raad over mag wor- den gedacht. Juist daarom, zo leg- de Van Mansum uit, stelde hij vo rige maand voor om de motie van Wantrouwen van de SP even in de lade te leggen. Eerst zouden alle partijen de gelegenheid moeten krijgen om zich in het dossier te verdiepen, en de beantwoording van het college van B en W op de iaiHOEtBEmaai vragen van Haan af te wachten. Maar, zo verweet Van Mansum het college: B en W hebben de vragen van Haan helemaal niet beant- woord en verspreid onder de raadsleden, en zich dus niet gehou den aan de afspraak, gemaakt na de laatste raadsvergadering. Het college schreef in een brief de raadsleden eerst op een informatie- bijeenkomst over de kwestie laten informeren en ook het onderzoeks- bureau de mogelijkheid geven eel) nadere toelichting te verzorgen. Het CDA, SP en AOV vinden dat er nu een situatie is ontstaan waar in het normaal functioneren van het stadsbestuur niet mogelijk is: „omdat het college de door het raadslid Haan gedane beschuldi- gingen niet heeft weerlegd en daar- mee zijn geloofwaardigheid in het geding brengt." Maar voordat Van Mansum een motie van Treurnis in stemming kon brengen, ondersteund door de SP en AOV, reageerde M. Siljee (PvdA) nadat er twijfel ontstond over de juiste interpretatie van het ordevoorstel dat Van Mansum de vorige keer in de raad had ge- bracht: „Ik weet niet meer wat te doen, de hele discussie staat me niet meer zo helder voor de geest. Siljees suggestie om de motie van Treurnis aan te houden, totdat ie dereen de notulen van de vorige vergadering had gelezen, werd door burgemeester R. Scheeres verworpen. Of je dient een motie in, of niet. Van aanhouden kan geen sprake zijn, aldus Scheeres. Siljee stelde voor eerst de informa- tiebijeenkomst af te wachten (die waarschijnlijk openbaar zal zijn, gehouden op een locatie in Nieuw land), en dus de motie van Treurnis vanavond niet in stemming te brengen. Een meerderheid van de raad was voor het ordevoorstel van Siljee. Haan, lichtelijk aangeslagen, pro- beerde het nog even, hij wilde toch nog een openlijke stemming. Maar Scheeres toonde zich onverbidde- lijk. SCHIEDAM vormgeversprijs -Daar sta je dan", sprak Jan des Bouvrie afgelopen zaterdag bij de uitreiking van de Zuid-Hollandse vu,,„mCVC, sprijs tegen de acht genomineerden. „3S jaar geleden zat ik daar net zo zoalsjullie daarzitten." De qenomineerden wachten vervolgens in spanning af in de aula van het Stedelijk Museum, maar Des Bouvrie roemde eerst nog eens de schitterende Italiaanse architectuur die/e in Schiedam kunt vinden. „Het straalt hier in Schiedam. Dewmnaars werden vervolgens bekendgemaakt door gedeputeerde Marcel Vissers: Evert Ypma, Femke Feenstra, Scarlett Hoott Graafland en Kellie Smits. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Door de Verenigde Naties is 1999 uitgeroepen tot In- ternationaal Jaar van de Ouderen. De Samenwerkende Ouderenbon- den Schiedam willen dit feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen zij alle leden uit voor een bijeenkomst op dinsdag- morgen 12 oktober in De 4 Mo- lens, Nieuwe Damlaan 766. De heer Van Mansum, fractievoorzit- ter van het CDA, zal het thema toe- lichten. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Uitkeringsgerech SCHIEDAM tigden worden zoveel mogelijk ontzien in het tarieven- en heffin- genbeleid, en dat betekent dat de afvalstoffenheffing voor uitke- ringsgerechtigden worden kwijtge- scholden. Ter dekking hiervan stelde het college voor fl. 25,- van de Zalmsnip af te trekken naar een bedrag van fl. 75,-. P. Tijsen (PvdA) zei namens zijn fractie tij dens de raadsvergadering hierover wat bedenkingen te hebben. „Niet omdat het zal betekenen dat huis- houdens met een ruim inkomen hierdoor een bedrag van fl. 25,- zullen missen, maar omdat er naast de bijstandsgerechtigheden, vaak een eenoudergezinnen of alleen- staande vrouwen, nog anderen zijn waarvan het inkomen niet hoger is dan veel mensen in de bijstand." Hij verwees naar mensen met een bijstandsuitkering die vervolgens op hun 65ste AOW krijgen. Wet- houder A.G. Wiegman zei dat deze mensen zich voor de hele Zalm snip kunnen opgeven. Hij zei toe dat in dergelijke gevallen mensen voortaan een brief thuis krijgen. pierro eardin Horloge Pierre Cardift/249,-. Cliiai Cheri Passage 3 1 3111 EG Schiedam 010-4269593 VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 SCHIEDAM - Een 40-jarige man uit Leusden en een 36-jarige vrouw uit Schiedam zijn maandag- middag aangehouden in een super- markt aan het Broersveld omdat zij in een kinderwagen niet alleen de zes maanden oude baby vervoer- den, maar ook voor ongeveer vier- honderd gulden aan tandpasta, ba- byvoeding en shampoo. Ook in de kleding van de vrouw hadden ze het nodige verstopt. Omdat de man en de vrouw afgelopen vrijdag ook al proletarisch hadden gewinkeld in de supermarkt werden zij inver- zekering gesteld. De zes maanden oude baby werd overgebracht naar een kindertehuis. ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein Jong, Jong belegen, belegen, extra belegen,oud 10.00 2 x 500 gram V00B DE DEUH EN GRATIS PARKEREN. SCHIEDAM - Het breekt je hart: al die lieve katjes en hondjes die met hun snuit tegen het ijzer staan gedrukt en dat twee dagen voor Dierendag. Neem ons mee, neem ons mee: lijken ze allemaal te zeggen. Ach, wat zielig. Veel bezoekers van de Open Asieldag, afgelo pen zaterdag, moesten vechten tegen hum impuls om er me- teen drie mee naar huis te ne men. Een vrouw koos direct een cyperse kat uit, 'moet je eens kijken hoe schattig 'ie kijkt', maar haar man was on- verbiddelijk. We kunnen er be- ter nog een nachtje over slapen, zei hij zacht. De vrouw gaf toe, en keek nog een keer naar het katje. Foto Roger van der Kraan De komende maanden kunt u heel veel spette- rend nieuws in het Rotterdams Dagblad verwach- ten. Als u nu een kwartaalabonnement met automatische betaling neemt ontvangt u een fantastisch cadeau; 2 toegangskaarten voor zwemparadijs Tropicana 31,98 per maand) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Telefoon: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent. o

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1