Plan voor afsluiten Polderwegen in spits telt af DE CORRECT WERELDSHOW KRANT HFI m I I MaasposT Tien dagen carpet-land Koemarktbrug wordt opgelapt IHERFSTVAKANTIE 617.300 a mm Totale opiage Ga naar de zon met Maasstad weekbladen Let op de krant van 27 oktober eldiq van 18 t/m 30 oktober Schiedam Opiage 38.000 'Noodzakelijk zo snel mogelijk tot uitvoering te komen Energy Award voor Schiedam? Collectanten gezocht voor diabetes Visiteclubs voor heren op dinsdag Gemeentelijk Havenbedrijf neemt beheer zeehavens Schiedam over Bouman BOUIVIAIM JlEllillll Opgeteld de beste! Deze week in Circus Non-Ferro SVVSMC MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 SPORTSHOES SPORTSWEAR SfJa Of bel gratis 0800 - 06 42 Lijstenmakerij van Loenen Dam 37 Schiedam Tel: 010-4266192 SMITHS CHIPS NU 3 ZAKKEN voor4 PLUSMARKT VAN DE MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Met korting naar het Russisch Staatscircus in Vlaardingen Nieuwe galerie in Schiedam verkoopt kunst en parfum Zes aanstaande leden van SMC op stage naar Thailand NIEUWE PASSAGE 41 (NAAST DE HEMA) SCHIEDAM I II 0 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 13oktober 1999 6ejaargang nr.41 mmm SCHIEDAM - De gemeente Schiedam ontwikkelt samen met de gemeenten Vlaardingen, Delft, Schipluiden, Maasland en Overschie plannen "om de gevaarlijke verkeerssituatie op de polderwegen in Midden-Delfland aan te pakken. Vooralsnog wordt gedacht aan automatische spitsafsluitingen op de Bree- weg, Kerkweg-Kandelaarweg en de Harreweg. Begin dit jaar kwam een Schiedamse lerares nog om toen ze geschept werd door een auto. Voor de uitvoering van het plan is honderdvijftigduizend gulden in de meerjarenbegroting 2000-2004 van Schiedam gereserveerd. De to tale kosten zullen over de verschil- lende betrokken gemeenten wor- den verdeeld. De plannen komen dit jaar in de in- spraak, waarbij het de verwachting is dat de gemeenten nog dit jaar tot een besluit zullen komen. Daarna, zo staat in de meerjarenbegroting van de gemeente Schiedam, is het noodzakelijk zo snel mogelijk tot uitvoering te komen. De verontruste bewoners van' de Schieweg, Kandelaarweg en Schieweg presenteerden in april zelf een plan om de veiligheid op de polderwegen te verbeteren. De bewoners, en met name de fietsers, ondervinden veel last van het sluipverkeer dat de files op de snel- wegen probeert te omzeilen. Aan- leiding voor het maken van het plan was de dood van de lerares op de Schieweg, op 29 januari van dit jaar. De bewoners stelden voor om het verkeer tijdens de spits af te slui- ten. Zij dachten daarbij aan ver- zinkbare palen. De palen zouden moeten worden geplaatst op de sluipverkeerroutes Schieweg, SCHIEDAM - De Gemeente Schiedam is genomineerd voor de Energy Award. De- ze jaarlijkse prijs van de No- vem (de Nederlandse onder- neming voor energie en mi lieu) bekroont succesvolle en waardevolle initiatieven op het gebied van energiebe- sparing. Schiedam heeft in de categorie Wonen een no minate verdiend met het 'Stooklijn-project'. Het idee hierachter is vrij eenvoudig. Bij veel woongebouwen wordt de verwarming cen- traal geregeld en vindt ver warming plaats door een stooklijn. Door de afstelling van deze installatie te verbe teren wordt er gemiddeld 7 procent aan energie be- spaard terwiji het woon- comfort gelijk blijft. Het stooklijn-project heeft de gemeente ontwikkeld in nauwe samenwerking met TNO en de gemeenten Vlaardingen en Maassluis. De uiteiifdelijke prijswin- naars zullen bekend worden gemaakt op 18 november in Naarden. In totaal zijn twin- tig projecten van gemeenten die energie en milieu hoog in het vaandel hebben staan genomineerd in de zes cate gories Bouwen, Wonen, Bedrijven, Verkeer, Eigen Gebouwen en Duurzame Energie. Schiedam gaat in de categorie Wonen de strijd aan met de gemeenten Amstelveen, De Bilt en Stadskanaai. SCHIEDAM - De landelijke collecte van het Diabetes Fonds vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 novem ber. Dit jaar spelen diabetes (suikerziekte) en hart- en vaatziekten een centrale rol in de campagne. Zes van de tien mensen met diabetes overlijden bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten. Alleen onderzoek kan daar veran- dering in brengen. Er wordt nog niet bij iedere deur aan- gebeld voor een bijdrage in de bestrijding van diabetes (suikerziekte). Vrijwilligers die de helpende hand willen bieden bij de collecte zijn dan ook meer dan gewenst. De opbrengst van de collecte gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Voor meer in- formatie over de collecte kan er gebeld worden naar 033 - 462 20 55. SCHIEDAM - Van de acht visiteclubs die de Stichting Ouderenwerk Schiedam or- ganiseert, zijn er twee speci- aal bedoeld voor oudere he ren. Slnds begin September is de visiteclub voor heren in Zorgcentrum Thurlede, ook wel mannensoos genoemd, op de dinsdag in plaats van de donderdag. De mannen soos in dienstencentrum de Woudhoek blijft op de don derdag. De mannensoos is er voor heren vanaf 65 jaar en begint om 10.00 uur. Er wordt uitgebreid met elkaar gepraat, gegeten en er wor den activiteiten gedaan. Be- langstellenden kunnen bel- len naar de Stichting Oude renwerk, tel. 248 68 90, vra- gen naar Anneke van Gurp. Kandelaarweg, Kerkweg (Delft- Schiedam); Harreweg (Delft, Abtswoude en Schiedam) en Zou- teveenseweg en Breeweg (Vlaar dingen, Schiedam; Schipluiden en Delft). De bewoners zelf zouden geen hinder mogen ondervinden van de afsluiting. Gedacht werd om de palen van een zendertje te voorzien, zodat deze automatisch weer zouden zakken als een bewo- ner met zijn auto nadert. Als actie om aandacht voor het plan te krijgen, werd op 17 april de Kerkweg met hooibalen afgezet. A1 gauw formeerde zich een lange rij auto's die noodgedwongen een half moesten wachten. Het is verrassend dat het plan van de bewoners door de gemeenten lijkt te zijn overgenomen. De Vlaardingse wethouder A. Kool (CDA) zei -na overhandiging van het plan van de bewoners- dat hij de afsluiting van de polderwegen tijdens de spits 'moeilijk in mijn gemeente kan verkopen'. Daar- naast waarschuwde hij dat tijdens de inspraakperiode niet alleen de bewoners van de Kerkweg, Kan delaarweg en Schieweg zullen ko men opdraven. De tegenstanders van het afsluiten van de polderwe gen, zo verwacht Kool, zullen dan geheid hun zegje komen doen. Daarnaast zullen de gemeentes om Schiedam heen direct de gevolgen merken wanneer tijdens de spits de betrokken wegen zullen worden afgesloten. De automonbilisten zullen immers op zoek gaan naar nieuwe routes. Het probleem speelt al sinds het begin van de jaren tachtig. ROTTERDAM/SCHIEDAM Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam neemt per 1 januari 2000 het nautische beheer van de zeehavens in Schiedam over. De overgang gebeurt op verzoek van het gemeentebestuur van Schie dam, omdat zij hiermee efficiency- voordelen verwacht te halen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf is al verantwoordelijk voor de nauti sche veiligheid en orde van het grootste gedeelte van het omlig- gende haven- en industriegebied tussen Hoek van Holland en Rot terdam. Schiedam blijft verant woordelijk voor het commerciele beheer van de Schiedamse haven. Ten grondslag aan de overgang ligt een intentieverklaring uit 1992. Daardoor zijn in de loop van de jaren al deeltaken zoals het in- nen van havengelden naar het Ge meentelijk Havenbedrijf Rotter dam gegaan. Jaarlijks worden er zo'n 590 dui- zend ton overgeslagen in de Voor- haven, Wilhelminahaven en Wil- tonhaven. VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 verbazingwekkende verbouwingsopruiming Bouman maakt zich op voor het jaar 2000. Nu showroommodellen slapen en romantisch wonen met gigantische kortingen tot 60%. IJsselmondselaan 175, Rotterdam, Telefoon (010) 284 2111 NEEM GRATIS MEE diverse smaken -a 79 zak a 200 gramI SHOARMA-VLEES -7 g8 1 kilo VERSE APPEL-ABRIKOZEN OF KERSEN FLAPPEN 1 49 per stukI O 9 98 3 voor.l. voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenptein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - Omdat basisschool Kethel, op de hoek van de Vlaardingseweg met de Lindeijerstraat, deze week verjaarde werd de tijd even 75 jaar terug gezet. Het was 1922 en alle leerlingen van de school zagen er ook zo uit. Gekleed in jurken en pakken zoals de dorpsbewoners die vroeger hadden werd niet alleen op de foto gegaan, maar werd ook in optocht door de wijk gelopen. Op klompen natuurlijk. Foto Roger van der Kraan MMM 10% kassa korting snel naar Carpet-land want de komende tien dagen 10% korting op alle producten, dus ook alle merken, wanneer u voor ten minste f 750,-* besteedt. Bel voor openingstijden en het dichtstbijzijnde filiaal (020) 355 59 44. *Vraag de voorwaarden in de winkel. SCHIEDAM - De Koemarkt brug wordt weer even opge lapt. Afgelopen zondag begon de operatie, onder het toeziend oog van heel wat Schiedam- mers die nieuwsgierig waren naar de plaatsing van de nood- brug. Het verkeer zal worden omgeleid. Verkeer komend vanuit de Oranjestraat: Lange Nieuwstraat, Hoofdstraat, Maasdijk, Nieuwe Matheness- erstraat, Rotterdamsedijk, Koemarkt. Of: Nieuwe Haven, Schoolstraat, Willem de Zwij- gerlaan, Havendijk, Maasdijk,. Nieuwe Mathenesserstraat, Rotterdamsedijk, Koemarkt. Verkeer komend vanaf de rich- tingen Broersveld en Rotter damsedijk (tot en met 16 okto ber): Rotterdamsedijk, Nieuwe Mathenesserstraat, Maasdijk, Hoofstraat, Lange Nieuw straat. Foto Roger van der Kraan TROl'ffl ADVEVHRE MlT.llEs] Passage 3 1 3111 EG Schiedam 010-4269593 COACH STUNT m -20% Naam: De komende maanden kunt u heel wat spetterend nieuws in het Rotterdams Dagblad verwachten. Bovendien als u nu een kwartaalabonnement met automatische betaling neemt ontvangt u een fantastisch cadeau; 2 toegangskaarten voor zwemparadijs Tropicana. Ik wil graag een abonnement op deze spetterende krant j 31,98 permaand) Adres: Voorl: Nr. m/v Telefoon: (i.v.m. controls bezorging) J Postcode: Plaats: Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1