maasstad De Groene Long van Schiedam moet weer frisse lucht krijgen Dichter Jean Pierre Rawie bijt spits af i^flMk|van zeven Restauratieleed en glorie voor vier Sehiedamse gebouwen BSli voor maar Klapvande molen ntmut VAN, 'Met die parade zit het wel snor' Don't mlaa the boat. Streamer: 'Het is nog te vroeg voor champagne voor het CD A' Nieuwseizoen schrijversavonden van start Alleenstaanden gezocht! 'Het kost veel, voornamelijk geld en moeite' Dik Kras Amivedi Knutselen met de peuter liesbeth van den herik extra lekker en voordelig SCHIEDAM - Zou het er dan toch van komen, die floatlands van het CDA? Drijvende stukken groen, genesteld aan de waterkant van de gracht? Een lust voor het oog en de Sehiedamse vogel? CDA-fraetievoorzit- ter P.M. van Mansura vroeg er nog naar tijdens de laatste commissievergadering Al- gemene en Economische Zaken en kreeg vervolgens te horen dat er nog steeds naar gekeken wordt. En zie: in het MeerjarenOntwikke- lingsProgramma (MOP), waarin de gemeente Schie dam haar beleidsvoorne- mens voor de komende vier/ vijf jaar verwoordt, staat het. 'Aanbrengen floatlands ingrachten'. SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of St. Janskerk wordt zaterdag 30 oktober verzorgd door het duo 'Thosa'Het duo bestaat uit Thea Riesebos, orgel en Dick Hol lander, bas-bariton. Riesebos voert op het hoofdorgel compo- sities uit van Buxtelude, Krebs en Schroeder. Aanvang 15.00 uur, toegang vrij. Herfst Paddestoelen Internet Podium Herdenking met friet. sla en diverse heerliike sauzen GRILLCAFE BAR BOWLING Bij D0K 99 kom je terecht in de gezellige havensfeer van de dertiger jaren. Smakelijke grill-keuken en grote bar. Vlaardingen - Anna van Saksenweg 1 Woensdag 27 oktober 1999 j..ma SCHIEDAM - Amivedi registreert gevonden en vermiste dieren en brengt vinder en eigenaar met el- kaar in contact. Voor meer infor- matie over onderstaande dieren kan er gebeld worden met de afde- ling Schiedam, tel. 471 18 57. Gevonden Donkercyperse poes, 6/7 jaar, Laan van Spieringshoek. Bruin/cyperse kat of poes met wit- te voortenen, C. Huygensstraat. Zwart/witte kater, bruine vlooien- band, ongeveer tien jaar, Lange Nieuwstraat. Bruin/grijze siamees met witte neus, bef, sokjes, buik en blauwe ogen, Amperrestraat. Zwarte kat, Sibeliusplein (overle- den) Cyperse kat met streep in nek (bandje om gehad), Boekweitak- ker. Ongecastreerde cyperse kater van zeven maanden, Buys Ballotsin- gel. Vermist Cyperse poes, voor laarzen, achter witte voetjes en witte bef, twaalf jaar, Lotje, Hellevoetstraat. Cyperse kater, witte bef, sokjes, zes jaar, Geert Reindersstraat. Wit/cyperse poes, achttein jaar, bandje met chip eraan, Buys Bal- lotsingel. Grijze smoke pers (wit met zwarte gloed), acht jaar, vrouwtje, Polder- weg (kethel). Zwarte kat met witte poten, 2,5 jaar, Rotterdamsedijk. Cypers, beige/rood/zwarte kat, vijftien jaar, Nieuwe Maasstraat. SCHIEDAM - Bij peuterspeelzaal Pippeloentje aan het Nijhoffplein gaat binnenkort een crea-cursus 'Rond de feestdagen' van start voor ouders met een peuter tussen de 2,5 en 4 jaar. In totaal wordt er negen dagdelen (drie rond St. Ni- colaas, drie rond Kerst en drie rond de Winter) aan de slag gegaan met nieuwe knutsels, liedjes en bewe- gen op muziek. De cursus wordt gegeven op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 en kost fl. 97,50 voor de negen dagdelen, inclusief het materiaal. De eerste bijeen- komst is op 15 november. Peuter speelzaal Pippeloentje is te vinden aan het Nijhoffplein 20. Voor in- lichtingen en/of opgeven: 470 43 58 op dinsdag tot 15.00, woens- dagochtend, donderdag tot 15.00 of anders 471 71 91 op maandag en vrijdag tot 15.00. Door Jalmar Teunissen Toch is het nog te vroeg voor Van Mansum en het CDA om de fles Champagne te ontkurken. Aller- eerst moet de gemeente Schiedam nog maar afwachten of het Rijk onder de indruk is van het MOP en de Stadsvisie. Twee dikke boekwerken waarin Schiedam uiteenzet waarom zij het geld uit het Grote Stedenbeleid verdient, en hoe zij dat bedrag denkt te wil- len besteden. En verder staat er nog een gemeen '3-tje' achter, of- tewel: categorie 'ongedekf De floatlands is slechts een van de reeks investeringen in het mi lieu die in het MOP naar voren wordt gebracht. Het Sehiedamse groen wordt op diverse punten bedreigd. valt te lezen. Het is niet best gesteld met de samenhang tussen de parken, groenstroken, waterkanten en hofjes en stadstui- nen in Schiedam: „Groengebie- Een bijzonder gebied is de Rooms-katholieke begraafplaats aan periodezal deze plek worden gerenoveerd. den en -linten worden door bar- Schiedam niet echt. Wortels die ricres onderbroken en er dreigen afbreken, scheuren in de boom in de toekomst nog meer schakels zelf. in de groenstructuur verloren te gaan vanwege de grote druk op de openbare ruimte." Verder, zo blijkt uit de tekst van het MOP, zijn er te veel gebieden in de stad waar het groen op elkaar lijkt. Te veel dezelfde struiken en bomen. En dat is jammer, want juist door verschillende soorten groen kan je het karakter van de verschillen de stadswijken tonen. Bovendien verzakt de bodem van Schiedam nog steeds, ook dat bevordert de gezondheid van de bomen in de Vlaardingerdijk: groen, monumenten en rust. De komende Foto Roger van derKraan Het is een hele reeks verbete- ringsinvesteringen die vervolgens wondt opgesomd: 'herinrichting stadsentree Rotterdamsedijk', 'natuurlijker inrichting Land van Ris', 'aanpassing groen kade s' Gravelandseweg' en ga zo maar door. In totaal wenst Schiedam iets meer dan zestien miljoen gul den hiervoor uit te geven, waar- van de helft nog niet gedekt is. De Groene Long van Schiedam - die ruwweg bestaat uit de bosge- bieden, de boslinten, het weide- gebied en -linten en vaarten- moet groener worden, vinden de opstellers van het MOP. In Schie dam zou zoveel mogelijk groen op elkaar moeten aansluiten, en een goede verbinding moeten hebben met het groen buiten de stad. Hierdoor kan flora en fauna zich makkelijker door de stad verspreiden. Om die Groene Long echt de kans te geven, staat in het MOP een serie maatregelen opgesomd. Uiterlijk in 2010 zou de Groene Long 'klaar' moeten zijn. Een half miljoen willen de opstel lers van het MeerjarenOntwikke- lingsProgramma steken in het na tuurlijker inrichten van het recre- atiegebied Woudhoek. Ook de in- gang van het Beatrixpark moet er natuurlijker gaan uitzien, evenals het Volkspark: meer duurzame bomen dan ordinaire snelgroei- crs. En zo gaan de maatregelen verder (nieuwe boslinten langs de Polderweg, natuurontwikkeling aan de westelijke oever van de Polderwatering), Maar of Schie dam hier rond 2010 van mag gaan genieten, hangt af van het Rijk. Voor het zelfde geld blijft de knip gcsloten. Dichter Jean Pierre Rawie is de eerste gast omdatAdriaan van Dis verschoven moest worden naar volgendjaar. Dichter Jean Pierre Rawie is de eerste gast van het seizoen schrij versavonden 1999-2000. Er staan in totaal zeven lezingen op het pro- gramma en bij de samenstelling hiervan heeft de organisatie ge- tracht rekening te houden met de wensen die bezoekers de afgelo- pen jaren aangaven op enquetefor- mulieren. Een aantal mensen gaf te kennen graag een keer een lezing bij te wonen van een dichter en naar aanleiding hiervan is Rawie uitgenodigd. Rawie is in 1949 in Den Haag geboren. Hij studeerde Slavische en Romaanse taal- en letterkunde in Groningen. In 1979 debuteerde hij als dichter met de bundel 'Het meisje en de dood', die voor de helft uit sonnetten be staat. In de jaren zeventig flakker- de de sonnetvorm -een vorm die na de Tweede Wereldoorlog leek te hebben afgedaan- weer even op door dichters als Gerrit Komrij, Jan Kal en Jan Kuijper. Deze golf ging voorbij, maar Rawie bleef sonnetten schrijven. In 1982 ver- scheen 'Intensive care' en vier jaar later 'Kwade trouw'. Gedichten uit deze twee bundels werden in 1987 verzameld in 'Oude gedichten'. In 1989 vestigde hij zijn naam als 66n van de belangrijkste Neder- landse dichters met 'Woelige stof en ontving hij voor zijn gehele oeuvre de Wessel Gansfortprijs van de provincie Groningen. 'Woelige stof werd een bestseller, net als 'Onmogelijk Geluk, de bundel die in 1992 verscheen. In September van dit jaar verscheen de dichtbundel 'Geleende tijd': zestien gedichten en vijftien ver- taalde verzen. Een belangrijk the- ma in het hele oeuvre van Rawie en ook in deze nieuwste bundel is vergankelijkheid, iets waar hij zich moeilijk bij neer kan leggen zoals onder andere blijkt uit boven- staand gedicht 'Spanjaardslaan'. Naast het schrijven van gedichten Wilt u graag een andere wending geven aan uw leven en op een betrouwbare wijze zoeken naar een geschikte partner? Belt u dan met mijn Relatie Adviesbueau voor meer informatie. Wij beschikken over een omvangrijk be- stand van partnerzoekenden in geheel Zuid Holland. Vraag meteen even onze gratis brochure aan: 0186-604394 relatie-adviesburo Postbus 1520, 3260 BA Oud-Beijerland houdt Rawie zich ook bezig met het vertalen van gedichten uit on der andere het Italiaans, Spaans, Portugees en Russisch. In zowel 'Woelige stof als 'Geleende tijd' is een aantal vertaalde gedichten opgenomen die naadloos aanslui ten bij zijn eigen werk. Officieel stond de dichter inge- pland op 31 maart, maar Adriaan van Dis die op 29 oktober naar Schiedam zou komen, heeft een aantal lezingen moeten uitstellen. Van Dis werd een aantal weken geleden getroffen door een lichte beroerte en moet het daarom de komende tijd rustig aandoen. Hij komt onder voorbehoud in februari of maart naar Schiedam. Naast Ra wie en Van Dis, staan Han van der Horst en Wouter Troost (17 de- cember), Willem van Toom (28 ja- nuari), Thomas Rosenboom (25 fe bruari) en Jessica Durlacher (27 april) op het programma. Het is net als voorgaande jaren mogelijk om een passe-partout te kopen voor 40 gulden. Bezitters van een passe-partout ontvangen een gratis entreebewijs voor de le zing op 17 december. De losse en- treeprijs varieert van fl. 7,50 tot fl. 20,00. HAVO en VWO-leerlingen uit de vierde klassen van Schra- venlant, Spieringshoek en het Ste- delijk Gymnasium die culturele kunstvorming moeten volgen krij gen reductie. De lezingen worden gehouden in de bibliotheek aan het Bachplein en vangen in principe om 20.15 aan. Voor het reserveren van een passe-partout of toegangs- kaart of voor meer informatie kan men contact opnemen met boek- handel Mecurius tel. 471 23 13. SCHIEDAM - Het restaureren van je huis, het lijkt een hopeloze, ondankbare en vooral eindeloze taak. Bakstenen die opeens bij tientallen tegelijk naar beneden donderen, verrotte balken, dikke lagen stopverf die toch verwij- derd moeten worden, admini- stratieve rompslomp. Je zou het je ergste vijand nog niet willen aandoen. Restauratieleed pur sang. Vier restauratieschildjes voor vier gerestaureerde panden: ze werden op 11 September door de Histori- sche Vereniging op de buitenmuren aangebracht. Pas wanneer je de be- geleidende verhalen in Scyedam leest, het blad van de Historische Vereniging, besef je de prestaties van de bewoners van de Breedstraat 33, Tuinlaan 58 en Lange Haven 137. Ook de Liduinabasiliek kreeg een ereschildje. Het meeste leed moet wel zijn gele den door de bewoners van het woonhuis aan de Lange Haven 137. Het is een zeventiende eeuws ge- bou w, dat vermoedelijk een nog ou- dere kern verbergt. Eerst moesten de bewoners het hoofd breken over of ze nu wel of niet de Dordtse trap- gevel uit 1610 in oude glorie moes ten herstellen. Het idee was zeer aanlokkelijk, alleen was niet be- kend hoe die trapgevel er daadwer- kelijk uitzag. „Ondanks verwoede pogingen om in het Gemeentear- chief en het Stedelijk Museum teke- ningen en of schilderijen te vinden met een afbeelding van de voorge- vel, is het tot op heden nooit gelukt de oorspronkelijke trapgevel op pa pier te reconstrueren"schrijft be- woner H. Nieman in Scyedam. „Hoeveel treden, hoe hoog ze wa- ren, wat voor natuursteen er op de treden lag, allemaal vragen waar we toen geen antwoord op hadden." Dus werd het trapgevelidee van ta- fel gehaald. De restauratie ging uiteindelijk van start eind februari 1996. En al na twee weken dook het eerste grote probleem op. De zeventiende eeu wse achtergevel bleek onder het stucwerk op verschillende plaatsen te zijn gescheurd. De aannemer stel- de voor om de achtergevel in zijn geheel te slopen, maar dat werd door de controlerende instantie af- gewezen, dit tot grote opluchting van de bewoners. De architect kwam met een relatief simpele op- lossing. Niet slopen of renoveren, maar restaureren. Alle scheuren werden gewoon geheeld en de hin dering werd verzwaard. lets meer dan een maand later kwam de vol- Ook dit pand aan de Tuinlaan 58 werd eerder volledig gerestaureerd. Niet te zien is de werkelijk schitterende tuin die achter de monumentale gevels te vinden is. Foto Roger van der Kraan gende tegenslag toen de architect besloot om een zeer zwak en dun stuk muur te laten verstevigen. De noodzaak hiervan bleek al gauw, want bij de ingreep vielen de stenen bij tientallen uit de muur. En zo gaat het maar door. Je vraagt je bij het lezen van het arti- kel onwillekeurig af hoe de bewo ners de operatie in godsnaam heb ben weten te bekostigen. Nieman geeft een wat schimmig antwoord „Het kost veel. Voornamelijk tijd en moeite. Hoeveel gulden is een niet relevante vraag, over een tijdje hebben we Euro's en ook dat zegt niks." SCHIEDAM - Rond de Blauwe Brug aan het Bachplein wordt woensdag 27 oktober herfstmateri- aal gezocht, waarmee 3 november een werkstuk wordt gemaakt. De middagen beginnen om 13.30 uur en kosten een gulden. Voor kinde- ren van 4 tot en met 9 jaar. Voor meer info: 247 04 64. SCHIEDAM - In de heemtuin van het Beatrixpark wordt zondag 31 oktober een paddestoelenspeur- tocht georganiseerd voor het hele gezin. Deelnemers kunnen tussen 13.30 en 14.30 uur starten bij de hoofdingang, deelname is gratis. Er wordt gespeurd naar twaalf gro te paddestoelen, waarbij ook twaalf vragen horen. Van de letters kan een woord worden gemaakt. Voor meer info: 246 55 21. SCHIEDAM - Een Internetdag wordt zaterdag 30 okotber georga niseerd in de Blauwe Brug van 10.00 tot 16.00 uur. Ook is er in formatie te verkrijgen over de computercursussen. Voor meer in fo: 247 04 64. SCHIEDAM - In Podium Cafe De Graauwe Hengst staat donderdag 28 oktober de funk centraal vanaf 21.30 uur. Zaterdag treden de Fu- sebusters op. Zij spelen een men- geling van Texas/Chicago-blues. Aanvang 22.00 uur, toegang gra tis. SCHIEDAM - In de Hoeksteen- kerk op de hoek BK-Laan/Waran- de wordt vrijdagavond 29 oktober een reformatie-herdenking gehou den vanaf 19.45 uur. Sprekers zijn ds. A.J. van den Herik en ds. A.G. Boogaard. Muzikale medewerking wordt verleend door dubbelkwar- tet Magnificat. Van donderdag 28 oktober tot donderdag 4 november w°>« Telefoon (010) 474 07 74 - Fax (010) 474 01 49 Vlak voordat ik doodga, vertrek iknaar Holland'schreef Heinrich Heine eens,want daar gebeurt alles vijftigjaar later.Ik hoop irmig voor hem dat hij naar Schiedam is gegaan, want dat zou betekenen dat Heine nog steeds springlevend is. In Schiedam verandert er immers niets, Schiedam verandert nooit. Dat besefdrong pas goed tot me door toen ik een paaroudejaargangen van het Rotterdams Nieuwsblad doomambladerend door het begin van de jaren tachtig. Daar, wethouder Aad Wiegman, met snor uiter- aard. letsje verderop een nog zeerjeugdigeAdri Reijnhoutdie in de ca mera glimlacht; burgemeester Scheeres tijdens een manifestatie in de QuibusHajkamp... Eenbeetje geschrokken bladerdeik verder terug: daar zou ik toch wel wat onbekende gezichten tegenkomen Maar nee, Hans van der Sloot pontiflcaai voor een oude distilleerderij het artikel was trouwens gesc hreven door Kor Kegel), op de voet gevolgd door de onvermijdelijke Sehiedamse historicus Han van der Horst. Ik las ver der: kunstenaarsSjefHenderickx en Diet Wiegman en iets later) Peter Hellemons die dieper ingaan op hun werk. De tirannie van de baby- boomers, ik kon me er opeens iets bij voorstellen. En dan hetnieuwsvan die tijd: 'Definitiefbesluit overRijksweg 19 deze maand verwacht', 'Noodlijdende Hoogstraat moet nu worden aange- pakt', meteen troostelozefoto overde schrikbarende leegstand: „Er moet nu iets gebeuren, anders is het te laat!'Artikelen over rondhang- jongeren in Groenoord: het was allemaal al gesneden koek voor me. Alsofik de krant van vandaag voor me had liggen. Vandaar dat Schie dam geen oudheidkamer heeft, dacht ikopeens, de oudheidkamer loopt gewoon op straat! Jalmar Teunissen Stiekem hoopt meneer Kras uit Hoek van Holland op een bijzonder vervoermiddel op zaterdag 20 novem- dag van de GOEIE MOtUSENI-parade door de binnenstad van Rotterdam. 'Per boot afreizen naar Rotterdam en aanleggen langs de Boompjes, dat zou prachtig zijn.' Kras is zichtbaar tevreden over het voorbije Opzoomer-jaar. 'Onlangs stond ik bij de Eneco-huisjes die tij dens de actiedag door de Hoekse jeugd zijn beschilderd. Prachtig, zei ik toen. Waarop een jongen naast mij zei: Ja meneer, dat hebben wij gemaakt... Ik maak me dus geen zorgen. Met die parade zit het wel snor'. GOLiL MORGLN'.-PARADL Op zaterdag 20 november nemen 1000-den Rotterdammers deel aan de GOLIIMORGIN!-parade, het sluitstuk van de Opzoomercampagne 1999. Rotterdammers van allerlei culturen en generaties zullen elkaar groeten. Voor deze bijzondere gelegenheid nemen zij natuurlijk een hoed, pet of ander hoofddeksel mee. Cofc 301 Colofon: Opzoomer Mee, Schiedamsedijk 55a 3011 EE Rotterdam, telefoon 213 10 55

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 5