maasst Raad neemt MOP unaniem aan DE CORRECT WERELDSHOW KRANT WM MET SUPEHMBIEDINGEN Wf OQSTERHQF: PQOISTERSTRAAT 431 Nieuwe Initiatiefgroep Binnenstad: 'welk pand is nu precies van wie?' uitgeven n if Ipm Profiteren molens uit de kanjetpot? D66 motie: totaal verbod op uitstallingen ^HROffERDAM^H maaspost HmkM IB 'IJfSlP Erker wil zelf inkomsten barpot Amendement 'regeltje A4' haalt't niet Vioer bepaiend voor interieur Basisschool en opvang in Sveaparken Artoteek open op Dag Kunstuitleen KOM OP Z0NDAG 7 NOVEMBER NAAR Of bel gratis 0800 - 06 42 OpgeteW LIJSTENMAKERIJ VANLOENEN Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 3 november 1999 nr 44 SCHIEDAM - Het zal toch niet waar zijn?, zag je wethouder Aad Wiegman denken. Dat het tweehonderd pagina's dikke MeerjarenOntwikkelingsProgramma, het MOP, vanwege een klein zinnetje over de A4 door de raad zou worden afgekeurd? Dat zou pas een mooi signaal zijn naar Rogier van Boxtel, de minister van het GroteStedenbeleid. Een verkeerd signaal ove- rigens, aldus Wiegman. MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 de bestei MARkj TONITTO MAGERE VARKENSLAPPENinoo NOORD-HOLLANDSE RELEGEN KAAS vers van 't mes <i ngs Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaari 460 van 12.00 tot 17.00 uur over devesten 3 3116 ad schiedam Eigendom *T\ ZIE ONZE ADVERTENTIE! Ef Ja Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam hjsten etsen schilderijen dam 37, schiedam tel. 010-426 61 92 door onze tegenstanders onder de neus gewreven en wie zal hen dat kwalijk nemen?" GroenLinks kreeg steun van oppo- sitiepartij CDA, die haar mond voorbij praatte en al gewag maakte van een amendement hierover van GroenLinks. Dit amendement werd echter pas in tweede termijn ingediend, en stelde voor om de gewraakte zin te veranderen in: Vooralsnog is nu het woord aan de Tweede Kamer en het Kahinet." Verantwoordelijk wethouder Haf- kamp begreep de drukte van GroenLinks niet. Het is toch ge- noegzaam bekend in Den Haag hoe ze in Schiedam over de A4- Noord denken?, merkte Hafkamp op. Die laatste zin vermeldt alleen in voorzichtige bewoordingen dat mocht de A4-Noord er komen, danDat staat er niet, voorzit- ter", reageerder Meijer fel. „Er staat dat het voordelen biedt voor Schiedam." Hafkamp, nogmaals: ,,Wat hier staat doet geen enkele schade aan het standpunt dat Schiedam inneemt. In Vlaardingen zijn ze overigens al veel verder." Meijer (fel): „Met Vlaardingen heb ik niets te maken." In tweede termijn bracht Groen Links de motie in stemming, die niet op een meerderheid van de raad kon rekenen. PvdA, AOV en WD stemden tegen. Toch besloten GroenLinks, CDA, en SP om niet tegen het MOP te stemmen, hoewel het gewraakte zinnetje ongewijzigd bleef. Una niem werd het MOP door de raad aangenomen. NEEM GRATIS MEE Italiaans ijs 099 div. smaken, literbekerw 1,5 kiloI Ue per kiloI III Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND Qes9<( aeo VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-473117 Het zou de teneur worden van de extra gemeenteraadsvergadering over het MOP, waarin de gemeen- te Schiedam haar beleidsvoorne- mens voor de komende vier a vijf jaar verwoordt. Doodzonde, zei wethouder Luub Hafkamp later, dat dit ene regeltje uit het MOP er- uit wordt gelicht. En dat terwijl er zoveel meer in het MOP staat. De discussie. doet geen recht aan de enorme inzet van de ambtenaren en de mensen in de stad die het MOP hebben gemaakt, merkte Wiegman op. De commotie ging over het vol- gende stukje in het MOP: ,,Speciale aandacht heeft de dis cussie rond de aanleg A4-Noord. Het gemeentebestuur heeft gecon- stateerd dat de aanleg een schade- lijk effect heeft op de werk- en leefomgeving en dat om die reden moet worden afgezien van aanleg. De aanleg kan echter ook econo- mische potenties voor Schiedam inhouden (cursivering redactie)." Anneke Meijer (GroenLinks) vond het op z'n zachts gezegd een onge- lukkige zin: „Schiedam heeft de afgelopen twintig jaar hetzelfde standpunt van de A4 uitgedragen, namelijk: de aanleg van de A4- Noord is slecht voor Schiedam. Wie schets onze verbazing wan- neer wij in het MOP een passage lezen waarin Schiedam ineens de economische voordelen van de aanleg van de A4-Noord gaat zien. Met een dergelijke uitspraak bege- ven wij ons op een hellend vlak. Deze uitspraak wordt ons straks SCHIEDAM - D66 raadslid Tru dy van den Akker bereidt een motie voor om de vele uitstallin gen van winkeliers op straat voorgoed aan banden te leggen. Afgelopen maandagmiddag, tij- dens de commissievergadering van Algemene en Economische Zaken (AEZ), kreeg zij hiervoor steun van bijna alle raadsfrac- ties. Al jarenlang leeft er bij de raad er- gemis over de uitstallingen van winkeliers zoals boorden, rekken, bakken, tafels en manden die als reclame op straat staan. D66 wil dat het college van B en W zich in zet voor een totaal verbod van deze uitstallingen in smalle winkelstra- ten zoals de Hoogstraat. De regels worden genegeerd door de winke liers en controle vanuit de gemeen- te ontbreekt. „Zo kan het niet langer meer", verzuchtte het D66 raadslid. „We moeten onze tanden maar eens la- ten zien." En met deze motie aan de broek van B en W zullen zij de winkeliers moeten verplichten zich aan de regels te houden en Vooral deze te handhaven. De Hoogstraat is net mooi opge- knapt met nieuwe leidingen en be- FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Jklein strating en daarom is het nu aan de winkeliers om er weer een gezelli- ge en goede winkelstraat van te maken. Juist daarom, volgens Tru dy van den Akker, zal de gemeente een ambtenaar moeten vrijmaken die op het naleven van de regels gaat toezien. Al jaren pleit zij voor uitvoering van de zogenaamde welstandsnota die jaren geleden door de raad is aangenomen. Hierin worden be- perkende regels gesteld voor de uithangboorden aan de winkels en de puien die zo origineel mogelijk moeten blijven. Ook de rolluiken dienen een 'open' structuur te heb ben waardoor de etalage zichtbaar blijft. Ten slotte worden in de nota aan de uitstallingen strikte eisen gesteld. Zodat brandweer en am bulance door de Hoogstraat kan rijden maar ook kinder- en invali- dewagens gewoon kunnen rijden. En dat is nu wel anders. Gemeente en winkeliers hebben ja renlang gepraat en deze eisen zijn nooit nageleefd maar versloft vol gens Van den Akker. De rekken en boorden en bakken staan gewoon midden op de weg in Hoogstraat maar ook in winkelcentrum Spa- land. ,,We kunnen wel blijven pra- ten, maar als de gemeente niet ie- mand aanstelt die deze regels na- loopt en de winkeliers desnoods bekeurt zijn de regels een wassen neus." Dat het menens is, blijkt uit de in- houd van de D66-motie. Trudy van de Akker is voorstander van een totaal verbod voor uitstallin gen. In Den Bosch, Breda en Maastricht geldt een totaalverbod op uitstallingen. En dat komt, zo zegt ze, de kwaliteit van oude, smalle winkelstraten aleen maar ten goed komt. Volgende week tijdens de begro- tingsbehandeling dient zij de motie in en zullen de ander partijen hun mondelinge instemming waar moeten maken. SCHIEDAM - Na wat aanloopproblemen gaat het inmiddels een stuk beter met internet via de kabel in Schiedam. Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de infrastuctuur, maar met enkele weken hoopt Kabelfoon alles op orde te hebben. in de Blauwe Brug Internet geintroduceerd. Nog sneller internetten, en dat allemaal zonder Zaterdag werd in telefoontikken. SCHIEDAM - Prima dat dat er nota's en actieplannen voor de binnenstad op tafel liggen, en uitstekend dat de beleidsnota's een opsomming van maatregelen geven. Maar, zo vindt de nieuw opgerichte Initiatiefgroep Bin nenstad, duidelijke keuzes wor den er niet gemaakt. Over het aantal winkels in het centrum bijvoorbeeld. De Initiatiefgroep Binnenstad be- staat uit vertegenwoordigers van de Stichting Centrummanagement Schiedam, Woonplus Schiedam, Amvest Vastgoed, HBG Vastgoed, Anke Bodewes Makelaardij en de Kamer van Koophandel Rotter dam. Naast een duidelijk (gemeen- telijk) standpunt over het aantal winkels in de binnenstad, wil de Initiatiefgroep Binnenstad helder- heid over de aanlooproutes naar het centrum. Verder wil de groep meer samenhang tussen beleid en uitvoering. Wat verder ontbreekt in de beleidsnota's is een concrete uitwerking van de rol van alle par tijen die betrokken zijn in het weer op poten zetten van het centrum. Wie doet wat, en hoe? En ook moet nu maar eens duidelijk wor den wat voor gereedschap de ge meente hiervoor in handen heeft: hoeveel geld, welke wetten en ver- ordeningen voor een actief aan- koopbeleid van panden in het cen trum. Een half uur voor de raadsvergade- ring over het MeerjarenOntwikke- lingsProgramma (MOP) lichtte Chris Coppens namens de Initia tiefgroep Binnenstad de plannen verder toe. „Ook het vastgoed, de functies hierin en de eigendomssi- tuaties spelen een belangrijke rol. De sterke versnippering van het ei gendom van vastgoed vormt een belangrijke belemmering voor de herontwikkeling en vernieuwing. Eigenaren van vastgoed nemen derhalve een sleutelpositie in. Als dat bij de planontwikkeling onder- belicht blijft, creeerje open einden terwijl juist sturing op haar plaats is. Dan laat je de markt teveel zelf oplossen terwijl juist sturing op zijn plaats is." Want, zo blijkt vaak, het is niet al tijd bekend wie de eigenaar is van panden in de Hoogstraat, en dat staat de herontwikkeling in de SCHIEDAM - In de wijk Sveaparken zullen de ko mende jaren vele honderden woningen gebouwd worden in Zweedse stijl die groten- deels bewoond zullen wor den door jonge gezinnen. Daarom wordt in de wijk een combinatieproject ge- realiseerd van school en kin- derdagverblijf. In een ge- bouw worden basisschool De Vlinder en kinderdag- verblijf Ygdrasil, van de Stichting Kinderopvang Schiedam, gehuisvest. De tijden worden op elkaar af- gestemd waardoor de bui- tenschoolse opvang naad- loos aansluit op de schooltij- den. De indeling van het ge- bouw en de buitenruimten maakt het bovendien moge lijk 'elkaars' ruimten te ge- bruiken. De Rooms Katho- lieke basisschool telt mo- menteel tien klassen en werkt met een zogenaamd continue rooster. Het kin- derdagverblijf krijgt een ca- paciteit van twee groepen hele dagopvang voor kinde- ren van 0 tot 4 jaar, twee groepen peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en drie groepen buitenschoolse opvang 'op maat' in 'nieuwe stijl' voor kinderen van 4 tot 13 jaar. SCHIEDAM - Wethouder Hafkamp verricht zaterdag 6 november om 11.00 uur de opening van het nieuwe pand van de Artoteek Schie dam aan de's Gravelandse- weg 802-806. Er zijn deze dag nog verschillende activi- teiten georganiseerd. Om 11.15 uur serveert Jacky Habets haar hoeden en om 11.45 uur vindt de uitreiking van het eerste juniorabon- nement plaats. Tussen 13.00 en 15.00 uur vindt een kin- derworkshop plaats van hoedmutsen maken. Deelna- me hieraan is gratis. Foto Roger van der Kraan weg. Ook zou er een goed over- zicht moeten komen van hoe de Hoogstraat er nu bijstaat, vindt de Initiatiefgroep Binnenstad. Welk pand is er slecht aan toe, welk pand niet? „De binnenstad is het visitekaartje van de gemeente. Daar laat je je op je best zien. Daar leest iedereen aan af wie je bent, wat je bent", sprak Coppens. „Dat te beseffen, daar aan te werken, vraagt om een bewuste keuze." Coppens had verder een duidelijke boodschap aan de gemeente Schie dam: ,,U mag niet verwachten dat marktpartijen investeren in een binnenstad zonder zicht te hebben op een redelijk rendement. Nu lijkt de indruk te bestaan dat u zich als overheid terugtrekt na realisering van een aantal openbare ruimte projecten. Ik doel hiermee op de projecten die zijn genoemd in de paarse folder." Burgemeester Reinier Scheeres be- vestigde dat de gemeente Schie dam zich terugtrekt uit de binnen stad: „Maar niet verder dan nodig is om ruimte te scheppen voor u hoor." De Initiatiefgroep Binnenstad wil nog dit jaar een Gezamenlijk Plan van Aanpak voor de binnenstad opstarten samen met de gemeente Schiedam. Dit plan moet ervoor zorgen dat er een Integraal Ont- wikkelingsplan op tafel komt waarin de wensen van de Initiatief groep kunnen worden vervuld. In een boekwerkje heeft de Initia tiefgroep Binnenstad haar ideeen op schrift gesteld. Foto's van mooie en minder mooie gedeeltes van Schiedam moeten dienen 'als inspiratie bij het formuleren van een helder beleid voor de binnen stad'. Binnenkort wil de Initiatiefgroep Binnenstad met de gemeente Schiedam een intentie-verkaring ondertekenen waarin de weder- zijdse afspraken staan vemeld. -TJAm Pie et£NTJES Z'JM ,00kL PCPCRPUUfi. CAPELLE A/D IJSSEL: WORMERHOEK 12 - 010 4506666 ROTTERDAM: STADIONWEG 41A - 010-4834441 ROTTERDAM 0MM00RD: SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 De komende maanden kunt u heel wat spetterend nieuws in het Rotterdams Dagblad verwachten. Als u nu een kwartaalabonnement met automa- tische betaling neemt, ontvangt u een fantaa- tisch cadeau; 2 toegangskaarten voor zwem- paradijs Tropicana. Naam: ik wil graag een abonnement op deze spetterende krant 31,98 permaand) m/v Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam I Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1