maasstad weekbladen 'Wat valt er nog aan toe te voegen?' ^entrepot KlilKENS HALF GELD Gaat de bibliotheek ook op koopzondag open? ri?i Gratis I ropica Bijeenkomst Markenstraat lijkt staartje te krijge Expo Jacques Tange 3.9 8.9 Sinterklaas in Schiedam D66 zet vraagtekens bij Algemene Beschouwingen de beste Access- specialisten SP houdt motie van wantrouwen 'op zak' CDA: 'qemeenteraad wordt weer geconf ronteerd met 'sprokkelmethode' MAZDA PENNINGS Sluiting bibliotheek a 3 Ja, ik wil graag een abonnement op deze spetterende krant Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -10 November 1999 6e Jaargang nr 45 KALKOENFILET 98 99 GEROOKTE NOORSE ZALM NOORD-HOLLANDSE JONGE KAAS Voor de deur en gratis parkeren 98 PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKTVANDERMEER zoekt... Hij komt... hij komt... SCHIEDAM - De algemene beschouwingen zijn gistermiddag van start gegaan, maar niet alle partijen zijn ervan overtuigd dat het een vruchtbare sessie zal zijn. „In het afgelopen jaar heeft de raad zeer intensief gediscussieerd over alle belangrij- ke items die in deze stad spelen", sprak Trudy v. d. Akker (D66), „Wat valt er dus nog aan toe te voegen? Volgens ons nauwelijks iets." LIJSTENMAKERIJ VANLOENEN ter introductic: keukens van dc volgende eeuw - MJMJimLmor dc helft van dc prijs s. Wie anders! Tel. 010-2464222 Nl£T FA5T W£L Z£K£R I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. mln.) BERGWEG 110 ROTTERDAM per kg pak a 100 gr. vers van't mes per kilo Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND ,°a u ®pxje^ scw VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 Zie advertentie elders in deze krant een wereldplek 17 november om 13.00 uur Intocht Sint Nicolaas Kom naar de entrepot! r7hra van Zu I D wonen. Verder kwam Haan terug op de sollicitatieplicht voor wet- houders, waar de raad niets in zag: ,,Ik denk dat we in ieder geval moeten onderzoeken welke moge- lijkheden er zijn om ervoor te zor- gen dat wethouders en wellicht ook top-ambtenaren zo snel moge- lijk weer aan het werk gaan, zodat ze niet langer dan noodzakelijk profiteren van wachtgeldregelin- gen." De bruggen van Schiedam zijn erg saai, vindt de SP, en Haan stelde dan ook voor om de onder- kant van bruggen te laten voorzien van een kunstwerk van een Schie- damse kunstenaar. GroenLinks zei moeite te hebben met de bezuiniging over de school- mediatheek: ,,Wij vragen ons ook af of de voorgestelde geringe be zuiniging opweegt tegen de effec- ten van de maatregel",sprak Judith Boertjens. GroenLinks pleitte ver der voor een verhuizing van de VVV naar het Stadserfplein. Daar- naast wil GroenLinks dat het aan- tal bijzondere bijstandsregelingen wordt uitgebreid en dat de positie van mensen met een uitkering en mensen met een inkomen dat daar net boven ligt, wordt verbeterd. Want de 'armoedeval' is een groot probleem. memoreerde Boertjens: „Bijvoorbeeld alleenstaande oude- ren die naast hun AOW een klein pensioen hebben: zij vallen net buiten alle regelingen." Toch had D66 een aardige motie in petto over de Hoogstraat en andere winkelstraten in Schiedam. Welis- waar minder hard dan D66 vante- voren had aangekondigd (een alge- heel verbod op uitstallingen), maar toch een die opviel. „De binnen- stad gaat er steeds beter uitzien, de nieuwe bestrating is een lust voor het oog. Een goed moment om al datgene aan te pakken wat mij en een groot gedeelte van de raad al jaren ergert: de rolluiken, de onge- wenste reclame en de uitstallin gen", sprak v. d. Akker. Ontsie- rend noemde ze de rolluiken, en storend voor mensen met kinder- en wandelwagens en rolstoelge- bruikers. In de motie wordt het college ge- vraagd te overleggen met de belan- genverenigingen van de winkeliers zodat de algemene plaatselijke ver- ordening kan worden nageleefd. Verder vraagt D66 het college om met de winkeliersverenigingen af- spraken te maken die midden 2000 zouden moeten leiden tot het 'zo- veel mogelijk verbieden van uit stallingen'. Will van Wijk (WD) memoreerde nog eens naar het haalbaarheidson- derzoek over parkeergelegenheid in de buurt van de Korenbeurs: „De WD roept al jaren dat er meer parkeergelegenheid aan de noordwestkant van het centrum nodig is. De komst van Jan des Bouvrie, de man heeft langzamer- hand wel erg veel op zijn geweten, maakt dat nog eens duidelijk." Kritiek had Van Wijk op de manier waarop de wijkwethouders opere- ren: „In deze bestuursperiode is begonnen met het fenomeen wijk- wethouder, onder meer bedoeld om de kloof tussen politiek en bur- gerij te dichten. Voort zijn de door de raad genomen initiatieven om te komen tot een betere manier van samenwerking op het terrein van wijk- en buurtbeheer verder uitge- werkt. Tenminste, dat schijnt zo. De raad is er niet van op de hoogte. Meer dan een summiere medede- ling van B en W besluiten ter zake bereikt de raad niet.Van Wijk zei zich verder te verwonderen over de rapportages. Helaas komen de ze rapportages nauwelijks door naar de raadsleden. „De afgespro- ken terughoudendheid heeft gere- sulteerd in een complete radiostil- te." Maar, vond Van Wijk ook: „Feit blijft dat het wijkwethouder- schap heeft geleid tot het verklei- nen van de afstand tussen wethou- der en bevolking." Een rigoreuze aanpak met onder meer sloop en nieuwbouw moet daadkrachtig worden ingezet, zei Van Wijk verder, onder het motto 'Zachte heelmeesters, stinkende wonden'. „Er is haast geboden om verder afglijden te voorkomen. Te veel compromissen om iedereen te vriend te houden leveren resultaten op die het net niet zijn." Yorick Haan (SP) vroeg zich af waarom de behandeling van de be- groting niet in het weekend kan worden gehouden", zodat meer Schiedammers de mogelijkheid hebben om de vergadering bij te lijsten etsen schilderijen dam 37, schiedam SCHIEDAM - Yorick Haan (SP) kwam tijdens de algeme ne beschouwingen nog terug op de informatiebijeenkomst over de asbest in de Van Mar kenstraat. „De informatiebijeenkomst leek voomamelijk bedoeld om het straatje van de gemeente schoon te vegen. Gisteren bleek dat de antwoorden op mijn schriftelijke vragen ge- schreven zijn voordat aanvul- lende onderzoeken bij de ge meente bekend waren en goedgekeurd en verzonden zijn nadat deze aanvullende onderzoeken bij de gemeente bekend waren. In plaats dat het college de beantwoording uitstelde om de nieuwe feiten nader te bestuderen heeft het college gemeend de vragen te moeten beantwoorden zonder de nieuwe feiten daarbij te be- trekken." Haan ergerde zich verder over het feit dat de sloper van de Van Markenstraat tijdens de bijeenkomst 'gedwongen werd zich buiten de discussie te houden onder dreiging van de financiele afhandeling van de zaak'. „Vandaar dat ik nu de raad vraag om een onaf- hankelijk onderzoek te laten doen naar de hele zaak. Naar de handelwijze van Search, naar de handelwijze van Oudt Zwanenburg (de sloper, red.) en naar de handelwijze van de gemeente", aldus Haan. „De motie van wantrouwen houd ik vooralsnog op zak, maar mocht onderzoek uitwijzen dat het college fouten heeft gemaakt, dan ligt 'ie zo weer op tafel!" CAPELLE A/D IJSSEL: WORMERHOEK 13 - 010-4506666 ROTTERDAM OMMOORD: SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 SCHIEDAM: NIEUWPOORTWEG 8 - 010-3450393 SCHIEDAM - De opening van de vernieuwde Artoteek, aan de's Gravelandseweg, is zaterdag 6 november met veel toeters en bellen gepaard gegaan. Kosten noch moeiten waren gespaard om het nieuwe jasje van de Artoteek aan het publiek bekend te maken. Veel kunst natuurlijk, maar ook workshops en muziek stonden deze dag centraal. Jacky Habets was er met haarspeciale hoeden die door een stel obers geserveerd werden. 's Middags konden kinderen proberen de hoeden van Habets na te maken of er een variatie op te verzinnen. De openingsdag was bovendien het begin van de tentoonstelling 'aankopen 1999' die nog tot en met 20 november te zien zal zijn. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Wethouder Haf- kamp (WD) is terughoudend over het plan om de centrale bibliotheek op Koopzondagen open te stellen. Zo stelde hij in antwoord op vra gen van de leden van de commissie cultuur, educatie en sport van de gemeenteraad. Het plan om op koopzondagen zowel bibliotheek, archief en arthoteek te openen, zou als experiment onderzocht moeten worden. Al eerder hadden politieke partijen als D66 aangedrongen op zo'n proefneming. Maar de wethouder voorziet problemen met de financi- en en het personeel van de openba- re instellingen Volgens topambtenaar G. Kruijt zijn alleen hele grote bibliotheken, als de centrale bieb van Rotterdam op zondag open. En danwel alle zondagen wat goed is voor de re- gelmaat. De deuren open op elke eerste zondag van de maand zou al helemaal uniek zijn in archiefland. Geen enkele archief is 's zondags open. Het openstellen van de Arthoteek aan de 's Gravelandseweg kan kan wel zonder grote bezwaren. „Die kunnen het zelf goed aan, wat be- treft personeel en financien", zei sectordirecteur Kruijt tot de com missie. Grote problemen verwacht Kruijt wel bij openstelling van het ge- bouw aan het Stadserf. Zo zullen extra beveiligheidsmensen moeten worden gehuurd en met vakbon- den voor biebpersoneel zijn geen voorstander van zondagwerk. Een ander technisch probleem is dat de computer staat aangesloten op de maincomputer van de bieb in Rot terdam. Het hele idee van Koopzondagen staat ook nog eens ter discussie. De PvdA heeft laten weten grote vraagtekens te zetten de Koopzon dagen in de Schiedamse binnen- stad. Volgens hen zetten steeds hoe minder winkeliers hun deuren open voor het publiek. De PvdA pleit dan ook voor eenduidige re- gels, net als voor de sluitingstijden die voor alle middenstanders gelijk moeten zijn. Volgens sectordirecteur Kruijt heeft heeft een klantenonderzoek onder lezers uitgewezen dat de centrale bibliotheek beter langer open op zarterdag kan zijn. Dit in tegestelling tot filiaal Noord waar- van leners graag willen dat deze vestiging een tweede avond open is. Op grond van het onderzoek zijn andere openingstijden door het publiek gevraagd. Kruijt kon hierover de raadsleden een nieuw- tje mededelen. De bieb aan het Stadserf zal in de toekomst 's avonds niet meer tot negen uur maar tot acht uur open zal zijn. En op zaterdagmiddag gaat deze vesti ging wel weer twee uur langer. SCHIEDAM - Paul van Mansum, fractievoorzitter van het CDA, uit- te tijdens de algemene beschou wingen kritiek op de wijze waarop de begroting dit jaar behandeld wordt: „Vorig jaar zou het laatste jaar zijn dat de kaasschaafmethode zou worden toegepast -er moesten maar eens fundamentele keuzes worden gemaakt- dit jaar wordt de raad geconfronteerd met de 'sprokkelmethode' om de begro ting enigszins sluitend te krijgen." Van Mansum had er moeite mee dat verantwoordelijk wethouder Wiegman de raad geen nieuwe voorstellen tot bezuiniging heeft voorgelegd: „Voorzitter, verder uitstellen van keuzes maakt het probleem alleen maar groter en groter en de wethouder zal ons nu toch eindelijk eens een beargu- menteerde keuze moeten voor- legggen." Van Mansum stipte ook de financi ele reserves van de gemeente Schiedam aan. Deze zijn, zo vindt Van Mansum, gedaald tot onder een aanvaardvaar risico: „Ter ver- gelijking, in 1980 nog 14,5 mil- joen, nu in 1999 nog net 3 mil- joen." Een Fair Play-prijs, die zou in Schiedam volgens de PvdA moe ten worden ingevoerd om spelver- ruwing op de velden aan te pak ken, en daartoe diende Menno Silj ee een motie in. De PvdA leek ver der te reageren op GroenLinks (of andersom) bij het pleidooi van Siljee voor een 'bruin- of zwart- goedvergoeding': „Tegenwoordig kunnen mensen met een uitkering beroep doen op de gemeente als het gaat om de aanschaf van grote (huishoudelijke) apparaten of een tegemoetkoming in de kosten die hun schoolgaande kinderen ma ken. Wat de PvdA betreft zou dat nog uitgebreid kunnen worden met bijvoorbeeld geld voor de reparatie of vervanging van gashaarden die in veel wat oudere huizen staan." Siljee kwam ook te spreken over andere straten in het centrum be- halve de Hoogstraat. Ook deze straten verdienen volgens de PvdA een facelift. „En mocht betekenen dat niet alle winkelpanden gevuld kunnen worden, laat daar dan men- sen in wonen, zodat het's avonds prettig is om over straat te lopen." Catelijne Raaphorst (AOV) me moreerde de 'vele nog onvervulde' vacatures bij de gemeente Schie dam. Huisvestingsbeleid en kin- deropvang zijn volgens het AOV mogelijkheden om hier wat aan te doen. En, het AOV heeft het er al vaker over gehad: wanneer worden nu eens de zitjes met de wit-blauwe knikkers op het Stadserf hersteld? Raaphorst: „Is dit het voorbeeld van onze gemeentelijke situatie, dat wil zeggen de hier en daar lege stoelen in het stadskantoor en de bijna lege bankrekening?" Raaphorst ging nog even door het op het Stadserf en andere openbare gebouwen. Deze gebouwen (bi bliotheek, diverse wijk- en buurt- centra) zijn volgens het AOV niet ingericht 'conform de richtlijnen van de Gehandicaptenraad'. „Ge- bouwen met een publieksfunctie dienen volgens het AOV voor ie dereen in Schiedam toegankelijk te zijn. Is de architect van het stads kantoor dit soms vergeten?" Twee kleine bedragen zijn het vol gens Henk Metaal van Gemeente- belangen: 60.000 en 65.000 gul den, maar bureaucratisch geneuzel en politieke kortzichtigheid ver- hinderen dat deze bedragen naar de VVV en de Gekroonde Bran- dersketel vloeien. „Wij vragen aan de knappe knoppen van Financien of zij daar een oplossing vobr heb ben. Misschien heeft het Centrum- management daar nog ideeen over?", sprak Metaal. Metaal vroeg verder nadrukkelijk om aan- dacht voor overlast veroorzakende huurders. Dit kan mensen uit hun huizen jagen: wegpestgedrag: „Gezien de opeenstapeling van problemen in de wijken Nieuw- land, Oost en Groenoord kunnen wij en willen wij er ook niet langer om heen draaien en door een motie een aanzet geven tot het bespreek- baar maken van de problematiek." SCHIEDAM - De biblio theek aan het Stadserf is za terdag 13 november voor publiek gesloten. De reden hiervoor is dat er die dag noodzakelijke aanpassingen aan het automatiseringssys- teem plaatsvinden waar- door het totale computersys- teem niet beschikbaar is. De bibliotheek aan het Bach- plein is op deze zaterdag wel op de gebruikelijke tijden geopend: van 10.00 tot 13.00 uur. Boeken van het Stad serf kunnen daar dan ook worden ingeleverd. De ko- mende maanden zullen er nog meer aanpassingen aan het computersysteem plaats vinden. SCHIEDAM - De Schie damse kinderen kijken er al weken verlangend naar uit. En niet ten onrechte naar nu blijkt want Sint Nicolaas zet aankomende zaterdag 13 november inderdaad voet aan wal in Schiedam. Zoals de berichten nu luiden zal de stoomboot met de goedhei- ligman en circa 75 zwarte pieten rond 12.00 uur op het Hoofdplein arriveren. Om de Sint een warm wel- kom te bereiden zal daarom vanaf 11.30 uur ter plaatse een aantal feestelijke activi- teiten worden ontplooid. Na aankomst maakt Sinter klaas en zijn gevolg een rij- toer in de richting van het centrum van Schiedam. Na het officiele gedeelte ver- volgt de Sint zijn rijtoer via de Broersvest alwaar hij in het oude Stadhuis van 14.30 tot 15.00 uur de jeugd te woord zal staan. In verband met de te verwachten druk- te, wordt iedereen die een glimp van de goedheiligman wil opvangen, verzocht bij- tijds langs de te volgen route plaats te nemen. Dit geldt vooral voor de aankomst op het Hoofdplein. Dit plein, de Maasboulevard en de Voor- haven worden namelijk tij dens de intocht voor alle verkeer afgesloten. De komende maanden kunt u heel wat spetterend nleuws in het Rotterdam* Dagblad verwachten. Als u nu een kwartaalabonnement met automa- tische betaling neemt, ontvangt u een fantas- tlsch eadeau; 2 toegangskaarten voor zwem- paradljs Tropicana. 31,98 per maand) Naam: Voorl: m/v I Ad res: Nr: Postcode: Plaats: j Telefoon: Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent. (i.v.m. control® bezorging) Handtekening:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1