20 Dag van het Stadse Wonen Hemaplein Behandelin begroting maasstad weekbladen Stedelijk Beheer staat er zeer slecht voor 21 NOVEMBER MET SUPERAANBIEDINGEN ROTTERDAM RARE IPQORMANSTRAAI333 AS. ZONDAG I ummmmmmw l Inspraakavonden overTramplus iJ verdwenen d-^ mnrr Winnaars puzzel Woonmaan OA GXan hft 'Verbeterpunten zijn talrijk en majeur' *S> Parkecrgemak in bruiscnd hart. I FOT# W maaspost Werknemers Stedelijk Beheer vrezen 'sterf huisconstructie' Aanpak overlast jongeren Mentoraat- project van start gegaan mm\Aj£S™£ ga niet naar www.timelines.nl iflH Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -17 november 1999 6e Jaargang nr 46 MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 SCHIEDAM - Afspraken die niet worden nagekomen, gebrek aan professionaliteit, een slecht imago, hoge tarieven, deadlines die niet worden gehaald, oplopende tekorten, een lage producti- viteit, ontevreden klanten en werknemers, een hoog ziektever- zuim: het gaat zeer slecht met de sector Stedelijk Beheer. Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport van PriceWaterHouseCoo- pers, getiteld 'Zonder keuzes geen toekomst'. 10.00 tot 17.00 uur r r i fj r> I I I JX—sJ—I J ROTTERDAM BERGSCHENHOEK Geen planning over devesteri 3 3116 ad schiedam LIJSTENMAKERIJ YANLOENEN te Ifc Opgeteld MAGER RUNDERGEHAKTQ98 WITLOF 199 BEAUJOLAIS PRIMEUR -95 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKTVAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND mar. IOK,E£M HAn\S - 1— 0Ja, noteer mij voor zo'n voordelig winterabonnement. I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 Bet Hcm-.ploin is met maar Jivlsi ilnc p.iikccnuiviipos dimldijk Rotterdams incest aWovrkmteljjki: winketeentmm 11 is aliijd wel con gferat.sje in di' parUvmnnuies van W.'l C./V&1) ifc IUJ1NKORI en (J PARK. Ovis werelds wmkelen, dm ook wcivlds parkcrett op het Bcursplcm. WiatilJIS f VVINKEI.KNOPIICT I Bid iRSPLKlN. een nieuw softwarepakket. Stede lijk Beheer dacht dat dit pakket na een maand zou worden afgeleverd, In het rapport wordt voorgesteld Stedelijk Beheer los te koppelen van de gemeente Schiedam. Door de verzelfstandiging zou Stedelijk Beheer meer de markt op kunnen. De directie en de ondernemings- raad zien naar aanleiding van het rapport verzelfstandiging als de eni- ge manier om Stedelijk Beheer van de ondergang te redden. Price WaterHouseCoopers heeft op verzoek van de verantwoordelijke directeur M. Reesink een 'quick- scan' laten uitvoeren. Bij een quick scan wordt in korte tijd met inter views en relevante documenten snel een beeld gegeven van hoe de dienst ervoor staat. Op vrijwel alle facetten van Stedelijk Beheer zijn 'verbeterpunten' gesignaleerd die 'talrijk' en 'majeur' zijn. Zo bleek het 'niet eenvoudig' om het tekort van vorig jaar (3,7 mil- joen) te onderbou wen. Wei leek het PriceWaterHouseCoopers dat dit tekort en de tekorten van voorgaan- de jaren 'structureel' zijn. Schokkend is de constatering dat voor het eerste halfjaar van 1999 'geen administratie is bijgehouden' omdat Stedelijk Beheer wachtte op FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teletom klein u 0 Otympiaweg 44a (pal naast Qe Kuip), telefoon 010-4791944. Leeuwenhoekweg 2. (ind. terrein IWeg en Land'), telefoon 010-5216977. 6 Dagen per week open, zaterdag tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond. en dat het dus zonde van de tijd zou zijn de administratiet nog met het oude programma te doen. Maar de maand werd twee maanden, drie maanden en nog steeds is het nieu- we systeem niet gei'nstalleerd. „In- middels is men overgegaan tot ver- werking, waarbij alsnog het oude pakket wordt gebruiktstaat in het rapport. Daarnaast heeft Stedelijk Beheer een slecht beeld van de kwaliteit van het groen en de wegen in Schie dam. Jaarprogramma's en plannin- gen ontbreken verder in belangrijke mate. „Het behoeft geen betoog dat dit weinig bedrijfsmatig is en een adequate aansturing frusteert." Stedelijk Beheer verricht werk voor andere gemeentelijke diensten. Bij- zonder ontevreden zijn Economi- sche Zaken, Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Cultuur, Educatie en Sport. „Klanten zijn steeds minder tevreden over Stede lijk Beheer en besteden werk uit aan derden of doen het zelf", schrijft PriceWaterHouseCoopers. ,,Scho- len bijvoorbeeld proberen steeds meer onderhoud zelf te regelen." Een klachtenregistratie ontbreekt volgens de onderzoekers overi- gens: er wordt geen verschil ge- maakt tussen een melding en een klacht. En nog nooit heeft Stedelijk Beheer onderzocht of de burger van Schiedam wel tevreden is over de dienst. De quickscan laat ook zien dat het binnen Stedelijk Beheer niet be- kend is 'hoe opdrachten verkegen moeten worden'Ook blijkt dat op drachten soms worden voorbereid zonder bestekken of dat het ondui- delijk is hoe uren moeten worden geboekt (wel tekenen of niet, wie vult de staten is). De onderzoekers hebben verder de indruk dat er een impasse bestaat tussen Stedelijk Beheer en het colle ge van B en W. Het college wil dat Stedelijk Beheer laat zien wat de toekomstmogelijkheden zijn, en welke kosten daaraan verbonden zijn; Stedelijk Beheer kan dat niet laten zien omdat zijn organisatie niet goed functioneert: „Indien de- ze impasse voortduurt, wodt de kans op een snelle uitvoering van bedrijfsmatig werken ernstig be- moeilijkt. Voorkomen moet wor den dat een gevoel van onmacht zich van de sector meester maakt. Hiermee is duidelijk dat in elk geval een partij een stap zal moeten doen." Er worden weliswaar ook nu al ver- beteringen doorgevoerd. Maar dit zijn niet de verbeteringen die Stede lijk Beheer van de ondergang kun nen redden. Wanneer de randvoor- waarden en omstandigheden het- zelfde blijven, zouden volgens de quickscan 'jaren voor nodig zijn om een acceptabel niveau van bedrijfs matig werken te kunnen bewerk- stelligen'. Stedelijk Beheer heeft naar aanlei ding van het rapport B en W ge- vraagd een verder onderzoek te la ten verrichten naar de mogelijkheid om de sector te verzelfstandigen. Het college van B en W heeft hier mee inmiddels ingestemd. Wat ver der volgens de opstellers van het rapport noodzakelijk is, is een 'pe- riode van rust' van zes maanden voor de geplaagde sector. Stedelijk Beheer is verantwoorde- lijk voor ondermeer het onderhoud van straten, wegen, pleinen, riole- ringen, openbaar groen en gemeen telijke gebouwen. Bij Stedelijk Be heer werken onge veer tweehonderd ambtenaren. JALMAR TEUNISSEN SCHIEDAM - Het was weer eens ouderwets koud tijdens de intocht van Sint Nicolaas in Schiedam. Gelukkig Het de Sint en zijn gevolg niet lang op zich wachten zaterdag 13 november. Rond 12.00 uur kwam deboot uit Spanie aan op het Hoofd. Daar stond een open koets klaar om de goedheiligman van vervoer te zien tijdens een rit door de stad. De trouwe schimmel werd wat rust gegund, want die krijgt het de komende weken nog druk genoeg. 's Middags mochten de kinderen de meest prangende vragen stellen op het Stadhuis. Hier kon de Sint meteen even uitrusten van de lange reis en het welkom in de Brandersstad. Foto Ro^er van derKraan lijsten etsen schilderijen dam 37, schiedam tel. 010-426 61 92 TramPlus zal vlak naast het Proveniershuys rijden. Omwonenden, Musis en de HistorischeVereniging Schiedam vrezen dat het monument door trillingen schade zal oplopen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Deze week zijn er inspraak/informatiebijeenkomsten georganiseerd over TramPlus. Woensdag 17 november staan in de Aleidazaal van het Stadskantoor de plannen voor de Stadsas cen- traal (aanvang 20.00 uur). Donder- dag 18 november komt in de Blau- we Brug het hele TramPlustrace aan bod. De inloopbijeenkomst duurt van 14.00 tot 20.00 uur. Om 15.00 en 19.00 uur worden presen- taties gegeven. Tijdens deze bij- eenkomsten kan ook de modellen- studie van VHP (stedebouwkundi- gen. architecten en landschapsar- SCHIEDAM - Sommige werk nemers van Stedelijk Beheer vrezen dat het college van B en W een 'sterfhuisconstructie' hanteert. Het personeel kreeg toen de sector ontstond -na de opsplitsing van de Dienst Ge- meentewerken- een werkgaran- tie van vijf jaar. Een deel van de medewerkers van Stedelijk Be heer is nu bang dat zij na deze vijf jaar alsnog worden ontsla- gen. „Dat deze vrees bestaat, is op zichzelf niet vreemd en wordt tevens gevoed door op- vattingen die er leven binnen de gemeentelijke organisatie over de sector Stedelijk Beheer", valt te lezen in de quickscan van PriceWaterHouseCoopers. Zij baseren dit op het gegeven dat belangrijke posten langdu- rig door wisselende tijdelijke krachten worden opgevuld. Soms blijven vacatures zelfs onvervuld. De medewerkers klagen verder over de slechte arbeidsomstandigheden en het uitblijven van verbeteringen op het gebied van automatisering en scholing. Ook het raadple- gen van goede vakliteratuur schijnt bij Stedelijk Beheer een groot probleem te zijn. Boven- dien is bij de opsplitsing van de Dienst Gemeentewerken de ei- gen afdeling P&O opgeheven. Hiervoor zou een 'personeels- managementsadviseur' in de plaats komen, en ook de ver- schillende afdelingshoofden zouden zich met P&O moeten bezighouden. Maar PriceWa terHouseCoopers signaleert dat dit nog niet is gebeurd. Tal van ervaren krachten hebben inmid dels Stedelijk Beheer verlaten. Het ziekteverzuim daarnaast is 'structureel hoog'. chitecten) over de Stadsas worden bekeken. De Stadsas (ruwweg de hele Broersvest, Gerrit Verboon- straat en Oranjestraat) zal wanneer de plannen doorgaan een groener karakter krijgen en overzichtelij- ker worden voor voetgangers en fietsers. Auto's zullen het moeilij- ker gaan krijgen. Zo kunnen auto- bestuurders die uit de parkeergara- ge van de Nieuwe Passage komen, niet meer links afslaan. Zij moeten eerst naar de Westvest rijden en daar een rondje maken. 1,5 kgOb 500 gr.I fles a 75 cl."1b Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - Het college van b en w wil werk gaan maken van de aanpak van de door jongeren veroor- zaakte overlast op het Annie Salomonshof in Woudhoek- Noord. Omwonenden hebben zich in de afgelopen periode di verse malen tot zowel de po- litie als de gemeente gericht met klachten. Ze klagen on- der meer over geluidsover- last, overlast van heen en weer rijdende bromscooters en ander vervelend gedrag door een groep jongeren. Het college denkt de proble- men naar behoren op te kunnen lossen met een ge- combineerde inzet van poli tic, jongerenopbouwwerk en scholen. SCHIEDAM - In Schiedam is deze maand het Marok- kaans Mentoraatproject van start gegaan. Dat pro ject is bedoeld om Marok- kaanse jongens (tussen de twaalf en zestien jaar) een steuntje in de rug te geven door het aanbieden van een persoonlijke mentor en een activiteitenprogramma. Het programma bevat zowel leuke, nuttige als ontspan- nende activiteiten. Het idee is ontstaan binnen de Ma- rokkaanse gemeensthap. Het wordt gefinancierd door verschillende fondsen en overheden. Zo schonk de Stichting Kinderpostzegels in een eerder stadium al 15.000 gulden voor het pro ject. ~3(-~j6£SCUMEH I Marloes Joiuzsma. Cass iere. Na de koopzondag van voriffe r/eek niet meer crezien. E DOOR DE LEVERANGIER AANBEVOLEN ADVIESPRIJS CAPELLE A/D IJSSEL: WORMERHOEK 13 - 010-4506666 ROTTERDAM OMMOORD: SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 SCHIEDAM: NIEUWPOORTWEG 8 010-3450393 Neem nu een supervoordelig winterabonne- ment (3 maanden voor /95,-) met automati- sche betaling op het Rotterdams Dagblad. En ontvang twee toegangskaarten voor de voorstelling Kerstcircus Ahoy' op zaterdag 18 december cadeau. r—mmmmt- Vul snel de bon in 3 maanden voor 95,-) t Naam: Adres: Voorl: Nr; m/v Postcode; Plaats: Telefoon; (i.v.m. controle bezorging) I Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar; Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1