maasstad weekbladen Schiedam wordt het afvoerputje van regio Straatteam Nassaulaan: 'hoezo inspraak over Jozefschool?' verdwenen Nissan XVL versnelt hartslag Leerlingen pikken het niet langer Stedeiijk Museum moet koers jLSiJjLZi .sj V UjWjD. Uitkomsten onderzoekscommissie Brinkman ZONDAG A.S. ZIJN WIJ OPEN! ga niet naar www.t imelin e s.n 1 Ons woningaanbod A-pjiwiAmphi A Wie is de Waterweg- sporter van deze eeuw? Rotterdams bruisend hart; een uitstapje waard. de beste! "fluff TAM KONIJN Q98 ROSBIEF Ml JN MERK COLA SINAS OF DRINK-00 MAZDA PENNINGS DEZE WEEK IN MAASPOST Stedeiijk Museum Wonen toil wieken en water Afscheid van Sint in Hoek van Holland Hoogstraat feestelijk heropend Daar is de KM pas Honing! Zaterdag tot 16.00 uur. Irijdag koopavond. Schiedam gaat jeugd volgen Maasstad Millennium Verhalen Signalering snelheid op Mozartlaan m Of bel gratis 0800 - 06 42 rrr] Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 24 november 1999 6e Jaargang nr 47 ZIE ONZE ADVERTENTIE! Els Goedbrij, Orderdesk medewerksteiVoiitre week dinsda^ na afdelintjs^ oveileg niet meer ?ezien. Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - Een visitatiecommissie onder leiding van E. Brinkman kwam in het voorjaar naar Schiedam om twee da- gen lang de problemen aan te horen. Iedereen werd onder- vraagd, waaronder b en w en gemeenteraad. Het rapport hier- van is afgelopen week uitgekomen en aangeboden aan minis ter R. van Boxtel van Grote Stedenbeleid. Wie anders! Tel. 010-2464222 LUSTENMAKERIJ VANLOENEN AG OPEN! I OUP-A66NT6N E>'J e.K.VoGT&AL, LACHEN Noiews Voorl: Nr: I I I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) BERGWEG 110 ROTTERDAM Mel licl opeirbaar vcrvoer naar Het Beursplein. Wei tien lijpen maketi ilut rilqadtjKl TrlirnujnSn 1.1.1,3.20,6. stadshus 19 en dt slreekbussen 170, 171.172, 17.1 met haltc Hofplein brcngcn n naar Rotterdams brnisendste winkelhart. Werclds winkclen is dus ook werelds bereikbaaty WERELDS WINKELEN OP HET BEURSPLEIN. in del en per kg vers voor u gebraden 249 regular of light 4 flessen voorUi Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND De commissie is onder andere van mening dat de problemen van de stad te lang zijn blijven liggen, dat de woon- en leegomgeving achter- uit is gehold en dat Schiedam in een neerwaartse spiraal zit. Wet- houder Wiegman betoogde in april nog uitgebreid dat er door de com missie geen rapportcijfers zouden worden uitgedeeld. Echte rapport cijfers zijn er dan niet gegeven, maar die zijn wel heel goed af te leiden uit het vernietigende rapport dat is verschenen over het reilen en zeilen in Schiedam. 'Perspectief op prestaties' heet dat rapport van de visitatiecommisie Grotestedenbeleid. Deze commis sie onder voorzitterschap van de oud-voorzitter van het CDA staat bekend als de commissie Brink- man. Samen met vijf bestuurlijke topmensen uit politiek, weten- schap en ambtenarij werden zes steden onderzocht, die sinds kort zijn toegelaten tot de grotesteden- club. Naast Schiedam zijn dat Dor drecht, Haarlem, Heerlen, Leiden en Venlo. Allemaal steden met grote economische, sociale en ruimtelijke problemen. Eerst kwamen alleen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) in aanmerking voor extra zorg en geld. Hierna volgde snel vijftien andere grote steden (de G15) waaronder Groningen, Til- burg en Zwolle. Sinds vorig jaar zijn er zes nieuwe steden, waaron der Schiedam die echte grootsteed- se problemen hebben en mee mochten doen. En dat Schiedam volop mee mag doen, is wel duidelijk gemaakt aan de commissie Brinkman. Het beeld rijst op van een patient die niet al leen ziek is maar die nog zieker dreigt te worden als niet snel door de dokters wordt ingegrepen. Let- terlijk staat er de volgende ken- schets van Schiedam in het rap port. De conclusie is glashelder. ,,De problematiek in Schiedam is hardnekkig en structured van aard, mede omdat het oplossen van de problemen te lang is blijven liggen en de aanpak te kleinschalig is geweest. De kern van de Schie- damse problematiek is gelegen in de van oudsher zwakke sociale structuur en het geringe beste- dingsvermogen van de bevolking. Het voorzieningenniveau in Schie dam komt daardoor niet op peil. Door de achteruitgang van de kwaliteit van de woon- en leefom- geving in de afgelopen jaren zijn mensen met hoge(re) inkomens uit Schiedam getrokken. De stad zit in een neerwaartse spiraal, die onder andere wordt veroorzaakt door een toenemende instroom van mensen met lage inkomens uit Rot terdam. Het doorbreken van deze spiraal is de opgave voor de toe- komst." Naast deze harde woorden over de situatie in Schiedam gaat het rap port ook in op specifieke proble men die Schiedam al sinds lang kent. Zoals de ongunstige ligging van de stad in de regio. Schiedam zit ingesloten en heeft een beperkt grondgebied. Door de sterke buur- man Rotterdam is de stad jarenlang teveel 'op zichzelf gericht' ge weest volgens Brinkman. Ook krijgt Schiedam problemen door- dat Rotterdammers met een laag inkomen naar Schiedam trekken voor goedkope woningen. Het be- stuur heeft deze problemen jaren lang genegeerd en zo dreigt Schie dam in zichzelf gekeerd 'het af voerputje van de regio' te worden. Het rapport schetst een beeld van een kleine stad met wel degelijk grootstedelijke problemen als wer- keloosheid, allochtonenbeleid en geringe welvaart maar dat bestuur- lijk en ambtelijk reageert als een dorpje. Met een dorpse mentaliteit. Kortom; Schiedam mag blij zijn maar niet trots op toetreding tot de steden met de grootste problemen. Blij zijn omdat ze zo mee kanprofi- teren van de miljoenenpot van mi nister Van Boxtel, maar niet trots vanwege de problemen. Wel blij met het wakker schudden van de bestuurders, ambtenaren en bur gers van Schiedam. Volgens Brinkman op de persconferentie: Als ik het eens ongenuanceerd mag zeggen: U heeft nu wel ge- noeg overlegd en schriftelijke tekst geproduceerd. Ga vanaf vandaag in uw steden aan de slag om de daad bij het woord te voegen." Frank Willemse DOP DOP Vastgoed Adviseurs en bemiddelaars o._ Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen. Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010-473 88 88 Telefax 010-427 02 05 lijsten etsen schilderijen i dam 37, schiedam tel. 010-426 61 92 SCHIEDAM - In het Stedeiijk Mu seum zijn momenteel drie tentoon- stellingen te zien. Tot en met 9 ja- nuari is het negentiende eeuwse Schiedam te zien, tot en met 23 ja- nuari 2000 werk van Ansuya Blom en tot en met de zomer van 2000 Tang niet gezien'. Vrijdag 26 no vember wordt er een rondleiding gehouden langs werk van Blom. Aanvang is 12.30 uur. Schiedam SCHUHMH Mi Bl NW SCHIEDAM - De lege plekken in de stad worden de komende jaren opgevuld met vaak schitterende nieuwbouwprojecten. Hoe die erprecies uit gaan zien kon zaterdag 20 november worden bekeken in het Theater a.d. Schie. Van sommige projecten waren niet meer dan vage schetsen voor handen, anderen gaan al bijna de verkoop in. Veel belangstelling trokken natuurlijk de plannen voor het voormalig Hemaplein; het Land van Belofte. Foto Roger van derKraan HOEK VAN HOLLAND - Sinterklaas is nog maar net binnen of er zijn alweer plan nen gemaakt om hem uit te zwaaien. Dit gaat gebeuren op woensdagmiddag 8 december in Hoek van Holland. Om 15.30 uur begint de Sint aan een tocht die hem van wijk- centrum De Hoekstee op zijn schimmel naar de Berghaven brengt. Hier wordt hij toege- zongen door een groot kinder- koor bestaande uit zeven kin- derkoren uit Hoek van Hol land en omge'ving. Om 16.30 uur vaart hij tenslotte met zijn stoomboot de Nieuwe Water- weg af. Voor de kinderen is in de MaasposT een tekenwed- strijd georganiseerd die deze week in de krant staat. Aan de kinderen wordt gevraagd het huis van Sinterklaas te ont- werpen. De huizen moeten worden opgestuurd naar de Stichting Promotie Hoek van Holland, Strandweg 32, 3151 HV in Hoek van Holland. SCHIEDAM - Het Straatteam Nassaulaan vindt dat de gemeente Schiedam de bewoners van de Nassaulaan niet goed op de hoogte heeft gehouden van de plannen random de locatie St. Jozefschool. Het team is in 1998 opgericht door bewoners van de Nassaulaan nadat bekend werd dat de St. Jozefschool zou verhuizen. In een brief aan het college van B en W schrijft het team dat de bewoners niet betrok- ken zijn geweest bij de planvor- ming. De eerste daad van het Straatteam na oprichting betrof een brief aan de gemeente. Tijdige informatie aan de bewoners van de laan, voor- dat de besluiten vallen, zodat de mening van de Nassaulaan in de planvorming kan worden meege- nomen. Maar, zo schrijft het Straatteam Nassaulaan aan B en W: „Via via komen we erachter dat Woonplus haar oog op de locatie heeft laten vallen. Gelukkig, dan wordt het vast wonen, misschien iets met werken erbij, denken we. We zijn nog niet verontrust. Tot we het plan zien: zestien koopapparte- menten met een galerijontsluiting aan de achterzijde." Het Straatteam denkt dat er geen SCHIEDAM - De Hoogstraat wordt zaterdag 27 november om 12.00 uur feestelijk heropend door wethouder Hafkamp. De winke- liers van Schiedams' 'grootste winkelstraat' zijn enorm blij met de nieuwe bestrating en willen dat op een feestelijke manier beklin- ken. Vooral de kinderen komen deze dag volop aan hun trekken. Zo is er op de Koemarkt, Hoog straat en Grote Markt een kinder- paradijs te vinden en geeft een poppentheater vanaf 12.00 uur vier voorstellingen ter hoogte van Hoogstraat 184-186. Speciale uit- deelpieten zorgen voor gratis pop corn, patat en suikerspinnen. De winkeliers zullen deze dag ook de winnaars bekendmaken van de strippenkaartactie die tijdens de re- novatie werd gehouden. MUlMtUCIO»tlMIUtOCITtCtIC REROSCHEHHOEKLeeuwenhoekweg 2 ntUntnu/ur.UnHmtnu/Itbtlo (bid. lerr. 'Weg en ImtTj, telefoon 010-5216977. ROTTERDAM Olympic weg 44a (pal naast de Kuip), telefoon 010-4791944. 6 Dagen per week open, zaterdag tat 17.00 uur. Vrijdag koopavond. HAALDWUK Molenslraal 33, telefoon 0174-628806. NIEUWPOORTWEG 8 - 010-9450393 E DOOR DE LEVERANGIER AANBEVOLEN ADVIESPRIJS WATER WEG - Aan de voor- avond van de overstap maar het nieuwe millennium duiken overal ranglijsten op met 'wie of wat' nu de beste ofwel meest aansprekende 'dit of dat' van de eeuw zijn geworden. De afgelo pen periode zijn ook op sport- gebied al heel veel van dergelij- ke lijstjes de revue gepasseerd. Ondanks de overvloed aan dit soort klassementen heeft de sportredactie van de Maaspost eigenlijk nog een zo'n rijtje ge- mist. Onze sportscribenten zijn namelijk nieuwsgierig naar de Schiedamse, Vlaardingse of Maassluisse sportman/vrouw aan wie het predikaat 'Water- weg-sporter van de eeuw' ge- hangen zou kunnen worden. Om te bepalen wie in onze re gio deze meest succesvolle en aansprekende sporter van de af gelopen honderd jaar is ge weest, wil de Maaspost nu een beroep doen op de lezer. Welke sportman of sportvrouw vinden zij dat deze eervolle titel heeft verdiend? Stuur uw suggesties onder ver- melding van 'Waterweg-spor- ter van de eeuw' naar de sport redactie, postbus 373, 3100 AJ Schiedam. De Maaspost, geves- tigd aan de Over de Vesten 3 in Schiedam, is ook te bereiken via de telefax, (010) 473 15 89. ruimte is voor de zestien koopap- partementen en bijbehorende au to's. „Zestien appartementen bete- kent gemiddeld 24 auto's erbij in de laan. Oftewel 144 meter blik. Deze ruimte is er niet, dan moet er dwars worden geparkeerd." Moei- te heeft het Straatteam ook met de galerij-ontsluiting. Realiseert de gemeente wel wat dit betekent voor de privacy voor de bewoners van de Nassaulaan, schrijft het Straatteam dat ook bang is dat er van het groene karakter van de Nassaulaan weinig overblijft: „Snapt dan niemand waarom het zo leuk wonen is in de Nassau laan?" SCHIEDAM - De gemeente Schiedam start volgend jaar met een jeugdmonitor. In deze monitor wordt het wel en wee van de jeugd in Schiedam gepeild. Onderzocht wordt hoe de jeugd het op school doet, hoe het staat met de school- uitval en of er genoeg gesport wordt. Daarnaast wordt gei'nventa- riseerd hoe gezond de jeugd is, of men werk heeft of niet, en hoe het gesteld is met de kwaliteit van de woningen waarin de jeugd woont. ROTTERDAM - Traditie- getrouw roept de redactie van Maasstad weekbladen aan het einde van het jaar haar lezers op om de fanta- sie de vrije loop te laten in een verhalenwedstrijd, waarvan de inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury. Over het thema van de Maasstad Verhalenwedstrijd van 1999 was de redactie het snel eens: het nieuwe Millenni um. Omschrijf een ontmoe- ting met een persoon die u bewondert of heeft bewon- derd, in het nu bijna afgelo pen Millennium. Voor het beste verhaal is er een fraaie prijs: een volledig vefzorgd weekend naar Londen. In- gestuurde verhalen mogen niet langer zijn dan twee A4- tjes en moeten voor 13 de cember binnen zijn. De win naars worden in de krant van 29 en 30 december ge- publiceerd. Inzendingen: Postbus 1685, 3000 BR Rot terdam o.v.v. 'Millennium Verhalenwedstrijd'. SCHIEDAM - Wethouder Hafkamp heeft afgelopen donderdag het eerste Schie damse verkeerssignalerings- bord in gebruik genomen aan de Mozartlaan. Het ver- keerssignaleringssysteem geeft de tekst 'U rijdt te hard' als automobilisten harder dan 50 kilometer per uur rijden. Het is het eerste elektronische bord in de stad. Het plaatsen ervan is een initiatief van het Wijk- beheeroverleg Groenoord en wordt betaald uit gelden die in het kader van het Grotestedenbeleid beschik- baar zijn voor Groenoord. Het bord is geplaatst aan de Mozartlaan in de midden- berm omdat gebleken is dat automobilisten de snelheid op dit weggedeelte fors kun nen opvoeren. Neem nu een supervoordelig winterabonne- ment (3 maanden voor /95,-) met automati- e betaling op het Rotterdams Dagblad. ontvang twee toegangskaarten voor de voorstelling Kerstcircus Ahoy' op zaterdag 18 december cadeau. Vul snel de bon in I lJ Ja, noteermij voor zo'n voordelig wlnterabonnement. 3 maanden voor 95,-) Naam: Adres: m/v Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) j Bank/gironr.: Handtekening: j Stuurdeze bon in een envelop zonder postzegel naar: pj 1 Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service p j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam L3 >r KL ARE TAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1