maasstad weekbladen Roelantshof nieuwe zet van vermaarde designer CORRECT m 3 I FOT# Bm mi 1 Jan des Bouvrie: verliefd op Schiedam Hoogstraat weer in de lift kipfilet in9 EXTRA KOOPAVONDEN! Regionale traumazorg komt van de grond Wie is de Waterweg- sporter van deze eeuw? Snackbar overvallen maaspost c waarborgt kwaliteit dekbedden MAGAZINE 2000 0pg£i£!l de bestel ARIEL POEDER FUTUR OF COLOR 1 fl" COCA COLA -• Mr i i Gemeente- secretaris stapt op Echt bruynzeelparket alleen op dit adres FOTO KLfcTh^iPP^* DONDERDAG EN VRIJDAG m m MAZDA PENNINGS Maasstad Millennium Verhalen 2000 wensen aan 2000 ballonnen a W0£DT AANpetm <&KL0PT„, i| Of bel gratis 0800 - 06 42 rfT' Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -1 december 1999 6e Jaargang nr 48 HAAL GRATIS OP Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKTVANDERMEER 98 SCHIEDAM - Jan des Bouvrie heeft zijn imperium in Schiedam verder uitgebreid. In de voormalige Roelantsdrukkerij aan de Korte Haven wil Des Bouvrie het Schiedamse Arsenaal onder- brengen, het evenbeeld van zijn designcentrum in Naarden. Dat werd afgelopen vrijdag bekend tijdens een feestelijke bijeen- komst in de Korenbeurs. Hierdoor kan hij de Korenbeurs volle- dig vrijhouden voor de ontwikkeling van nieuwe Des Bouvrie- producten. Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 iii Wie anders! Tel. 010-2464222 over devesten 3 3116 ad schiedam I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam BERGWEG /CEINTUURBAAN S! :t, ifc LIJSTENMAKERIJ VAN I.OFNF.N lijsten etsen schilderijen schiedam navulzak a 1500 gr.I Ua regular of light, f, 99 3 flessen a 1,5 Itr."1 natureI kiloI Ua Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Designer Des Bouvrie ontvouwde zijn plannen in de Korenbeurs die van binnen nu geheel gestript is. De plannen worden uitgevoerd met Braaksma en Roos Architectuur en Restauratie, in samenwerking met Roelofs van Kol Architecten. Te- vens werd de naam bekend van het nieuwe complex van Des Bouvrie: de Roelantshof. Het toekomstige complex omvat zowel toonzalen en horecaruimten als luxe apparte- menten. De grootste ruimte van de Roelants hof op de begane grond wordt inge- nomen door een toonzaal van Des Bouvrie (505 vierkante meter). Op de begane grond is verder plaats voor een bloemenkiosk, restaurant, brasserie en terras. Het restaurant is voorlopig gepland in het hoekhuis Elzensteeg/Korte Haven dat -als de plannen worden goedgekeurd-, er een verdieping bij krijgtHet pand is een rijksmonument. Op de eerste verdieping is ook nog eens ruimte voor zo'n duizend vier kante meter aan toonzaalruimte. Daarnaast w.orden er in de Roe lantshof achttien luxeappartemen- ten ontwikkeld, vanaf de tweede verdieping. Kopers hiervoor kun- nen zich nog niet melden. Daarvoor zijn de plannen nog te prematuur. Het college van B en W heeft nog geen standpunt ingenomen over de nieuwste plannen van Jan des Bou vrie. Maar burgemeester Reinier Scheeres maakte in zijn toespraak afgelopen vrijdag al duidelijk zeer blij te zijn met de nieuwe initiatie- ven van Des Bouvrie en zijn part ners. Scheeres verwacht dat de koopkracht in Schiedam hierdoor alleen nog maar kan toenemen. De restauratie en verbouwing van de Korenbeurs is deze week van start gegaan. Als alles meezit, zo zei Des Bouvrie, wordt de Korenbeurs in april geopend. Des Bouvrie zin- speelde overigens op een nieuwe naam voor de Korenbeurs: 'Schrei- endam'. SCHIEDAM - Het scenario van het sportgala dat ter gelegenheid van de huldiging van de Schiedamse sportkampioenen georganiseerd wordt, is inmiddels genoegzaam bekend. Afgelopen vrijdagavond ging in sporthal Groenoord daarom opnieuw de volumeknop op 10, stroomde het bier overvloedig en kiommen met regelmaat van de klok muzikanten, entertainers en schaars geklede dames op het podium. Tussen al het vertier door werden in rap tempo een kleine veertig kampioenen op het podium voorzien van een hand en een herinneringsbeker. De apotheose van de avond was als altijd de bekendmaking van de sportprijzen van de gemeente Schiedam. Een select gezelschap van lokale sportjournalisten koos ditmaal de jubilerende Schiedamse scheidsrechtersvereniging, Jurjen Engelsman en de softbaldames van sv hv Schiedam als respectievelijk vrijwilligers, sportman en sportploeg van hetjaar 1999. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Arno Gorissen, de gemeentesecretaris, is er uit met het college van B en W. Per 1 maart 2000 stapt Go rissen op. Gorissen krijgt eer- vol ontslag en zal gebruik ma- ken van de FPUregeling (Flexibel Pensioen en Uittre- den). De gemeenteraad zal op 13 december hierover een be- sluit nemen. riA.y V L O E R E N LAGEPRIJZEN. ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein Roelantshof' aan de Korte Haven. REGIO- de Samenwerkende Rijn- mond Ziekenhuizen ondertekenen vandaag een overeenkomst die de ontwikkeling van een goede regio nale traumazorg mogelijk moet maken. Traumazorg is de zorg die ziekenhuizen leveren in geval van ongevallen en rampen. De zieken huizen werken samen om deze vorm van hulpverlening te optima- liseren. Aan de verbetering van de geneeskundige hulpverlening in rampsituaties is de laatste twee jaar hard gewerkt. Een belangrijk onderdeel vormt de zorg die ziekenhuizen leveren. In 1998 is hierover een conferentie gehouden waarbij knelpunten bo- ven tafel zijn gekomen en een beeld is geschetst van de gewenste situatie. Geconstateerd is onder an- dere dat de hulpverlening niet al tijd aansluit op de hulpvraag en dat de hoeveelheid hulpverlening en de toerusting van de hulpverleners tekortschiet. Het streven is te ko- men tot een netwerk van breed in- zetbare mobiele medische teams, waardoor sneller en beter hulp kan worden geboden. Hierbij speelt de traumahelikopter een belangrijke rol. Daarnaast is een organisatie gewenst, die een volwaardige ge neeskundige hulpverlening voor alle typen incidenten die in de re- gio kunnen voorkomen, regisseert; met name ongevallen met gevaar- lijke stoffen vormen hierbij een be- langrijke groep. Voor de zieken huizen geldt dat afspraken ge- maakt moeten worden om te ko- men tot een optimale zorg. De inzet van de ziekenhuizen is uitdrukkelijk nodig voor het berei- ken van de beoogde samenhang in de traumazorg voor de regio. On derdeel van de overeenkomst die vandaag is ondertekend, is het in- stellen van een trauma overleg. Het overleg staat onder voorzitterschap van prof. dr. Ferd Sturmans, direc- teur GGD Rotterdam en omstre- ken, die als Regionaal Geneeskun- dig Functionaris namens de ge- meenten in de regio de regiefunctie bij ongevallen en rampen heeft. In- houdelijk wordt hij hierbij bijge- staan door prof. dr. Arie van Vugt, hoofd van het Traumacentrum van het Academisch Ziekenhuis Rot terdam. Het is de bedoeling met de geneeskundige zorginstellingen uiteindelijk te komen tot een als een organisatie werkende hulpver lening bij ongevallen en rampen, net als bij de brandweer en politie het geval is. De samenwerkings- overeenkomst is hierbij een essen- tiele stap. WATERWEG - In deze krant werden vorige week lezers, sporters en sportclubs opgeroe- pen kandidaten voor de titel 'Waterweg-sporter van de eeuw' aan te dragen. Onze sportscribenten zijn namelijk nieuwsgierig welke Schiedam se, Vlaardingse of Maassluisse sportmannen/vrouwen de afge lopen honderd jaar het meest succesvol of toonaangevend geweest zijn. Inmiddels zijn de eerste aan- sprekende sportnamen op het bureau van de sportredactie te- recht gekomen. Echter nog lang niet voldoende om hieruit een goed beeld van de mening van de Maaspost-lezer te kunnen destilleren. Blijf daarom uw suggesties on der vermelding van 'Waterweg- sporter van de eeuw' sturen naar de sportredactie, postbus 373, 3100 AJ Schiedam. De Maaspost, gevestigd aan de Over de Vesten 3 in Schiedam, is ook te bereiken via de telefax, (010)473 15 89. SCHIEDAM - Een nog onbekend gebleven man met een bivakmuts op, heeft in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks kwart over een, een snackbar aan de Singel overvallen. Met een vuurwapen bedreigde hij een medewerker en een klant en eiste geld. Hij verniel- de een bewakingscamera waarna de medewerker en klant in de keu- ken werden opgesloten. Een taxi- chauffeur die toevallig de zaak binnenkwam werd ook bedreigd en de overvaller eiste zijn porte- monnee. De taxichauffeur had ech- CAPELLE A/D IISSEL: WORMERHOEK 1R - 010-4506666 ROTTERDAM OMMOORD: SATUNBLOEM 55 - 010-4550511 ROTTERDAM: STADIONWEG 41A - SCHIEDAM: NIEUWPOORTWEG 8 - SCHIEDAM - Om de feestvreugde kleur te geven werd buiten voor de jeugd suikkerspinnen, pepernoten en patat uitgedeeld. Door twee clowns en echte Zwarte Pieten. Op de Koemarkt en het Muzeumplein stonden springkussens voor de jeugd opgesteld en een echte draaimolen met muziek draaide op de Grote Markt. Twee orkesten -een dixieland en de ander 'De Valse Noten'- brachten het winkelend publiek in de juiste Sinterklaasstemming. De Hoogstraat is nog niet af want de tegelkkunstwerken en de beide uiteinden -bij Koemarkt en Gote Markt- zullen na de feestmaand in januari klaar zijn. Foto Roger van der Kraan ter zijn portemonnee niet bij zich. De overvaller verliet uiteindelijk de zaak met een nog onbekend geldbedrag aan buit. De recherche van het district Schiedam stelt een nader onderzoek in. ROTTERDAM - Traditie- getrouw roept de redactie van Maasstad weekbladen aan het einde van het jaar haar lezers op om de fanta- sie de vrije loop te laten in een verhalenwedstrijd, waarvan de inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury. Over het thema van de Maasstad Verhalenwedstrijd van 1999 was de redactie het snel eens: het nieuwe Millenni um. Omschrijf een ontmoe- ting met een persoon die u bewondert of heeft bewon- derd, in het nu bijna afgelo pen Millennium. Voor het beste verhaal is er een fraaie prijs: een volledig verzorgd weekend naar Londen. In- gestuurde verhalen mogen niet langer zijn dan twee A4- tjes en moeten voor 13 de cember binnen zijn. De win- naars worden op 29 en 30 december gepubliceerd. In zendingen: Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam o.v.v. 'Verhalenwedstrijd'. SCHIEDAM - De wethou- ders Groeneweg en Kool ge ven maandag 6 december het startsein voor de actie '2000 wensen aan 2000 bal lonnen voor het jaar 2000'. De actie is een initiatief van de Stichting Ouderenwerk en wordt georganiseerd in het kader van de eeuwwisse- ling. Van 6 december tot 6 januari kunnen 55-plussers uit Schiedam en Vlaardin- gen hun wensen voor de vol- gende eeuw inleveren. De verzamelde wensen zullen op vrijdag 7 januari 2000 om 12.00 uur aan een ballon de lucht in gaan vanaf het Stadserf. Wethouder Groe neweg levert zijn wens in op maandag 6 december om 14.30 uur in dienstencen- trum Oost aan de Marconi- weg 2. |>UIMXiTeiuT| Neem nu een supervoordelig winterabonne- ment (3 maanden voor /95,-) met automati- sche betaiing op het Rotterdams Dagblad. En ontvang twee toegangskaarten voor de voorstelling Kerstcircus Ahoy' op zaterdag 18 december cadeau. Vul snel de bon in 1 Ja, noteer mij voor zo'n voordelig winterabonnement. 3 maanden voor 95,-) Naam: Voorl: .m/v 1 Nr: (i.v.m. controls bezorging) j Adres: Postcode: Plaats: i Telefoon: I Bank/gironr.: Handtekening: i Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service I Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1