maasstad weekbladen Scholierenprotest leidt tot schermutselingen CORRECT I okatie 1 r Djjiiwtekimhi vkon T'Ti] i 1 GRATIS 3-Serie cabrio echt BMW Frankeland koopt akantievilla Leerlingen geschokt over escalatie MAGAZINE 2000 Poffertjeskraam Hemaplein moet snel opkrassen Verkeersdrempels voor gevaarlijke wegen 2de KERSTDAG DISCOUNT MAZDA PENNINGS de beste! RIBLAPPEN g NOORDHOLLANDS BELEGEN KAAS BOERENBRUIN fc^e Bruisend centrum verovert harten Tijdelijke omleiding treinreizigers SHOW Haar is lie Klant pas Honing! Huiswerk-begeleiding Avond voor hulp aan Turkije arja, ik wil graag een abonnement op het Rotterdams Dagblad. Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 8 december 1999 6e Jaargang nr 49 Wie anders! Tel. 010-2464222 j LIJSTENMAKERIJ VANL0ENEN j lijsten etsen schilderijen ThAAL GRATIS OP 98 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolensiaan 460 DEN HAAG/WATERWEG - De manifestatie van de stakende scholieren in Den Haag is afgelopen maandag volledig uit de hand gelopen. Scholieren bekogelden staatssecretaris Karin Adelmund met eieren. Op het Binnenhof sneuvelden zo'n vijf- tig ruiten. Ook werden auto's omver geworpen. Ongeveer twintigduizend scholieren hebben gehoor gegeven aan het sta- kingsinitiatief van leerlingen van het Vlaardingse Aquamarijn. In Schiedam bleven op sommige scholen de helft van de stoe- len leeg. maaspost SCHIEDAM - De poffertjes kraam Lot op het voormalige Hema-terrein moet op korte termijn zijn biezen pakken. De gemeente gaat daar vol gend jaar huizen en winkels bouwen. Volgens Henk Me- taal, fractievoorzitter van Ge- meentebelangen, is het schandalig dat de gemeente zo hot een 'oprotbrief stuurt. Dit omdat wethouder Luub Hafkamp en zijn ambtenaren nog volop bezig zijn om een andere plek voor de poffer- tjeski aam te zoeken. 6-GANGENDINER 99,- PER PERSOON. vr.za.zo. 10-11-12 DEC. ALLEEN ROTTERDAM Z0NDAG OPEN HARD- SOFTWARE TEGEN BODEMPRIJZEN Black Spots FunsJioppIng Gids no. 2"! m 9 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) dam 37, schiedam j I I tel. 010-426 61 92 I fr^WlNTE IWAGAZIN Bergweg en Ceintuurbaan kiloO. vers van het mes 098 kilo9. 3 voorWo Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND sjL vietV^te^' VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-473117 Het Bcursplcin veroverl icders hart. Niel zo vrcemd natuurlijk als je nayaat dal alle winkels z.ondag open zijn: je er met It) lijnen van het openhaar vervocr knnl komcn;er 3 parkcergarages zi in en je je al winkelend sums in hot huitcnland waant. Dal maakt het Beursplein lot het hriiiscnd hail van Rotterdam. Hen werelds hart. De doorbraak van de dranghekken. Foto Roger van der Kraan Schiedam R 5 Met bussen en treinen kwamen de leerlingen naar het Haagse Malie- veld om zo aandacht te vragen voor de volgens de scholieren te grote werkdruk, ontstaan door de invoering van het Studiehuis. Mu- ziek en een aanvankelijk feestelij- ke sfeer weerhielden sommigen er niet van om het eerste vuurwerk van dit jaar alvast af te steken. Om 14.00 uur zou er een debat tus- sen Paul Rosenmoller en staatsse cretaris Karin Adelmund plaats- vinden. Maar al gauw werd duide- lijk dat er van een debat geen spra- ke kon zijn. 'Fuck the system!' en 'We gaan los op het Binnenhof' werd er door verscheidene scholie ren gescandeerd. Het voorgeno- men vredige karakter van de sta king wijzigde zich snel in een grimmige sfeer. Bierblikjes wer den gesmeten, waarna duizenden het Malieveld verlieten om Adel mund te gaan ophalen. Deze was echter al op weg naar het Malie veld. Op het binnenhof slaagden scho lieren erin zo'n vijftig ruiten in te gooien; ook in de binnenstad bra- ken relletjes uit. Meer dan twintig personen werden gearresteerd; er vielen twee gewonden. Verder was er heel veel materiele schade: auto' s werden omver geduwd. Veel leerlingen waren volledig van de kaart door de escalatie van het geweld. Jongens en meisjes huil- den, geschrokken door de charges van de ME. Deze week start de voorlichtingscampagne 'Vuurwerk' op de basisscholen in Schiedam en omgeving. Politieagenten van dit district geven gedurende enige weken samen met medewerkers van het bureau Halt, lessen op scholen over de gevaren van vuurwerk. Voor een verslag zie binnenin deze krant. Foto Roger van der Kraan over 3 31 16 ad soTiiasdanrr ,,Iedereen weet", zo zegt Metaal, „dat de kraam er tijdelijk staat. Maar ook dat deze mensen coulant behandeld zouden worden. En nu krijgen ze zo'n brief dat ze binnen de kortste keren weg moeten we- zen met hun spulletjes. Zo van: einde verhaal; je zoekt 't maar uit." Metaal heeft hierover vragen gesteld tijdens de commissieverga- dering Algemene en Econmische Zaken waarbij voorzitter Reinier Scheeres beloofde de zaak in B en W te willen nazien. Metaal maakt druk omdat de bouw pas ruim volgend jaar gaat begin- nen en daarmee de verhuizing geen haast heeft. „Laat die mensen daar nog even staan en zoek een ander goed plekje voor ze." Bo- vendien zet de gemeente in haar opzegbrief een zin erin dat de eige- naresse pas laat -na vijf weken- reageerde. Van zulke zinnen word ik niet goed! Zelf moeten burgers van Schiedam soms meer dan anderhalf jaar wachten op ant- woord van de gemeente. En dan burgers verwijten dat ze niet snel genoeg reageren", aldus Metaal. De eigenaresse Van den Broek- Everse wil geen commentaar op de zaak leveren, omdat haar zaakge- lastigde nog in onderhandeling is met de gemeente. Zij hoopt op een mooie andere plek in het centrum waar deze vanouds bekende zaak weer haar oud-Hollandse delicates sen kan verkopen. ROTTERDAM 10-17 UUR Paola Raymond Vlaardingerstraat 17 3111 BP Schiedam dinercafe Tei./Fax: (010) 2734766 111 find. ten. 'Weg en land'), tekfoon 010-5216977. ROTTERDAM 01) Moon 010-47^1944: 6 Daaen per week open, raterdag tot 17.00 uur. Vrijdog koopavond. NMIDWUK Molenstroat 33, teleloon 0174-628806. Geopend dinsdag t/m vriidag van 9.00 tot 17.30 uur. Zaterdag tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond. organisatie: Interexpo Media - Holland www.interexpo.nl SCHIEDAM - De komende maan- den krijgt Schiedam te maken met een heleboel nieuwe verkeers drempels. Dat staat in de eindnota beleidsplan verkeersveiligheid die maandag in de gemeenteraad be handeld wordt. De maatregelen worden voorge- steld voor de Scheepvaartweg (oversteek Rietveldpad); Slimme Watering (oversteek Harreweg, Kerkweg en basisschool De Vio- lier), Zwaluwlaan (oversteek Schiedamseweg en Meeuwensin- gel, oversteek Parkweg-J de Raad- pad); Laan van Bol'es (oversteek nabij de Anrooylaan); Schoolstraat (Nassaulaan/Warande); Rotter- damsedijk (oversteek nabij de Sin- gel); Van Deventerstraat (nabij de kruising met Nieuw Mathenesser- straat en Nieuwsticht); Nieuw Ma- thenesserstraat (ter plaatse van de bushalte Van Berkerodestraat); Burg van Haarenlaan (nabij Stork- straat, Donkerstraat en Vlaardin- gerdijk); Burg. Knappertlaan (oversteek nabij Schieland Zieken- huis, Aieidastraat, Van Avenenne- straat); en de Havendijk (nabij Poortugaalsestraat). De kosten hiervoor bedragen driehonderd- duizend gulden. Uit het begeleidende uitvoerings- programma Verkeersveiligheid be leidsplan blijkt verder dat er wat meer geld beschikbaar is voor de aanleg van regionale fietspaden en het aanpakken van gevaarlijke kruispunten in de stad. Hierdoor zou een fietspad langs de Nieuwe Haven, langs het Bachplein tussen de Brederoweg mogelijk zijn. Wat meer vraagtekens worden er gezet bij de aanleg van fietspaden langs de Harreweg: hierover moeten nog inspraakrondes worden georgani- seerd. Een fietspad zou tegemoet kunnen komen aan de wensen van de bewoners rond de Kandelaar- SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt iedere dins dag- en woensdagmiddag huiswerkbegeleiding gegeven van 15.30 tot 17.00 uur. Kin- deren van de basisscholen kunnen geholpen worden in alle vakken. Zij kunnen voor de proefwerken ook door de medewerkers overhoord wor den. Ook leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen terecht in De Erker en zeer ze- ker ook de leerlingen, die pro- blemen hebben met wiskunde, want de begeleiders zijn hier- in zeer bedreven. De kosten bedragen slechts fl. 11,- per maand. Belangstellenden kun nen zich aanmelden bij De Er ker, tel. 426 77 67. f Loodwicks Press Images zegt een oogje te hebben op Schiedam. Het fotopersbureau denkt dat Schie dam die kwaliteiten heeft, waar- door je je als fotopersbureau nog meer kan onderscheiden. Connec- ties heeft LPI verder met het Ja- panse bedrijfsleven, staat overal te lezen op de posters in de stad die door Werkvorm zijn verspreid. Veel readies heeft de poster nog niet opgeleverd. Alleen kunste- naars hebben tot nu toe gereageerd bij Werkvorm. Foto Roger van der Kraan weg en andere polderwegen. Nu rijden te veel auto's te hard langs de bebouwing. In Schiedam zijn er verscheidene 'black spots': plaatsen waar veel verkeersslachtoffers te betreuren zijn. De gevaarlijkste black spot is de kruising Vlaardingerdijk-Bur- gemeester Knappertlaan. Daarna volgt het Nieuwlandplein en de kruising van de Rotterdamsedijk met de Van Deventerstraat. Dit zijn alle locaties waar in drie jaar zes of meer verkeersslachtoffers vallen. De kruising Rotterdamse dijk met de Van Deventerstraat zal komend jaar gelijk op gaan met de werkzaamheden rondom Tramp- lus. Het Nieuwlandplein is aan de orde als onderdeel van de recon- structie van de Burgemeester van Haarenlaan, en staat gepland voor 2002. Hierbij zal de weg duurzaam veilig worden ingericht, waarbij de rijbanen worden-versmald tot een rijstrook. Voor het Nieuwlandplein en de kruising Vlaardingerdijk wordt eerst onderzocht wat precies de oorzaken zijn van het hoge aan- tal verkeersslachtoffers. Belangrijk verder is, zo staat in het uitvoe- ringsprogramma, is het verkeers- veilig maken van de Nieuw Mathe- nesserweg. Voor de 's Graveland- seweg (traject 's-Gravelandsepol- der) komt volgend jaar een her- overweging. Mogelijk dat de rij- baan niet versmald wordt, maar dat in beude richtingen de twee rijstro- ken als busbaan benut gaan wor den. SCHIEDAM - Treinreizi gers naar station Schiedam Centrum krijgen zaterdag 11 december te maken met een tijdelijke omleiding. Re- den hiervan is dat er kolom- liggers worden geplaatst over de huidige looproute in verband met de aanleg van de Beneluxlijn. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de looproute zaterdag iets gewijzigd. De toegang gaat via de parkeergarage onder de Horvathweg, over het bouwterrein langs de Overschiesseweg en vervol- gens naar de perrons. Trein reizigers moeten rekening houden met een langere looptijd naar de perrons. De werkzaamheden gaan zater dag om 07.00 uur van start en zijn naar verwachting om 16.00 uur klaar. SCHIEDAM - De Dienst Educatie heeft woensdag 8 december een avond geor- ganiseerd in scholengemeen- schap Schravenlant van 19.00 tot 21.00 uur voor leerlingdelegaties van scho len die aan de actie 'Hulp aan Turkije' hebben meege- daan. Op deze avond wor den de leerlingen onder an dere door middel van Turk- se hapjes bedankt voor hun inzet. Met behulp van foto's, dia's en het reisverslag wordt ver slag gedaan van het bezoek aan Adapazari in Turkije. En natuurlijk wordt ook verteld hoe het geld is be- steed en waar de verzamelde schoolspullen terecht zijn gekomen. De Turkse onderwijsattache en burgemeester Scheeres zijn in ieder geval aanwezig, ook leden van de Turkse pers (onder andere Hurriyet en 2001) worden verwacht. Neem nu een abonnement met automati- sche betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang het leuke boekje 'De Rotterdam Schiedam Funshopping Gids no. 2" cadeau. Met daarin alle bijzondere leuke unieke winkeltjes van Rotterdam en omgeving. 31,98 per maand) Naam: Adres: Voorl: Nr: ...m/v I Postcode: Telefoon; Plaats: „(i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: f Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service I; Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam t Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1