CORRECT 3 mm Radio Schiedam wint RTV Award 1999 Schiedam krijgt 168 miljoen gulden GRATIS 'Wiegman maakt mij uit voor leugenaar, terwijl juist hij volslagen liegt' De allermooiste Winnie MAGAZINE 2000 Bouman Meubelen heeft het weer gefikst ZONDAG 19 DECEMBER Van Boxtel positief over Schiedamse aanpak y^rJlonqet o C^r\i^ Echt bruynzeelparket alleen op dit adres Bericht voor de adverteerder: Slaapkamer meer dan alleen slaapkamer Extra surveillances in december Inschrijven Popprijs is nog mogelijk SP start pompactie tegen Shell 4'J KOM W 6££N4MP£l2£if' T \fcor\te.SJ Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -15 december 1999 6e Jaargang nr 50 GRATIS MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 ROTTERDAM KAREL DOORMANSTRAAT 10.00-17.00 UUR ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Rotterdam, Burg, van Wal^umweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 de beste!. MARKT RUNDERGEHAKT BL0EMK00L M I MM TISSUETOILET- PAPIER Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaatt 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - De Schiedamse Grote Stedenlobby heeft succes gehad. Minister Rogier Van Boxtel (Grotestedenbeleid) maak- te afgelopen maandag bekend dat Schiedam mag rekenen op 168 miljoen gulden tot 2004. „We hebben toch enige tijd in spanning gezeten hoe onze plannen door de rijksoverheid be- oordeeld zouden worden", aldus wethouder Aad Wiegman. „Slechts op een beperkt aantal zaken hebben we nog aanbeve- lingen van het rijk gekregen." LUSTENMAKERU VANLOENEN lijsten etsen schilderijen Stadhuis over devest©n 3 31 1 6 aci schiedam GOUDA CENTRUM MARKT, HOOGVLIET, ROTTERDAM OOSTERHOF EN ZOETERMEER 12.00-17.00 UUR Woede bij bewoner Nassaulaan over optreden wethouder: SAfMM^ RBniiogglngOidsM.2''! Assies wSte jim iff\etj,Ojyr>rie$.Maftejonehetrrff S* A«r Ll&fliiWv.-ubf nrrtfe, www.bruynzeel-vloeren.n Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Bergweg en Ceintuurbaan V L O E R E N Stuur deze bori in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bentgeweest. (advertentie) Bouman Meubelen heeft het 'm alweer gefikst, een wel- haast onmogelijke klus ge- klaard en een huzarenstuk geleverd. In een tijdspanne van slechts zeven weken is er een totaal vernieuwde, gere- stylde bovenverdieping neergezet, inclusief een sfeervolle winkelstraat en een sprookjesachtig slaapt- heater. Een nieuwe look, nieuwe collecties en uitge- diepte specialisaties, een kijkje in de nieuwe show rooms van Bouman Meube len: je wordt er een beetje stil van. Lees verder op de speciale pa- gina van Bouman Meubelen elders in deze krant 1,5 kilo 24 rol Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Andere steden, zoals Leiden, kre- gen wel de nodige aanmerkingen van minister Van Boxtel. Zij moe- ten voor 1 mei hun plannen aan- passen, anders wordt het bedrag niet uitgekeerd. Centraal in de beoordeling van het Rijk stond het MOP, het Meerja- renOntwikkelingsProgramma, waarin Schiedam de voorstellen opsomt die zij in de periode 2000- 2004 wil gaan uitvoeren. Het Schiedamse MOP is positief door dam 37, schiedam tel. 010-426 61 92 'vJ* VAN HOOGDALEM C.S, MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 Van Boxtel ontvangen. Het pro- gramma voldeed aan de 22 harde criteria die het Rijk eraan had ge- steld. Voorbeelden hiervan zijn de maatregelen waarmee Schiedam denkt de werkeloosheid aan te pak- ken, het versterken van de econo- mie en het verbeteren van de vei- ligheid. Veel waardering was er eerder al voor de Zelfanalyse van Schiedam. In dit rapport werd recht voor z'n raap een beeld gegeven van het functioneren van de gemeente Schiedam. Het college van B en W zou verdeeld optreden en niet daadkrachtig zijn. Ook de gemeen- teraad kwam er niet gunstig vanaf. Te passief en te afwachtend. Op 20 december sluit het Rijk met Schiedam en de andere 24 steden die meedoen aan het Grotesteden beleid, een convenant. In dit con- venant staat opgesomd hoe Schie dam de komende jaren econo mised sociaal en ruimtelijk sterker kan worden. Dit convenant bete- kent meteen dat er een stevige stap gezet is om op gemeentelijk niveau beter te gaan samenwerken. Van Boxtel denkt aan betere vormen van regionaal bestuur. In totaal heeft het Rijk 16,5 miljard gulden beschikbaar gesteld voor de 25 steden. Dit is niet genoeg om alle ingediende plannen te realise- ren. Hiervoor moet ook geld vanuit het bedrijfsleven en de gemeente zelf komen. In het Schiedamse MOP staat on- der andere het voornemen om de monumenten rondom de Grote Markt te restaureren. Ook het stad huis valt hieronder. Restauratie hiervan kost 5 miljoen gulden. Ook is de gemeente Schiedam van plan te investeren in Groenoord, In verband met de feestdagen zijn de sluitingstijden voor advertenties van de krant van 22 december als volgt gewijzigd: zetwerk vrijdag 17 december voor 15.00 uur IM vrijdagmiddag 17 december 16.00 uur advertenties (compleet) maandagochtend 20 december 10.30 uur SCHIEDAM - Woedend beende hij weg, Henk Slechte, bewoner van een pand aan de Nassaulaan. Verontwaardigd over het betoog van wethouder Aad Wiegman die beweerde dat Slechte nooit beloofd is te worden gei'nfor- meerd wanneer er in raad of commissie over de nieuwbouw van de Jozefschool zou worden gesproken. Een paar minuten eerder had Slechte ingesproken, voor aanvang van de raadsvergadering. Hij zei de plannen van de nieuwbouw van de Sint Jozefschool aan de Nassau laan onbegrijpelijk te vinden. De auto's van de moeders die hun kin- deren naar en van school brengen zullen van de Nassaulaan een ver- keerschaos maken. En wat te den- ken van de speeltuin van de school, die gepland staat op het dak? Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als straks een scho- lier iets te wild speelt en vervol- gens drie meter naar beneden op de straattegels dondert. Maar het meest kwaad maakte Nassaulaan- bewoner Slechte zich over het feit dat de gemeente Schiedam hem keer en keer niet heeft uitgenodigd voor de vergaderingen waarin de Jozefschool geagendeerd stond, ondanks een brief van de gemeente waarin dit wel werd vermeld. Maar wethouder Aad Wiegman ontkende dit. Slechte verliet hierna woedend de vergadering, hoewel de bode hem nog probeerde tegen te houden. „Ik werd ten overstaan van de hele FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! klein Telecom I Adres: Jfj Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: SCHIEDAM - De maand december is bij uitstek een feestmaand, maar ook een maand waarin winkeldieven en zakkenrollers extra vaak toeslaan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat er in deze periode meer bero- vingen op winkeliers plaats- vinden. Daarom voert de politie in december extra surveillances uit in het cen trum van de stad. SCHIEDAM - Ruim 25 bands hebben zich reeds in- geschreven voor de vierde Schiedamse Popprijs die zo als gebruikelijk gehouden zal worden in Podium Cafe De Graauwe Hengst. Maxi- maal kunnen 36 bands mee doen. Tot 24 december kan er worden ingeschreven. Uit zes voorronden gaan acht bands door naar twee halve- finales. Uiteindelijk zullen drie bands in de finale spe- len. De voorronden worden gehouden op 21 en 28 janua- ri, 4, 18 en 25 februari en 3 maart. De halve-finales zijn op 17 en 24 maart. De finale is op 7 april. Alle avonden beginnen om 21.00 uur en de toegang is vrij. De eerste prijs bestaat uit een beker en fl. 750,-. De tweede prijs bestaat uit een beker en fl. 500,-. De derde prijs is een beker en fl. 250.-. Bands kunnen zich aanmelden door middel van een aan- meldingsformulier. Deze formulieren zijn verspreid in de regionale oefencentra en muziekzaken. De formu lieren zullen tevens in het gebouw van de Popschool, Lange Nieuwstraat 183 en in alle gebouwen van muziek- centrum OpMaat aanwezig zijn. Het inschrijfgeld voor de Popprijs bedraagt fl. 25,-. Voor teiefonische informatie kan er gebeld worden met 426 73 51 (Auke Pol). SCHIEDAM - Radio Schiedam heeft zaterdag 11 december de RTV Award 1999 gekregen voor het beste lokale radioprogramma. De prijs werd gewonnen met het programma 'Wat doe je voor de kost' dat iedere zondag tussen 10.00 en 12.00 uur wordt uitge- zonden. Presentator Dick van Gooswilligen ontvangt hierin 66n gast die over zijn of haar werk praat. Het Schiedamse programma is gekozen uit 240 inzendingen die uit heel Nederland binnen waren gekomen. De bekroonde inzending is een in terview met een een vrouwelijk al- ternatief genezer die zich bezig- houdt met voetzool reflextherapie. Juryvoorzitter Willem van Beuse- kom, directeur van de NPS, liet weten dat Schiedammers op origi- nele wijze voor het voetlicht wor den gebracht in het programma van Radio Schiedam. „De profes- sionele aanpak, het format en de alerte presentator maken het pro gramma tot een winnaar'aldus de jury- De RTV Award is een jaarlijkse prijs voor de publieke lokale om- roepen en is een initiatief van het Lokale Omroep Fonds. Met het RTV festival wil het LOF de hoge kwaliteit van de lokale omroepen verder bevorderen. Naast de prijs voor het beste lokale radiopro gramma waren er ook prijzen voor het beste TV-programma, Oude- renprogramma en werd de Lokale Omroep van het Jaar bekend ge- maakt. Jil J3? ik wil graag een abonnement op het Rotterdams Dagblad. 31,98 per maand) Naam: Voorl: m/v f raad uitgemaakt door Wiegman voor leugenaar, maar ik kon hem volgens de regels niet nog een keer van repliek dienen", aldus Slechte die stelt dat Wiegman 'volslagen liegt'. Ook bewonersvereniging Schie- dam-Zuid heeft ernstige bezwaren tegen de procedure zoals die door de gemeente Schiedam gevolgd wordt. De bewonersvereniging Schiedam-Zuid zegt van plan te zijn bezwaar aan te tekenen tegen de verleende bouwvergunning om zo tijd te winnen voor een goede afweging van de gevolgen van het nieuwbouwproject. Volgens wethouder Adri Reijn- hout moet de hele procedure nog in gang worden gezet, de verkoop is zelfs nog niet rond. SCHIEDAM - In de Passagepost die enige weken geleden op de mat viel was een kleurplaat opgeno- men voor de jeugd. Tientallen in zendingen kwamen al snel bij het kantoor van de Maaspost binnen. Die kregen allemaal een mooi plaatsje aan de muur. De allerfraai- ste inzending zou geplaatst worden SCHIEDAM - De Kunstkerstverkoop in Pand Paulus, afgelopen weekend, is een groot succes geworden. Kunstenaars die lid zijn van het Schiedamse kunstenaarscollectief Kunstwerkt, boden werk tegen een schappelijke prijs te koop aan. Favoriet was vooral Michel Snoep, wiens werk a I snel van de muur verdween. De prijzen liepen uiteen van fl. 1,- (Yvon Koop man) tot fl. 950,- (Ineke Roelfzema). Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het SP Milieu- Alarmteam heeft gistermiddag ac- tie gevoerd bij de Shellpomp op de hoek Vlaardingerdijk/Burgemees- ter van Haarenlaan. Het team wil hiermee de druk op Shell opvoeren om mee te betalen aan de voorma- lige Stort van Troost. Automobilis- ten kregen informatie over de Stort van Troost. De Stort van Troost ligt zuidelijk van Dordrecht binnen de grenzen van het Nationaal Park De Bies- bosch. Shell heeft hier volgens de SP tussen 1965 en 1985 minstens 115.00o ton oliehoudende grond en katalysatorafval laten storten door de Troost Pernisgroep. Daar- naast stortten ook de chemische bedrijven Cindu Uithoorn en Du Pont uit Dordrecht afval op de start. Het chemische afval lekte volgens de SP weg naar het grond- water van een van de laatste grote natuurgebieden die ons land rijk is. De actie van de SP, gesteund door onder andere Greenpeace en de Zuid-Hollandse Milieufederatie, ging van start bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Schiedam-Zuid, Schiedam-West en Nieuwland. Een hard doel in het MOP is het scheppen van werkgclegenheid. vooral voor mensen aan de onder- kant van de arbeidsmarkt. Dankzij het Grotestedenbeleid moet het aantal arbeidsplaatsen in Schiedam groeien van 24.500 in 1998 naar 27.000 in 2004, tot 30.000 in 2014. in de Maaspost. Dat is dus deze te- kening geworden van de 8-jarige Samantha Loch uit Schiedam. Neem nu een abonnement met automati- sche betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang het leuke boekje "De Rotterdam Schiedam Funshopping Gids no. 2" cadeau. Met daarin alle bijzqndere leuke unieke winkeltjes van Rotterdam en omgeving.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1