maasstad weekbladen Schiedam overweegt toezicht camera's CORRECT LET OP 0NZE EXTRA kerstkOMvonden I fot# mm van 9.00 uur tot 21.00 uur van 9.00 uur tot 16.00 uur Slachtofferhulp wil regels uit Europa overnemen GRATIS V Kerstpotten ]rc| van het Leger 1 OP Dl. 21, WO. 22 EN 00.23 tiipfe Geloogd grenen meubelen trendy wonen en koloniale meubelen in GEMEENTEBERICHTEN Sweats Fteeeej jassen Opel berijdt snelweg Hoog bezoek in de Gorzen Ter bestrijding geweld: l MAGAZINE 2000 2e KERSTDAG ZIJN WIJ OPEN! VCAPELLEB ilJHaZ i[imf-HiIil111liU SPORTSHOES SPORTSWEAR 8. m I I I I I Bericht voor de adverteerder: Aanrijding met dodelijke afloop maandag 27 december t/m donderdag 30 december; vrijdag 31 december (oudejaarsdag) Brin'E.TiVina Bruisend hart klopt ook op zondag. Hoogste punt nieuwbouw Ballonactie ouderen goed op weg Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 22 december 1999 6e Jaargang nr 51 HAAL GRATIS OP ZIE 0NZE ADVERTENTIE! SCHIEDAM - De gemeente Schiedam speelt met de gedachte om camera's te gaan plaatsen rondom horecagelegenheden in het centrum. Medio 2000 wordt hierover een besluit genomen. Gemeentes als Ede zijn Schiedam hierin al voorgegaan. Het plaatsen van de camera's hangt samen met het ontwikkelen van een speciaal horecabeleid; daarnaast wordt er in samenwerking met horecaondernemers een aanpak 'Veilig uitgaan' opgezet. De afspraken hierover worden opgenomen in een convenant. filMBI Chr. Huygensstraat 3 Strijen (Z.H. eil.) 078 - 674 3000 SP verbaasd overtrage beantwoording schriftelijke vragen door college MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 Opgeteld mTibht VARKENSFILET- ROLLADE -98 WITL0F 179 APPELSIENTJE PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND WEKELIJKS IN DEZE KRANT NIEUWE PASSAGE 41 (NAAST DE HEMA) SCHIEDAM al Pie Mo£lT£ OM KER6T- &00M UIT 5P4g£N Voorl: Nr: geldig van 22 december t/m 8 januari Of bei gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Bergweg en Ceintuurbaan Schiedam scoort als middelgrote Vooral winkelcentrum De Nieuwe stad slecht op het punt van veilig- heid. Zo is het aantal geweldsdelic- ten in 1998 fors sterker gestegen dan gemiddeld in de regio Rotter- dam-Rijnmond. Het plaatsen van de camera's zou een van de middelen moeten zijn waarmee de geweldspiraal wordt doorbroken. Daarnaast moeten de wijkveiligheidsteams volgens de gemeente Schiedam verder worden voortgezet. In de wijken Nieuw- land, Oost en Groenoord zouden verder buurtconcierges moeten ko- men, om de leefbaarheid verder te vergroten. Deze buurtconcierges krijgen taken die liggen op het soci- aal en technisch vlak. SCHIEDAM - Een kraan die van een vrachtwagen viel heeft maandag- morgen rond 12.00 uur voor een enorme verkeerschaos gezorgd rond de s-Gravelandseweg. Politie en brandweer moesten er aan te pas komen om het tonnen zware apparaat van de weg te krijgen. Ook had men te kampen met lekkages en stoplichten die het begaven. Tenslotte moest er plaats worden gemaakt voor een hijskraan om de kraan van de weg te lichten. Het verkeer naar de oprit van de rijksweg en de Koemarkt stond rond de lunch muurvast. Foto Roger van der Kraan KERSTSPEKTAKEL ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! klein Foto Video Audio KTV Teletom PUD BEIJERLAND - OOST-VOORSTRAAT 14 In verband met de feestdagen zijn de sluitingstijden voor advertenties van de krant van 29 december als volgt gewijzigd: zetwerk vrijdag 24 december voor 15.00 uur IM vrijdagmiddag 24 december 16.00 uur advertenties (compleet) maandagochtend 27 december 10.30 uur Passage roept veel onveiligheidsge- voelens op. De gemeente en politie wilier, nu samen met de onderne- mers de winkelcriminaliteit verder aanpakken. Een ander idee is het in- stellen van een 'Keurmerk Veilig Ondernemen'De start van dit pro ject staat gepland voor begin 2000. In de bedrijventerreinen 's Grave- land/Spaanse Polder/Rotterdams- West wil Schiedam extra toezicht creeren. Begin 2000 zal ereen team van toezichthouders in dit gebied worden gestationeerd. Uiteindelijk, zo is de inzet, moet in 2003 de helft van de inwoners van Schiedam zich veilig voelen in de stad. In 1997 voelde 36 procent van de inwoners zich veilig. Ook zou het aantal aangiften voor gewelds- delicten in 2003 moeten zijn afge- nomen tot het niveau van 1996, tot 470 aangiften. De wijken Nieuwland, Centrum en Oost worden nu door de bewoners zelf ervaren als de meest onveilige en verloederde wijken. Schiedam wil dan ook dat wijkbeheer in deze wijken verder wordt versterkt. Ook Groenoord krijgt een hoge prioriteit om het wijkbeheer verder op poten te zetten. Verder moet er de komen- de jaren meer worden gedaan aan de aanpak van jeugdoverlast enjeugd- criminaliteit. SCHIEDAM - Op de Stadhouder- slaan heeft woensdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser, een 53-jarige Schiedam- mer, is ten gevolge van zijn ver- wondingen overleden. De aanrij ding ontstond doordat een 22-jari- ge Schiedammer, die in zijn auto over de Stadhouderslaan reed, ver- moedelijk ten gevolge van de glad- heid de macht over het stuur ver- loor. De man kon het voertuig niet meer onder controle krijgen en botste te- gen de stilstaande fietser aan. Die overleed kort daarna aan zijn ver- wondingen. De politie van het district Schie dam stelt een nader onderzoek in. SCHIEDAM - Hoe gezellig het in Schiedam kan zijn werd woensdagavond 15 december duidelijk op de Grote Markt. De lichtjes in de meters hoge Kerstboom werden deze avond ontstoken, terwijl er muziek klonk uit honderden kelen. Woningen, winkels en hetstadhuis completeerden hetspel van lichtmethun brandende kaarsen. Foto Roger van der Kraan WOONMODE Uniek in an tick- en geloogd grenen meubelen WATER WEG - Slachtofferhulp Nederland heeft zes 'best practice' - regelingen uit Europa overgeno- men om de rechtspositie van slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk te verbeteren. Deze zijn samengevat in het Mani fest 'Het Beste uit Europa' dat on- langs is overhandigd aan minister Korthals van Justitie. Het Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Nederland vierden begin december hun respectievelijk tienjarig en vijftienjarig jubileum samen met de 1500 vrijwilligers en 250 be- roepskrachten. In 'Het Beste uit Europa' pleit Slachtofferhulp Nederland voor invoering van betere wetgeving ter bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld. Deze slachtoffers zijn slecht te beschermen, omdat de politie geen wettelijke moge- lijkheid heeft een verdachte aan te houden voordat bewezen is dat de ze schuldig is. Dat betekent dat de slachtoffers uit huis geplaatst wor den. In Oostenrijk is een wet waar- door de politie de verdachte uit huis kan plaatsen. De wet regelt dat individuen in hun huis be- schermd worden. In Groot Britannie hebben slacht offers wettelijk spreekrecht in het strafproces. Slactofferhulp pleit voor invoering daarvan in Neder land, met de kanttekening dat slachtoffers die hiervan geen ge- bruik willen maken daartoe niet verplicht kunnen worden. In het juridisch en emotioneel ondersteu- nen van slachtoffers en getuigen in de rechtbank loopt Groot Brittanie ook voorop. Dit is van belang om dat slachtoffers dan beter zijn voorbreid op de rechtsgang en zich meer gerespecteerd voelen. Soms moeten politie en Openbaar Ministerie extra onderzoek ver- richten naar daders en slachtoffers. Hierdoor kunnen slachtoffers tot getuigen worden. Slachtofferhulp wil dat in dat geval gratis rechtsbij- stand voor slachtoffers in ernstige gewelds- en zedenzaken beschik- baar komt. In Duitsland bestaat sinds 1998 een wet waardoor deze slachtoffers recht hebben op een gratis slachtofferadvocaat. In Frankrijk bestaat een goede rege- ling voor schadevergoeding aan slachtoffers en nabestaanden. Slachtofferhulp Nederland blijft de komende jaren werken aan verbe- tering van de positie van slachtof fers. In de afgelopen vijftien jaar is gebleken dat de hulp aan individu- ele slachtoffers en de belangenbe- hartiging, hun vruchten hebben af- geworpen. Het is een buitenkans om met de voortschrijdende Euro- pese integratie gebruik te maken van 'best practices' van anderen. SCHIEDAM - Waarom duurt de beantwoording van de schriftelijke vragen zo lang?, wilde SP-fractie- voorzitter Yorick Haan weten van het college van B en W. Op 26 au- gustus diende hij vragen in, en pas op 8 december kwam het ant- woord. Wettelijk gezien had het college binnen zes weken moeten reageren; het werd drieenhalve maand. En waarom is de raad hier over niet geinformeerd? Wethouder Hafkamp antwoordde dat het wel eens kwam voorkomen dat 'een aantal zaken soms meer tijd in beslag neemt dan gepland'. En dan blijft er wel eens wat lig gen, probeerde Hafkamp uit te leg- gen. per kilolb. 500 gramI 2 pakken£-■ Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzertplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK coin MILLENNIUM STUNT 25% Haan nam hier geen genoegen mee. Het is een vraag gesteld door de raad. Zaken die wel eens blijven liggen, het gaat hier om het hoog- ste orgaan van de gemeente. Wan- neer mag de raad aan de kant wor den geschoven?, wilde Haan we ten: „Het is gewoon niet netjes." Raadslid Maarten Groene (PvdAO) stelde voor om het volgend jaar tij- dens een speciale raadsconferentie te bespreken, zodat er 'verbeter- voorstellen' kunnen worden ge maakt. "Zeven dagen per week klopl t bruisend liari van Rotterdam. Elke dag, dus ook op zondag. staan dc winkeliers van het Beursplein - waaronder winkelcentrum The Mall. de Beurstraverse en de BeursGallery - oor u klaar. Werelds winkelen dus met wereldse openingstijden. SCHIEDAM - Wethouder A. Reijnhout heeft maandag 20 december de lichtjes van een kerstbooni in de Kamer- lingh Onneslaan ontstoken. Dat deed hij ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van het nieuw- bouwproject op de hoek van de K.O.laan met de Teijler- straat. Het project bestaat uit acht driekamerwoningen voorzien van een lift. De boom staat op het balkon van de woning op de boven- ste verdieping. Het bouw- plan wordt gelijktijdig ge- realiseerd met het ook al kleinschalige project aan de Zijlstraat. De bouw van de woningen startte in het voorjaar van 1999. De ople- vering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2000. SCHIEDAM - De actie '2000 wensen aan 2000 bal- lonnen voor het jijar 2000 die de Stichting Ouderen- werk op 6 december startte, loopt goed. Er zijn in Schie dam en Vlaardingen al bijna 600 wensen ingeleverd. Het grootste deel van de ouderen wenst een goede gezondheid en vrede in de wereld. Daar- bij denken ze niet zozeer aan zichzelf, maar vooral aan hun kinderen en kleinkinde- ren. Uiteraard kunnen er nog veel wensen worden in geleverd. Alle ouderen wor den dan ook uitgenodigd hun wens te komen op- schrijven in een van de dien- stencentra in Schiedam of Vlaardingen. In beide plaat sen wordt onder de inzen- ders een cadeaubon van 2000 stuivers verloot. De wensen worden bevestigd aan ballonnen die vrijdag 7 januari om 12.00 uur wor den opgelaten. In Schiedam gebeurt dit op het Stadserf. Funshopping Gkfs no. 2"! Neem nu een abonnement met automati- sehe betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang het leuke boekje "De Rotterdam Schiedam Funshopping Gids no. 2" eadeau. Met daarin alle bijzondere leuke unieke winkeltjes van Rotterdam en omgeving. if Ja, Ik wil graag een abonnement op het Rotterdams Dagblad. 33,95 per maand) Naam: Adres: m/v f Postcode: Tetefoon: Bank/gironr.: Plaats: ,._4i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. gps* s*f ,:-v3se» KLARE T A AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1