maasstad weekbladen Angst voor gevolgen van experimenteel vuurwerk DEZE WEEKEXTRA KOOPAVOND NDAG2 JANUARI J us, De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar GRATIS 'nj Tapijt met eigen karakter Laatste uitbreiding voor Schiedam Waterw rone? i KANTOOR GESLOTEN OP OUDEJAARSDAG De Nieuwe Passage onderzoekt toekomst (jau IfM'Jm mmwtmmmims Maxima I e bezetting politie, brandweer, GGD MAATREGELEN VERSE WORST VERSE OLIEBOLLEN (dinsdag, wpensdag eft donderdag tot 21.00 uur open!) Kookcursus Stedelijk gratis Millennium- feest Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 29 december 1999 6e Jaargang nr 52 if a* beste! P^LM qgg Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER ROTTERDAM BERGSCHENHOEK MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 IK04CHT AL, WAT EEN 60EP- K0PE nuuR- P'JL GRATIS proefles Meditatief buikdansen voor dames boven de dertig donderdag 13 ianuari van 20.00 tot 21.30 uur in studio 'Basis Balans', Tielman Oemstraat 16 (schuin tegenover Schielandziekenhuis) Deze ontspannende buikdanscursus heeft als doel om het aardse en het spirituele in ons hand in hand te laten gaan. Meditatief buikdansen is overwegend een individuele meditatie in je lijf. Zo onder. Zo boven. Zo binnen. Zo buiten. Voor meer informatie bel: 010 - 4267702. Ja Of bel gratis 0800 - 06 42 1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam RONDOM DE EEUWWISSELING Zie elders in de krant Milieu VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 kratI 9i kilo 10stukSOa Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Noienslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND RIJNMOND - De verschillende instanties in de Rijnmond ma- ken zieh ernstige zorgen over experimenteel vuurwerk. Vorige week raakte een jongen zijn hand kwijt met een zelfgemaakte vuurwerkbom. Op internet circuleren bovendien berichten hoe zware bommen gemaakt moeten worden. De politie, GGD en de brandweer vrezen voor de gevolgen als de eeuwwisseling op grote schaal met zelfgemaakt vuurwerk wordt ingeluid. „De kracht van die bommen is ver- sen in verband met het millennium schrikkelijk", aldus de woord- voerder van de politie. „Het zelf gemaakte vuurwerk waarmee een jongen zijn hand kwijt raakte werd zelfs door de Explosieven Oprui- mings Commando als gevaarlijk beschouwd." De afgelopen tijd, werd weer het nodige illegale vuurwerk in beslag genomen. Toch lijkt de in beslag genomen hoeveelheid lang niet alles. „Als we alles hebben onderschept dan zal deze jaarwisseling net als alle anderen verlopen. Maar als dit maar het topje van de ijsberg is dan vrees ik het ergste. Dan kan dit millennium wel eens eindigen met heel veel gewonden." aldus de po- litiewoordvoerder. De GGD is net als de politie ang- stig voor zelfgemaakt vuurwerk. Woordvoerder O. I. Groot houdt vooralsnog een slag om de arm. „We maken ons altijd zorgen over vuurwerk, we hopen elk jaar weer dat iedereen verstandig om gaat met vuurwerk. Maar om nu te gaan gissen over de afloop van deze jaarwisseling als er veel zelfge maakte vuurwerkbommen worden gebruikt lijkt mij voorbarig. Maar als het wel gebeurt zijn de conse- quenties niet te overzien." Ook de brandweer deelt deze me- ning. „Het is onvoorstelbaar hoe krachtig die bommen van internet zijn. Pas op driehonderd meter ben je op een veilige afstand. Het zijn zulke extreme dingen die de men- sen van het internet af haleij, als die gebruikt gaan worden kan dat verstrekkende gevolgen hebben", aldus een woordvoerder van de Rotterdamse brandweer. Ondanks de vrees voor gebruik zelfgemaakt vuurwerk, gaat de po litie vooralsnog uit van een 'nor- male' oudejaarsnacht. Toch zijn uit voorzorg veel mensen in dienst of oproepbaar. Voor gebeurtenis- Olympiaweg 44a (pal naast De Kuip), telefoon 010-4791944. Leeuwenhoekweg 2. (ind.terrein V/eg en Land'), telefoon 010-5216977. is een speciale staf achter de hand voor de coordinatie van grootscha- lige problemen. „A1 ons personeel dat normaal oproepbaar is, hebben we nu op stand by staan. Die zijn dus aanwezig op de posten, zodat ze gelijk inzetbaar zijn." Bij de brandweer is er sprake van een jaarwisseling plus. ,,Dat houdt in dat we een maximale paraatheid hebben, ook alle wagens van de vrijwillige brandweer zijn bezet met ons personeel. Net als de alarmcentrale overigens, die is tot de laatste plek bezet." De GGD is er ook klaar voor. „We zijn dubbel paraat, alle ambulances zijn bezet. De hele regio wordt gedekt. We zijn zeer alert op brandwonden, daarom zijn de ambulances extra uitgerust met materiaal op brand wonden te behandelen." De RET en de Roteb hebben met andere problemen te maken, voor- namelijk van logistieke aard. „We hebben twee scenario's liggen. Als er een ramp gebeurt zijn wij ver- plicht 25 bussen te leveren. Dat gaat ten koste van onze nachtbus- sen. Als de Eneco geen stroom meer kan leveren dan gaan we over op plan twee. Dan rijden er alleen nog meer bussen via acht hoofd- routes", aldus woordvoerder T. Michielse. Om eventuele proble men het hoofd te bieden heeft de RET personeel achter de hand. „Op oudejaarsavond zijn zestig man in dienst en hebben we 250 man stand-by staan. Verder heb ben we alle dienstregelingen en veranderingen gepubliceerd in huis- aan huisbladen en lokale kranten." De Roteb houdt een grote opruim- actie op nieuwjaarsdag. Voor de schoonmaakactie wordt al het be- schikbare personeel opgeroepen. Van oudejaarsdag tot en met twee januari sluit de Roteb bovendien alle papierbakken om brand in de bakken te voorkomen. Maarten Ritman SCHIEDAM - De Stichting Huis- houdelijke Vorming (SHV) orga- niseert een kookcursus voor begin ners. De cursus bestaat uit acht les sen van tweeeneenhalf uur op dins- dagavond van 19.30 tot 22.00 uur in het Maascollege aan de Mgr. Noienslaan 99b. Het cursusgeld bedraagt fl. 90,-. De eerste bijeen- komst is dinsdag 18 januari. Aan- melden via 426 47 81 Op vrijdag 31 december is het kantoor van ONS Energie voor klanten gesloten. Heeft u een energie-, water- of CAI-storing, dan kunt u deze aan ons melden via het storingsnummer (010) 262 10 00. ONS Milieu is op oudejaarsdag wel geopend. Het Milieustation gaat om 16.00 uur dicht. In verband met de nieuwjaarsreceptie is ONS op maandag 3 januari vanaf 16.00 uur gesloten. SCHIEDAM - We beleven de laatste week van de eeuw, Schiedam gaatstraks een nieuw millennium in. 2000 wordt sowieso een belangrijk jaar voor Schiedam: de bouw van Sveaparken gaat een nieuwe fase in, en ook Jan des Bouvrie opent als alles meezit in april 'zijnKorenbeurs. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De medewerkers van de Maaspost willen u een goede jaar wisseling toewensen en een gelukkig, mooi en succesvol 2000. Wekelijks wordt er vijf voile dagen op het kantoor aan Over de Vesten in Schiedam gewerkt aan het product Maaspost. Vertegenwoordigers en re- dactie werken daarbij nauw samen om een zo compleet mogelijke krant uit te brengen. De vele tientallen enthousiaste verslaggevers en onze foto- graaf Roger van der Kraan zijn daarnaast vaak ook 's avonds en in het weekend in de weer om het laatste nieuws vast te leggen. Langs deze weg willen wij allereerst de lezers en adverteerders bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook aan de bezorgers van de krant een woord van dank omdat zij het zijn die de krant ook daadwerkelijk bij de mensen thuisbrengen. Wij zien met z'n alien uit naar een nieuw jaar in een nieuwe eeuw vol ver- rassingen en met vele uitdagingen. SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum kan per 1 januari 2000 gratis worden bezocht. Dit is mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de ONS Groep. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de PvdA-motie van vorig jaar. De PvdA stelde voor het mu seum gratis toegankelijk te maken, om zo ook de bezoe- kersaantallen wat omhoog te krikken. Het Stedelijk Museum was hier niet en- thousiast over: de directie stelde zich op het standpunt dat voor het bezoeken van een museum dient te worden betaald. Museum Jan Cu- nen in Oss is voigens het Ste delijk Museum het enige vergelijkbare museum in Nederland dat eveneens geen entreegeld heft. Ande re musea hanteren gemid- deld toegangsprijzen tussen fl. 4,50 en fl. 10,-. In de Ver- enigde Staten en Groot-Bri- tannie is gratis toegang tot musea gebruikelijker. SCHIEDAM - Anke Bode- wes organiseert op Oude jaarsavond een groot mil- lenniumfeest in het Roe- lantspand, op de hoek van de Korte en Lange Haven. Op deze locatie zal Jan des Bouvrie straks een gedeelte van zijn Schiedamse Arse- naal onderbrengen, ge- naamd het Roelantshof. Tweehonderd Schiedam- mers hebben zich al voor het feest opgeven, alsmede hon- derd kinderen. Op de eerste etage van het Roelantshof wordt een heel bos ingericht, waar kinderen om 19.30 uur hun tentjes mogen opzetten. Voor de ouderen treedt van af 22.00 uur een stemmig strijkje op; de dresscode is wit en zillver. Er zijn de no dige buffets met hapjes en drankjes. Vanaf 00.00 uur treedt een band op. Kaarten a fl. 99,99 zijn nog verkrijgbaar bij het kantoor van Anke Bodewes aan de Nieuwe Haven 155. SCHIEDAM - Tijdens de eerste zondag van het nieuwe jaar, 2 ja nuari, zijn de winkels in de Schie damse Nieuwe Passage geopend voor het winkelend publiek. Zon dag 2 januari haakt de Nieuwe Pas sage in op het nieuwe millennium, waarbij op initiatief van de in dit winkelcentrum gevestigde onder- nemers diverse helderzienden, handlezers en tarotkaartleggers zijn uitgenodigd om daar aan ieder die maar wil de toekomst te voor- spellen. Om te beginnen komt een van Ne- derlands' beroemdste paragnosten, Peter van der Hurk, naar dit gezel- lige overdekte winkelcentrum. Al jaren voert hij zijn drukke praktijk, Centrum Hurkos, in Den Haag, geeft demonstraties en werkft af en toe nauw samen met de politie. Vergezeld van handlezers, kaart- leggers, zandlezers en anderen geeft Van der Hurk deze koopzon- dag acte de presence in de Nieuwe Passage. Het winkelend publiek krijgt de gelegenheid om aan een van de tafels plaats te nemen, al- waar 'n tipje van de sluier die over de toekomst hangt wordt opge- licht. Een andere, even zo bekende gast, is meester Adak. Nationaal en intemationaal wordt Meester Adak geraadpleegd als paragnost en ge- nezer en werkt zowel voor prive personen als voor het bedrijfsle- ven. Het feit dat hij adviseur is bij enkele beursgenoteerde bedrijven zegt al voldoende. Niets is Meester Adak te dol, want naast het handle- zen heeft hij zich ook gespeciali- seerd in het voetlezen. Een wel zeer ongebruikelijke manier van toekomst voorspellen, maar dege- nen die geinteresseerd zijn in wat hun voeten te vertellen hebben, kunnen een beroep doen op de kennis van deze meester-voorspel- ler. Verder komt ook Miss Millen nium naar de Nieuwe Passage. Zij wandelt die middag rond en geeft bezoekers die in het bezit zijn van een kassabon, gedateerd op 2 janu ari 2000, een geluksnummer. Om 16.30 uur die middag worden on der alle uitgereikte nummers een gouden Millennium collier ter waarde van 2000 gulden en tiental len kadobonnen verloot. Tot slot wordt om 15.00 uur de winnaar be- kendgemaakt van de super hoofd- prijs van de Winkel Win We- ken-actie: de Fiat Seicento. Parke ren is die zondag gratis. erdam Furi shopping Gids no. 2"! Neem nu een abonnement met automati- sehe betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang het leuke boekje 'De Rotterdam Schiedam Funshopping Gids no. 2" cadeau. Met daarin alle bijzondere leuke unieke winkeltjes van Rotterdam en omgeving. ik wil graag een abonnement op het Rotterdams Dagblad. {f 33,95 per maand) Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Voorl: Nr: m/v fl Plaats: ti.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: K Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service |j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam LI Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. KLARE T A AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1