maasstad weekbladen oeno 'zo 'Niets doen zal het tij niet keren' CORRECT mm w EINDEJAARSSHOW T/M 9 JANUARI- ieukenh; 'df IfdfJj] ll Regeling wit- en bruingoed per 1 januari aangepast GRATIS U# Rotterdamse winnares van superhoofdprijs mmmmmmms Rotterdam alWilJli. Huurders vrezen uitstel aanpak Groenoord WINTERSALE i - 1 ^4 Kleine elektrische apparatuur voor recycling Gemeentebelangen:vragen over Slachthuisbuurt Honda HR-V nu ook als vijfdeurs op de markt L o Liij_i UJAjjUT JlvrlilvreLltg* UltrV'v£-LL p ZONDAG 9 16 JANUARI OPEN! ^"CAPELLE OpgeteW rip heste! KIPFILET WITLOF AMSTEL 1 Rotterdam 9 januari geopend Kimmmmmm Bel voor een afspraak MirjamSluis; tel. 010-5242320 2000 wensen aan 2000 ballonnen Bestrijding gladheid op volgorde [Mltl.ii'JVjt l.'.'J'Juuruii^t!) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 5 januari 2000 7e Jaargang nr 1 ZIE ONZE ADVERIENTIE! Vrijwilligerswerk doen in de DrieMaasStede SCHIEDAM - Huurdersbelangenvereniging Groenoord vindt dat de geplande drastische aanpak van Groenoord zo snel mo- gelijk moet worden uitgevoerd. In een masterplan staat een se- rie maatregelen opgesomd, waaronder sloop van een groot aantal flatblokken. Hiervoor in de plaats zou meer gevarieerde woningen moeten terugkomen. De huurdersvereniging heeft echter de indruk dat de gemeente Schiedam het masterplan voor zich uit schuift. kilo51 krat 1 /i95 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 ill a-**' v-1 iPSIF MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 15% Betaalbare kwaliteit Voor de afdelingen keukens, badkamers en teg els in een van onze vestigingen. Interne opleidingsmogelijkheden. maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur maaspost dlOVlHGJ dVJSSWV ;f)MdW7llNN311lW BERGSCHENHOEK NAALDWIJK erdam Funshopping Gids no. 2"! i, Ik wll graag een abonnement op het Rotterdams Dagblad. Nr:m Of bel gratis 0800 - 06 42 iiVinriiy-irj Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam HAAL GRATIS OP Bergweg en Ceintuurbaan SCHIEDAM - Verpleeg- en reacti- veringscentrum DrieMaasStede zoekt vrijwilligers voor een aantal activiteiten. Zo wordt er een chauf feur gezocht op de patientenbus op een vaste dag per week en mensen die patienten begeleiden bij het zwemmen een keer per veertien dagen op maandagmiddag. Ook worden vrijwilligers gezocht voor het bezoeken van een patient, om hiermee te wandelen of samen een activiteit te ondernemen en om te assisteren bij de filmavond in de recreatiezaal. Moeders die met hun peuter een keer per veertien dagen op bezoek komen in een huiska- mer op maandagmiddag zijn ook welkom. Geinteresseerden voor deze en andere vrijwilligersfunc- ties kunnen bellen met Anneke de Jong, coordinator Welzijn Drie MaasStede, tel. 427 81 23 (09.00 - 14.00 uur). gerlijk dat het Masterplan ondanks toezeggingen van de vakwethou- der diverse keren alsnog niet be- sproken is in de raadscommissie. Zo kan het niet langer: er moet snel tot actie worden overgegaan." Volgens de huurdersbelangenver eniging is er in de wijk Groenoord een groot draagvlak voor de drasti sche maatregelen omdat Groenoord anders in een negatieve spiraal terecht zou komen. „Er be- staat bij ons de indruk dat het poli- tieke bestuur de besluitvorming over het Masterplan voor zich uit schuift. Dat is onverantwoordelijk omdat de aanpak van de naoorlogs gestapelde blokken hoogst urgent In het masterplan wordt niet „Ook onze leden vinden dat het Masterplan uitgevoerd moet wor den, ondanks de pijnlijke keuzen", schrijft Huurdersbelangenvereni ging Groenoord in een brief aan het college van B en W. Maar, zo stelt de huurdersvereniging: „De afhandeling van de politieke be sluitvorming rond het Masterplan is volgens planning nu aan de orde. Wij vinden het buitengewoon er- 500 gramUi 24 flesjesI SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NiEUWLAND At - H J Profiteer t/m 9-1 van de pr'nzen van 19 Rotterdam: Woonboulevard, Stadionweg 37a, Tel. (010) 479 69 11 Vlaardingen: Gerard Burgerlaan 4, Tel. (010) 460 06 70 Numansdorp: Industriestraat 2a, Tel. (0186) 65 32 44 Delft: Woonboulevard, leeuwenstein 31Tel. (015) 285 57 77 Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. www.keukenhal.nl alleen voorzien in de sloop van een aantal flatblokken, maar ook in re- no vatie. Volgens voorzitter A Groenendaal leeft er nu onder de bewoners van Groenoord veel hoop maar ook on- zekerheid over de toekomst. „Zij hebben recht op duidelijke politie ke besluitvorming, wij rekenen er daarom op dat u op de kortst mo- gelijke termij het Masterplan be- handelt en hierover een besluit neemt." „Over een zaak kunnen we het heel zeker zijn: niets doen, halve maatregelen of lapmiddelen zullen het tij niet keren'meent Groenen daal verder. over devesten 3 3116 ad schiedam SCHIEDAM - De millenniumwisseling is in Schiedam relatief rustig verlopen. De computers en computersystemen van gemeente, brandweer en politie bleken (inderdaad) millenniumbestendig, zo op het eerste gezicht. Daarnaast deden zich geen ernstige vuurwerkongelukken voor. In de stad waren verder de traditionele vreugdevuren, zoals hierbij het Julianapark. Foto Dick Sluijter SCHIEDAM - De regeling voor het Wit- en Bruingoed is per 1 januari 2000 aangevuld. Dit be- tekent dat alle kleine elektrische en electronische huishoudelijke apparaten als scheerapparaten, SCHIEDAM - De Winkel en Win- weken in winkelcentrum De Nieu- we Passage zitten er weer op. Tij- dens de eerste koopzondag van het nieuwe jaar, zondag 2 januari, werd in een bomvol winkelcen trum de winnaar van de super hoofdprijs, een Fiat Seicento, be- kendgemaakt. Gelukkige was de 75-jarige mevrouw Konings uit Rotterdam die haar twaalf jaar ou- de autootje eindelijk in kan ruilen voor een luxer vervoermiddel naar het strand. Daar gaat zij namelijk vaak naar toe met haar twee hond- jes, vertrouwde ze de presentator van het spektakel zondag toe. Ook de andere prijzen, die bij de laatste spelweek hoorden, kwamen goed terecht. De Compaq compu ter compleet met configuratie ter waarde van fl. 2800,- bleef in Schiedam bij de heer Houwaard. Hij dacht voor een troostprijsje naar de uitreiking te zijn gekomen omdat hij niet de vier voile weken had meegespeeld en dus niet in aanmerking kwam voor de auto. De verbazing was dan ook groot toen bleek dat hij 66n van de mooi- ste prijzen mee naar huis kon ne- men. Foto Roger van der Kraan klokken, stofzuigers, telefoon- toestellen en strijkijzers voort- aan apart kunnen worden ge- houden en ingeleverd worden bij het Milieustation van de ONS aan de Van Heekstraat. Het is ook mogelijk de afgedankte (kleine) apparaten af te geven bij de KCA-wagen. In de Afvaiweg- wijzer 2000 die begin januari op de mat valt wordt daarover meer verteld. Ook de teletekst- pagina van ONS (achter het Cai- mozaiekkanaal) kan hierover worden geraadpleegd. De gemeente en ONS Milieu on- derzoeken op welke wijze de inza- melvoorzieningen in Schiedam met name bij winkeliers geregeld kunnen worden. A1 vanaf 1 januari '99 is het mogelijk om het grote wit- en bruingoed afkomstig van huishoudens bij ONS Milieu in te leveren. In dit geval gaat het om afgedankte televisies, koelkasten, (vaat)wasmachines, ovens, com- puterapparatuur, geluidsappara- tuur, telecommunicatieapparatuur en papierbedrukkende apparatuur. Het is eveneens mogelijk om het wit- en bruingoed gratis in te leve ren bij de leverancier als een nieuw soortgelijk apparaat wordt ge- kocht. Wie geen nieuw product koopt kan het afgedankte apparaat inleveren bij het Milieustation. Dit station is zes dagen per week open. Achterlaten bij een kringloopwin- kel of reparatiebedrijf behoort eveneens tot de mogelijkheden. Voor de meeste elektrische en elektronische apparaten wordt bij aankoop in de winkel- naast de prijs van het apparaat- een extra SCHIEDAM - Er blijft voor Schie dam volgens Gemeentebelangen nog veel te doen in de Slachthuis buurt, Bijdorp, Nieuwe Damlaan. de Vijfsluizerhaven en de Buiten- haven. Vooral in de Slachthuis buurt, meent Henk Metaal. In schriftelijke vragen aan het col lege van B en W memoreert Ge meentebelangen aan een passage in de conceptontwikkelingsvisie Hoekpumt Noordwest. Hierin staat: „Ingrijpen is urgent in het gebied rond de Vijfsluizerhaven waar de ontwikkelingen moeten worden omgebogen in de richting van een ontwikkelingsvisie en de plannen van B en W met betrek- king tot de bouw van een nieuw streekziekenhuis." Gemeentebe langen verbaast zich hierover en vraagt: „Is het college het met ons eens dat wij in feite al achterlopen op de reeds ingezette ontwikkelin gen?" Daarnaast vraagt Gemeentebelan gen of het college nu wel bereid is initiatieven te nemen en voorberei- dende werkzaamheden te verrich- ten voor een miniconferentie over de Slachthuisbuurt. Plannen voor laagbouwwoningen acht de fractie van Gemeentebelangen als 'amb- telijke doordrammerij' vast bedrag betaald: de verwijde- ringsbijdrage. Alle verwijderings- bijdragen komen in een landelijk fonds terecht waaruit geput wordt om alle ingeleverde producten op een milieuverantwoorde manier te verwerken. Bij aankoop van appa ratuur in de winkel is te zien of te vragen hoeveel de verwijderings- bijdrage per apparaat bedraagt. Detailhandelaren kunnen al het in- genomen wit- en bruingoed gratis kwijt bij het Regionaal Overslag Station (ROS) van ONS Milieu. Op dit station kunnen detailhande laren uit de gemeente Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Ro- denrijs al enige tijd terecht. Op het ROS wordt het wit- en bruingoed gesorteerd in vier stromen koel- en vriesapparatuur, groot witgoed, beeldbuishoudende apparatuur, overige wit- en bruingoed. Verder vindt registratie plaats en wordt het klaargezet voor transport naar be- drijven die de apparaten zodanig verwerken dat zo veel mogelijk materialen worden gerecycled en zo min mogelijk resten naar de verbrandingsoven gaat. Tot en met oktober van dit jaar verwerkte het Schiedamse ROS ongeveer 5200 kilo computermateriaal, ongeveer 5200 stuks koel/vriesapparatuur, 2670 stuks televisietoestellen en 35 ton wasmachines en fornuizen. Ruim zeventig procent van het aangeleverde goed is afkomstig uit Schiedam. WATERWEG - De Schie damse wethouder Groene- weg laat vrijdag 7 januari om 12.00 uur vanaf het Stadserf duizend ballonnen op met daaraan de wensen van ouderen voor het jaar 2000. Tot 6 januari kunnen 55-plussers hun wensen nog inleveren bij een van de dienstencentra. Onder de in- zenders wordt een cadeau- bon verloot van 2000 stui- vers. Inmiddels zijn er al veel wensen binnengekomen. Veel gaan over gezondheid, liefde, geluk en vrede, ook wordt er aandacht gevraagd voor meer tolerantie, res pect en verdraagzaamheid. Een oudere heeft gevraagd om een leuke prijs in de staatsioterij voor een gezel- lig feestje met de gastdames van het dienstencentrum. SCHIEDAM - Ook in Schie dam komen elk jaar weer verschillende soorten glad heid voor. Elke soort vraagt een eigen wijze van aanpak. Omdat het zeker niet moge lijk is alle wegen gelijktijdig te behandelen is een 'priori- teitenschema strooizout' vastgesteld. De wegen die het eerst aan de beurt ko men zijn: - busroutes en doorgaande hoofdwegen - stedelijke fietsroutes - toegangen tot de Beukenhof, beweegbare bruggen, de brandweer, po litie en GG GD - wijkstra- ten en zonodig en mogelijk polderwegen, de laatste bij daglicht daarna wordt de lijst successievelijk afge- werkt. Voor meer informatie kan er gebeld worden met ONS Milieu: 457 67 00. 0^1 FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! JkleiiT CI Olympiaweg 44a (pal naast De Kuip), telefoon 010-4791944. Leeuwenhoekweg 2. (ind.terrein Weg en Land'), telefoon 010-5216977. Molenstraat 33, telefoon 0174-628806. Neem nu een abonnement met automati- sehe betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang het leuke boekje 'De Rotterdam Schiedam Funshopping Gids no. 2" cadeau. Met daarin alle bijzondere leuke unieke winkeltjes van Rotterdam en omgeving. 33,95 per maand) Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Voorl: m/v f 1 Plaats: ,.(l.v.m. controle bezorging) Handtekening: Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. wKLARE TA AL b> N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1