MM CORRECT maasstad weekbladen Buurten Nieuwland en Groenoord scoren laag TOTALE UITVERKOOP KORTINGEN TOT 50% Mini in de kreukels Familie Metaal met de dood bedreigd Slaap- kamer dromen Tafeltennis in Margriethal Dammen rage? maaspost WINTERSALE mim DAMES, OPGELET! Lintje en Aleidapenning voor Stegman HANSVERKERK KEUKENS BIEFSTUK BL0EMK00L t GOUDAPPELTJE Sun FM. Dat is lekker. UitkomstenBuurtsignaleringssysteem WEGENS VERBOUWING Kunstparty op de Hoogstraat Tocht langs vier kerken Tunnel op transport MAZDA PENNINGS Of bel gratis 0800 - 06 42 6 weken voor 31,- over devesten 3 3116 ad schiedam Onnr is lie Klent pes Honing! tSoo Wie anders! Tel. 010-2464222 TRENDHOPPER KRALINGSEVEER ELKE ZATERDAG GRATIS KLEURADVIES BINNENHUISARCHITECTE OpgeteW de J>£ 4 pakken C 00 VOORU« Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Noienslaan 460 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat is een korting van maar liefst 15,50. Vul snel de bon in I I HAAL GRATIS OP LET OP: ALLEEN ROTTERDAM IS ZONDAG OPEN! HtuKtHS/BmAmliS/lthtlS u ten e„ m% Moon ommn RonmmOlyi Moon 010-47^1944: FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -19 januari 2000 7e Jaargang nr 3 SCHIEDAM - Vijf buurten in Schiedam hebben te kampen met een forse daling in welzijnsniveau. Het gaat vooral om buurten in Groenoord en Nieuwland. De sterkste daling doet zich voor in de omgeving van de Obrechtstraat. Dat blijkt uit een Buurtsignaleringssysteem, uitgevoerd door de gemeente Schiedam. SCHIEDAM - Henk Metaal, fractievoorzitter van Gemeente- belangen, en zijn familie is in een anonieme brief met de dood bedreigd. Metaal kreeg de dreigbrief zaterdag 15 januari thuis bezorgd. De inhoud van de brief slaat volgens Metaal op wat Gemeentebelangen heeft gezegd over de herontwikkelingen van Hoekpunt Noordwest, beter bekend staand als de omge ving Vijfsluizen/Slachthuisbuurt. HE RUUPJE, LAAT vie NilET 6£KTRAIM£N BERGWEG CEINTUURBAAN Schiedam 3.000 Showroom keukens en Oinbouwapparaten moeten ruimte maken voor de nieuwe collectie DONDERDAG ir VRIJDAG KOOPAVOND KLARE TAAL IJsselmondselaan 175 010-2842110 Voor vakverf gaat u naar DECOKAY VAN LOENEN dam, schiedam, tel. 010-4266192 100 gram per stukI Geuzenplein 7 SCHIEDAM WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND KORTIIMG! pjT U J3, noteer mlj voor zo'n voordelig proefabonnement j (6 weken voor slechts 31,-) I Naam: Adres: .Voorl: m/v Nfl. -- Plaats: j Postcode:.,- Telefoon: Bank/gironr.: i stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service I Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam ...fi.v.m. controle bezorging) Handtekening:§jt| CAPELLE A/D IISSEL WORMERHOEK 13 - 010-4506666 ROTTERDAM 0MM00RD SATIJNBLOEM 55 010-4550511 ROTTERDAM STADIONWEG 41a 010-4834441 SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-3450393 Bel 0000-0153 voor een koopzondag bij u in dc buurt of kijk op internet http://www.hans-verkerk.nl vruvriin tatnunIf EDOITtPIl0 BlRCSCHmOCK teeuwenhoekweg 2 I 6 Dngen per week open interdag tot 17.00 m. Vrijdag koopavond. HAALDWUK Molenstraat 33, Moon 0174-628806. 17.30 m. JWeiff Eindelijk is er een radiostation speciaal voor jou. Met de hele dag Anouk, Robbie Williams, Blof, Tracey Chapman, Madonna, George Michael, eva. Met vriendelijke presentatoren en -trices; en nieuws uit je eigen regio dat jou interesseert. In heel Zuid-Holland thuis via de kabel: zoals Eneco 104.9, Casema 94.9, Cai Westland 93.9, Ons Cai 88,9, Rekam 92.9, eva. Maar ook gewoon overal op het werk en in de auto op FM 87.6 en 99.4 MHz! Jouw nieuwe keuze. Probeer het vanaaag nog - en je wilt nooit meer iets anders. Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. mln.) WOONMODE SCHIEDAM - Bij het verlaten van de Beneluxtunnel is zondag 16 ja nuari een Mini in de berm beland omdat de bestuurder waarschijn- lijk geen wijs meer kon uit de ver- anderende wegen richting Schie dam. Het ongeval vond plaats bij de spbtsing met Vlaardingen. Daar lopen sinds kort de wegen anders, wat onder andere aangegeven wordt door een groot splitsings- blok op de weg. Automobilisten moeten hier de weg links of rechts van het blok nemen om hun weg te vervolgen. De bestuurder van de auto, die overigens met te veel drank op achter het stuur was ge- kropen, knalde met de auto boven- op het splitsingsblok. De bestuur der kwam met de schrik vrij, zijn vrouw raakte echter zwaar ge- wond. Zij moest uit de Mini wor- den getild door ambulanceperso- neel zodra het dak van de auto was gezaagd. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Schiedammer A.A.L. Stegmann is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nas sau. Hij kreeg de versierselen die behoren bij deze Koninklijke on- derscheiding vrijdag 14 januari uit handen van de Schiedamse burge- meester R. Scheeres, tijdens een af- scheidsbijeenkomst in het bedrijfs- restaurant van het Schieland Zie- kenhuis. Daar stond hem nog een aanvullende verrassing te wachten. Vanwege zijn grote verdiensten voor de stad Schiedam kreeg Steg mann ook de Aleidapenning. De onderscheidingen werden aan Steg mann uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Samenwerkende Schie damse en Vlaardingse Ziekenhui- zen (SSVZ). Tot 1993 was Steg mann directeur van Meijer en Steg mann, een elektrotechnisch bedrijf. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in onder meer de gezondheidszorg, het onderwijs aan schipperskinde- ren en het bibliotheekwezen. Gemeentebelangen had schriftelij- ke vragen gesteld over onder meer de Slachthuisbuurt en verklaard dat het college van B en W meer initiatieven zou moeten nemen om het gebied aan te pakken en voor- bereidende werkzaamheden te ver- richten. „Kennelijk is voor sommige men- sen tegenwoordig een visie en een mening van een democratisch ge- kozen raadslid een reden om hem anoniem te bedreigen", stelt Henk Groenewegen, voorzitter van Ge meentebelangen. De dreigbrief is voor verder onder- zoek aan de recherche gegeven; over de exacte inhoud van de brief worden in het belang van het on- derzoek geen informatie verstrekt. SCHIEDAM - Op het plein van het Stedebjk Museum Schiedam vindt donderdag 20 januari van 19.00 tot 21.00 uur een kunstparty plaats. Die hangt samen met het voltooien van de kunstopdracht voor de Hoogstraat. Die opdracht werd uit- geschreven door de gemeente Schiedam als onderdeel van een plan om de Hoogstraat er weer bo- venop te helpen. Kunstenaar Jan Kleingeld (1954) heeft voor zes plekken op de Hoogstraat een ont- werp gemaakt van gietijzeren te- gels waarop de namen van Schie damse jongeren uit 1799, 1899 en 1999 vermeld staan. Voor het ver- zamelen van namen van jongeren uit 1999 deed Kleingeld een be- roep op de jonge Schiedamse kun stenaar Mike Redman (1978). Die ontwierp een flyer met als motto 'Wil je een date met iemand uit het verleden? Jongeren tussen twaalf en zestien jaar werden opgeroepen hun naam af te staan. Er kwamen z6n tweehonderd reaches binnen. Redman liet zich door de kunstop dracht nog verder inspireren en maakte speciaal voor deze gele genheid een cd die wordt aangebo- den aan iedereen die zijn of haar naam beschikbaar stelde. Op het plein van het museum zijn donder dag tijdens de kunstparty alle giet ijzeren tegels verzameld. Mike Redman, tevens DJ, draait op de spectaculaire DJ mobile van de Rotterdamse kunstenaar Olaf Mooij. Dansers completeren het feest. Het museum is deze avond ook geopend van 19.00 tot 21.00 uur. kan voor elke buurt in Schiedam een welzijnsscore berekend wor den. Het gemiddelde van de stad heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Zeven buurten in Schiedam schommelen random dit gemiddel de: de Vondelstraat in West, het Johan Straussplein in Groenoord, de Dwarsstraat in Zuid, de Hoog straat, de Van Hogendorpstraat in Nieuwland, de Laurens Coster- straat in Oost en de Van Marken- straat in Nieuwland. Vierentwintig buurten scoren ho- ger dan gemiddeld, vooral in Schiedam-Noord zoals in Spaland. Ook de Vogelbuurt in Kethel staat hoog genoteerd. Opvallend is de hoge stijging van de Maasboule- vard, waar in 1995 dure apparte- menten zijn gebouwd. In 1993 stond deze buurt nog op de twin- tigste plaats. In 1999 is deze buurt met stip beland op de derde plaats. Ook de positie van de buurt rand om het Stadserfplein is sterk ver- beterd. Tot 1995 werd deze buurt gedomineerd door werkloosheid en lage inkomens. De zestien buurten die slecht sco ren (naast het al genoemde Dr. Wi- bautplein) zijn de Van Maanen- straat, de Morsestraat, de Noien slaan, de Henri Polakstraat, de Slachthuisbuurt en de Reaumurs- traat. Het signaleringsysteem wordt door de gemeente Schiedam gebruikt om negatieve ontwikkelingen voor te zijn. Het Centraal Bureau voor de Sta- tistiek (CBS) heeft onlangs de in- komensoverzichten van Schiedam over 1996 gepubliceerd. Uit de cij- fers blijkt dat het gemiddelde inko- men van huishoudens in Schiedam in 1996 8,9 procent onder het lan- delijk gemiddelde van 49.400 gul den lag. Wei, zo constateert de ge meente Schiedam, verliep de ont- wikkeling van het gemiddeld be- steedbaar inkomen in de periode 1994-1996 redelijk gunstig. De in- komensgroei bedroeg toen 6,9 pro- cent, tegen 5,8 voor Zuid-Holland. De Schiedammers met de dikste portemonnee woonden toen in de Ziekenhuisbuurt, Maasboulevard en de Vogelbuurt. De inkomens met het laagst gemiddelde besteed- baar inkomen konden toen worden gevonden in het Dr. Wibautplein en Noienslaan. De resultaten van het Buurtsigna- leringssysteemen de Notitie Inko- mensontwikkeling Schiedam wor den woensdag 26 januari in de commissievergadering Stadsver- nieuwing besproken. SCHIEDAM - Japanners in Schiedam Veel Schiedammers keken afgelopen zaterdag vreemd op toen een klem gezelschap Japanners met witte parapiuus naar het Gat van Boimers paradeerden. Ze werden uitgenodigd door Werkvorm en het fotopersbureau Loodwicks Press Images om een mogelijke locatie van een mogelijk Japancenter te bekijken. Burgemeester Scheeres was present om het gezelschap te begroeten met een oerHollandse bittergarnituur. Zie verder de binnenpagma. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Raad van Kerken Schiedam organi- seert donderdag 20 januari een kerkentocht waarbij vier kerken worden bezocht. Hier wordt steeds een korte bijeenkomst georganiseerd. De kerkentocht begint om 19.30 uur in de Sint Liduina Basiliek aan de Singel en eindigt ongeveer 21.00 uur in de Grote of Sint Jans- kerk. De tocht wordt voor de vierde keer in Schiedam georganiseerd in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid. Tijdens deze week wordt wereldwijd in kerken stil gestaan bij de verbon- denheid en verdeeldheid tussen de verschillende ker ken. De kerkentocht is een unieke gelegenheid om dit thema te ervaren. De kerkentocht gaat dit keer langs de Sint Liduina Basiliek, het Leger des Heils, de NPD en de Grote of Sint Janskerk. Na afloop is er gelegenheid om in de Grote Kerk koffie of thee te drinken. Deelname is gratis en opgave is niet no- dig. WATER WEG - Het zesde en tevens laatste tunnelele- ment van de Tweede Bene luxtunnel is vrijdag 14 janu ari op transport gegaan. Vanuit het bouwdok in Ba- rendrecht werd het element via de Oude Maas getrans- porteerd naar de afzinkloca- tie in de Nieuwe Maas. Naar verwachting zal in februari de definitieve tunnelverbin- ding van Noord naar Zuid gereed zijn. Daarna wordt een begin gemaakt met de afwerking en inrichting van de tunnel. De tunnelelementen zijn in een periode van zeventien maanden gebouwd in het bouwdok in Barendrecht. Elk betonnen element is 140 meter lang, 45 meter breed, 8,5 meter hoog en weegt 53.000 ton. Het slechtst scoort het Dr. Wibaut plein in Nieuwland. De gemeente verwacht dat deze buurt bij de vol- gende meting beter scoort. „In de ze buurt is inmiddels een deel van de middelhoogbouwflats van vlak na de oorlog gesloopt'schrijft het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Schiedam. „Voor deze flats zijn eengezinswoningen en appartementen in de plaats ge- komen die tot een hogere prijsklas- se behoren." Het best scoort de Ziekenhuisbuurt in West. De welzijnsscore is bepaald met zeven indicatoren: herkomst van de bewoners (etniciteit), inkomen, mobiliteit (aantal verhuisbewegin- gen), opleidingsniveau, OZB- waarde, uitkeringen (exclusief werkloosheid) en werkzoekenden. Met behulp van deze indicatoren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1