maasstad weekbladen Stedelijk Museum verlaat Hoogstraat CORRECT TOTALE UITVERKOOP KORTINGEN TOT 50% BOUMAN Vlietland nieuwe naam van Schieland en Holy Ziekenhuis Periodetite voor SWSMC WINTERSALE mism fjrvwMopp&u Chloorwolk ontsnapt in Zwembad Zuid trend zet door Nieuwe aam voor ziekenhuis 'Gemeentemoet boer op voor financiering' DEKOFFIE AROMA ROOD IMAGER RUNDER- GEHAKT 8." COCA COLA WEGENS VERBOUWING HOLY! netro- MAZDA PENNINGS opgej®!4 maaspost Bewonersvereniging Zuid: overlast hoertjes uit Rotterdam zat 7IFKFNMHr Vijfde Play-in voor orkesten Drie Dolle Bedden- dagen 6 weken voor 31,- a! Of del gratis 0800 - 00 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 26 januari 2000 7e Jaargang nr 4 HAAL GRATIS OP Wie anders! Tel. 010-2464222 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum gaat naar alle waar- schijnlijkheid verhuizen. Daartoe heeft het college van B en W besloten naar aanleiding van een rapport van Berenschot. De collectie van het Stedelijk wordt gesplitst. De moderne kunst wordt in een apart gebouw ondergebracht, evenals de histori- sche collectie. w TRENDHOPPER KRALINGSEVEER LAATSTE WEEK! 20% extra korting op alle reedsafgeprijsde meubelen Heel veel aantrekkelijke aanbiedingen! ELKE ZATERDAG GRATIS KLEURADVIES BINNENHUISARCHITECTE OOI2.L06- ik Niex e>AN6 MOOR..,. Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Vul snel de bon in I I I l| Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam BERGWEG CEINTUURBAAN pak a 250 gram 1 1 00 4pakkenvoorI la Regular Light nn ties a 1,5 liter £i 3 flessen voor Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND Het college van B en W is afge- stapt van het idee om het bestaande gebouw aan de Hoogstraat te reno- veren en uit te breiden: „Ingezet wordt op nieuwbouw dan wel aan- koop en verbouwing van een be- staand gebouw'schrij ven B en W in het raadsvoorstel. Het college stelt voor om de keuze in een pe- riode van maximaal drie jaar voor te bereiden. Daarnaast zal het Ste delijk Museum een duidelijk nieuw museaal beleid moeten gaan voeren dat sterk afwijkt van het huidige tentoonstellingsbeleid. De bezoekersaantallen liggen ver be- neden het aantal van 31.000 dat museumdirecteur Diana Wind bij haar aantreden in 1995 had be- loofd. Als de plannnen door de raad wor- den goedgekeurd, betekent het dat Schiedam in plaats van een, twee musea krijgt. Een historisch muse um ('een Historisch Pakhuis') dat alle facetten van de geschiedenis van Schiedam laat zien, en een Centrum voor Nederlanse Moder ne Kunst. Een groot probleem is de financie ring van de plannen. De gemeente zal 'de boer op moeten' om derden voor het project te interesseren in het geven van een substantiele bijdrage aan de financiering van het nieuwe centrum'. Voor het bestaande gebouw, het Sint Jacobsgasthuis, zal een andere kostendekkende bestemming moe ten worden gevonden. Het Centrummanagement, waarin onder andere Marianne de Bruyn over devesten 3 3116 ad schiedam N M IJsselmondselaan 175 010-2842110 _>x:_ Van J2B9S;- nu IWEUBELEN IJsselmondselaan 175, Rotterdam, Telefoon (010) 2842111 GRATIS PARKEERPLAATSEN zetelt, directeur van het Gedistil- leerd Museum, is er evenwel een groot voorstander van dat het Ste delijk Museum gehuisvest blijft in de Hoogstraat en daar wordt uitge- breid en gemoderniseerd. B en W vinden verder dat er meer moet worden geinvesteerd in Het Nederlands Gedistilleerd Museum op het gebied van publiekswer- ving, de bedrijfsvoering en de ten- toonstellingsruimten zelf en vol- gen hierbij het beleidsplan dat het museum hierover zelf heeft opge- steld. Alleen als het museum in kwaliteit verbeterd wordt, heeft het bovendien kans om officieel als 'museum' te worden gecertifi- ceerd. En alleen bij officiele opna- me in het museumregister kan het Gedistilleerd Museum rekenen op 'diverse vormen van financiering'. Het college stelt dan 00k voor om de subsidie aan het Gedistilleerd structured te verhogen van tot vierhonderdduizend gulden per jaar (was driehonderdduizend). SCHIEDAM - Het is nu echt een traditie geworden, de Popprijs Schiedam. Dit jaar wordt de wedstrijd voor de vierde keer ?ehouden, en het is altijd leuk voor het publiek om het Podium/Graauwe Hengst daarvoor te bezoeken. In een paar uur tijd rijg je een mooie doorsnee van de Waterwegbands. Afgelopen vrijdag was de eerste voorronde, met Daisy Cools, Rear End (foto), Gliding Naturals, Sterkernog en Mono. Aanstaande vrijdag treedter weereen nieuwe serie bands op. Aanvang 21.00 uur, entree gratis. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een wolk met een mengsel van chloor en zoutzuur is dinsdagmorgen ontsnapt in Zwem bad Zuid bij het bijvullen van een tank in de kelder van het bad. Zo'n zeventig a tachtig leerlingen van basisschool De Gorzen, die op dat moment in het water lagen, konden in vijf minuten worden geevacu- eerd. Twee medewerkers en een ouder zijn met ademhalingsproble- men opgenomen in het Schieland Ziekenhuis. De brandweer vermoedt dat er iets mis is gegaan bij het bijvullen van zoutzuur in een vat dat bedoeld is om chloor te produceren. Hierbij kwam een stof vrij, een soort zout- zuurdamp, die irritant werkt op de ademhaling. De medewerker die het vat bijvulde kon nog zelf naar boven komen, maar was behoorlijk van de kaart. Ook een van de ou- ders die bij het schoolzwemmen aan het kijken was, een cara-pati- ente, werd onwel. Een ander per- soneelslid raakte eveneens be- dwelmd. De zwembadruimte werd na de evacuatie van de leerlingen, voor- zien van korrels die de zoutzuur/ chloorstoffen absorberen. Daarna werd de ruimte gespoeld en geven- tileerd. In de loop van de middag kon het zwembad weer in gebruik worden genomen. SCHIEDAM: De politie gaat streng controleren of de hoertjes van de Keileweg het gebied rond de Gorzen gebruiken als afwerk- plek. Bewoners van de Gorzen hebben volgens Bewonersverenin- ging Schiedam-Zuid (BVSZ) ge- klaagd over de prostitutie-overlast in de wijk. Volgens de BSVZ kla- gen vooral flatbewoners van de Maasboulevard die uitzicht hebben op het voormalig Gusto-terrein, en zien hoe prostituees met hun klan- ten naar het stille plekjes zoeken. Voor wandelaars, hengelaars en bedrijven onstaat overlast. Boven dien treffen verontruste ouders re- gelmatig vervuiling als gebruikte condooms aan. En dat, meent de bewonersvereniging, net nu de nieuwe hangplek in de buurt voor de jongeren bij de Buitensluis is aangewezen. Zij vrezen dat het een slechte invloed heeft op de jeugd maar ook voor de leefbaarheid van de gehele buurt. Al in September 1998 vroeg het wijkblad 'De Gorzette' aandacht voor de overlastproblemen die ont- staan doordat de hoertjes van de Keileweg volgens een Rotterdam- se verordening alleen op die plek rond de Merwehaven mochten werken. Sinds 1998 geldt dus het gebied tussen Schiemond en Schiedam als beschermd gebied Voor vakverf gaat u naar DECOKAY VAN LOENEN dam, schiedam, tel. 010-4266192 waar geen betaalde sex mag plaats- vinden. In Schiedam geldt dit ex- pliciete verbod niet. En daarom zijn de bewoners van de Gorzen bang dat de hoertjes naar de Schie- damse kant komen. Zoals het voor- malige Gusto-terrein, industrieter- rein Mathenesse, maar ook het hoofd en de Maasboulevard heeft last van uitwaaiering van de ge- doogzone keileweg. In antwoord schrijft de burgemees- ter dat na een verkennend onder- zoek er inderdaad 'soms sprake is van een zogenaamde afwerkplaats' Maar dat er ook jongeren 'betrapt zijn 'die blijk gaven elkaar erg lief te vinden'. Met ander woor- den: gewone vrijende stelletjes worden wat al te gemakkelijk voor 'betaalde sexpraktijken aangezien? Toch kan de gemeente zich de ge- voelens van onveiligheid van de bewoners voorstellen: de politie zal vaker patrouilleren. Bij het aan- treffen van 'betaalde liefde' wor den de personen weggestuurd. Andere maatregelen zoals een spe- ciale verordening heeft volgens de burgemeester geen zin omdat pros- tititie formeel bij wet verboden blijft; daarom kan de politie te al ien tijde optreden. Het verbod van de gemeente Rotterdam is dus symbolisch bij wijze van waar- schuwing. En niet nodig in Schie dam volgens de burgemeester. Tot slot zegt de gemeente wel toe dat de ONS bij vervuiling van de be- doelde plaatsen de nodige 'reini- gingswerkzaamheden' te verrich- ten. De komende week Mm*9InkB mlmi Wm 9%#9%ir P01.1KLINIEK nooltgng; eersfa Schieland heet nu Vlietland, logo's op het oude gebouw worden echter niet verwijderd. van der Kraan Foto Roger Gelukkig geeft Junior co 50% korting op de hele wintercollectie. Lange Haven 91, Schiedam SCHIEDAM - Het nieuwbouw- ziekenhuis dat in Schiedam- Nieuwland gebouwd gaat wor den, gaat Vlietland Ziekenhuis heten. Dit heeft de Raad van Be- stuur van de stichting Samen- werkende Schiedamse en Vlaar- dingse Ziekenhuizen donderdag bekend gemaakt aan de mede werkers en specialisten van het Holy en Schieland Ziekenhuis. De naam is afkomstig van een Vlaardingse familie die gehoor had gegeven aan de oproep een naam te verzinnen voor het nieu we ziekenhuis en verwijst naar natuurgebied De Vlietlanden in Vlaardingen. Duizenden inzendingen kwamen bij het ziekenhuis binnen met voorstellen voor een nieuwe naam. Uiteindelijk werd voor 'Vlietland' gekozen omdat dat verwijst naar een mooi natuurgebied in Vlaar dingen; De Vlietlanden. Met deze naam beoogt het ziekenhuis res pect voor mens en natuur uit te stralen. Bovendien geeft de nieuwe naam aan dat het verzorgingsge- bied van het ziekenhuis groter is dan alleen Schiedam. De Vlietlan den liggen immers midden in het totale verzorgingsgebied Nieuwe Waterweg Noord. De inzendingen voor een nieuwe naam varieerden sterk. Veel na- men hadden te maken met de om- geving, zoals Poldervaart, Nieuw- land of Waterweg Ziekenhuis of met het samengaan van de twee ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld het Fusieziekenhuis. Ook bekende personen werden ingezonden. Flo rence Nightingale werd natuurlijk genoemd, maar ook prinses Maxi ma. Kinderen zagen in Kabouter Plop wel een mooie naamgever, maar de directie dacht daar kenne- lijk anders over. Een selectiecommissie, 'een dwarsdoorsnede van beide zieken huizen', was in het leven geroepen om uit alle inzendingen een top 3 samen te stellen. De Raad van Be- stuur heeft hier de nummer een uit gekozen. De nummers 2 en 3 hin- gen nauw samen met Vlietland. Dat waren namelijk variaties op de naam, zoals Vlietlanden in plaats van Vliteland. En eigenlijk ging hier ook licht de voorkeur van de Raad van Bestuur naar uit. Onder- zoek leerde echter dat de naam reeds in gebruik was bij een ver- zorgingshuis in Leiden en dat de naam 'niet zo lekker zou lopen' als Vlietland. Het Schieland en Holy Ziekenhuis hebben de nieuwe naam sinds vori- ge week meteen aangenomen. De telefonistes nemen nu ook de tele foon op met 'Vlietland', maar overal waar de namen 'Schieland' en 'Holy' nog te zien zijn, zullen niet direct veranderingen worden aangebracht. Daarin zal de directie namelijk niet meer investeren tot de nieuwbouw, die in 2003 klaar moet zijn. SCHIEDAM - Het Alge- meen Muziek Overleg Schiedam (AMOS) organi- seert zaterdag 5 februari voor de tiende keer een Play-in voor de leden van harmonie- en fanfareorkes- ten in Schiedam en omstre- ken. De Play-in wordt ge- houden in de grote zaal van wijkcentrum De Blauwe Brug. Voor dit jubileum heeft de organisatie een bij- zondere dirigent uitgeno- digd, namelijk Alex Schil lings, dirigent van onder an dere het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest en de Jo- han Willem Friso Kapel. Zo'n honderd muzikanten van diverse verenigingen hebben zich inmiddeis aan- gemeld. De dag wordt om 16.15 uur afgesloten met een gratis toegankelijk slotcon- cert. SCHIEDAM/MAASSLUIS - De verpleeghuizen Drie- MaasStede in Schiedam en DrieMaasHave in Maassluis krijgen dinsdag 25, woens- dag 26 en donderdag 27 ja nuari te maken met de Drie Dolle Beddendagen. In die drie dagen worden in totaai 174 bedden en nachtkastjes vervangen. Om patienten en familieleden zo min moge- lijk te hinderen is aan fami lieleden gevraagd iets min der op bezoek te komen. Daardoor kunnen de centra- le ruimten, zoals de recrea- tiezaal worden gebruikt om de bedden te monteren, schoon te maken en op te maken voor ze naar de afde- lingen worden gebracht. Er zijn extra activiteiten en pa tienten en personeelsleden eten gezamenlijk. Voor de oude bedden is een goede be stemming gevonden. Via een stichting uit Delft voor hulp aan Oost-Europa gaan ze naar Roemenie. "TMWfO KORTING! Dat is een korting van maar liefst 15,50. Naam: Adres: noteer mlj voor zo'n voordeiig proefabonnement (6 weken voor slechts 31,-) Voorl: Nr;,,,. m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: j Postcode:., Telefoon: Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1