DE VRIJWILLIGER(S) VAN DE MAAND: JANUARI TIPS VAN DE POLITIE SCHIEDAM: LI T I E HALLO, HIER ZIJN WE WEERAB EN JOKE DE ZIEKENOMROEP EN DE KABEL: BELEVENISSEN VAN EEN OUDERE: iJlVERI VERINGMEIER Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? Bij ANGO tel je voor drie! EEN GOEDE BUUR IS BETER DAN EEN VERRE VRIEND KUNSTGEBITTEN SI. LIDUINASTRAAT 52,311 CI SCHIEDAM 010 4250193 V0LD0ENDE EN GRATIS PARKEERGELEGENHEID Donderdag Koopavond Senior en CecCi/^ant HOORTECHN11EK KOM LANGS VOOR EEN GRATIS HOORTEST! Dat zijn deze keer de vrijwilligers van de N.O.F. Nederlandse Orgel Federatie) die een cultureel erf- goed, wat in 1933/34 in Schiedam gebouwd is, gerestaureerd en ge- conserveerd hebben. Ik zal U niet lang in het onge- wisse laten en als U de moeite neemt kunt U er OOK nog van ge- nieten, of zelfs nog wegzwijmelen met de herinneringen van het oude Passage theater met, jazeker, Joop Walvis op het prachtige "Standaart" Theaterorgel. Dat dit orgel nu in het V.S.B.theater aan de Schie op- gesteld is, en regelmatig bespeeld wordt is te danken aan de inzet van deze ploegde N.O.F. en aan andere orgelteams in het land en Huize Frankeland. Ik sta met hem in de linker orgelkamer, waar grote en kleine pijpen op zogenaamde wind- laden staan opgesteld. Slagwerk- instrumenten, luchtkanalen en electrokabels en hele oude zwak- stroomrelais en magneetventielen. Hun ogen glimmen bij de verhalen hoe zij het orgel in 1975 in het Pas sage theater onder het stof vandaan gehaald hebben. De speeltafel was beschimmeld, de toetsen zaten vast en het dak had gelekt, waardoor het orgel "vochtig" was geworden. Na restauratie was het weer goed be- speelbaar en zijn er tot 1994 175 concerten op gegeven. Daarna is het gedemonteerd en opgeslagen in huize Frankeland. Veel, heel veel uren zijn in de nieuwe kabels gesto- ken met connectors solderen. Dan de bedrading van de oude relaiskas- ten vervangen en van de linker naar de rechter orgelkamer zijn ook nieuwe kabels gemaakt. Alles is zo- veel mogelijk het zelfde gebleven. Het werkt probleemloos ondanks dat veel dingen van hout zijn. Onder de koffie passeren Ber nard Drukker, Pierre Palla, Regio- techniek wil ik voor het nageslacht nald Dixon en Gerard Bressers de bewaren, maak dan een praatje met revue. Elke Schiedammer van 55+ dhr. PFoncke van de N.O.F.! weet nog wel, als je van de Koe- markt naar de Oranjebrug ging op Harry Dekker zaterdagavond in de zomer dat vanuit de woning van de Alfa Romeodealer(Garage de Ster) van dhr. Lokkerbol ook de mooiste orgelklanken kwa- men. Het team bestaat op dit moment uit drie man, een heeft jammer genoeg wegens gezondheidsredenen moeten afhaken. Zij zoeken nu dus een vervanger. Alle werkzaamheden aan het orgel doen zij zelf, en voor elk concert wordt er gestemd. En wie het horen wil, kom zon- dag 6 februari om 12.00 uur naar het orgelconcert, waar lichte muziek gespeeld wordt. En als U denkt: zo'n brok oude npagina voor en doorouderen Redactie Ouderenpagina Redactieadres: Catelijne Raaphorst-de Groot Nieuwe Maasstraat 134 Harry Dekker, 3114 TS Schiedam Ab en Joke Kolijn tel.fax: 010-4262533 Theo Roeling, Wil Haverkamp De ouderenpagina is een maandelijkse editie van de Sociale Maatregelen. Door ook buitenshuis een beetje op te letten vergroot U Uw eigen veiligheid. Ook goede contacten met buren en an dere buurtbewoners zijn van belang. Maak afspraken met Uw buren om over en weer een oogje in het zeil te houden. Laat hen weten wanneer U weg bent en "bewaak" elkaars wo ning bijvoorbeeld door een baby- foon. Misschien kunt U elkaar hel- pen door in vakanties de planten water te geven en de brievenbus te legen. Meld problemen die de veilig heid schaden (zoals kapotte straat- verlichtinghooggroeiend groen dat het zicht belemmert) aan de verant- woordelijke instanties. U kunt hen vinden in de stadsgids van Schie dam. Spreek elkaar aan op onveilig gedrag en bel bij onraad of verdach- te situaties direct de politie. Beter een keer te veel gebeld dan een keer te laat. Je werd geen clown in een tijd Dat bijna alles op de bon was Het leven niet slechts zon was Je moest werken voor de kost En welke jongen dorst Het in die tijd te wagen Zijn ouders om een goede raad te vragen Over de toekomst of een vak lets op het artistieke vlak? Want je moest werken: anders niets En op je tweede handse fiets Zocht je de werf op en je werk op En je zag de toekomst zwart De eerste barsten kwamen toen al in je hart. AbHeb jij ook gezien hoe minis ter Zalm die slagroomtaart aansneed? JokeJe bedoeld die zogenaamde meevaller van 2,5 miljard gul dens? Nee, je bedoelt het te- kort van 20 miljard zeker! AbHet zou best ook hebben ge- kund, als je ziet waar we allemaal op moeten bezuini- gen. JokeNeem de gezondheidszorg nu eens, geen personeel, want er is geen geld. Zelfs de operatiekamers kunnen daardoor niet gebruikt wor- den. Wachtlijsten van soms een jaar. De gezondheids zorg, daarmee heeft Neder- land toch altijd mee voorop gelopen? AbEn van de oudjes komen er steeds meer, want je hoort steeds meer van het woord vergrijzing. Na de oorlog wa- ren de mensen nooit te oud om ergens te werken, toen mocht wel iedereen werken, net zo hard als ze wilden om ons land weer op te bouwen. Nu vragen we af waar we het allemaal voor hebben ge- daan. Het is overal vies, wat voor land hebben we straks nog? Alles wordt volge- bouwd, overal zand. Joke: lets snap ik niet, overal is personeel te kort, en overal zijn er mensen die maar wat graag zouden willen werken. Maar er is altijd weer die smoes: er is geen geld. AbJa, daar heb je gelijk in, kijk maar voor alles; politie oude- renzorg, kinderopvang, on- derhoud van straat en plant- soenen. JokeKijk maar naar onze gemeen- te: geen stoep, die nog be- hoorlijk begaanbaar is. Over al zie je verpaupering, rommel, en alles mag want men doet gewoon waar men zin in heeft, want er is toch niemand die er wat van zegt. AbJa, ons land is niet meer het zelfde, zelfs onze taal is aan het vervagen. Je gaat niet voor je plezier meer met het openbaar vervoer mee, trou- wens daar is het ook de om- gekeerde wereld, wat is er ge- beurd met veiligheid? Joke Ach ja, misschien verandert er toch nog wat in deze nieu we eeuw, misschien komt het respect weer terug! Ab en Joke U heeft het al vaker op deze pagina kunnen lezen: de Ziekenomroep Schiedam is binnenkort ook via de kabel te ontvangen, zodat iedereen in Schiedam dan onze programma's kan ontvangen. De behoefte om ook buiten het ziekenhuis en de verzorgingstehui- zen programma's te beluisteren zijn bestond al langer. Vooral in het Schielandziekenhuis werd dat steeds vaker gevraagd omdat pa- tienten steeds korter opgenomen zijn in het ziekenhuis en daardoor dus langer thuis "uitzieken". Sinds kort is de mogelijkheid er dus om ook via de kabel uit te zen- den en die mogelijkheid is met bei- de handen aangegrepen. Tegelijkertijd komen er dan een heleboel zaken op ons af, die gere- geld moeten worden voordat er ook daadwerkelijk een programma kan worden uitgezonden. Daar wordt heel hard aan gewerkt en het ziet er naar uit dat we vanaf begin maart echt kunnen gaan starten. Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst, dus de komende weken zullen vele ZOS-sers nog menig uurtje beste- den om op tijd klaar te zijn. Wellicht heeft het werk van de Ziekenom roep uw interesse? We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor presentatie, techniek of andere on- dersteunende taken. Belt U eens naar de studio op zaterdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur en wij kunnen U er alles over vertellen! Theo Roeling en Wil Haverkamp De programma's van de Zieken omroep Schiedam zijn te beluiste ren in het Schielandziekenhuis en de verzorgingstehuizen Spaland, De Harg en Frankeland. Allereerst nog de beste wensen! Dat mag nog tot eind januari dus bij de ze dan voor U alien. Ja, ik heb de kerst en oud en nieuw overleefd. Flauwe kul trouwens die voorzorgs- maatregelen voor het millenni um". Ik heb graag een kaarsje aan voor de gezelligheid, maar dat is voor de sfeer, en niet ter bezuiniging van de stroom. Over kaarsjes ge- sproken. Mijn kleindochter, die dek- selse meid dacht dat kaarsjes "lief" waren, met het gevolg dat ze naar de kapper moest omdat een deel van haar lokjes "ineens verdwenen waren". Ja, ze heeft geluk gehad, het had erger kunnen aflopen. Als zij nu een kaarsje ziet, al dan niet brandend, zegt zij al"Au". Dus het ongelukje was toch ergens goed voor. En dan die oliebollen. Ja, daar kijk ik elk jaar weer naar uit. Het herinnert me aan vroeger, toen mijn vrouw nog leefde. Dan stond zij twee dagen in de keuken om voor alle familieleden oliebollen te bak- ken. En iedereen dan maar zeuren: "Ma, mag ik er alvast een", en dan kon je met de pollepel krijgen als je het toch probeerde. Ja, moeders had de wind eron- der, en wee je gebeente als je het toch waagde, zelfs als echtgenoot moest je je soms inhouden, want in huis had moeders altijd gelijk. Januari, dat is de schoonmaak maand, opruimen geblazen. Eerst de kerstspullen en de kerstboom, dan het hele huis weer eens een beurt, maar daar komt gelukkig zo'n aardig meisje voor van de Al pha. Ze weet precies wat wij "oud jes" graag willen, en als ze weggaat ruikt het hele huis naar groene zeep. Gelukkig hebben ze nog niet alles afgezworen als oud en onno- dig. Nou j a, ik ga dus maar weer ver- der met opruimen en zo, er ligt ge lukkig nog steeds geen sneeuw, dus de sneeuwruimer kan in de kast blij- ven staan. Trouwens, de bolletjes komen al uit de grond. Voor je het weet is het lente. Na een langdurige pijnlijke ge- schiedenis werd ze eindelijk dan op- geroepen voor een heupoperatie. Het wachten had meer dan een jaar geduurd. Geloof haar maar, het was een nare kwestie. De buurvrouw hielp haar af en toe met haar zware boodschappen en ze was al een hele poos nauwe- lijks buiten geweest. Nu mocht ze naar buiten, maar dan wel naar het ziekenhuis. Haar operatie ging voorspoedig, en de herstelperiode brak aan. Familie kwam haar in het zie kenhuis bezoeken, maar ze woon- den allemaal te ver weg, en hadden alien werkzaamheden elders, dus hulp bij thuiskomst was er op fami- lie-basis niet bij. Zorgorganisaties werden erbij gehaald, en ook dat ging niet van een leien dakje. Nu zij werkelijk hulp nodig had, waren er blijkbaar nog meer die voor haar gingen. Ook een tijdelijk revalida- tieadres zat er blijkbaar niet in, dus straks regelmatig fysiotherapie. Tij- dens haar ziekenhuis verblijf had de ALLES VOOR SENIOREN VINDT U BIJ: WONINGINRICHTING buurvrouw aan haar poes en de plantjes gedacht. Toen ze thuis- kwam met de taxi, stond een groot boeket voor haar op tafel met "wel- kom thuis". Tot haar verbazing had de buurvrouw overal voor gezorgd. Geen rompslomp over boodschap pen, vuilniszakken of de was. Het werd door burenhulp geregeld. Ze had nooit gedacht dat die jonge buurvrouw haar nog eens zo uit de brand zou helpen. Het moraal van dit verhaal kunt U nu raden! St. DE HARG-SPALAND Willem Andriessenlaan 2 3122 JT Schiedam, tel.: 010-247 55 55 de Ha*§ Spalan^ SPECIALIST SENIORENZORG IN SCHIEDAM-NOORD Wilt u nieuwe mensen ontmoeten of gewoon een gezel- lige (mid)dag buiten de deur hebben? Wilt u een driegangenmenu in ons restaurant Wilt u langer in uw eigen woning blij ven wonen? Belt u gerust even voor meer informatie: onze medewerkers staan voor u klaar en helpen u graag verder! Sleep Dream In wit, denser en (icht tifpi TLen 6edop amfortftoogte. te±55cm. amff495,- Chris Coppens mm Veringmeier Tandprotheticus Ziekenfonds Particulier Reparaties klaar terwijl u wacht Vemieuwen: in overleg met uw wensen Dagelijks 08.30-17.00 uur 's Avonds en zaterdags volgens afspraak. Schiedam Nieuwe Haven 131. Tel. 010-426 14 17 Hof van Spaland 45. Tel. 010-471 13 20 De almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het beste SAMEN aanpakken. Bel of schrijf ANGO. Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Telefoon (033) 465 43 43 St. Liduinastraat 15, Schiedam Telefoon 010 - 426 31 80 oor ou ten CLOWN J obUetxna nrtble di nf, 3 t 2S, ti-ntu-lbonnon enmatms) SLAAACOMFORT OranfMrtat 04 - 3111 AP Sch«Mj«m - Tatofoon: 010 42* 87 17 1-mMndtgi gaalotan Ooodordaga koopavond "De Slaepvoorlichter voor het Waterweggebled" j p j parkaran Mm da hook" aan da Niauwa Ha van. Wastvaatan Lang* NJaowatraat 'I i O, KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 25