91 maasstad weekbladen 'Aanjagermotor voor herstel binnenstad' CORRECT 1 Ruilobject BOUMAN d-^ mm maaspost Uniek bowlingcentrum in Schiedam IWINTERSALE WITTE OF COLOR REUS 1A95 Racistische posters opgeplakt in de stad Politie en NS surveilleren samen op Hoekse lijn Serena Invitation Transcendente Meditatie m m Opknapper Witte de Withstraat pakt centrum aan tfMfcKEUKENS in 30-85% tm KORTING KEUKENS 30-85% KORTING 1 HANS VER KEUKENj Z0NDAG A.S. ZIJN WIJ OPEN! CHIQUITA BANANEN HAMLAPPEN ogs Afzuigiristallatie Theater a.d. Schie deugt niet nmdfiopp&L over devesten 3 3116 ad schiedam MHH Emancipatie- pnjs Schiedam Muzikale koopzondag in Passage 6 weken voor 31,- Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 2 februari 2000 7e Jaargang nr 5 HAAL GRATIS OP SCHIEDAM - Het college van B en W heeft adviesbureau Seinpost de opdracht gegeven een analyse te maken van hoe het centrum er nu voorstaat. Daarna volgt een plan van aan- pak. B en W zijn ervan overtuigd dat met Seinpost als 'aan- jaagmotor de herstelproces van de binnenstad verder in een stroomversnelling zal geraken' 1 ELKE ZATERDAG GRATIS KLEURADVIES BINNENHUISARCHITECTE Woonboulevard ZIE 0NZE ADVERTENTIE! FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Tele torn M E U B E L EN DE LAATSTE KANSEN ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Opgeteld 149 per kiloI Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT VAN DERMEER Wij zijn wegens verbouwing gesloten van 2 februari tot IO maart; U kunt bij onze vestiging in het Alexandrium terecht. MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 zie advertorial in deze krant Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts /31,-. Dat is een korting van maar liefst f 15,50. Vul snel de bon in I i S'Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement I I 2l Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Seinpost heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij het op- knappen van de Witte de With straat in Rotterdam en was verder betrokken bij het aanpakken van het Schipperskwartier in Antwer- pen, de 'rosse buurt'. De Witte de Withstraat is inmiddels veranderd van een problematische drugs- straat met 'foute' disco's en ani- meerbars in 6en van de meest tren dy uitgaansgebieden van Rotter dam. Seinpost zegt zelf dat het gaat om een grote opdracht. Het adviesbu reau komt na de analyse met een concreet en doelgericht plan van aanpak van de Schiedamse binnen stad. Het is Verder de bedoeling dat Seinpost nauw gaat samenwerken met verschillende Schiedamse par- tijen, vooral met de Initiatiefgroep 3.000 Showroom B keukens en Oinbouwapparaten moeten ruimte maken voor de nieuwe collectie DONDERDAG U VRIJDAG KOOPAVOND CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 19 - 010-4506666 ROTTERDAM OMMOORD SATIINBLOEM 55 - 010-4550511 ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4834441 SCHIEDAM NIEIIWPOORTWEG 8 - 010-2450393 Bel 0800-0153 voor een koopzondag bij u in de buurt of kijk op internet http://www.hans-verkerk.nl Voor vakverf gaat u naar DECOKAY VAN LOENEN dam, schiedam, tel. 010-4266192 Idem ruil object o -en voorwerp dat zich tot ruil leent; bij Bouman lenen uw meubelen zich nu tot inruil In de maand februari krijgt u bij uw meubelaan koop een leuke inruilpremie\ Kom nu kijken, vraag onze medewerkers naar de voorwaarden en profiteer! IJsselmondselaan 175, Rotterdam, Telefoon (010) 2842111 imn»i8iinrR Binnenstad. Deze groep, die eind vorig jaar in het leven is geroepen, vindt dat er door de gemeente geen duidelijke keuzes over de binnenstad worden gemaakt en dat er te weinig samen- hang in het beleid van de gemeente Schiedam zit. In de Initiatiefgroep Binnenstad zitten vertegenwoordi- gers van het Centrummanagement, Woonplus Schiedam, Amvest Vastgoed, HBG Vastgoed, Anke Bodewes Makelaardij, en de Ka- mer van Koophandel. Seinpost scoorde goede resultaten met de Witte de Withstraat onder andere door het oprichten van een vastgoedmaatschappij om zo beter grip te krijgen op de ontwikkelin- gen in het betreffende gebied. De vastgoedmaatschappij, met verte- genwoordigers van gemeente en vastgoedpartijen, zou zelf panden in het centrum kunnen aankopen en verhuren aan die partijen die ge- schikt zijn voor het betreffende ge bied. Maar volgens Kleingeld van Seinpost is het nog niet zeker dat een dergelijke ontwikkelingsmaat- schappij 00k voor de binnenstad van Schiedam wordt opgericht, dat moet nog blijken uit de gesprekken met de betrokken partijen. De aan pak van de Witte de Withstraat kan niet zomaar worden gekopieerd naar een Schiedams model, aldus Seinpost. De oplossing kan 00k op een ander vlak liggen. Het college van B en W heeft de Initiatiefgroep Binnenstad inmid dels laten weten van start te gaan met de samenwerking. Binnenkort wordt er een startbijeenkomst ge- organiseerd. De visie van Seinpost op de bin nenstad wordt kort voor of net na de zomer verwacht. pak a 4 kgI per kiloU« SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWtANP SCHIEDAM - Verpleeghuis DrieMaasStede stond de afgelopen week in het teken van de Drie DolleBeddendagen^ indue daaen did werden in totaal 174 bedden en nachtkastjes vervangen. Familieleden was gevraagd lets minder op bej°*k komen zodat de centrale ruimten, zoals de recreatiezaal konden worden gebruikt om de bedden te monteren, schoon te ZafMingenv^ngebr^Mopejtiehopvk^v«tgehgdz^^^<ten er achterafeen reqistratie van kunnen zien. Voor de oude bedden is een goede bestemminggevonden.Viaeen stichtmg uit Delft voor hulp aan Oost-Europa gaan ze naar Roemenie, waar een aantal ziekenhuizen drmgend om SCHIEDAM - Op de stations Schiedam Centrum en Schie dam Nieuwland zijn posters ge- plakt met racistische slogans. Volgens fractievoorzitter Yo- rick Haan (SP) zijn de pamflet- jes met teksten als 'Geen mos- kee in onze wijk' van het rechts reactionaire front 'Voorpost'. een samenwerkingsverband van Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse rechtsextre- misten. Een groepering die met racistische uitlatingen de on- lustgevoelens in de stad kan op- stoken. In antwoord op deze vragen tij- dens de vergadering van de commissie AEZ zegde de bur- meester toe deze zaak 'ernstig' te nemen en al maatregelen hier tegen had genomen. Dit alles in samenwerking met de regiopo- litie van district Schiedam. SCHIEDAM - De politie van de districten Waterweg en Schiedam hebben afgelopen vrijdag samen met medewerkers van de Spoor- wegpolitie en conducteurs van de Nederlandse Spoorwegen een inte grate treincontrole gehouden op het traject tussen Schiedam-Cen trum en Hoek van Holland. Tijdens de controleactie, die van 17.00 uur tot 01.00 uur liep, wer den ruim 750 passagiers gecontro- leerd, waarbij 22 zwartrijders wer den betrapt en bekeurd. Tijdens de controle werd omstreeks half ne- gen in de trein een 57-jarige man TRENDHOPPER KRALINGSEVEER IJsselmondselaan 175, 010-2842110 van Chinese afkomst door vermoe- delijk drie mannen beroofd van zijn bril en portemonnee. De ver- dachten stapten vervolgens op het treinstation Schiedam-Nieuwland uit de trein. Na onderzoek in de omgeving hield de politie van het district Schiedam in de Schimmel- penninckstraat twee mannen aan die voldeden aan het opgegeven signalement. De twee, 15 en 16 jaar en afkomstig uit Maassluis, zijn aangehouden en in verzeke- ring gesteld. De integrate treincon trole wordt de komende tijd regel- matig herhaald. Vlaardingen zet in de weekends voortaan politie in tegen agressie op de trein tussen Rotterdam en Hoek van Holland. De agenten rij- den mee op vrijdag en zaterdag van zes uur 's avonds tot twee uur's nachts. Vlaardingen opent 00k een speciale telefoonlijn waar burgers klachten en opmerkingen over de veiligheid in hun omge ving kwijt kunnen. SCHIEDAM - Het Emanci pate Centrum organiseert 8 maart activiteiten in het ka- der van de Internationale Vrouwendag. Tijdens de viering van die dag wordt de Emancipatie-wisselprijsuit- gereikt aan een vrouw, groep vrouwen of organisa- tie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de vrouwenemancipa- tie. Iedere Schiedammer kan een of meerdere vrou wen of organisaties, die vol gens hen in aanmerking moeten komen voor de prijs, voordragen. Een deskundi- ge jury weegt de inzendin- gen en bepaalt de winnaar. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door een for- mulier aan te vragen, het in te vullen en weer op te stu- ren naar het Emancipatie Centrum, Broersveid 142. De inzending sluit 25 febru ari. Wie een kandidaat aan- meldt ontvangt een uitnodi- ging bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. SCHIEDAM - Net als vorig jaar zijn ook in 2000 de win- kels in de Nieuwe Passage ie dere eerste zondag van de maand geopend voor het pu- bliek. Om de koopzondagen extra gezellig te maken, zor- gen diverse artiesten op hun eigen manier voor wat en tertainment. De koopzondag van 6 februari wordt muzi- kaal ondersteund door Dad dy Multiplex. Met onstuit- baar enthousiasme brengt deze muzikant zijn repertoi re ten gehore. Zijn begelei- dingsband bestaat uit huis-, tuin- en keukenslagwerk, aangevuld met onder meer een trombone en een tuba. Vanaf diverse locaties in de Nieuwe Passage is hij tussen 12.00 en 17.00 uur te zien en te horen. SCHIEDAM - Het kan soms warm zijn in het Theater a.d. Schie, zeer warm. Zweetdruppels parelen over het voorhoofd van de theaterbezoeker, en van ver- koeling lijkt er nauwelijks sprake te zijn. De klachten dateren al vanaf de eerste proefvoorstelling twee jaar geleden. Yorick Haan, fractievoorzitter van de SP, vroeg wethouder Adri Reijnhout vorige week woensdag tijdens de commissievergadering of het probleem bij hem bekend was. Jazeker, antwoordde Reijnhout, er was voor de bouw van het theater een 'klimaatbeheersingssysteem van een bepaalde omvang' ge- pland. Maar, zo zei de wethouder, hierop is tijdens de bouw van het theater bezuinigd waar de theater- bezoekers nu de wrange vruchten van plukken. Het is overigens niet de eerste keer dat er tijdens de bouw van een groot gebouw is be zuinigd op het klimaatbeheersings systeem, memoreerde Reijnhout, met zijn handen naar achteren wij- zend naar de 'witte toren' (het Stadskantoor). Ook tijdens de bouw van het Stadskantoor toenter- tijd is er geknabbeld aan de afzuig- installatie. Reijnhout zei verder dat er actie wordt ondernomen: „Je kan het zo niet laten, het is niet goed voor het hout. Als het hout straks is uitge- droogd, gaat het echt verkeerd. En het is natuurlijk ook niet goed voor de mensen." Maar het aanpakken van het klimaat is voor een deel ook de verantwoordelijkheid van het theater zelf, aldus Reijnhout. Haan zei verder dat ook de bodes van het Stadskantoor klachten heb ben over de warmte in de pantry, een probleem dat Reijnhout niet bekend was. Daarnaast zouden de bodes volgens Haan klagen over de functie-inhoud. Ze zouden alleen nog maar koffie mogen schenken en de post van de wethouders rond- brengen. Foto Roger van der Kraan KORTING! p. m mmm <mm mmm mm mm wmm (6 weken voor slechts 31,-) I Naam:Voorl: m/v I Adres: ^Postcode: Telefoon: Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) r.: Handtekening: Bank/giron Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: i Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1