maasstad weekbladen Geld voor onderzoek Stedelijk Museum Brandweer blust brand in portocabin aan Hargalaan Werkelijkheid enwaanzin indekunst L A VALENTIJNS KADO'S si A Boze bewoner Nassaulaan uitgenodigd Raad keurt proefboring NAM in Biesbosch af IV 'Pakhuis is eigenlijk geen pakhuis BELEGEN KAAS KALKOENFILET mII.98 PLAATWIT -,69 Gedistilleerd Museum krijgt subisidie onder voorwaarden Extra commissievergadering over toekomst Groenoord afsluiting Voorronde Voorleesdag 6 weken voor 31,- Impressie Keulse Woonbeurs Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 9 februari 2000 7e Jaargang nr 6 Schiedam SCHIEDAM - Het voortbestaan van het Stedelijk Museum staat niet ter discussie, is een 'niet weg te denken factor van deze stad'. En goed dat de collectie wordt gesplitst in een Cen trum voor Moderne Kunst en een 'Historisch Pakhuys'. Maar, zo vonden veel raadsleden, het mag niet zo zijn dat de histori- sche collectie straks ligt 'weg te rotten op zolder': de bekers, vaandels, potten en pannen moeten straks wel worden tentoon- gesteld. Zo luidde ongeveer de teneur van de raadsvergadering die na afloop door een raadslid van de coalitie werd omschre- ven als 'zeermatig'. ELKEZATERDAG GRATIS KLEURADVIES BINNENHUISARCHITECTE Opgeteld de beste[ MARKj 998 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 Wij zijn wegens verbouwing gesloten van 1 februari tot 10 maart; U kunt bij onze vestiging in het Alexandrium terecht. ^MjwdAopp&v DE LAATSTE KANSEN SCHIEDAM - Het Gedistil leerd Museum mag rekenen op een verhoging van de sub- sidie tot een bedrag van vier- honderdduizend gulden per jaar. Dat besliste de gemeen- teraad afgelopen maandag avond. Wel wordt over twee jaar de verhoging geevalu- eerd. Een amendement hier- toe was ingediend door de PvdA. De motie werd verder gesteund door GroenLinks, CDA, SP en AOV. 45.0mmx20.0 mm 5087maz Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat is een korting van maar liefst 15,50. Vul snel de bon in I- -] Ja noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Voor vakverf gaat u naar DECOKAY VAN LOENEN dam, schiedam, tel. 010-4266192 Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND De raad besloot -met uitzondering van de SP, CDA en AOV- in te stemmen met een verder onder zoek naar de toekomst van het Ste delijk Museum. Het onderzoek, dat twee ton kost en binnen drie jaar moet zijn afgerond, wordt be- paald door de resultaten van een rapport van adviesbureau Beren- schot. SP, CDA en AOV vinden dat er te snel afscheid is genomen van het Sint Jacobs Gasthuis. In de randvoorwaarden van het onder zoek staat opgenomen dat er wordt afgestapt van het idee om het be- staande gebouw te renoveren en uit te breiden. Nieuwbouw of verbou wing van een bestaand gebouw in het centrum wordt het uitgangs- punt van het onderzoek. „Kijk toch nog eens even naar die andere mo- gelijkheid", sprak Bert Kaptein (CDA) die ervoor pleitte in het on derzoek toch ook te kijken naar het Sint Jacobs Gasthuis. Ook GroenLinks heeft moeite met de verhuizing van het Stedelijk Museum, het huidige pand ligt im- mers al op een prachtige locatie. „Helaas is dit pand niet geschikt als museum, en naar we hebben begrepen, ook niet geschikt te ma- ken", aldus fractievoorzitter Ju dith Boertjens die het liefst heeft dat het Centrum voor Moderne Kunst in een bestaand pand in het centrum wordt gehuisvest: „Maar helaas zijn alle mooie panden in het centrum al vergeven, of moet ik zeggen weggeven." Alle partijen waren het erover eens dat de collectie moet worden ge splitst. „De splitsing is verstandig, omdat er nu recht kan worden ge- daan aan beide collecties", aldus Will van Wijk (WD). Wel, zo stelde Van Wijk, moet het Histori- sche Pakhuis waarin de historische collectie wordt opgeslagen, meer zijn dan alleen een Historisch Pak huis. Zo zou de historische collec tie ook ten toon moeten worden gesteld op andere locaties in de stad. Trudy van den Akker (D66) had al een plek in gedachten: de nissen van het Theater aan de Schie. Wethouder Luub Hafkamp vond het een 'goede gedachte', maar zei dat het idee moeilijk uit- voerbaar is. Zo vindt architect Ruijssenaars dat de nissen op zich al een kunstwerk zijn. Verder kun IREINIDHOPPER KRALINGSEVEER Jsselmondselaan 175, 010-2842110 DE MEEST ROMANTISCHE CD'S BERGWEG 110 GIGANT1SCHE ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Tele torn Idem je er niet zomaar vitrines met het historische erfgoed van Schiedam neerzetten. Want wie waakt ervoor dat de theaterbezoekers 'er geen leuke dingen mee gaan doen' De partijen maakten zich vooral zorgen om de toekomst van het Sint Jacobs Gasthuis als het Stede lijk Museum straks de Hoogstraat verlaat. Wie gaat straks de kar trekken om er een nieuwe bestem- ming voor te vinden? Het Cen- trummanagement soms? En kan het gebouw trouwens uitstel van renovatie velen?, vroeg Van Wijk. Hafkamp antwoordde dat dit 'nog wel even zou moeten kunnen'. Menno Siljee (PvdA) wees erop dat het onderzoek nu aan de orde is" „Het definitieve besluit nemen we vanavond niet, we weten nog lang niet alles." UF SCHIEDAM - In de grote zaal van wijkcentrum de Blauwe Brug klonk zaterdag 5 februari weer muziek uit de instrumenten van tientallen deelnemers aan de tiende Play-In in Schiedam. Het spaktakel datjaarlijks georganiseerd wordt door hetAlgemeen Muziek Overleg Schiedam (AMOS) had voor dit speciale jubileum enkele top gastdirigenten uitgenodigd. Die smeden de losse klanken van de deelnemers in slechts een dag tijd tot een muzikaal hoogtepunt dat werd uitgevoerd in een slotconcert aan het einde van de dag. Foto Ro^er van derKraan SCHIEDAM - Henk Slechte, be woner van de Nassaulaan, wordt uitgenodigd voor de eerstkomende commissievergadering waarin wethouder Aad Wiegman zetelt. Slechte sprak in tijdens de ge- meenteraad eind vorig jaar over de bouw van de Sint Jozefschool op de hoek Nassaulaan/Schoolstraat. Hij zei dat de school eenvoudig- weg niet past op de gekozen loca tie, en dat de buurt er te veel over- last door zou lijden. De bewoner vond het verder op z'n minst vreemd dat hij niet was uitgeno digd voor die vergaderingen waar- op de nieuwbouw geagendeerd stond. Terwijl hem dat wel door de gemeente was beloofd. Wiegman ontkende dat, waarop Slechte de raadszaal boos verliet met de ge dachte er nooit meer een voet te zullen zetten. Paul van Mansum (CDA) stelde afgelopen maandagavond voor naar aanleiding van een ingeko- men brief van Slechte, de Nassaul- aanbewoner uit te nodigen. De uit- nodiging komt voort uit de afspra- ken die gemaakt zijn na de raadsle- denconferentie. Wethouder Aad Wiegman, die zich eerst afvroeg in - welke commissie de brief eigenlijk zou moeten worden behandeld, zei de uitnodiging 'geen enkel pro- bleem te vinden'. - Henk Slechte -die wederom niet voor de raadsvergadering was uit genodigd (hoewel zijn brief wel geagendeerd stond)- heeft inmid- dels besloten gebruik te maken van de uitnodiging. Het CDA vond bovendien dat een structurele verhoging van de subsi- die niet op zijn plaats is omdat er nog steeds geen beleidsplan op ta- fel ligt. Eerst het museale beleid op poten zetten, en dan pas een struc turele verhoging. Catelijne Raaphorst (AOV) ging nog verder en bestempelde het toekennen van de subsidie als het smijten van geld in een bodemloze put. Ze had geen bezwaar tegen het toekennen van veertigduizend gulden voor auto- matiseringskosten en vijfentwin- tigduizend voor het uitbreiden van de balie. Verantwoordelijk wethouder Luub Hafkamp had het amendement van de PvdA afgeraden, omdat het Ge distilleerd de evaluatie als een 'zwaard van Damokles' zou kun nen beschouwen. Siljee zag het niet zo. Het voorstel van Siljee lijkt op wat er eind vorig jaar met de VVV is gebeurd. Ook hierin wordt de verhoging na een bepaalde ter- mijn geevalueerd. Tijdens de raadsvergadering werd verder gesproken over de bevin- dingen van onderzoeksbureau Be- renschot. De conclusie van Beren- schot dat er in het Gedistilleerd Museum meer gestoom, geratel en gekletter moet zijn, werd in de raad alom gedeeld. Het museum wordt door Berenschot als te klinisch omschreven. oziinrir, 1 /~v 11 11\. I,i,1.*^, Mndnt rrouot flmefrpplzc 08 ^O 11111* SCHIEDAM - Op een bedrijfster- rein aan de Hargalaan stond zon- dagavond omstreeks 23.30 uur een portocabin in brand. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen, maar had hier in eerste in- stantie moeite mee omdat er geen brandkraan te vinden was. Nadat het vuur geblust was, bleek dat een luik van de portocabin was verbro- ken. De technische recherche stelt een nader onderzoek in. Die och- tend had op een andere plek in Schiedam al een container vlam SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft -met uitzondering van de WD- zich uitgesproken tegen proefboringen van de NAM in de Biesbosch. In een motie, ingediend door de SP, keurt de raad het des- betreffende besluit van minister Jorritsma af. In de motie wordt het college van B en W opgedragen Jorritsma en de Tweede Kamer op de hoogte te brengen van de motie. De WD ondertekende de motie niet ('alhoewel een buitengewoon sympathieke motie')omdat de raad van Schiedam hiervoor niet het ge- eigende orgaan is. Als je deze mo tie aanneemt, zei fractievoorzitter Will van Wijk, dan kun je je wel overal in mengen, ook over bij- voorbeeld vuurtorens op de wad- deneilanden. Yorick Haan (SP) merkte op dat de Biesbosch als dichtbij gelegen na- tuurgebied wel degelijk van belang is voor de inwoners van Schiedam. Daarnaast komt er in het kader van het toeristhsche samenwerkings- verband Het Geheim van Holland (Dordrecht, Leiden, Schiedam, Delft, Gouda en Haarlem) een wa- tertaxi vanuit Schiedam naar de Biesbosch. SCHIEDAM - Er is een extra com missievergadering georganiseerd over de toekomst van Groenoord. De datum is bepaald op woensdag 23 februari. De plannen voor de wijk zijn ten op zichte van de eer- dere plannen op een punt gewij- zigd. 'Flat zes' aan het Johann Straussplein wordt voorlopig niet gesloopt. Na 2007 wordt opnieuw gekeken wat er in de toekomst met het gebouw moet gebeuren. Een verbouwing, sloop, aanbouw of niets doen. De toekomst van Groenoord wordt bepaald door de Wijkontwikke- lingsvisie. In deze ontwikkelings- visie staan maatregelen opgesomd die nodig zijn om Groenoord niet te laten verpauperen. Er zouden te veel goedkope woningen in Groenoord zijn, waardoor er te weinig mensen in de wijk rondlo- pen met een wat ruimere beurs. Er is inmiddels een Sociaal Plan opgesteld dat voorziet in 'herhuis- vestingsmogelijkheden' naar bete- re of meer passende woningen, en de mogelijkheid om een keer te verhuizen. Ook worden er maatre- gelen voorgesteld om het woon- en leefklimaat in Groenoord te verbe- teren. Meer gericht beheer en on- derhoud en het begeleiden van ideeen die vanuit de bewoners zelf komen. De openbare en gemeenschappelij- ke ruimtes worden zo ingericht dat de bewoners zich veiliger zullen gaan voelen en ze de omgeving meer gaan waarderen. Zo wordt voorgesteld het gebied van de Jo- zef Oreliosingel niet verder te be- bouwen, en te richten als wijkpark. Meer groen komt er bovendien in het noordelijke binnengebied van het Bachplein. Het zuidelijke deel van het Bachplein wordt heringe- richt en 'omzoomd' met extra wo ningen. Voor zelfstandig wonende ouderen wordt het dienstenpakket uitge- breid, terwijl ook de diensverle- ning vanuit vooral Huize Spaland zal worden vergroot. Daarnaast worden de winkels voor de dagelijkse levensbehoeften meer over de wijk verspreid. De bouw van een bescheiden winkel- centrum aan de Laan van Bol'es voorziet hierin. Buurtcentrum Ke- tel wordt evenwel gesloten. ,,De voor direct omwonenden korte af- stand tot het winkelcentrum Spa- land en het te geringe vloeropper- vlak voor de supermarkt in De Ke- tel rechtvaardigen dit'staat in de wijkontwikkelingsvisie. gevat. Omstreeks 08.30 uur stond op de Lange Haven een container met bouwafval in brand. De brand weer bluste het vuur. Een aanhan- ger was in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op de Fortunaweg. Het zeil van de aan- hanger had vlam gevat, waarna de brandweer ter plaatse het vuur bluste. Door de hitte ging de in- houd van de aanhanger, zestien pallets met daarop verpakkings- glas, verloren. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De 's-Grave- landseweg, het gedeelte tus- sen Plein 1940-1945 en de afslag van de A20, is in ver- band met werkzaamheden aan het keerspoor van de Beneluxlijn vanaf zaterdag 12 tot en met maandag 14 februari afgesioten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. Het werk bestaat uit het verwijderen van de be- kisting van het metrovia- duct over de 's-Graveland- seweg. De afsluting gaat in om 17.00 uur, de rijbaan richting Schiedam-Centrum wordt naar verwachting maandagochtend om 05.00 uur weer opengesteld. Ver keer richting A20, Horvath- weg en 's-Gravelandsepol- der is mogelijk op maandag vanaf 12.00 uur. SCHIEDAM - De Openbare Bibliotheek Schiedam orga- niseert woensdag 16 februa ri de lokale ronde van de Nationale Voorleeswed- strijd. De voorleeskampioe- nen van basisschool De No- tenkraker/De Viinder, De Regenboog, De Wieken, St. Willibrordus, De Klinker en De Kring treden dan voor het voetlicht. Zij lezen een fragment voor uit een door hen zelf gekozen jeugdboek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op school wonnen zij de wed- strijd al en zijn dus al alle- maal 'voorleeskampioen van de school'. Tijdens de eerste voorronde strijden deze kampioenen om een plek in de kwartfinale in Spijkenisse. De winnaar daarvan leest voor tijdens de provinciale ronde op 19 april in het Bibliotheek The ater van de Gemeentebiblio- theek Rotterdam. Uit elke provincie gaat een kandi- daat door naar de landelijke finale op 24 mei in Muziek- centrum Vredenburg in Utrecht. KORTING! (6 weken voor slechts 31,-) I Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr. Voorl: Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: f Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1.579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1