Ontslagen worden op staande voet TELEF00N ACCU AANRAAKGEVOELIG maasstad video preview Vision maasstad horoscoop rechts- winkel maasstad puzzel lees tip life style in 95 De eerste, de beste met denieuwste films! irvi PRINS FREDERIK HENDRIKSTRAAT 63 ROTTERDAM TEL.: 0104.618.525 l/IDEO Ga met plasklachten naar de dokter maxell. Tijdens de telefoondiensten van de Rechtswinkel komen er vaak vragen over ontslag op staande voet. Omdat dit onderwerp regelmatig terug komt wordt hier in dit stukje kort op ingegaan. Alleen ont slag op staande voet door de werkgever wordt in grote lij- nen besproken. ai/em^esied! Top 10 In het Correct Service Center aan de Prins Frederik Hendrikstraat 63 te Rotterdam vindt u een groot assortiment aan originele elektronische onderdelen van o.a. Philips, Sony, JVC, Panasonic, Technics, Grundig, Compaq, IBM, Toshiba en Akai. Ook op het gebied van afstandsbedieningen, accu's voor o.a. draadloze telefoons, pluggen, kabels en telefoontoebehoren vindt u in het Correct Service Center een ruime keuze. CORRECTPRIJS 10VOOR SONY CORRECTPRIJS CORRECTPRIJS kEE Voordat The Delivery van Roel Reine in de bioscoop kwam, had de film al de nodige publiciteit gehad. Distributeurs uit de hele wereld stonden in de rij om deze Nederlandse, maar Engels gesproken film uit te brengen. Met zo'n voorgeschiedenis kun je wachten op vernietigende kritieken. In Ne- derland hoor je namelijk geen 'Amerikaanse' films te maken, en zeker niet voor een klein budget, zoals Reine deed. Objectief gezien is The Deli very helemaal niet zo slecht als sommige recensies ons wflde doen gelo- ven. Nadat ze al hun geld verliezen als gevolg van een auto-ongeluk be- sluiten Alfred (Fedja van Huet), Guy (Freddy Douglas) en Anna (Esmee de la Bretonniere) een goed betaalde opdracht aan te nemen van drugsba- ron Spike (Rik Launspach). Ze moeten een grote hoeveelheid XTC-pillen met de auto naar Spanje brengen. Anna blijft als onderpand bij Spike, ter- wijl Alfred en Guy zich aan een strak reisschema moeten houden. Alles verloopt volgens plan, tot er letterlijk een auto uit de lucht valt. Vanaf dat moment gaat alles mis wat maar mis kan gaan. Met een klein budget en veel lef heeft regisseur Roel Reine met The Delivery een heel aardige roadmovie afgeleverd. Het verhaal is niet bijster origineel en bevat iets te veel toevalligheden. Ook de uitvoering is niet perfect, al houdt Reine wel de vaart erin. Dat The Delivery toch een spectaculaire film is geworden, ligt aan de bravoure waarmee de film is opgezet. Mouwen opstropen en filmen was het motto van Reine en de rest van de makers. Dat plezier is aan de film af te zien. In plaats van meteen te roepen dat het niks is, zou- den we dit soort initiatieven moeten toegejuichen. De Nederlandse film- wereld heeft mensen als Roel Reine nodig. Geheel verdiend kreeg hij dan ook een Gouden Kalf voor zijn speelfilmdebuut. Simpelweg omdat hij het lef heeft gehad om deze film te maken. Vincent Wernke Ram De Ram loopt met zijn of haar ziel onder de arm en voelt zich erg on- rustig. De dagelijkse sleur vliegt je naar de keel en het carnavalsge- weld lonkt. Trek een boerenkiel aan of huur een waanzinnig kos- tuum en stort je in het feest. Stier Met de gezondheid van de Stier wil het niet zo vlotten. Je lichaam is je voertuig die niet het eeuwige leven heeft dus houd ermee op om roofbouw te plegen. Schade aan je voertuig is blijvend ook al sugge- reert een nieuw gespoten laklaag vaak iets anders. Let dus op je lijf. Tweelingen Neem niet teveel hooi op je vork. Je kunt maar moeilijk je gedachten erbij houden. De chaos in je hoofd is halverwege de week compleet. Je huissleutels raak je misschien kwijt, omdat je ze op een plek hebt gelegd waar je ze normaal gespro ken nooit zou neerleggen. Kreeft Het huis Van de Kreeft staat open voor iedereen. Het wordt gebruikt als veilige haven waarin allerlei mensen zich kunnen terugtrekken uit het carnavalsgewoel. Je gast- vrijheid kent geen grenzen. Helaas kun je lieden aantrekken die daar misbruik van kunnen maken. Laat je niet te snel inpakken door hen. Leeuw De ongebonden Leeuw kan door een heftige flirt danig in de moei- lijkheden raken. De lening die je deze week zou willen afsluiten baart je grote zorgen; en terecht. Met carnaval heb je wel een feeste- lijk kostuum aan, maar die vreugde vindt innerlijk geen weerklank. Maagd Het is een goede tijd om je onge- noegens uit te praten. Heb je pro- blemen met je partner, grijp nu de kans om het een en ander uit te pra ten. Je bent helder in je formulerin- gen en je kunt je gedachten uitste- kend verwoorden. Weegschaal Voor de Weegschaal kunnen de spanning in de relatie hoog oplo- pen. Een complexe problematiek komt deze week boven tafel. Je hebt je gewoon te lang ingehouden en je hebt teveel toegegeven. Maar nu is ook voor jou de maat vol. Je bijt genadeloos van je af. Schorpioen Houd het geld dat je gespaard had voor de carnaval op de bank. Deze week kun je geconfronteerd wor- den met veranderingen in je finan- ciele situatie. Ieder dubbeltje extra zal dan welkom zijn. Houd je geld- beurs goed in de gaten, want je bent een makkelijk doelwit voor zakkenrollers. Boogschutter De Boogschutter loopt tegen de nodige frustraties aan als hij of zij probeert veranderingen door te voeren. Je omgeving dient danig rekening met je te houden, want je laat je niet langer met een kluitje in het riet sturen. Seks is voor jou momenteel erg belangrijk. Steenbok De Steenbok zou zich deze week eens heerlijk willen laten gaan, maar je hebt daar vreselijk veel moeite mee. Gesteund door de pla- neten laat je wel steeds meer van jezelf zien. Je zou wel eens te uit- bundig kunnen zijn ter compensa- tie van je innerlijke onzekerheid. Waterman De inventieve en originele geest van de Waterman staat op scherp. Je poneert je mening iets te stellig wat weerstand oproept bij anderen. Oude vriendschappen kunnen ver- broken worden en een nieuwe ge- vormd. Deze nieuwe vriendschap vraagt in het gevoelscontact het ui- terste van je. Vissen De Vissen voelt zich als een vis in het water tussen de hossende feest- gangers. Alles wat je deze week begint heeft een grote kans van sla- gen. Een telefoontje van je broer of zus lost een hoop problemen op. Pas op voor te impulsieve inkopen. Bel voor een uitvoerige horo- scoop 0900-202.7006 (1 gulden per minuut) Woensdag 8 maart 2000 TX51 Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsoverkomst kan worden beeindigd. Een daarvan is door ontslag op staande voet. Dit betekent dat per direct het dienst- verband wordt beeindigd, zonder ontslagvergunning van de Direc- teur Regionaal Bureau voor de Ar- beidsvoorziening. Volgens de wet is ieder der partijen, dus zowel de werknemer als de werkgever be- voegd de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden on- verwijld op te zeggen. De partij die opzegt moet, gelijktijdig met de opzegging, de dringende reden meedelen aan de wederpartij. Een ontslag op staande voet zonder dringende reden of mededeling van die reden levert een grond op voor schadevergoeding. Van belang is dus dat er een drin gende reden is waardoor men op staande voet ontslagen kan wor den. De wetgever noemt een aantal redenen die als dringend kunnen worden aangemerkt. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn: diefstal, werk- weigering of belediging van de werkgever. Het gaat erom dat de handeling zo ernstig van aard is dat voortzetting van de dienstbetrek- king redelijkerwijs niet meer van de werkgever kan worden vereist. Wordt het ontslag op staande voet door de werknemer betwist dan moet uiteindelijk moet de rechter bepalen of er sprake is van een dringende reden. De rechter moet niet alleen kijken naar het gedrag van de werknemer, maar hij moet ook ingaan op alle omstandighe- den van het geval die van belang zijn bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van het ontslag. Een hoge leeftijd, de functie die de werknemer had of het arbeidsver- leden kunnen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de gedraging die aanleiding gaf tot het ontslag. Dit heeft de Hoge Raad beslist. Het is belangrijk dat men het ont slag altijd aanvecht, omdat dit van belang is voor het recht op een uit- kering. Wanneer een werknemer niet eens is met het ontslag op staande voet, moet hij of zij een aantal handelingen verrichten om het ontslag te kunnen aanvechten. Deze zijn: 1. Onmiddellijk en uit- drukkelijk tegen het ontslag pro- testeren, bij voorkeur via een aan- getekende brief aan de werkgever. 2. Tevens in de brief vermelden dat men beschikbaar blijft voor werk. 3. Geen verklaring tekenen waaruit blijkt dat men het ontslag aan- vaardt; dus ook geen ontslagbewijs accepteren. Bij aanvaarding van salaris etc. uitdrukkelijk verklaren dat dit niet betekent dat men het ontslag aanvaardt. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of het ont slag geldig is of niet. Als de rechter beslist dat het ont slag niet rechtsgeldig is, kan men een loonvordering instellen tegen de werkgever. Daarnaast moet men zich voor de zekerheid in- schrijven als werkloze bij het ar- beidsbureau en een uitkering aan- vragen bij de bedrijfsvereniging of de gemeentelijke sociale dienst voor het geval dat het ontslag toch rechtsgeldig was. Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met de Stichting Rechtswinkel Rotterdam. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 14.00 op de telefoonnum- mers: 010-413.00.90of413.00.92. Rotterdams Dagblad TV, kortweg RDTV, is een kabelkrant die te zien is op alle kabelnetten in Rot terdam en wijde omgeving. Elke dag, zeven dagen in de week, en 24 uur per dag, worden actuele ge- beurtenissen vaak uit uw eigen omgeving snel via de kabel in uw huiskamer gebracht.In onderstaan- de plaatsen kunt u RDTV via uw kabelnet ontvangen. *Abbenbroek kanaal 10 *Bergschen- hoek kanaal 4 *Binnenmaas kanaal 2 *Brielle kanaal 10 *Capelle aan den IJs- sel kanaal 28+ *Geervliet kanaal 10 *Goudswaard kanaal 2 *'s-Gravendeel kanaal 2 *Heenvliet kanaal 10 *Heinen- oord kanaal 2 *Hekelingen kanaal 10 *Hellevoetsluis kanaal 10 *Hoek van Holland kanaal 48 *Krimpen aan den Ijssel kanaal 50 - *Maasdam kanaal 2 *Klaaswaal kanaal 2 *Maassluis kanaal 48 *Mijnsheerenland kanaal 2 *Nieuw-Beijerland kanaal 2 *Nieuwer- kerk a/d Ijssel kanaal 28 *Numans- dorp kanaal 2 *Oostvoorne kanaal 10 *Oudenhoorn kanaal 10 *Ouderkerk a/d IJssel kanaal 50- *Piershil kanaal 2 *Puttershoek kanaal 2 *Ridderkerk ka naal 3 *Rockanje kanaal 10 *Rotterdam kanaal 10 *Rozenburg kanaal 10 *Schiedam kanaal 28+ *Simonshaven kanaal 10 *Spijkenisse kanaal 10 *Strij- en kanaal 2 Time kanaal 10 *Vierpol- ders kanaal 10 *Vlaardingen kanaal 4 *Westmaas kanaal 2 *Zuid-Beijerland kanaal 2 *Zuidland kanaal 10 *Zwarte- waal kanaal 10 Voor meer informatie of voor ad- verteren op RDTV kunt u bellen met 010-4004.285. Veel mannen boven de vijftig hebben te kampen met plasproblemen. Vaak naar het toilet moeten om te plassen. Niet alleen overdag maar ook 's nachts. Telkens weer het warme bed uit. Een zwakke urinestraal. Na- druppelen. Plasklachten dus. Meestal veroorzaakt door de prostaat. Een vervelende kwaal waar in het algemeen best iets aan te doen is. Echter om dat plasproblemen niet voor iedereen even gemakkelijk bespreekbaar zijn wordt dit leed nogal eens verzwegen. En dat terwijl dit ongemak meestal eenvoudig en gericht te behandelen is! Het is belangrijk met de klachten naar de dokter te gaan. De dokter weet waardoor de klachten kunnen wor den veroorzaakt en wat hij eraan kan doen. En voor uw eigen huisarts hoeft u zich toch niet te schamen? Plasproblemen kunnen ontstaan door een goedaardige vergroting van de prostaat. De prostaat, waar mannen het patent op hebben, zit vlak onder de blaas rondom de plasbuis. De bij de oudere man voorkomende vergroting zorgt voor een vernauwing van de plasbuis, waardoor de urine moeilijker uit de blaas kan lopen, met alle vervelende gevolgen van dien. Prostaatklachten komen vooral vanaf het vijftigste levensjaar voor. Ze ontstaan geleidelijk en kunnen in de loop van de tijd toenemen. Problemen met de prostaat kunnen naast de lichamelijke klachten ook knap ongemak- kelijk zijn voor de sociale activiteiten en de nachtrust. Veel mannen gene- ren zich voor hun problematiek. Ze vinden het vervelend dat ze zo vaak moeten plassen en blijven dan ook maar liever thuis. Maar in plaats van thuis te zitten tobben, is het verstandiger de huisarts te raadplegen. En liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Deze kan via enkele niet belasten- de onderzoeken vrij gemakkelijk uitsluitsel geven in hoeverre een goed aardige prostaatvergroting de oorzaak is van de klachten. P&P 223 HORIZONTAAL: 4 Ze kunnen die taal wel schieten (11); 9 In de toekomst het bevoorraden bekij- ken (8); 10 Wat de klank betreft net een vat paling (6); 11 Reflec- teer de strijd (14); 12 Hij stopt met het geometrisch instrument (6); 13 Ergens anders hebben ze wel sel- der (6); 14 Binnenkort een bui na de brand (7); 15 Die man verkoopt goed (4); 16 Door korten afrem- men (8); 18 een bot baantje (8); 19 nog maar net dood (4); 20 Bij die tiran zat het tussen de oren (4); 21 Roep om buskruit (4). VERTICAAL: 1 De leer van een aartsvader in de tuin (12); 2 Col- lums over gewoonten (17); 3 Tijd om te kappen; 5 Apparaat voor versierselen? (14); 6 Die weg leidt tot een uitbarsting (13); 7 Niet ge- aard (9); 8 Stop bij de post (5); 17 Omlijsting van de boom (7); 19 Ti- tel van een geldstuk (3). OPLOSSING Ml 104 HORIZONTAAL. 1 herder; 6 ben- gel; 12 kaal; 14 darm; 16 AP; 18 km; 19 rui; 21 t.o.; 22 mi; 23 slee; 24 ca.; 25 DV; 27 ooit; 28 sa; 29 trom; 31 oost; 33 et.; 34 ink; 36 in; 38 li; 39 are; 40 om; 42 totem; 43 er; 44 speer; 45 onder; 47 es; 48 Assen; 50 en; 52 ver; 54 eb; 55 Dr; 57 aga; 59 al; 60 vaag; 62 sire; 64 NN; 65 Tiel; 66 Se; 67 eg; 68 slot; 69 i.m.; 70 ik; 72 kot; 74 ep; 75 Ee; 76 deeg; 78 open; 80 border; 81 dienen. VERTICAAL: 2 EK; 3 raket; 4 dam; 5 el; 7 ed.; 8 nat; 9 groot; 10 em; 11 bassin; 13 lu; 15 fitter; 17 plan; 19 ram; 20 Ido; 22 mier; 24 contrabas; 26 volmondig; 30 RI; 32 si; 35 koper; 37 ut; 39 arena; 41 mes; 43 Ede; 46 ovatie; 49 St; 51 panter; 53 Elim; 54 e.a.; 56 RR; 58 gnoe; 60 vlier; 61 gek; 62 set; 63 espen; 71 ked; 73 of; 74 Epe; 76 do; 77 ge; 78 o.i.; 79 Ne. Winwoord: ONDERBROEKENLOL ...3NTO WERD SeSfOTEAJ DM ROTTERDAM £.0. ALS CALAMlTEirEMPOLDeR. AAfO TEK/L)2jE DAAR. VJOOMT TOCH lEDEREEAJ (M H06E GE&CUVJE, £AJ CAM kSAAJ JE 6JIETS 6e%,BUR£ I (SIcSAWTISCH WAAR SfTMEDEISUt/RVROUUl? Van 15 tot en met 25 maart is het weer Boekenweek. Dit jaar is het thema 'Lectori Salutem' verhalen uit de klassieke oudheid'. Het is de 65e editie van de Boekenweek. Dat betekent feest met een verras- sing voor alle Rotterdamse biblio- theekleden die in 2000 65 jaar worden. Verder is er in alle vesti- gingen en de bibliobussen van de Bibliotheek Rotterdam natuurlijk aandacht voor dit jaarlijkse evene- ment en in sommige vestigingen zijn zelfs extra activiteiten. Bibliotheek Bloemhof organiseert op woensdagavond 15 maart een lezing met dia's over de klassieke oudheid. In het Bibliotheektheater aan de Hoogstraat is Doeschka Meijsing op zondag 19 maart te gast bij het Literair Ontbijt. Maar- ten 't Hart treedt hierbij op als in terviewer. Een literair ontbijt op 19 maart vindt ook plaats in Biblio theek Ommoord (wijkgebouw 'RomeynshofVoor dit ontbijt is de schrijver J. Bernlef uitgenodigd. Op maandag 20 maart is er, weder- om in het Bibliotheektheater een speciaal literair ontbijt met een klassiek tintje voor havo/vwo scholieren. En op woensdagavond 22 maart treedt Yvonne Keuls op in Bibliotheek IJsselmonde (wijk gebouw 'De Klimmende Bever'). Bovendien kunnen lezers in alle vestigingen meedoen aan de quiz 'Literair avontuur'. Iedereen die tijdens de boekenweek lid wordt van de Bibliotheek Rotterdam krijgt/ 10,- korting. 1John Grisham - De broede^schap 2. Ruth Rendell - Vermoorde schuld 3. Pauline Slot - Blauwbaard 4. Helen Fielding - Bridget Jones: het nieuwe dagboek 5. Sue Grafton - O staat voor onheil 6. Dieuwke Grijpma - Kleren voor de elite 7. Youp van 't Hek - Zaterdag 8. Peter Mayle - Encore Provence 9. Jan Siebelink - Mijn leven metTikker 10. Dirk Johan Klanker - Het blauwe boekje Maasstad publiceert tweewekelijks de po- pulaire top 10 collectie van de Gemeente Bi bliotheek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvallend boek uit de collectie. De catalogus van de bibliotheek op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl. ^■1 Alle ondermode uit de voorjaars- collectie van Schiesser past bij el- kaar, van slip tot nachthemd. Om dat geen dag hetzelfde is, is er een ruim aanbod in rio's, jazz pants, string's, hotpants, shirts, bh's en body's. Verschillende stijlen zoals basic, trendy en sensueel, maken het mogelijk om uw ondermode en uw gevoel op elkaar af te stemmen. De kleuren voor dit voorjaar zijn geel, roze, steen en blauw in vele tinten. Maar natuurlijk is er ook volop keus in grijs, zwart, wit en creme. De collectie is multifuctio- neel, en kan ook als vrijetijds- of sportkleding gedragen worden. En in de lijnen Network en Gipsy, waarin transparante en voile stof- fen belangrijk zijn, vindt u kleding die ook als uitgaanskleding gedra gen kan worden. Schiesser maakt gebruik van de modernste materia- len en technieken. Naadloze on dermode wordt steeds belangrij- ker. Binnen de SecondSkin collec tie vindt u bijvoorbeeld body's en hemdjes met onzichtbaar verwerk- te beugels. Voor de heren zijn er perfect afgewerkte slips en short's. Uncover is de jonge lijn, die onder meer bestaat uit transparante en ondoorzichtige laagjes stof. En de nieuwe Net Stripes vallen direct op in bijvoorbeeld strings en top's. Ze zijn geraffineerd gestreept door verschillende weeftechnieken. De Dessous lijn komt met prachtige sets in klassieke en trendy kleuren. Verkoopadressen: 030-280.81.00. N-Cn »a.S«''Y, 7„.,. Him X 5 or ^FaGAAKOSWU 3 6V C 'fmAh K'* TELEF00N ACCU 3.6 Volt accu geschikt voor diverse merken huistelefoons. Deze accu past vrijwel altijd door de universele aansluitstekker. Art.rir. 40717 MAXELL CDR-650/74 XL 0PNEEMBARE CD/CD-ROM Opneembare CD-ROM voor computergebruikmeteen opslagcapaciteit van 650Mb data of 74 minuten audio. PER STUK 3.50 Art.nr.8295 29; SONY RM-AV2000T TOUCH SCREEN AFSTANDSBEDIENING Universele voorgeprogrammeerde afstandsbediening met leerfunctie. Met aanrakinggevoelig verlicht LCD-scherm. C0RRECTPRIJS 349.- INRUIL OUDE AFSTANDSBEDIENING - 50.- 299 Art.nr. 55449 WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 09.30-18.00 uur, vrijdag 09.30-21.00 uur, zaterdag 09.00-18.00 uur. 59 Art.nr. 19581 C0NNECTRA SP-C6 OVERSPANNING BEVEILIGING Deze 6-voudige stekkerdoos met aan/uit schakelaar beschermt uw apparatuur tegen spanningsverschillen en overspanning die kan ontstaan door een tout in het elektriciteitsnet of door een indirecte bliksem inslag. Zetfouten en prijswijzigingen ondervoorbehoud

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 13