maasstad weekbladen a at: E a b Woonplus gaat 425 miljoen investeren CORRECT MAGAZIJN VERKOOP J -4StartersBeurs 2000 Opruiming van keukens i '/If I £f- 4 HELFT VAN DE HELFT! I GRATIS Zand, zand in Nieuwla bij Wooning in Rotterdam, Vlaardingen en Naaldwijk. www.computermeubel.nl /fyf 10.00 Didadier II in artotheek SHOE START VANDAAG ALLESVOORDE VAN ST1GT H ANS w. I Reportage Binnenhuis 2000 Meerjarenverwachting Woonplus verschenen assuraiitim HES THUIS DE M00ISTE KLEURENV00R UWHUIS! De beurs voor de startende ondernemer V* M f I 4/ L.l' maaspost de beste. Straatnamen Asfalteren Opvallend Veilig Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 8 maart 2000 7e Jaargang nr 10 AHOY ROTTERDAM MAZDA PENNINGS IV/e anders! Tel. 010-2464222 SCHIEDAM - Woonplus gaat de komende zes jaar fors inves teren in de woningen van deze corporatie. Woonplus denkt daarbij aan een bedrag van bijna 425 miljoen gulden. Veertig procent van alle woningen in Schiedam is in handen van Woonplus. Dit blijkt uit de meerjarenverwachting 2000-2005 die deze week verschenen is. W\iYI l.0l:lvl:iv DINSDAG 14 maart 11-22 uur WOENSDAG 15 maart n-18 uur ^SLterdam t: 11 a AI DE LAATSTE KANSEN Onduidelijkheid buschauffeurs over RET-regeling Theater a.d. Schie Mm i m i V over devesten 3 3116 ad schiedam MAftKr NIEUW! IGLO HOUTOVEN PIZZA RIBKARBONADE „98 NICOLA AARDAPPELEN 1 99 PLUSMARKT VAN DER MEER FASHION 010 293 32 50 ahoy SCHIEDAM WINKELCENTRUM HOF VAN SPALAND INFOLIJN (073) 511 80 19 ttlZMMU OA! Irl £0TT££P4Af naar Feyenoord Sparta -iJa noteer voor mij zo'n tijdelijk abonnement (3 mnd.) a 99,95.* Telefoon: Schiedam Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Bergweg 110, Ceintuurbaan 111 en 125 EROTISCHE BEURS 10 maart 18.00-24.00 u 11 maart 14.00 - 24.00 u 12 maart 12.00- 22.00 u tattoo piercing, JlSk. lak, leer, lingerie, SM-meubilair enz. Miss MilleniuMverkiezing nieuwe spektakulaire shows info: 043 - 601 49 51 Voor de nieuwbouw van ongeveer driehonderd woningen heeft Woonplus 75 miljoen gulden uit- getroklcen. Voor de sloopkosten .C? van ongeveer 1400 woningen is 23 mijoen gulden gereserveerd. Daar- naast worden zo'n 6300 woningen 'opgewaardeerd' en onderhouden: Woonplus denkt hier 326 miljoen voor te moeten besteden. „Het mag duidelijk zijn dat deze plann- nen een wissel zullen trekken op Woonplus", staat in de meerjaren verwachting, „Maar het is wel een noodzakelijke wissel." De meerjarenverwachting maakt verder duidelijk dat Woonplus vooral de veroudererde flatwonin- gen 'geleidelijk uit het bestand' worden genomen. Deze huizen worden deels opgeknapt, deel ver- kocht of er komt nieuwbouw voor in de plaats (sloop). Het totale woningbezit van Woon plus neemt vanaf 1999 tot en met 2005 af met ongeveer 3000 wo- ningeenheden. Vooral in Nieuw- land nemen de woningen af (1400 stuks) en Groenoord (1350 stuks). De goedkoopste woningen (huur tot en met fl. 775,-) van Woonplus maken tachtig procent van het tota le woningbezit uit. Door de forse investeringen komt Woonplus in 2002 in de rode cij- fers terecht, maar vanaf 2005 denkt Woonplus dat de jaarresulta- ten zich weer zullen herstellen. De huuropbrengsten lopen op ter- mijn met 7,4 miljoen gulden terug. Dit komt door de sloop en verkoop van een aantal woningen. De fi- nanciele continuiteit van Woon plus loopt volgens de woningcor- poratie ondanks de forse investe ringen 'weinig gevaar'. Maar dan moeten de geplande verkopen wel doorgang kunnen vinden. Een fors aantal herstructurerings- plannen konden de afgelopen jaren niet van de grond komen, staat ver der in de Meerjarenverwachting. De discussie met de gemeente daarover vergde volgens Woon plus meer tijd dan verwacht. Nu verwacht Woonplus de op stapel staande projecten op te starten. Het 'stuwmeer van plannen' moet leeg lopen, schrijft Woonplus. Woonplus heeft een bedrag van 28 miljoen gulden opzij gezet voor als reserve voor mogelijke tegenval- lers. de beste in verf... de beste in behang Dam 37-45, Schiedam. Telefoon: 010-4266192. ELKE ZATERDAG GRATIS KLEUR- ADV1ES BINNENHUISARCHITECTE Ron Heusdens Alexander Schwarzman - Ron Heusdens heeft de damtweekamp tegen wereldkampioen Alex Schwarzmann kansloos verloren, 3-9. De Schtedamse dammer wist in de match geen enkele partij te winnen. Van de zes gespeelde partijen, twee reguliere en vier rapid, verloor hit driemaal. Even zoveel keer dwong hij remise af. De demonstratie-tweestrijd vond van donderdag 2 tot en met 5 maart plaats in het pand van assurantiekantoor Van Stigt Thans en werd mede-georganiseerd door Damclub Schiedam. Foto Roger van der Kraan Wegens verhuizing van Naaldwijk naar Vlaardingen en onze nieuwe collectie keukens in Vlaardingen en Rotterdam moeten de showroom- keukens weg. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot 70 En een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden. De opruiming duurt de hele week. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN, niet voor handelaren. De opruiming wordt gehouden bij Wooning, Molenstraat 33 in Naaldwijk, 0174-628806. Olympiaweg 44a in Rotterdam, 010-4791944. Gerard Burgerlaan 4 in Vlaardingen, 010-4600670. VLAARDINGEN EN ROTTERDAM: 6 DAGEN PER WEEK OPEN, ZATERDAG TOT 17.00 UUR. VRIJDAG K00PAV0ND NAALDWIJK: DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 17.30 UUR, ZATERDAG TOT 16.00 UUR. VRIJDAG K00PAV0ND ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom Idem SCHIEDAM - Bij buschauffeurs van de RET bestaat nog steeds on duidelijkheid over de speciale re galing die overeengekomen is met het Theater a.d. Schie. Het entree- bewijs biedt theaterbezoekers gra tis vervoer van en naar de voorstel- ling. Met het kaartje kan 00k ge- bruik worden gemaakt van de nachtbussen, aldus een woord- voerder van de RET. Theaterbezoekers krijgen echtter regelmatig van buschauffeurs te horen dat het kaartje alleen geldig is voor de reis nadr het Theater a.d. Schie. Ook komt het voor dat de chauffeurs helemaal niet op de hoogte van de regeling zijn. De RET heeft toegezegd dat de chauffeurs allemaal een dienstme- dedeling krijgen over de RET-re geling. ».v¥V B S if. lb Op* SCHIEDAM - Het was vorige week een en al Marokko dat de klok sloeg in Schiedam-West. Zo konden kinderen zich uitleven in workshops met thema's als 'schrijf je naam in het Arabisch', 'Internetten met Marokko'en 'dansen op Marokkaanse muziek'. De week werd afgelopen zondag afgesloten in de Erker met een muziekgroep en Marokkaanse dichters. Foto Roger van der Kraan div. smaken 2 voor per kilo0« 5 kilola PLUSMARKT VAN DIJK Qeuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Dinsdag 14 maart 11-22 uur Woensdag 15 maart GRATIS TOEGANG Tel. Info/Bezoek: rotterdam W exhibition t congress centre 11-18 uur in samenwerking met A1MT1 ^Bureau SCHIEDAM - Didadier speelt zich gedurende het hele schooljaar af in het Stedelijk Museum Schiedam en Artotheek Schiedam. Het eerste deel van het project werd rond de kerstvakantie afgesloten met een tentoonstelling in het Stedelijk Museum van de borden die toen beschilderd waren. Aan het tweede deel doen de volgende basisscho- len mee: De Brug, de Singel, de Taaltuin, de Annie M.G. Schmidt- school en de Violier. Ook dit keer kregen de kinderen een rondlei- ding in het museum langs kunst- werken uit de eigen collectie waar- op dieren voorkomen. Daarna werd naar de Artotheek gewandeld en zochten de kinderen een kunst- werk met een dier erop uit voor in de klas. Ten slotte kwam de beel- dend kunstenaar Jules van Vuurst de Vries naar school en werd onder zijn begeleiding een werkstuk ge maakt. De kinderen werkten deze keer in groepjes aan een collage. Hierin werden allerlei soorien ma- teriaal verwerkt. Opvallend daarbij is dat het materiaal, zoals bijvoor- beeld textiel, de voorstelling kan bepalen. Bij iedere collage zijn kleine gedichtjes gemaakt; alles bij elkaar een aantrekkelijk en origi- neel resultaat. Didadier deel II, te zien in Arto theek Schiedam van 8 tot en met 18 maart. Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag 13.30 tot 17.30 uur; donderdagavond 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag 11.00 - 17.00 uur 11ITGEZ0NDERD NIEUVVECOLIECTIE, JEANS EN BASICS SCHIEDAM - De vier straten in de wijk Sveafors, het meest zuidelijke deel van Sveaparken, zullen een echt Zweeds karakter krijgen. De straatnamencommissie koos voor Kalixfors, Tornefors, Umefors en Indalfors, zodat voor onder andere brandweer en politie direct duide lijk is dat ze in de wijk Sveafors thuishoren. Fors is Zweeds voor 'beek'. Naar verwachting zal de gemeenteraad deze maand haar goedkeuring geven aan deze keu- zes. SCHIEDAM - Verspreid over de stad vinden in de maanden maart en april di verse asfalteringswerk- zaamheden uitgevoerd. Het asfalteren gebeurt in het zui- delijk stadsdee; op de Nieuw Mathenesserstraat, Admi- raal de Ruyterstraat, Nieu we Waterwegstraat, het Ru- bensplein, de Burgemeester Knappertlaan, Nieuwe Ha ven, Vlaardingerdijk en Rembrandtlaan. De slechte gedeelten van deze straten worden voorzien van een nieuwe deklaag. Het verkeer kan gewoon doorrijden, zij het soms met enige hinder. In het noordelijk stadsdeel worden de Polderweg en de Broekkade geheel van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Omdat het werk zich hier niet beperkt tot gedeelten van het wegdek ondervindt het bestemmingsverkeer wel enige hinder. Verspreid over de stad worden daarnaast nog kleinere reparaties uit gevoerd aan geasfalteerde wegen en worden ook fiets- en voetpaden hersteld. SCHIEDAM - Peter Groe- neweg, wethouder volksge- zondheid geeft donderdag 9 maart in dienstencentrum De Woudhoek het startsein voor de project 'Opvallend Veilig'. Dit project heeft tot doel de (sociale-) veiligheid van ouderen in en om de wo- ning te vergroten. De GGD vraagt de ouderen om een gezondheidsvragenlijst in te vullen over gezondheid en de voorzieningen in de ge meente Schiedam. Vanaf maart ontvangen inwoners van 80 jaar en ouder in de wijken Woudhoek, Kethel, Harg en Spaland een brief waarin een gratis veilig- heidsonderzoek wordt aan- geboden. Een veiligheidsme- dewerker geeft daarbij ad- vies over eenvoudige hulp- middelen, woningaanpassin- gen en algemene voorzienin gen voor ouderen. De inwo ners ontvangen bij de brief ook een gele gezondheidsin- vullijst. intercity Neem nu een tijdelijk abonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor de Rotterdamse derby Feyenoord - Sparta op 26 maart aanstaande cadeau. Voorl: Naam: Adres: Postcode: Bank/gironr.: Plaats: Nr: Ji.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1