'Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten' Wat deelnemers verwachten van Arbeidsmarkt 2000 m En watdoejij? hebben plaats voor jongeren die operator willen worden kw irr li* -hsijcks net PWR 'U* Arbeidsmarkt 2000 verenigt werk en werkzoekenden in Ahoy I1 3 i' ,»,i~ - I 'll U« Hp .1-- _aJ I 0p zoek naar een baan in het vervoer of in de beveiliging? i wat i« xi en ott®9iJU ROTTERDAM - Krapte op de arbeidsmarkt. Waar tot voor enkele jaren het zwaar- tepunt nog vooral lag op het vinden van werk, is nu het vinden van geschikt p'erso- •neel een vak apart. Toch zijn er nog steeds werkzoeken den, al wordt het steeds moei- lijker de juiste persoon voor het juiste bedrijf te vinden. Bedrijven gaan daarom actief de markt op om hun vacatu- res te kunnen opvullen. Om werkgevers en werkzoeken den bij elkaar te brengen en hun gezamenlijke kansen te vergroten, organiseert Ahoy' Rotterdam samen met het Ai- beidsbureau de beurs 'Ar beidsmarkt 2000'. Op 14 en 15 maart is in Ahoy' dan ook alle mogelijke informatie te vinden over banen, beroepen en studies. Bloemenveiling Holland M R Consultancy ROC Zadkine Stlchting Humanitas DMH is een kleine, pjotte organisatie waar we s ipiiili j*j| elkaar nog kermen, breden professional© 7 ''A ?Vr J »i a aan mensen met een 'Maar wat doe je daar nou de hele dag?', vroegen m'n vrienden laatst. 'Luisteren, kijken, invoelen en begrijpen', zei ik toen. s? kaptn, media products AKZO NOBEL A V R EASTMAN Esso] E^ON LYONDELL yj w Centrum Vakopleidinc advertentie door Dik Vuik In 1999 vond in Ahoy' eveneens een grote arbeidsbeurs plaats en die werd door, duizenden gei'nte- resseerden bezocht. Het succes was een goede reden om ook dit jaar weer werkzoekenden en werk gevers voor de beurs te interesse- ren. Tal van bedrijven, opleidingen en uitzendbureaus zijn met infor- matiestands aanwezig. Ook wor- den er workshops en demonstraties gegeven en is er een elektronische vacaturebank. De gehele beurs wordt zowel door Arbeidsvoorzie- ning Rijnmond als door Bureau Delooze van Ahoy' Rotterdam op- gezet. 'Waar vraag en aanbod elkaar in een inspirerende omgeving ont moeten', belooft de brochure van de organisatie. Beursmanager Rob Wamsteker over de samenwer- king: „Arbeidsvoorziening Rijn mond is gei'nteresseerd in deze beurs, zorgt voor de bestanden en stuurt uitnodigingen naar werkzoe kenden. Bureau Delooze organi seert de hal en zorgt voor een com- mercieel sausje. De bedrijven die hier komen hebben vaak hoge nood en kunnen moeilijk aan per- soneel komen. Er zijn nu zo'n 120 bedrijven die met elkaar anderhal- ve hal vullen, in totaal zo'n 3000 vierkante meter. Alle bedrijven hebben hun eigen stand met hun naam erop. Eventueel is er nog uit- breiding mogelijk." De interesse is dus groot en veel bedrijven die verleden jaar de beurs bezochten zijn ook dit jaar weer aanwezig. „Zo'n zestig pro- fr' rotterdam l i Arbeidsmarkt 2000 is de beurs voor baan, beroep en studie. foto Rob Kamminga cent", schat Wamsteker. „Het slaat aan. Je bedrijf verkopen is een hele kunst en uitstraling is heel belangrijk." Ahoy' kan die uitstra ling bieden en zorgt volgens Wam steker voor een 'leuke, gezellige omgeving' waarin werkgevers en potentiele werknemers elkaar kun nen vinden. Alle categorieen baan- zoekers zijn daarbij welkom. Werkzoekenden yanzelfsprekend. maar ook schoolverlaters, herintre- ders of baanveranderaars. Ook het aanbod aan werk is volgens Wam steker heel verschillend. „De beroepensfeer is heel breed", geeft hij aan dat er voor vrijwel ie- dereen wel iets te vinden moet zijn. De lijst deelnemers geeft hem ge- lijk. Van uitzendbureaus tot tech- nische bedrijven, van reisbureaus tot verpleegcentra en overheids- diensten als douane en defensie- onderdelen: alles is op Arbeids markt 2000 vertegenwoordigd. En ook opleidingsinstituten als de Erasmus Universiteit Rotterdam en Regionaal Opleidings Centrum Zadkine maken hun opwachting om informatie te gevfcn over be- roepskeuze en studiemogelijkhe- den. Niet alleen bedrijven en instellin- gen uit de directe regio blijken ge- interesseerd in deelname aan Ar beidsmarkt 2000. Ook bedrijven uit de omgeving van Den Haag zijn aanwezig en andere vesti- gingsplaatsen van deelnemers zijn onder meer Roosendaal, Den Bosch, Groningen en Almere. Re- ken dus niet alleen op werk in de omgeving: ook verder weg kan Ar beidsmarkt 2000 wel eens voor suc- cesvolle bemiddeling zorgen. Het tekent de overal aanwezige sterke behoefte aan personeel. „Je organi seert deze beurs bij de gratie van de krapte van de arbeidsmarkt", aldus Wamsteker, die onlangs ook in Den Haag bij de organisatie van een der- gelijk initiatief betrokken was. ,,Je kunt zo aan de slag als je dat wilt en kennis of ervaring hebt. De uitzendbureaus mikken hier vooral op de hoger en middelbaar ge- schoolden. Maar ook aan ouderen is weer behoefte, daar zijn nu al ge- specialiseerde uitzendbureaus voor. Ouderen zijn toch vaak mensen met veel ervaring", geeft Wamsteker aan dat iedereen in de op voile toe- ren draaiende economie welkom is en dat leeftijd daarbij niet bepalend meer hoeft te zijn. Een uitbreiding in vergelijking met de beurs van verleden jaar is dit keer de Starters- beurs, die op Arbeidsmarkt 2000 aanwezig is. „Twee jonge enthousi- aste ondernemers hebben er een apart paviljoen voor", klinkt Wam steker zelf ook enthousiast over het initiatief. „Dat is iets nieuws, ik hoop dat het slaagt." Arbeidsmarkt 2000 is op dinsdag 14 maart geopend van 10.00 tot 22.00 en op woensdag 15 maart van 11.00 tot 18.00. De toegang is gratis. OrganisatorJ. de Looze zich over de plattegrond, waarop de stands getekend zijn die op de beurs Arbeidsmarkt 2000 staan. foto Rob Kamminga Arbeidsmarkt 2000: wat verwach ten deelnemers er eigenlijk van? Hebben ze ervaringerr met eerdere grote beurzen? Zijn ze op zoek naar heel specifiek personeel of juist heel algemeen? Een rondje langs enkele deelnemende bedrij ven en instellingen maakt duidelijk dat de antwoorden heel verschil lend zijn. Slechts een motief ken- merktze allemaal: personeel! Eveneens een grote deelnemer op de beurs, maar toch een tandje kleiner dan de Marine is Bloemen veiling Holland uit Bleiswijk. „Ons doel is tweeledig", aldus de heer Verhoef. ..Bekendheid en zo- veel mogelijk mensen zien te vin den. We hebben bijna altijd wel zo'n 100 mensen tekort. Dat is een structured probleem." De erva ring heeft geleerd dat de readies op beurzen voor Bloemenveiling Holland niet altijd om over naar huis te schrijven was. ,,De in- stroom is vaak beperkt, maar Ahoy' is wel de grootste beurs en heeft uitstraling. Als daar in twee dagen 10.000 mensen komen..." Bloemenveiling Holland zoekt veelal laaggeschoold personeel, bij voorkeur uit het Westland of de di recte omgeving. „Maar we hebben ook wel personeel uit Dordrecht, Capelle en Spijkenisse. Of richting Gouda, waar onze andere beurs in de buurt zit. Vooral personeel voor de distributie is al een paar jaar een probleem. We hebben het ook al geprobeerd met advertenties maar je krijgt niet voldoende mensen. Het gaat maar mondjesmaat. Ter- wijl we toch een van de grote werkgevers zijn en mensen met goede arbeidsvoorwaarden aan ons proberen te binden." M R is een detacheringsbedrijf voor personeelsfunctionarissen voor het Midden- en Kleinbedrijf. „Het is een stukje naamsbekend- heid", motiveert de heer Rip de deelname van het bedrijf aan Ar beidsmarkt 2000. „Er is krapte op de arbeidsmarkt en iedereen vist toch in dezelfde vijver. We hebben ook op de beurs in de RAI in Am sterdam gestaan en daar waren de ervaringen zeer goed. Velen solli- citeren ook vanuit hun huidige baan. De RAI was meer een speci- fieke beurs voor personeelsfunc tionarissen en deze beurs is meer algemeen en op mensen gericht. We proberen mensen te krijgen voor de receptionistenpool. Daar is door de Flex wet veel vraag naar." ROC Zadkine heeft twee stands op Arbeidsmarkt 2000. Personeel wordt niet gezocht, althans niet hier. Wat doet een Regionaal Op- leiding Centrum dan wel op een ar beidsmarkt? Martin van der Bie geeft het antwoord. ,,Studiemoge- lijkheden bieden, zowel voor jon- geren beneden de achttien als voor volwassenen, in bijvoorbeeld tech- niek, zorg en welzijn, en volwasse nen educatie." Ook verleden jaar was ROC Zadkine aanwezig op de beurs in Ahoy' en de ervaringen waren toen positief, al valt niet precies te zeggen hoeveel gei'nte- resseerden daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de opleidin gen van Zadkine. „Het was verle den jaar heel druk en er was heel veel belangstelling. Maar je staat op veel beurzen, zo'n 40 tot 45 per jaar. Het is niet te zeggen hoeveel mensen je later terugziet maar dat is ook niet zo interessant. Mensen moeten weten wat ze kunnen en wat de mogelijkheden zijn. De beurs is dit jaar wat vroeger dan verleden jaar en we zullen ons nu vooral op volwassenen richten. Al die ROC's gaan naar beurzen, meestal georganiseerd door de AOB of door scholen zelf." Kom langs op standnr. 122 van EPS en SPN, tijdens de beursdagen 'Arbeidsmarkt 2000' op 14 en 15 maart a.s. in Ahoy (Maashal). EPS en SPN, specialisten op het gebied van uitzenden van personeel in het openbaar vervoer, transport logistiek en in de beveiliging, hebben diverse banen in het vervoer of in de beveiliging. EPS en SPN hebben tijdens de beursdagen flink wat vacatures beschikbaar die bovendien goed parttime, full- time, in de avonduren of in de weekenden in te vullen zijn. Daarnaast geven onze intercedenten advies over werken als buschauffeur, vrachtwagenchauffeur of als beveiliger. Ook als je niet in het bezit bent van de juiste papieren, kan je via ons een gratis opleiding volgen, aansluitend met een baangarantie, zodat je binnen enkele weken aan de slag kan! Schrijf je nu in bij SPN en win een Smart! (actie geldig t/m 31 maart 2000). Informeernaarde voorwaarden! Gespecialiseerd in transport logistiek-, OV- en beveiligingspersoneel i j w f-j-TTi Tvrm Marten Meesweg 91A en uc veiny iiiyajjciauiieei Telefoon' Marten Meesweg 91A 3068 AV Rotterdam 010-421 99 44 Internet: www.fhmgroup.nl. E-mail info@fhmgroup.nl am v v-;v. M .'.rv: .VAVVV- Kcgio /.uid-liolland: Regiokantoor Bachlaan 14, 2992 GK Barendrecht Telefoon (0180) 62 40 95 Fax (0180) 62 35 45 V ;--y bat ap wanea, ii went en en vrije Hjd. De voorzieningen zijn verspreid over het land. De stichting biadt en begeieiding aan 550 cflSnten. Er werketi 400 rnedewerkets 90 vrijwltilgers. Het Certfraol Bureau 11 gevestigd in Nieuwegem. Humanitas DMH is verbonden met de V e r e n t g I ng Hfym artitOJ met andere Humanitas sflchtmgen. in de regia d-Hoiiood '-HP we bezig me? de nleuwbouw t© Barendrecht. In onze dienstverlening gaan we uit van de vragen die de client ons, verbaal of non-verbaal, stelt. Onze kwaliteit ligt in het verduidelijken van deze vragen zodat zij het startpunt van de dienstverlening zijn. We beantwoorden HI© ih S ft gill de vra9enen wensen voor zover die binnen ons bereik liggen. Bij het beantwoorden van deze vragen vinden we 1 fr het belangrijk met alle betrokkenen (een stevig netwerk is van belang) naar creatieve oplossingen te zoeken voor ere c Is j| n t het ontwikkelen van mogelijkheden en het (leren) omgaan met de beperkingen. Inhoud en vorm van de dienstverlening legt de client en/of vertegenwoordigers en de persoonlijk begeleider vast SlltsS in een Persoonlijk (Werk)Plan. Om de daadwwerkelijke dienstverlening waar te maken vragen wij van onze medewerkers: een respectvolle houding, betrokkenheid bij en interesse in het leven van de clienten, luisteren, kijken, Invoelen en begrijpen. Dit laatste vraagt tevens (het ontwikkelen van) kennis en aandacht voor andere communicatiemiddelen dan fen. enkel het verbale. Kortom wij verwachten van onze medewerkers dat zij "zorg met karakter" kunnen bieden. Om onze kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen zijn we op zoek naar: woon begeleiders assistent woonbegeleiders coordinerend woonbegeleiders helpende ondersteunende begeleiders Wanneer je gei'nteresseerd bent in een van deze "zorg met karakter"-banen, stuur dan direct een sollicitatiebrief met c.v. naar: Stichting Humanitas DMH, t.a.v. Ad van Rijen Bachlaan 14,2992 GK Barendrecht of bel(0180) 624095. Het verhaal Het Procescollege Mainport Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen procesindustrie bedrijven en opleidingsinstituten. Binnen het Procescollege worden jonge mensen opgeleid tot operator in elektriciteitscentrales en de procesindustrie. De theorie-opleiding vindt binnen het Procescollege plaats via de Beroeps Opleidende Leerweg, terwijl de Beroeps Praktijk Vorming (voorheen stageperiode) plaatsvindt bij de aangesioten bedrijven. Er kan gekozen worden voor de opleiding tot middenkaderfunctionaris die vier jaar duurt of voor de opleiding tot operator B die drie jaar duurt. De bedrijven AIO CHEMICAL HUNTSMAN Het aanbod De opleiding geeft uitzicht op een baan met uitstekend toekomstperspectief. Voor kandidaten wordt het les- en boekengeld betaald door de aangesioten bedrijven en zij ontvangen in de Beroeps Praktijk Vorming (voorheen stageperiode) een vergoeding van 400,- per maand. De kandidaat Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die bereid zijn zich gedurende de opleiding en de periode daarna maximaal in te zetten. Je moet minimaal beschikken over het AAAVO VBO diploma op C niveau, met Wiskunde, Natuur- en/of Scheikunde. Ook als je over een HAVO of VWO diploma met Wiskunde B, Natuur- en/of Scheikunde beschikt, kunnen wij je een interessant aanbod doen. Ben je geen schoolverlater en sta je als werkzoekende ingeschreven bij het arbeidsbureau en heb je een van de hierboven vermelde diploma's op zak, dan kun je natuurlijk ook reageren. Je bent gei'nteresseerd? Vul dan nu de onderstaande bon in. Je krijgt dan een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst thuisgestuurd. Nerefco Maasvlakte Olie Terminal Naam m/v Adres Postcode Woon plaats Telefoon Geboortedatum De opleidingscentra Rijnmond SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEC Mijri vooropleiding is: Q VBO MAVO C/D Q HAVO VWO Ik sta ingeschreven bij het arbeidsbureau Mijn voorkeur is: Q opleiding middenkaderfunctionaris [H opleiding operator B Deze bon kan in een ongefrankeerde enveloppe verzonden worden naar: Procescollege Mainport Rotterdam t.a.v. EBB Antwoordnummer 946 3190 VG Rozenburg J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 32