'Het zit zelfs in m'n beddegoed, ik word er helemaal gek van' CD DC LU TOWERS O I- LD LU Steengrill 1 uur bowlen voor maar j Lezersaanbieding Don't miss the boat. krant SCHIEDAM Ml— De raad wordt nu te vaak met voldongen feiten buitenspel gezet' Zanc/, zand, zand en nog eens zand in Nieuwland Voor het eerst alle grootste hits van LEE TOWERS op 1 dubbel CD maasstad kerk maasstad weekbladen o.a. te koop bij: Van Leest (Rotterdam), Vroom Dreesmann, Free Record Shop, Bijenkorf, Hollywood Factory, Master Sound (Maasluis), Music House (Rotterdam), Music Shop E. van Breda en Correct. SCHIEDAM - Liefhebbers van pianomuziek worden tijdens het wekelijkse inloopconcert in de Grote of St. Janskerk op hun wenken bediend. Zaterdag 11 maart vanaf 15.00 uur ver- zorgt de Roemeense pianist Antonio Duica een gevarieerd programma met onder meer werk van Bach. Antonio Duica heeft in Rotterdam al enkele, enthousiast ontvangen, recitals gegeven. De Grote of St. Janskerk is's zaterdags vrij toegan- kelijk. Majorette Disco Cliff Richard Maaspost niet ontvangen? Bij onderstaande adres- sen kunt u de Maaspost alsnog ophalen. Sigarenmagazijn van de Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plusmarkt van der Meer, Mgr. Nolenslaan 460 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 GELDIG T/M 22 APRIL In samenwerking met Maasstad Weekbladen: Uitgebreid steengrillen plus 'n uur bowlen voor maar 37,50 op vertoon van deze advertentie! Bij DOK 99 kom je terecht in de gezellige havensfeer van de dertiger jaren. Smakelijke grill-keuken en grote bar. GRILICAFE BAR BOWLING Vlaardingen - Anna van Saksenweg 1 Telefoon (010) 474 07 74 - Fax (010) 474 01 49 J*nL! Hervormde gemeente Grote kerk, Lange Kerkstraat. 10.00 uur: ds. H.J. van der Steen. 17.00 uur: ds. L.H. Oosten. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur: ds. J. Visbeek. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur: dhr R. van Schouwen. De Ark, Hargplein. 10.00 uur: ds. W.R. van Wieren. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. 10.00 uur: ds. L.G. Bos. Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur: pas tor G.J. Warmerdam. Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan om 10.00 uur. Grote Kerk om 17.00 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur: ds. J. Winter. 19.00 uur: ds. J.M. de Groot. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. 09.30 uur: ds. A. Bijkerk. 16.30 uur: ds. A. Bijkerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur: ds. G. de Lang. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur, K. Veltman. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 18.30 uur, D. kool. zo 11.00 uur, D. Kool. Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. 10.30 uur: euch. viering. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur: euch. viering. zo 10.15 uur: hoogmis. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. 10.00 uur: euch. viering. VrijzinnigeGeloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur: ds. J.F. Klijnsma. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur en di 19.30 uur. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61 -63 zo lO.tX) en 17.00 uur: ds. N. van de Want. wo 19.45 uur: ds. N. van de Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur: kapt en mevr. A. Plai- sier. Pinkerstergemeente Morgen- stond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. 't Paxhuis, za 19.30 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. za 17.30 uur en zo 10.00 uur. Kerk der zevendedags Adventis- ten Magnalia Dei Kerk. za 10.00 uur, dr. A.H.M. Stijnman. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: P. Eillebrecht Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R.J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: R. van derVelden Telefoon 010-4738322 F. Breekweg Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004491 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Woensdag 8 maart 2000 u Anneke Meijer bereidt zich voor op wethouderschap Door Norbert Veringmeier SCHIEDAM - Op de keper be- schouwd beschikt Schiedam momenteel met over vier maar vijf wethouders. Die vijfde is GroenLinks-raadslid Anneke Meijer. Op I mei zal zij, zoais afgesproken tjjdens de coalitie- onderhandelingen, de plaats op het pluche overnemen van D66- wethouder Adri Reijnhout. Om zich in te werken heeft Meijer echter de afgelopen tijd ai in- tensief meegedraaid in de ver- schillende bilaterale overleggen zoais die regelmatig worden ge- voerd tussen wethouders en de ambteljjke top. ,,Dat is dan wel een wethouder zonder portefeuille", reageert de 50-jarige personeelsmanager van de Hogeschool Rotterdam enigs- zins gekscherend op die zienswij- ze. „Ik zou zelf eerder zeggen dat Schiedam momenteel bij het voorbereiden van beleid vijf mee- praters heeft en daarbij zie ik voor mijzelf voorlopig nog slechts de rol van reageren op de naar voren gebrachte ideeen." GroenLinks ging twee jaar gele- den de gemeenteraadsverkiezin- gen in met op de lijst van verkies- bare plaatsen louter nieuwe ge- zichten. De uiteindelijk in de coa- litieonderhandelingen bereikte constructie van het 'halve wet houderschap' kwam de partij van Meijer derhalve goed uit. „Zo konden we ons eerst alleen rich- ten op het raadswerk, daarvan de procedures uitvinden en ons ver- gewissen van de specifieke om- gangsvormen binnen de raad. Dat alles heb ik toch wel als een apart fenomeen ervaren. Ik weet ook niet of ik voor het wethouder schap had gekozen als dat meteen twee jaar geleden was ingegaan. Anneke Meijer kijkt met enige te- vredenheid op de afgelopen raadsperiode terug. „Een groot deel van de punten die wij in het collegeprogramma hebben inge- bracht zoais een eenmalige uitke- ring voor mensen met een mini mum uitkering, de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de au- toluwe Broersvest en het realise- ren van een kringloopwinkel, zijn inmiddels ingevoerd of worden binnenkort gerealiseerd." Als coalitiepartij zonder wethou der bleek het wel iets moeilijker om deze resultaten te bereiken. „In de raad moesteh we soms oppo- sitie-achtige trekjes ver- tonen om het college op de coalitie- afspraken te wijzen." Vervelend vond Meijer dat eigenlijk niet. „Dat zorgde tenminste voor wat leven in de brouwerij." Niet een- voudig was het ook om de Groen- Links-successen als zodanig voor het voetlicht te krijgen. „Kwijt- schelding van de afvalstoffenhef fing was eigenlijk ons punt maar de PvdA kon er nu mee aan de haalgaan." Na een driehoeksruil van porte- feuilles binnen het Schiedamse college gaat Meijer vanaf 1 mei aan de slag met sociale zaken, werkgelegenheid, milieu en per- soneel en organisatie. Als wet houder hoopt zij vooral zichzelf te blijven. „Ik zal in mijn werk niet teveel afstand nemen en de gemeenteraad zoveel mogeiijk betrekken bij het maken van be leid." Dat laatste is een duidelijk kritiekpuntje van Meijer aan het adres van het huidige college. „De raad wordt nu te vaak met voldongen feiten buitenspel ge zet" Op de drie beleidsterreinen die zij als wethouder onder haar hoede krijgt, wil Meijer de communicatie naar de burger toe verbete- ren. „Op ge- meentelijk niveau worden te veel dingen bereikt zonder dat iemand erooit wat van hoort." Daamaast zal zij inzake het armoedebeleid proberen klantgerichter te wer ken. „Bij het maken van regelin- gen niet, zoais nu nog vaak ge- beurt, kijken naar hoe het voor de gemeente het eenvoudigst te rea- liseren is maar denken vanuit de clienten." Een grote kluif zal de nieuwe wethouder krijgen aan de perso- nele situatie binnen het Schie damse gemeentelijk apparaat. De ervaring op personeelsgebied in haar huidige werkkring zal Meij er zeker van pas komen bij het stoppen van de leegloop. „Een belangrijke taak zal zijn het in- gang zetten van een cultuurveran- dering binnen het topmanage- ment. Afdelingen opereren nu nog teveel op afzonderlijke ei- landjes en degenen die door het ventileren van ideeen proberen hun hoofd boven het maaiveld uit te steken, worden te vaak afge- kapt." Door Jalmar Teunissen SCHIEDAM - Zand in haar was- machine, zand in haar stofzui- ger, zand in haar haar, zand op de vloer, op het aanrecht en in het eten. M. Vos, sinds een jaar bewoonster van een nieuwbouw- huis aan de Savornin Lohman- laan, kan het woord 'zand' niet meer horen. Gek wordt ze er van: 'het zit zelfs in m'n bedde- goed'. En het begon allemaal zo voorspoedig vorig jaar april. Een droom kwam uit, werkelijk waar. Samen met haar man en twee kin- deren verhuisde mevrouw Vos vo rig jaar vol verwachting van een piepklein flatje naar Dalsland, een nieuwbouwgedeelte in Nieuwland bij het Wibautplein. Het was een fantastisch huis, vertelt ze, wat een ruimte. Natuurlijk lag er wat zand voor de deur, niet alles was nog be- straat, maar da's normaal voor een nieuwbouwwijk. Toch? Maar toen na een aantal weken de gemeente nog steeds geen aanstalten maakte om te zorgen voor enige vorm van bestrating, raakte mevrouw Vos lichtelijk in paniek. „Het bleef een Lekker spelen in't water: voor de kinderen van mevrouw Vos ideaal. Minder ideaal voor het laminaat van de bewoonster. rot o Roger van der Kraan grote zandvlakte, een grote woes- tijn. En toen ik de gemeente belde om te vragen wanneer er zou wor- den bestraat, kreeg ik te horen dat voor de bouwvak 'het in orde zou worden gemaakt'. En toen heb ik mijn laminaat laten leggen." Maar, hoelang mevrouw Vos ook uit het raam keek: er kwam geen bestrating, beweert ze. Geen tegel- tje. En haar kinderen speelden ge- woon buiten in het zand -dat kun je ze immers niet verbieden, daar zijn het kinderen voor- en liepen het zand vrolijk naar binnen. „Spelen ze buiten vijf minuten dan zitten ze binnen mum van tijd on der de klei en het zand." Gevolg: krassen in het laminaat. „Ze had- den het van tevoren moeten zeg gen, dat het de gemeente niet lukte om voor de bouwvak de zaak rond te krijgen. Maar nu zit ik met kras sen in mijn laminaat. Als de zon er op staat, weet je niet wat jfe ziet." Mevrouw Vos wilde de gemeente voor de geleden schade aansprake- lijk laten stellen, maar kreeg van Centraal Beheer te horen dat 'het gewoon is in een nieuwbouwwijk om last van zand te hebben'. „Dat begrijp ik ook wel", zegt ze, „maar dan hadden ze niet moeten zeggen dat ze het voor de bouwvak voor elkaar zouden krijgen. An ders had ik nooit dat laminaat ge- kocht. Ze hadden moeten zeggen dat het nog wel even had kunnen duren." En de bestrating bleef uit. Soms werd er een week ergens in de buurt gewerkt, dan weer weken niet. ,,De hele zomer een grote zandberg voor mijn deur, het was een grote openbare hondentoilet. Mijn dochter heeft toen even bui ten gespeeld en werd meteen ziek. Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat het door dat zand kwam, maar het geeft toch te denken.' Terwijl ze praat pakt ze een stof- wisser en veegt enkele zandkorrels op. „Ik vind dit niet normaal. Moet je 'ns kijken", en ze opent de deur en wijst naar buiten. Een plas wa ter die zich uitstrekt voor verschei- dene huizen en een berg zand, deels onder het water verstopt. „Ik kan niet eens fatsoenlijk m'n auto in. Ik heb nog steeds een berg zand voor de deur. Dit kan gewoon niet." Eind december werd uiteindelijk de stoep gelegd. 'Voor de rest moet u maar niet zeuren', zou de gemeente volgens mevrouw Vos hebben gezegd. Maar een gedeelte voor haar deur bleef onbetegeld, en als het flink regent ontstaat er een klein binnenzeetje voor haar deur. „Met het zand en de troep kan ik nog wel leven, maar niet straks met de zomer. Als het boven de dertig graden wordt, dan wor den al mijn kinderen ziek. En ik zelf word er helemaal ziek van, ik ben zelf een astmapatientje. Heb van min huisarts al een puff gekre- gen omdat ik niet tegen stof en zand kan." En het leed is nog steeds niet gele den, beweert mevrouw Vos. De straat wordt binnen niet afzienbare tijd opengebroken voor een herin- richting van het gebied. „Het gaat me allemaal te lang duren." En on- dertussen zit het huis volgens me vrouw Vos helemaal onder het zand. Overal komt ze het gehate zand tegen. „Ik heb zelfs al een nieuwe stofzuiger moeten kopen, de vorige stond gewoon in de fik vanwege al het zand." Soms, zegt ze smalend, komt er wel eens een veegmachine van de ONS langs, om de straat weer schoon te maken. „Een windvlaag en de straat ligt weer vol zand. Het is weggegooid geld. Soms denk ik weleens: ik huur een kiepauto en deponeer al dat zand bij -hoe heet die vent ook alweer?- Scheeres." R. Elderhorst die in Schiedam ver- antwoordelijk is voor de bestrating kon niet voor het verschijnen van deze krant worden bereikt. SCHIEDAM - In de conversatie- zaal van woon- en zorgcentrum Thurlede komen majorettes The Yellow Rainbows zaterdag 11 maart een optreden geven. Twaalf kinderen van zes tot negen jaar ge ven daar vanaf 14.00 uur twee keer een show van een half uur. Het en tree bedraagt fl. 2,50. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker organiseert zaterdag 11 maart weer een leuke disco-avond. Van 18.30 tot 20.30 uur is een kin- derdisco. Deze swing- en dansge- legenheid kost een gulden. Om 21.00 uur begint de tienerdisco. Op vertoon van een legitimatiebe- wijs en na betaling van fl. 1,50 kan dan tot 24.00 uur worden gefeest. Voor meer informatie kan gebeld worden naar telefoonnummer (010) 426 77 67. SCHIEDAM - Cliff Richard en The Shadows-fans kunnen zondag 12 maart terecht in wijkcentrum De Blauwe Brug. Van 12.00 uur tot 19.00 uur zijn er optredens van 'Cliff en Shadows'-klonen: The Stingrays, Adventure en Guitar Syndicate. Verder zijn er gitaarde- monstraties te volgen, LP's en CD's te koop en is een fanclub- stand aanwezig. In de foyer zullen op een groot video-scherm ver- schillende Cliff Richard-video's de revue passeren. De gehele middag draaien twee computers om inter- net-fansites te bezoeken. Een toegangskaartje voor de fan- meeting kost vijftien gulden. Voor meer informatie kan gebeld wor den naar telefoonnummer (010) 470 54 12. Reserveren noodzakeHjk 'Een wijk platgooien spekt gemeentekasluidt het artikel in het Al- gemeen Dagblad van 23 februari. Hierin wordt de neergang van nieuwbouwwijk Schouw-Oost beschreven die na 25 jaar gesloopt gaat worden. 700 gezinnen uit Lelystad worden verjaagd om plaats te maken voor vooral kantoren en koopwoningen. Aan het woord komt ene IngenieurA. Thomsen. Die niet toevallig hoogleraar is in de Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing aan de TV in Delft. Thomson vindt het 'krankjorumom wijken af te breken omdat sommige mensen er niet willen wonen. Dat mag niet, als je verstan- dig wil omgaan met ruimte en milieu, is de mening van de professor. Maar Schouw-Oost ziet er zo ongezellig uit, zegt de gemeente. Nee hoor, met eenpaar simpele ingrepen als een nieuwe gevel en de bin- nenkant strippen, voldoen de technisch goede huizen weer. Maar die vochtproblemen en dat asbest dan? Zo verdedigt de Gemeente haar sloopplannen. Volgens Thomsen zijn dit schijnproblemen want renoveren en luxer maken is goedkoper dan slopen en nieuw- bouw. Dat de wijk Schouw inmiddels als een spookstad oogt, komt onder andere door het beleid van de Gemeente. Volgens een bewoner stonden de huurders in de rij voor de oprotpremie van 10.000,- gul den. Cynisch maar logisch als je huursubsidie hard nodig hebt. Bovendien spelen, volgens Thomsen, ook andere redenen om Schouw-Oost tegen de vlakte te gooien. De gemeente Lelystad heeft boat bij sloop omdat nieuwe koophuizen economische groei bete- kent en dat betekend weer meer belastinggeld. Bovendien moet de Gemeente wegens verzakkingen de rioleringen en andere leidingen vernieuwen. Bij nieuwbouw berekent de Gemeente de prijs hiervan door in de nieuwe kavelprijzen. Bovendien krijgt de gemeente uit talloze potjes subsidies omdat zij -de gemaakte- spookwijk krachtda- dig wil aanpakken. Ook de woningcorporaties spelen een merkwaardig rol. De profes sor constateert bij deze 'een mentaliteitsverandering waarbij de wo- ningbouwcorporaties hun spierballen tonen en zeggen: wij durven wel te slopen. Men kiest voor de gemakkelijkste weg. En de Gemeente? Die doet of haar neus bloedt. Immers de rijks- overheid heeft sinds de jaren negentig besloten om wegens bureau- cratisering en stroperigheid tal van publieke taken af te stoten. De terugtrekkende overheid heet dit deftig. Daar ligt de grondslag van het opheffen van de gemeentelijk huisvesting afdelingen. De Ge meente heeft haar woningbezit 'gegevenaan de plaatselijke wo ningcorporaties. En deze vereningingen zonder winstoogmerk die gaan zich als bedrijven opstelllen. Door privatisering zijn de ge- meenten feitelijk buiten spel komen te staan. 7a> moeten de woning corporaties verantwoording afleggen aan de regering c.q. staatsse- cretaris en niet meer aan de gemeenteraad. De Gemeente probeert via subsidies, convenanten en samenwer king -Public Private Partnership- haar rechtmatige invloed te be- houden. Tevergeefs. Met als gevolg dat in de geschiedenisboekjes van zo 2030 een hoofdstuk zal heten: De sloop van Nederland rond de eeuwwisseling. En Schiedam nu? Wel eenvoudig; vul voor Lelystad 'Schiedam' in en lees voor de wijk Schouw-Oost 'Nieuwland' of 'Groenoord'. Frank Willemse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 3