maassta CDA 'verbolgen' over houding gemeente 28 Dagen kampioensfeest I fot# Opruimmg van keukens feg* mm fl GRATIS! oOcl Geuzenpenning uitgereikt aan Kosovaar en Se 'U laat de Opstandingskerk verkrotten KeukenKampioen® FOTO KLEIN bij Wooning in Rotterdam, Vfaardingen en Naaldwijk. www.computermeubel.nl maaspost Nog meer rijksmonumenten in Schiedam Sint Janstoren loopt weer op tijd DISCOUNT 0800-1536 of surf naar www.keukenkanpioen.nl MAZDA PENNINGS AHOY - ROTTERDAM 18+19 MAART Nieuw in Delft, Rotterdam en Numansdorp (in alle vestigingen) Ml\\\ I.0IEITEN MAGERE RUNDER RIBLAPPEN BOERENBRUIN 198 NAVELLATE HANDSINAASAPPELEN Werkgroep Jeugd zoekt uitbreiding Halve finalisten Popprijs i Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -15 maart 2000 7e Jaargang nr 11 Wie anders! Tel. 010-2464222 SCHIEDAM - Het CDA zegt 'uitermate verbolgen' te zijn over de manier waarop de gemeente Schiedam omgaat met de Opstandingskerk. De gemeente is van plan de kerk -ontwor- pen door Bakema en Van den Broek- te slopen omdat het 'geen grote monumentale waarde vertegenwoordigt'Ook stelt de gemeente dat er geen sluitende exploitatie van het pand mogelijk is. Rad van fortuin! Na Kaatsheuvel, Mijdrecht, Almere en Utrecht, voortaan ook in Delft, Numansdorp en Rotterdam. over devesten 3 3116 ad schiedam KIES THU1S DE M00ISTE KLEURENV00R UWHUIS! I Opgeteld heelI naar het GROOT RUSSISCH STAATSCIRCUS Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Schiedam "iter jr% Jnn JHL Wr% ''M www.interexpo.nl DE COMPUTER KOOPJES BEURS ZATERDAG Z0NDAG 10-16 UUR HARD- SOFTWARE TEGEN B0DEMPRIJZEN Wanneer er voor 15 april geen concreet en financieel haalbaar plan op tafel ligt over de toekomst van de Opstandingskerk, dat bo- vendien goed onderbouwd moet zijn, wordt de kerk in Nieuwland op korte termijn gesloopt. Het plan mag verder geen aanspraak maken op subsidies of bijdragen van de gemeente. Daarnaast hoeven de in- dieners van het plan niet te rekenen op een gaatje in de gemeentebe- groting, waarschuwt het college. Het CDA zegt in een serie schrifte- lijke vragen aan het college 'uiter- Draai aan het rad en bepaal uw cadeau* Gratis 'bolle' Bosch V Gratis Amerikaanse koelkast Gratis inductie kookplaat Graniet 1/2 prijs Gratis montage Gratis combimagnetron 1.000,- korting Gratis vaatwasser Gratis gaskookplaat Gratis afzuigkap Gratis koelvriescombinatie 1.500,- korting Bel GRATIS voor meet informatie over o.a. openingstijden en koopzondagen: De goedkoopste ter wereld e.o.! grootste FOTO, VIDEO, AUDIO, TV. I specialist? r FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein Wegens verhuizing van Naaldwijk naar Vlaardingen en onze nieuwe collectie keukens in Vlaardingen en Rotterdam moeten de showroom- keukens weg. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot 70 En een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden. De opruiming duurt de hele week. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN, niet voor handelaren. De opruiming wordt gehouden bij Wooning, Molenstraat 33 in Naaldwijk, 0174-628806. Olympiaweg 44a in Rotterdam, 010-4791944. Gerard Burgerlaan 4 in Vlaardingen, 010-4600670. VLAARDINGEN EN ROTTERDAM: 6 DAGEN PER WEEK OPEN, ZATERDAG TOT 17.00 UUR.VRIJDAG K00PAV0ND NAALDWIJK: DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 17.30 UUR, ZATERDAG TOT 16.00 UUR.VRIJDAG K00PAV0ND mate verbolgen' te zijn waarop de gemeente Schiedam omgaat met de Opstandingskerk. Voor direct omwonenden is inmiddels een vol- strekt onhoudbare situatie ont- staan, stelt het CDA: „U laat het gebeuren dat de Opstandingskerk wordt beschadigd en staat te ver krotten", aldus het CDA dat het college vraagt om binnen een week conserverende maatregelen te tref- fen om verdere schade te voorko- men. Het college stelt dat alle mogelijk- heden tot hergebruik van het kerk- gebouw inmiddels serieus zijn overwogen toen een lo.catie werd gezocht voor de wee tafeltennis- verenigingen die uit de Koren- beurs moesten vertrekken. „Een sluitende exploitatie bleek niet mo gelijk, gelet op de hoge kosten voor gebruik en afschrijving en de eveneens hoge kosten voor nood- zakelijke investeringen voor het leegstaande gebouw op de hoek van de Troelstralaan en de Burge- meester Honnerlage Gretelaan", verklaart het college van B en W. „Ook andere signalen zijn serieus bekeken. Zo is in de afgelopen we- ken door een derde partij nog on- derzocht of de vestiging van een bedrijf in het gebouw haalbaar was. Ook deze initiatiefnemer heeft de conclusie getrokken dat dit niet mogelijk is. Het college zegt meer te verwach- ten van de mogelijkheden tot her- ontwikkeling van de grond, na sloop van het gebouw en gebruikt de formulering 'een nieuwe kwali- teitsimpuls voor dit gedeelte van Nieuwland, passend binnen de uit- gangspunten van het verbeterplan voor de wijk'. Gedacht wordt aan hoogwaardige woningbouw, die in de directe omgeving van toekom- stig metrostation Troelstralaan goed tot zijn recht zal komen, al dus B en W. Maar het CDA schrijft dat dit de gemeente niet ontslaat van de ver- plichting het pand zolang er geen nieuwe functie voor is, er 'als een goede huisvader voor te zorgen'. „Ook met betrekking tot andere gezichtsbepalende monumenten ergert het CDA zich eraan dat deze onnodig verkrotten. Met name noemen wij hier het Entrepotge- bouw. In onze visie is hier sprake 'iOulux 1 de heste in verf... de beste in behang Dam 37-45, Schiedam. Telefoon: 010-4266192. ELKE ZATERDAG GRATIS KI.EI R ADVIES BINNENHUISARCHITECTE VAN 12.00TOT 20.00 UUR Zie Correct advertentie in deze krant p f iflr Mifib •trwm - - V SCHIEDAM - Bureau Haskoning heeft eindelijk zijn (concept)eindrapport Evaluatie Parkeerbeleidsplan Schiedam ingeleverd; gisteren is het rapport in de commissievergadering besproken. Haskoning conciudeert dat het parkeerbeleid 'samenhangend' is. Daarnaast beveelt Haskoning de gemeente aan de Grote Markt en de Lange Kerkstraat vrij te maken van parkeermeters: de ABC-garage heeft immers, zegt Haskoning, nog genoeg plek over. Zie verder de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan van kapitaalsvernietiging. Met be trekking tot de Opstandingskerk vat bij steeds meer mensen de me- nig post dat de gemeente wacht op brandstichting^ dit monument om daarna aan deze locatie een andere invuling te geven." De schriftelijke vragen van CDA werden vorige week woensdag in- gediend, het college van B en W kwam met zijn verklaring afgelo pen maandag. Volgens een woord- voerder van de gemeente Schie dam staan de twee zaken los van elkaar: B en W hadden vorige week dinsdag al besloten de op- roep de deur uit te doen. 898 - 299 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - Naar alle waar- schijnlijkheid staan er straks in Schiedam geen 175, maar 228 er- kende rijksmonumenten. Gede- puteerde Staten van Zuid-Hol- land hebben 53 nieuwe monu menten geseiecteerd, die ruwweg dateren van de periode 1850- 1940. Het grootste gedeelte van deze mo numenten heeft betrekking op het verleden van Schiedam als bran- dersstad zoals de panden Groen- wegje 4 en 5 en Westerkade 10, 12, 20,22, 24a, 26, 28 en 30 (voor- malige branderijen). Ook de lantaarnpalen op de Grote Markt zijn geseiecteerd, evenals een gedeelte van de oude Passage. Daarnaast is het Algemeen Han- delsentrepot aangewezen en ver- scheidene kerken zoals de Oud- Katholieke Kerk op de Dam (met pastorie) en de NPB-kerk op de Westvest. Het rijtje vermeldt ver der de Willemsbrug, het gebouw HAV-bank aan de Gerrit Verboon- straat en deTuinlaan. Het voorstel moet nog door de raad worden goedgekeurd. SCHIEDAM - In Schiedam- Noord gaat binnenkort een Werkgroep Jeugd van start met het organiseren van ac- tiviteiten voor jeugd en jon- geren. De komende periode zullen de werkzaamheden gericht zijn op het organise ren van een voetbaltoernooi. Voor de organisatie van de ze activiteit zoekt de werk groep enthousiaste mensen die zich in willen zetten voor de realisatie van het toer- nooi. Het voetbaltoernooi bestaat eigenlijk uit vier ver- schillende toernooien, een in Woudhoek, een in Spaland, een in Groenoord, een in Tuindorp/Kethel en een eindtoernooi bij een voetbal- vereniging in Schiedam- Noord. Mensen die zitting willen in de Werkgroep Jeugd en ook actief willen zijn in Schiedam-Noord kunnen contact opnemen met Stichting de Blauwe Brug, 247 04 64 en vragen naar Stephan Wigmans. SCHIEDAM - De voorron- den van de Schiedamse Pop prijs zijn achter de rug. De acht bands die zijn doorge- drongen tot de halve finales op 17 en 24 maart zijn Li- mah en Sacrified Live uit Vlaardingen, Gliding Natu rals uit Raalte, Spice Guys uit Rotterdam, Eezee uit Schiedam, Barata uit Vlaar dingen, Hairy few, een dege- lijke rockband uit Capelle en Sterker Nog, een Neder- landstalige Schiedamse band. De eerste vier zijn te zien op 17 maart, de laatste vier op 24 maart. Drie bands gaan door naar de finale op 7 april. Alle optredens zijn in het Podium Cafe en be- ginnen om 21.00 uur. Toe- gang gratis. WJWILLI6 Pj.0T5£LIM6 TJPEL'JK PAKLOOS..IK..: OK££...M4A£IKW4CHT £ff£ m AF„. ;i, I - SCHIEDAM - Het heeft even ge- duurd, maar sinds vorige week loopt uurwerk van de Sint Jansto ren weer op tijd. Eindelijk wordt de juiste tijd weer aangegeven en slaan de klokken de hele en halve uren. Tegelijk met de restauratie van het uurwerk zijn ook de ver- lichtingselementen op de cijfers en wijzers hersteld. Omdat het uur werk niet alleen de wijzers aan- drijft aan de buitenkant van de to- ren, maar ook de automatische speeltrommel in beweging zet, laat het carillon weer elk kwartier zijn melodieen horen. De speeltrommel is te vergelijken met een speeldoos: de doorsnede meet echter ongeveer twee meter en de melodiestiften ('noten') zijn verplaatsbaar. Via een ingewik- keld systeem van roestvrijstalen draden staan deze noten in verbin- ding met de hamers, die zich aan de buitenkant van de klokken be- vinden. Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee toegangskaartjesvoor het Groot Russisch Staatscircus op zaterdagmiddag 13 mei cadeau. J Ja, noteer voor mij zo'n kwartaalabonnement. 33,95 per maand) Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: Plaats: t (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bentgeweest. Mm Rotterdam* Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1