maasstad weekbladen Monumentenzorg hekelt Schiedams sloopbesluit CORRECT wimmlM mrnm »®&ss Eerste paal voor Schieport de grond in GRATIS Eerste halve finale Popprijs Schiedam m m www.computermeubel.nl Vrijwilligersorganisaties onder een hoed Maand van het huis s5r '1 I I I 'Zo'n bijzonder gebouw krijg je nooit terug' Demonstraties bij Schiespoor Opgeteld debeste[ Bibliotheek en archief zondags niet open Toekomst centraal bij De Klinker Kledingbeurs Aleida- penning voor Bolmers Fietsplaatsen vrij in Oost k Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 22 maart 2000 7e Jaargang nr 12 MAGAZIJNVERK00P HAAL GRATIS 0P fiARK? DE KOFFIE AROMA ROOD SLA, KOMKOMMER EN, RADIJS samen voor VARKENSHAMLAPPEN OF STUK FRICANDEAU Q98 kg PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKTVANDERMEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft met verbazing. gereageerd op het voornemen van het college van B en W om de Opstandingskerk in Nieuwland te laten slo- pen. Het college verklaarde vorige week dat de Opstandings kerk weliswaar 'markant' is, maar 'overigens geen grote mo- numentale waarde heeft'Dr. Marieke Kuipers, senior advi- seur bij de Monumentenzorg en hoogleraar architectuur, be- strijdt dit met klem: „Dat vind ik wel een heel snelle conclusie. De Opstandingskerk behoort in elk geval tot de nationale subtop." ■umiti I :%f Ivan 11.00 tot 16.00 uur I T MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 mam poe j£ V0O2- ZlCWTlG? r naar hat GROOT RUSSISCH STAATSCIRCUS Ja, noteer voor mlj zo'n kwartaalabonnement. - 33,95 per maand) "oiif m/v F Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam SCHIEDAM - In het kader van de jaarlijkse Landelijke Modelspoor- dagen die de Nederlandse Model- spoor Federatie organiseert, is het clubhuis van modelspoorvereni- ging Schiespoor aan de Westerka- de 21 zaterdag 25 en zondag 26 maart van 10.00 tot 16.00 uur open voor publiek. De leden van Schie spoor brengen hun fraaiste model- treinen mee die op diverse banen zullen rijden. Zaterdag zal Jaap de Bruin het verteksein geven voor een railbus die naar zijn ontwerp in de Schiedamse kleuren is gespoten en ook is versierd met het bekende Schiespoorlogo. Daarmee heeft Schiespoor net als in het grootbe- drijf nu haar eigen private baan, waarmee diensten tussen verschil- lende stations zullen worden on- derhouden. De kinderen hebben hun eigen hoek waar zij met trein- tjes kunnen rijden. Ook is er die dag een door een lid gemaakte vi- deofilm te zien, die een beeld geeft van allerlei activiteiten die bij Schiespoor plaatsvinden. Ook wordt er een modelspoorbeurs ge- houden waar allerlei modelspoor- attributen in verschillende spoor- breedtes zijn te verkrijgen. De en tree is fl. 1,- voor volwassenen en fl. 0,50 voor kinderen. Bergweg 110, Ceintuurbaan 111 grof bonen of snelfilter of mild of robuust cafe O 98 3 pakkenOb Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND landelijke inventarisatie te maken van belangrijke naoorloge kerken. Vandaar, zegt Kuipers, dat ze in haar voorlopige oordeel indertijd 'een slag om de arm heeft gehou- den'. Intussen denkt Kuipers aan een hogere waardering van de kerk in Nieuwland: „Ondanks de voort- schrijdende aantasting van het ge bouw door de lange leegstand. Het is een voor zijn tijd zeer geavan- ceerd ontwerp dat zowel in natio nale als internationale vaklitera- tuur veelvuldig is genoemd De formulering 'monumentale waarde op tenminste lokaal niveau' is juist de opmaat naar wat meer. De kerk in Nagele (ook een ontwerp van Bakema en Van den Broek, red.) is de absolute top inderdaad, de Op standingskerk zit daar net wat on- der." Zie verder de binnenpagina) Wanneer er vo6r 15 april geen 'concreet financieel haalbaar plan' op tafel ligt voor een nieuwe be- stemming van de kerk, wordt het gebouw van de belangrijke naoor- logse architecten Van den Broek en Bakema gesloopt, zo kondigde het college in de verklaring aan. Kuipers van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt dat B en W 'een beperkte blik hebben' in- dien de Opstandingskerk met de grond gelijk zou worden gemaakt: „Het is een bijzonder gebouw waarvan je zou verwachten dat de gemeente zijn verantwoordelijk- heid neemt om het te behouden. Wanneer de Opstandingskerk wordt gesloopt, draag het Schie damse college bij aan de culturele verarming van Nederland. Als je het sloopt ben je het voorgoed kwijt, zo'n heel bijzonder gebouw krijg je nooit meer terug, daar kan Schiedam later veel spijt van heb ben. Het is absoluut behoudens- waardig. En er zijn al zoveel na- oorlogse monumenten in Neder land verdwenen, dat gaat in een werkelijk ijzingwekkend tempo. Wethouder Adri Reijnhout ontkent dat het college van B en W verwijt- baar handelt: ..Monumentenzorg heeft makkelijk praten, maar zij hoeven dan ook alleen maar te kij- ken naar de monumentale waarde, niet naar mogelijkheden tot exploi- tatie ervan. We zijn er al jaren mee bezig om de Opstandingskerk te behouden. Maar zo laten staan, dat kan niet. Schiedam heeft er een- voudigweg niet de financiele mid- delen voor om de kerk jaren te la ten leegstaan totdat er een exploi- tatie voor is gevonden. En zonder een exploitant valt het niet te on- derhouden. Er is geen geld om elke week nieuwe ruiten in de Opstan dingskerk te zetten wanneer ze zijn ingegooid, dat kost duizenden gul dens. We willen er alleen geld aan besteden wanneer er echt perspec- tief is." De gemeente Schiedam had Mo numentenzorg om een waardestel- ling van het gebouw gevraagd. Vo- rig jaar maart verstuurde Kuipers haar voorlopig oordeel en conclu- deerde dat de Opstandingskerk een gebouw is dat monumentale waar de vertegenwoordigt op tenminste lokaal niveau. Kuipers: „Het is een kwestie van hoe je het wilt lezen. Als het college van B en W hieruit heeft geconcludeerd dat de Op standingskerk geen grote monu mentale waarde vertegenwoordigt, heeft ze het verkeerd gei'nterpre- teerd. Inderdaad, wanneer je het advies wilt negeren, kan je met een beetje kwade wil uit mijn formule ring concluderen dat de Opstan dingskerk geen grote monumenta le waarde heeft. Maar dat vind ik geen fijnzinnig oordeel." Momenteel is de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bezig om een IfpiOT i i SCHIEDAM - Het is een triest gezichtzoals het kunstwerk van Matt Mulican op het Stadserfplein er momenteel aan toe is. De natuurstenen platen zijn gebarsten en het relief vertoont mayonaisevlekken. Het bureau dat verantwoordelijk is voor de bouw van het kunstwerk onderzoekt momenteel wat de oorzaak is van de barsten. Gedacht wordt aan een verkeerd soort lijm. Ook kan het zifn dat de lijm indertijd ongelijkmatig is verdeeld. Foto Roger van der Kraan Zie advertentie elders in deze krant. FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom kleiri SCHIEDAM - De biblio theek en het gemeentear- chief blijven zondags naar alle waarschijnlijkheid dicht. Dat blijkt uit een noti- tie van de sector Cultuur, Educatie en Sport. De noti- tie moet nog in de raad wor den besproken. In het collegewerkprogramma was in het hoofdstuk 'Een aantrekkelijk Schiedam' de mogelijkheid opgenomen om zowel de bibliotheek als het archief op koopzondag open te stellen. Gerrit Kruijt, sec- tordirecteur CES, ontraadt dit. Er zijn in Nederland tien bi- bliotheken die ervaring heb ben met de zondagsopenstel- ling: twee zijn er inmiddels gestopt omdat de belangstel- ling niet fantastisch was. Uit de evaluatie blijkt dat de be- zoekers van de zondagen toch al bekend zijn met de biblio theek; daarnaast beinvloedt de winkelopenstelling op zondag het bibliotheekbezoek nega- tief. In Nederland zijn verder geen ervaringen bekend van archie- ven die op zondag hun deuren opengooien: „Een rondgang langs de Zuid-Hollandse ar- chieven heeft geleerd dat Schiedam met een zondag- openstelling zal zorgen voor een primeur. Ook van elders is geen voorbeeld van zondags- openstelling", schrijft Kruijt. Hij zegt verder dat bezoekers van het archief liever hebben dat het archief 's avonds opengaat dan zondags. Daar naast hebben de bezoekers meer behoefte aan het plaat- sen van de genealogische bronnen op internet, net zoals de gemeente Delft heeft ge- daan. Kruijt heeft ook gekeken naar de kosten. Het kost de ge meente Schiedam minimaal 150 duizend gulden om de bi bliotheek zondags open te stellen. Voor het archief denkt Kruijt aan een bedrag van der- tigduizend gulden. Beter, adviseert Kruijt, is om het bedrag te besteden aan kwaliteitsverbetering van de twee instellingen, onder ande- re door het toepassen van nieuwe media en communica- tietechnieken. SCHIEDAM - Er zijn diverse vrij willigersorganisaties met ieder een eigen 'specialisme'. Bijzonder is dat ze in de regio Nieuwe Water- weg-Noord samenwerken onder de hoed van de stuurgroep Prakti- sche Thuishulp Mantelzorg. Er zijn in de regio Nieuwe Waterweg- Noord in totaal negen organisaties die samen sociale en praktische hulp, ontspanning, begeleiding, SCHIEDAM - Bij openbare basis- school De Klinker in Schiedam- Woudhoek werken alle 660 leer- lingen in de laatste weken van de maand maart en de eerste week van april aan het thema 'toekomst' Verschillende groepen van de school werken aan een eiland van de toekomst. De bovenbouwgroe- pen zullen zich bezig houden met het ontwerpen en inrichten van een planeet in de toekomst. Er komen ook diverse gastdocenten op school. Donderdag 23 maart wordt het project om 08.20 uur geopend. Het project wordt afgesloten door middel van een kijkavond op don derdag 6 april. De gebouwen van de school staan dan tussen 18.30 en 20.00 uur open voor alle be- langstellenden. vervoer, intensieve zorg en psychi- sche ondersteuning bieden aan ie- dereen die dat nodig heeft. Aan (chronisch) zieken bijvoorbeeld en ouderen, gezinnen met een gehan- dicapt kind of mensen in de laatste fase van hun leven. Met de extra hulp van vrijwilligers kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Om die reden is veel hulp ook bedoeld om de man- telzorgers rond de client (de part ner, kinderen en buren) wat ver- lichting te bieden, zodat zij de zorg voor hun dierbaren langer kunnen volhouden. Vrijwilligers kunnen ook ingezet worden voor wat ge- zelligheid. Samen een kopje koffie drinken, of even naar de markt met iemand die dat alleen niet meer durft of kan. De negen vrijwilli gersorganisaties die samenwerken in de stuurgroep zijn: de Hulp- dienst Vlaardingen, De Nederland se Patienten Vereniging, De Op- roepcentrale NWN, de Pameijer- Keerkring, het Rode Kruis, de Stichting R'go, het Steunpunt Ou- derenzorg Marconihove, de Ter minate Thuiszorg Vlaardingen, de Unie van Vrijwilligers, de Zonne- bloem en de Nederlandse Patienten Vereniging. Voor meer informatie over het werken als vrijwilliger, maar ook voor het aanvragen van hulp van een vrijwilliger kan contact wor den opgenomen met de coordina tor Praktische Thuishulp, Mw. W. Prins, tel. 246 34 87. SCHIEDAM - Burgemeester Scheeres heeft vorige week de eer ste paal gestagen voor het door Delta Ontwikkelingsgroep ontwik- kelde kantorencomplex Schieport op bedrijventerrein Vijfsluizen. Het complex bestaat uit twee kan- torengebouwen van vijf en zes bouwlagen met parkeergelegen- heid op eigen terrein en vlakbij de toekomstige aansluiting van me- trostation Vijfsluizen. Stolt Niesen heeft gebouw I in z'n geheel aangekocht en neemt het gebouw begin 2001 met honderd medewerkers in gebruik. Gebouw II wordt momenteel te huur aange- boden. De bouw van het complex is in handen van het Schiedamse bouwbedrijf Ostade. SCHIEDAM - Een kleding- en speelgoedbeurs wordt vrijdag 31 maart georganiseerd in wijkcen- trum Dreesplein. De beurs is open van 09.30 tot 11.30 uur en de en tree is gratis. Zelf kleding of speel- goed verkopen? Bel dan voor meer informatie en een kledingbeurs- nummer naar 473 86 71. SCHIEDAM - Cor Bolmers heeft gisteren, dinsdag 21 maart, van de gemeente de Aleidapenning uitgereikt ge- kregen ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Vernieuwde Stad. Bolmers is van 1970 tot 1975 wethouder geweest in Schie dam. Voordat hy in de poli- tiek aktief werd deed hy veel voor de sport in Schiedam. Als wethouder was hij ver antwoordelijk voor stads- ontwikkeling, financien en grondbedrijf. Na een con flict met de gemeenteraad over een doorgang tussen de Broersvest en het Broers- veld (Gat van Bolmers) is hij als wethouder opgestapt. In 1995 werd Bolmers door de gemeente Schiedam ge vraagd leiding te geven aan de Vernieuwde Stad B.V. Onder moeilijke omstandig- heden werden hier een vier- tal interessante projecten ontwikkeld. Het project Rembrandt, project Franklinstraat, studenten- huisvesting, woonplan Edi son, vrye sectorwoningen voor wijkbewoners en nu het woningbouwcomplex aan het Raam. SCHIEDAM - Bewoners uit de omgeving van de PKO- laan en het Edisonplein in Schiedam-Oost kunnen sinds enige tijd een fietsen- stallingsplaats huren voor 75 gulden per jaar en een- malig 25 gulden (statiegeld). Een service voor de bewo ners die zelf niet beschikken over berging voor hun fiets. Op deze manier is men voor een redelijk bedrag verze- kerd van een veilige en dro- ge plek voor de fiets. Voor aanmelding en verdere in formatie kan er telefonisch contact worden opgenomen met Bewonersvereniging Schiedam Oost, tel. 245 01 69. SCHIEDAM - Het dak is erop gegaan voor metrostation Schiedam-Centrum. Afgelopen maandag werd begonnen met de afbouw van het dak. Het dak gaat straks met paarskleurige kolommen het gezicht vormen van het station, en hangtaan een 27 meter lange dakconstructie. Schiedam- Centrum is een van zes nieuwe stations van de Beneluxlijn, het wordt een interregionaal station waar naar verwachting in najaar 2002 trein, tram, bus en metro samenkomen. Foto Roger van der Kraan Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee toegangskaartjes voor het Groot Russisch Staatscircus op zaterdagmlddag 13mei cadeau. Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl; Nr: Plaats: (l.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1