maasstad weekbladen SP: 'GGD houdt informatie achter* MR2 Roadste Nieuwe natuurgebiede in Schiedam en Vlaardingen is 60JAAR Bel 010-4000 644 i Leerlingen krijgen boekcadeau Regionale f ietstocht voor 55-plussers Hi GRATIS Vragen over financiele regeling ex-directeur Aanrijding anrciws Uw boodschap op dan 1.000.000 kijkers BOUMAN www.computermeubel.nl Hollandse Avond De Bus op dak Nieuwe Passage Vergadering PvdA over onderwijs ZONDAG A.S. ZIJN WIJ OPEN! X CAPELLE MAZDA PENNINGS De Palmer Collectie... een gouden slag I Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 29 maart 2000 7e Jaargang nr 13 SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De Schiedamse en Vlaar- dingse SP-fracties willen opheldering over de financiele rege ling die de voormalig GGD-directeur Erik van der Meer bij zijn vertrek heeft meegekregen. In een artikel in het Rotter- dams Dagblad van vrijdag 24 maart verklaarde de Vlaardingse wethouder Aart Kool en voorzitter van het dagelijks bestuur van de GGD, dat het Van der Meer 'financieel is mogelijk ge- maakt een sabbatical year te houden' Auto in het water Wie anders! Tel. 010-2464222 Uw eigen MumKmai Ideaai voor partikulieren en verenlgingen op werkdagen tussen 09.0015.00 uur Zondag geopend KOTTTE TOMATEN I rj -L'i i J i J hi SI Woonboulevard ZIE ONZE ADVERTENTIE! naar hat GROOT RUSSISCH STAATSCIRCUS ®TJa noteer voor mlj zo'n kwartaalabonnement 33,95 per maand) "M'ca m/v^P Of bel gratis 0800 - 06 42 r m Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Sr hiedam ENGEEFTEEN FEESTJE SCHIEDAM - Bij de politie kwam zondag een melding binnen dat er langs de Olympiaweg een auto in de sloot lag. De eigenaar van het voertuig, een 31-jarige man uit Vlaardingen, meldde zich korte tijd later op het politiebureau in Schiedam en verklaarde in een slip te zijn geraakt en vervolgens in de sloot te zijn beland. De auto werd weggetakeld. SCHIEDAM - Op de Laan van Bo- l'Es vond zaterdagmiddag een aanrijding plaats tussen twee per- sonenauto's. Een 28-jarige man uit Den Helder wilde vanaf de Laan van BoTEs naar een aldaar gelegen benzinestation rijden en zag daar- bij een 51-jarige vrouw uit Vlaar dingen, die over de Laan van Bo TEs in de richting van de Van Beethovenlaan reed, over het hoofd. De vrouw en een 18-jarige passagier werden met nekklachten voor onderzoek overgebracht naar het Holy ziekenhuis. Van der Meer maakte op 10 de- cember vorig jaar bekend de GGD te verlaten. In het persbericht werd ontkend dat zijn vertrek iets te ma- ken had met de interne onrust die vooral bij de ambulancedienst leef- de. Van der Meer zou na tien jaar te hebben gewerkt bij de GGD Nieuwe Waterweg Noord behoefte hebben aan 'enige tijd rust', een besluit dat hij na de zomervakantie al zou hebben genomen. In hetzelf- de persbericht stond ook dat 'hij hoopt met dit besluit enige span ning uit de organisatie te halen'. De opgelopen spanning en het be sluit van Van der Meer om te ver- trekken, was een toevallige samen- loop van omstandigheden, aldus Kool in het Rotterdams Dagblad. In het RD-artikel werd tevens mel ding gemaakt dat de onderne- mingsraad van de GGD niet op de hoogte is gebracht van de financie le regeling; de SP wil van het col lege van B en W weten waarom de ondernemingsraad niets wist van de getroffen regeling. Daarnaast wil de SP meer duidelijkheid krij- gen over de inhoud van de financi ele regeling. Kool zei in het artikel dat er nooit onduidelijkheid heeft bestaan over K V meer Uniek woonprograrnma uit Amerika, exclusief bij Bouman Meubelen. 12.00 -17.00 uur IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (oio) 284 2111 WORD JE EVEN STIL VAN een financiele regeling met Van der Meer: „Een mens kan niet van de wind leven." De SP zegt zich over deze redene- ring van Kool te verbazen: waarom zou je als je vrijwillig opstapt een financiele regeling meekrijgen? Waarom geen bijstandsuitkering, zoals normaal is wanneer je besluit je baan op te zeggen? Ook vraagt de SP of het onderzoek dat is verricht naar de problemen bij de ambulancedienst op termijn openbaar wordt gemaakt. In een persbericht meldde de GGD dat het rapport een 'scherp beeld' schetst van de werksfeer. Het rap port blijft intern, zei de GGD des- tijds, omdat het rapport 'zeer ge- voelige punten bevat over alle be- trokkenen'. Vragen heeft de SP ook over de wijze waarop de GGD communi- ceert. Kool zei toe te willen wer- ken naar open communicatie: „Mensen moeten weer het gevoel krijgen dat er een cultuur van openheid is." Maar Kool zei in het Rotterdams Dagblad dat de finan ciele regeling impliciet viel af te leiden uit het persbericht: „Na tien jaar GGD NWN, samen met alle drukwerkzaamheden in de Lande- lijke Verenigingen van GGD-en Landelijke Federatie voor Ambu- lanceZorg heeft hij (Van der Meer, red.) behoefte aan enige rusty De SP vindt dit niet stroken met open communicatie en zegt verder dat de GGD ('om welke reden dan ook') informatie heeft achterge- houden. SCHIEDAM - Wat een afsluiting al niet teweeg kan brengen. De doorgang van Schiedam naar Vlaardingen, de Vlaardingerdijk, was de afgelopen weken dicht vanwege het aanbrengen van'zeer stil asfaltDat was dus aeblazen voor automobilisten uit Schiedam en Vlaardingen, want 'even'naar de Van Hogendorplaan of(omgekeerd) de BK- Laan was er niet bij. Maandag 27 maart kwam aan de afsluiting dan eindelijk een emde. Eigenlijk zou de weg s ™?r9*ns vroeq al vrij zijn, maar dat werd toch nog enige uren uitgesteld Het asfalt ligt er schitterend bij en de rijbanen en fietspaden lopen weerrecht. Vlaardingen en de oprit naar de A20 zijn ineens weer een stuk dichterbij. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - In de Haven- kerk aan de Lange Haven wordt zondag 2 april vanaf 18.30 uur een Hollandse Avond gehouden. Speciaal voor deze avond zullen Harry en Marijke Govers wat liede- ren zingen en is de gastspreker G. van Nieuwenhuizen. Na de dienst kan nog nagepraat wor- den en genoten van wat lek- kers zoals verschillende soor- ten vis, hollandse pannekoe- ken, koffte en thee. SCHIEDAM - Apetrots waren ze, de leerlingen van de basisscholen De Peperklip en St. Willibrordus. Zij waren dan ook de winnaars van de boekenwedstrijd die was ver- bonden aan de Cultuurkaravaan. De bedenkers van de meest originele vraag aan een jeugdauteur. Daar- voor kregen zij afgelopen zaterdag als beloning van Boekhandel van Leeu wen op de Broersvest een boek cadeau. De bekende jeugdauteurs Koos Meinderts en Charlotte Dematons waren dit schooljaar tweemaal uit- genodigd door de dienst Educatie in samenwerking met de Openbare Bibliotheek in het kader van de Cul tuurkaravaan. De scholen kregen vooraf een leskist van de Schoolme- diatheekdienst van de Bibliotheek. Alle leerlingen moesten een zo ori- gineel mogelijke vraag bedenken. Koos Meinderts wees aan het eind van elk klassenbezoek de winnende leerling aan. Die mochten dus afge lopen zaterdag naar Van Leeuwen voor hun gratis boek, en voor een plaatje in de krant natuurlijk. SCHIEDAM - De Bus, van het populaire SBS 6-pro- gramma, komt zaterdag naar Schiedam. Op het dak van winkelcentrum De Nieuwe Passage zal een plekje worden gevonden van waaruit de verrichtingen van de bewoners kunnen worden vastgelegd en waar- genomen door het grote pu- bliek. Om 12.00 uur wordt De Bus verwacht. Nog niet bekend is hoe lang De Bus in Schiedam zal blijven. SCHIEDAM - De afdeling Schiedam van de PvdA houdt woensdag 29 maart vanaf 20.00 uur haar jaar- vergadering in Wijkeen- trum Dreesplein. De afde ling heeft Tweede Kamerlid Marleen Barth uitgenodigd om te komen praten over het thema 'lokaal achter- standsbeleid onderwijs'. Een actueel onderwerp waar in de Tweede Kamer veel over te doen is. De PvdA-Tweede Kamerfractie had afgelopen week van staatssecretaris Adelmund het liefst een Deltaplan ver wacht om de onderwijsach- terstanden aan te pakken. Dat plan kwam er niet, de coalitiepartners vonden de plannen van Adelmund te mager. De lokale PvdA-afdeling wil graag van de Kamerlid Barth, die als eerste woord- voerder voor de PvdA op- treedt, weten wat er in een dergelijk plan zou moeten staan. PvdA-raadslid en on- derwijswoordvoerder Piet Tysen zal vertellen hoe Schiedam bezig is de achter- standen in het onderwijs weg te werken en welke hulp daarbij van de rijksoverheid wordt verwacht. SCHIEDAM - De Stichting Oude- renwerk organiseert in samenwer king met de gemeente en politie van Vlaardingen en Schiedam donderdag 18 mei een regionale fietstocht voor 55-plussers. De fietsdag is een vervolg op de vorig jaar georganiseerde fietstocht die in het kader van het Jaar van de Ouderen georganiseerd werd. Vanwege het succes wordt het eve- nement herhaald. Er deden toen ruim 150 ouderen mee. Behalve dat het een gezellig en sportieve dag moet worden, staat de veilig- heid van ouderen in het verkeer centraal. De Stichting Ouderen- werk vindt het belangrijk dat oude ren zich in het verkeer veilig voe- len en dat ze, ook op de fiets, zo lang mogelijk mobiel blijven. Aan de verkeersveiligheid met de auto, besteedt de Stichting Ouderenwerk later in het jaar aandacht via de zo- genaamde Broemdagen. Tijdens de fietstocht wordt op di verse manieren aandacht besteed aan veiligheid. Zo kunnen de deel- nemers hun fiets op veiligheid la- ten controleren door een erkende fietsenmaker en wordt er uitleg ge- geven over de (nieuwe) verkeers- regels en verkeersveiligheid. Daar naast kan er deelgenomen worden aan een aantal gezondheidstesten, een behendigheidstest, bewegings- activiteit en een conditietest. De fietstocht, die ongeveer dertig kilo meter lang is, voert langs diverse locaties in Schiedam en Vlaardin- gen waaronder de dienstencentra en het Beatrixpark. Op deze loca ties kan gestopt worden voor een kopje koffie en een lunch. Bij zeer slecht weer wordt uitge- weken naar donderdag 25 mei. De start is om 10.00 uur in Schiedam bij dienstencentrum Oost en in Vlaardingen bij dienstencentrum Soenda. Deelname aan de fiets tocht kost fl. 10,- per persoon in- clusief lunch, koffie of thee, fris- drank en een aandenken. Inschrij- ven kan bij ieder dienstencentrum in Schiedam en Vlaardingen van 3 tot en met 28 april. mmmgmtg It - w£. ,....2® "v - - - .A&rftSi m IHjHHflSS SCHIEDAM - De bewoners van de Nassaulaan en omstreken wachten met spanning op de uitspraak van de rechter. Mag de gemeente Schiedam beginnen met de nieuwbouw van de school? Of schorst de rechter het omstreden bouwbesluit? De rechter zou eigenlijk afgelopen maandag een uitspraak doen, maar 'gezien de complexiteit van de zaak' volgt de uitspraak in de loop van de week. De bewoners vinden dat de school op een te klein gebied gepland staat Foto Roger van der Kraan Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee toegangskaartjesvoor het Groot Russisch Staatscireus op zaterdagmiddag 13 mei cadeau. Naam: Voorl Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon(l.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. KLARE T AAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1