maasstad weekbladen "lirgSS! Lutherse Gemeente in bestuurlijke problemen 9.9 2 V. 2E PAASDAG I FOT# wm Violier viert haar 25e verjaardag uitbundig GRATISI ■■■HE Wie koopt een Svea-huis? Stadserf-festival 35 showroomkeukens bij Wooning in Vlaardingen. Circus Wiekini zet Margriethal op z'n kop Van terras- haardtot buitenfornuis 'Kerk draait maar op enkele vrijwilligers' 2e PAASDAG ZIJN WIJ OPEN! CAPELLEB Deadline reddingsplannen Opstandingskerk verstreken Zoekt u eieren of meubels met Pasen? BOUMflM Mr. Pieter bij Radio Schiedam Eerste steen legging Kerkstraat I m~v,~ TrofI:70O de beste! VARKENSHAAS FILET AMERICAIN HAGELWITTE CHAMPIGNONS MAZDA PENNINGS at in oe Gfi^et4 J q) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -19 april 2000 7e Jaargang nr 16 Woonboulevardl ZIE ONZE ADVERTENTIE! Opgetejd MARKr 500 gram div. smaken 150 gram 79 bakje a 250 gram 49 PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKTVANDERMEER SCHIEDAM - De Evangelisch-Lutherse Gemeente van Schie dam verkeert in bestuurlijke problemen. Een bijzondere visita- tiecommissie onder leiding van de Amsterdamse predikante ds H. Hirsch is aangesteld om de ontstane problemen het hoofd te bieden. In diverse geledingen is onrust en spanningen ont- staan, schrijft Hirsch in het mededelingenblad Onze Kerk. Vol- gens A. W. van der Haagen zijn de problemen ontstaan door- dat er te weinig vrijwilligers zijn om de gemeente draaiende te houden. Wie anders! Tel. 010-2464222 Wij ruimen 35 keukens op vanwege de komst van de nieuwe collectie. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot wel 70%. En modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden. De opruiming duurt de komende weken. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN, niet voor handelaren. De opruiming wordt gehouden bij Wooning, Gerard Burgerlaan 4, afslag 8, op woonboulevard Hoogstad, telefoon 010-4600670. VLAARDINGEN, 6 DAGEN PER WEEK OPEN, ZATERDAG TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG K00PAV0ND /K.HOU naar het GROOT RUSSISCH STAATSCIRCUS Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND VAN 12.00-17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN De predikante van de Evangelisch- Lutherse Gemeente heeft haar werk inmiddels tijdelijk neerge- legd. Volgens de Kerkenraad heeft 'een opeenstapeling van gebeurte- nissen' ertoe geleid dat de predi kante haar werkzaamheden heeft moeten neerleggen. Volgens de bijzondere visitatie- commissie 'dreigt de kerkenraad de bestuurlijke greep op de ge meente door de ontstane proble men te verliezen'. Volgens Van der Haagen, redactie- lid van het mededelingenblad On ze Kerk, heeft de predikante als ge- volg van de onderbezetting 'te veel voor haar kiezen gehad zodat zij in overleg met haar huisarts haar werk tijdelijk moet opschorten': „Als dominee ben je een duizend- poot, je kunt je gemakkelijk in je werk verliezen. ledereen loopt op z'n tenen." Steeds minder mensen zijn bereid om voor de kerk aan de Lange Nieuwstraat diensten te verrichten, aldus Van der Haagen. Zo bestaat de kerkenraad nu nog maar uit twee oudere diakenen, een ouder- ling en een rentmeester. Normaal gesproken horen er negen mensen in de kerkenraad te zitten. De ge meente heeft verder geen eigen koster. Ds Hirsch wil geen commentaar geven; de kerk heeft 'rust' nodig en zou niet gebaat zijn bij een stuk in de krant. In Onze Kerk schrijft zij: „Er is besloten dat de kerken raad ondersteuning zal krijgen van een deskundige van buiten, opdat zij weer met nieuwe energie en vooral met bestuurlijke vaardig- heid verder kan. Voor de predikan te betekent dit momenteel een moeilijke werksituatie, zodat zij tijdelijk uit de roulatie is." Om de wekelijkse kerkdiensten toch te kunnen laten doorgaan, zijn gastpredikanten gevraagd in te val- len. Op dit moment komen er op de zondagse dienst zo'n vijfentwintig a dertig bezoekers. De Evangelisch-Lutherse Ge meente Schiedam heeft tweehon- derd leden die verspreid over de hele regio wonen. Zo wonen er veel leden op de Zuid-Hollandse eilanden (Oostvoorne, Hellevoet- sluis, Dirksland en Brielle) die per jaar maar enkele keren naar de kerk in Schiedam komen. Door ontkerkelijking en vergrij- zing komen veel kerkelijke ge- meenten in de problemen. SCHIEDAM - Na jaren van bedelen bij fondsen en sponsors, na enorm veel acties en door steeds maar weer de moed bij elkaar te rapen en door te gaan kon zaterdag 15 april eindelijk de kinderboerderij aan de Jachthavenlaan worden geopend. Tijd voor een feestje dus. De hele zaterdag lang waren er activiteiten gepland, maar er kon natuurlijk ook gewoon naar de dieren worden gekeken. Knorretje het varken en journalist Kor Kegel, die de kinderboerderij vanaf het begin een warm hart heeft toegedragen, verrichten de officiele openingshandeling. FotoRogervan derKraan GROOTSTE j FOTO, video. AUDIO. TV. specialist ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vukzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein SCHIEDAM - Eind mei wordt duidelijk of het Stads- erffestival kan doorgaan. Het driedaagse festival, gepland voor 28, 29 en 30 juni 2001, moet dagelijks vijfduizend be zoekers gaan trekken, en vindt plaats in het Theater aan de Schie en op het Stadserfplein. Op het plein komen driedui- zend zitplaatsen. Gedacht wordt aan drie the- ma's: vorm, taal en ritme. Als het festival goed loopt, wordt het evenement jaarlijks her- haald. Het festival is gratis toeganke- lijk. De financiering moet ko men vanuit de gemeente, het bedrijfsleven en fondsen. SCHIEDAM - 'Een monument dat het absoluut waard is om te behouden, Schiedam krijgt er la ter spijt van wanneer de Opstan- dingskerk wordt gesloopt': woorden van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Toch vindt het college van B en W dat het ontwerp van Van den Broek en Bakema 'weliswaar markant is maar overigens geen grote mo- numentale waarde vertegen- woordigt'. En dus kan het ge- bouw rustig worden gesloopt, meent het college, 'pas de pro- bleme'. Een laatste kans echter: plannen voor redding van de Opstandingskerk konden voor 15 april worden ingediend. Ligt er dan geen uitgewerkt en finan- cieel haalbaar plan op tafel, dan vliegt de kogel door de kerk. Sloop. En wel terstond, kondigde het college aan. De deadline is nu gepasseerd, tijd om de balans op te maken. Het wordt een aardige continuing story. Welke Schiedamse onderne- mer komt er deze week weer met zijn Opstandingsplan. Krijgen we nog soms een Chris Coppens Bed- denpaleis? Of misschien een Enge- ring IJzerwaren Centrum? Even samenvatten, want het wordt zo langzamerhand knap ingewikkeld. Het begon met Hans van der Sloot, de Schiedamse publicist die zich het lot van de Opstandingskerk aantrok, zo'n beetje tegelijk met het CDA-raadslid Paul van Mansum en Liesbeth Fluiter van Gemeentebelangen. Toen verscheen een week of twee geleden George Toth die als eerste bij het college een zo op het eerste gezicht exploitabel plan inleverde. Daarna liet de Moslimgemeen- schap zich horen, tezamen met Den Deken van de Stichting Mo- delbouw en Maquettebouw Schie dam en omstreken die zijn plannen in Het Nieuwe Stadsblad ontvouw- de. Op de achtergrond roerde een architectenbureau zich, Dijkstra genaamd, en nog een onbekende partij. Zijn we soms iemand verge- ten? Jazeker, Perry van der Ree, de man achter de Van der Ree snack bar en Partyservice in Schiedam die een partycenter in de Opstan dingskerk voor ogen heeft. Zie de hinnenpagina). Uhverkoop NIEUWE LEERSTUDIO 'THE ART OF LEATHER' Bij Bouman vindt u beide. Bezoek onze nieuwe leer- studio 'The Art of Leather' terwijl uw kinderen paas- mobiles maken onder begeleiding van 2 paashazen Tweede Paasdag Geopend van 10.00 -17.00 uur Geniet van de muziek van pianist Dave Mellaert of van Duo Sol Latino. En profiteer bij uw aankoop vanaf/. 1000,- ook nog eens van een gratis cadeaubon! Kortom, redenen genoeg voor een gezellige meubeldag bij Bouman. IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 2111 Gratis Cadeaubon bij uw aankoop vanaf/. 1000,- WORD JE EVEN STIL VAN SCHIEDAM - Op basisschool De Violier in Spaland werd de boel de afgelopen week even de boel gela- ten. Geen taal, rekenen of aard- rijkskunde stond er op het pro- gramma, maar sprookjes, oud-Hol- landse spelletjes, een vossenjacht en lampionnenoptocht. De school bestaat binnenkort 25 jaar en dat werd groots gevierd. Natuurlijk kreeg de school ook een cadeau; een klim- en klauterhuisje voor de leerlingen. Dat werd op het schoolplein neergezet. De mi- ni-feestweek werd vrijdag afgeslo- ten met een lampionnenoptocht door de wijk en vuurwerk bij de school. De oud-leerlingen van De Violier (Woudhoekschool) komen zaterdag 27 mei bij elkaar voor een retime. SCHIEDAM - Mr. Pieter van Vollenhoven is zondag 23 april te gast bij Radio Schiedam. In het program- ma Wat doe je voor de kost? (van 10.00 tot 12.00 uur) praat presentator Dick van Gooswilligen met de oud-in- woner van Schiedam. Met Van Vollenhoven kunnen veel thema's worden aange- sneden. Hij is onder meer voorzitter van de Raad voor Transport veiligheid, het Fonds Slachtofferhulp, het Nationaal Groenfonds en het Nationaal Restauratie- fonds. Daarnaast vervult hij ook nog een groot aantal neven- functies. Naast zijn werk zal ook de vrijetijdsbesteding van de echtgenoot van prin- ses Margriet aan de orde ko men. Van Vollenhoven heeft een grote belangstelling voor muziek, golf, duiken, vliegsport en fotografie. Net als alle andere gasten die aan dit programma werken krijgt ook Van Vollenhoven de twee standaardvragen voorgeschoteld: 'Wat gaat U veranderen wanneer U het in Schiedam een dag voor het zeggen zou heb- ben? en 'Welk beroep of persoon zou U hier graag in het programma aan het woord willen laten?. SCHIEDAM - Wethouder L. Hafkamp metselt woens- dag 3 mei om 15.00 uur de eerste steen in ten behoeve van de bouw van vier wo- ningen met onderruimte aan de Lange Kerkstraat. Na af- loop zal in de directe nabij- heid van het bouwplan de handeling feestelijk worden afgesloten. Het bouwplan is ontworpen door BAS Begeleiding Ar- chitectuur Stedebouw b.v. uit Vlaardingen. 3, SCHIEDAM - Dat leeuwen temmen zo gemakkelijk nog niet is, moesten de leerlingen van basisschool De Wieken de afgelopen weken erkennen. En ook dat er een bere-evenwicht nodig is om op een bal vooruit te ko men. Maar ook was daar de victorie. Eindelijk de bordjes in de lucht hou den of drie ballen en dan maar juichen. Toen de meeste leerlingen hun cir- custrucs goed onder de knie hadden, waren ze klaar voor een voorstelling. Die werd donderdagavond gegeven in de Margriethal. Foto Roger van der Kraan Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagbladen ontvang twee toegangskaartjes voor het Groot Russisch Staatscircus op zaterdagmiddag 13 mei cadeau. I noteer voor mij zo'n kwartaalabonnement. t-'f 33,95 per maand) Naam: Voorl: Adres: Nr: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: -(i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam I Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1