maasstad weekbladen 'Voldoende inspraak over Land van Belofte' Uhverkoop m u fot# am VOOR ALLE M0EDERS Hi r« GRATIS 9." 35 showroomkeukens bij Wooning in Vlaardingen. no Mobility Centres ek! beleeft een repriseH Gemeente Schiedam wuift kritiek van de hand Rode betonnen potten op het Stadserfplein Opgeteld de beste! VARKENSHAAS MAITRE PAUL SLAGROOMMOEDER- DAGTAART r99 NOORDHOLLANDS BELEGENKAAS 1f)98 MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 Bestrijding huurschulden door Woonplus en gemeente ISOLATIE VOOR HUIS EN KNIP Werklunch over discriminatie DECOKAy VAN LOENEN Rectificatie van de Oranje-actie Gerooide bomen als kunst w Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -10 mei 2000 7e Jaargang nr 19 MflBKr 500 gram 900 gram0« vers van't mes 1 kg.I U> PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolensiaan 460 SCHIEDAM - De gemeente Schiedam kan zich niet vinden in de kritiek op de gang van zaken rond de inspraakprocedure van het Land van Belofte. Inwoners van Schiedam hebben en hadden genoeg mogelijkheden tot inspraak, stelt de gemeente in een onlangs verschenen inspraakrapportage. Ook het ver- wijt van bewoners dat door de bouw van het Land van Belofte schaarse parkeerplaatsen het veld moeten ruimen, wuift de ge meente Schiedam van tafel. Wij ruimen 35 keukens op vanwege de komst van de nieuwe collectie. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot wel 70%. En modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden. De opruiming duurt de komende weken. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN, niet voor handelaren. De opruiming wordt gehouden bij Wooning, Gerard Burgerlaan 4, afslag 8, op woonboulevard Hoogstad, telefoon 010-4600670. VLAARDINGEN, 6 DAGEN PER WEEK OPEN, ZATERDAG TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG K00PAV0ND DCMR FotoKlein met 16 vakzaken alti/d bg u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom „£H» WAAR WOOMT zeooK AL^eeR... (b - III 'A'J'J'J f -si dfT mM Ja noteer voor mlj het speclale Rotterdams Dagblad EK 2000 abonnement (8 weken 49,50 T-shirt). Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND De gemeente Schiedam stelt dat de parkeerplaatsen op het Hemaplein altijd al 'een tijdelijke situatie is geweest: „Aan het feit dat het ter- rein feitelijk steeds als parkeerter- rein is ingericht geweest, zijn geen (blijvende) rechten te ontlenen, omdat het nooit als zodanig be- stemd is geweest." Wei, schrijft de gemeente, voorziet het bestem- mingsplan van het Land van Belof te in ,tegenstelling tot het huidige bestemmingsplan in een parkeer- garage. Daarnaast kijkt de ge meente of de ABC-garage langer open kan blijven om eventuele par- keerdrukte op te vangen. Bewonersvereniging Schiedam Centrum (BVSC) heeft in een brief gericht aan de gemeenteraadsfrac- ties aandacht gevraagd voor het dreigende parkeerprobleem: „Tij- dens de eventuele uitvoering van de bouw zal er een gigantische par- keerdruk ontstaan waar de omwo- nenden en de bedrijven de dupe van worden. Het hoogtepunt zal ongetwijfeld gevormd worden door de koopavond met de op- bouw van de weekmarkt en de vrij- dag met de weekmarkt in voile ac- tie: extra veel bezoekers, nog min der parkeergarages vanwege de kramen, gecombineerd met een leuke voorstelling in het Theater aan de Schie. Kortom: bingo." De BVSC zegt zich nu met buurtbe- woners te zullen beraden op acties 'als er geen adequate oplossing komt voor dit probleem'. De BVSC stelt in de brief aan de fracties dat lange openstelling van de ABC-parkeergarage inhoudt dat onder de huidige omstandigheden milieuregels van de DCMR zullen worden overtreden. „Dit betekent dus waarschijnlijk forse investerin- gen in deze garage. Hetzelfde gaat op voor de garage onder het Stad- serfplein (onder het Stadskantoor, red.). De BVSC vraagt zich ernstig* af of de hiervoor benodigde stap- pen al gezet zijn." SCHIEDAM - OBK. Harpe Davids en Drum band Juliana waren tijdens de viering van 5 mei prominent aanwezig op het Stadserfplein, bijgestaan doorandere harmonieen. De harmonieen speelden vroiijke marsmuziek terwijlze de steentjes van het Stadserfplein voorzichtig uitprobeerden. Wat verder op, bij het monument uit de Plantage, kwamen de lopers uit Wageningen met het Bevrijdingsvuur aan, als herinnering aan de Duitse capitulatie in Hotel de Wereld. Foto Roger van der Kraan DE GROOTSTE FOTO, video, AUDIO, TV. SPECIALIST ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein SCHIEDAM- Woonplus Schie dam en de Gemeente Schiedam gaan nauwer samenwerken op het gebied van de huurschulden- problematiek. Dit is afgelopen maandag afgesproken met het tekenen van een samenwerkings- overeenkomst tussen beide par- tijen. In het groeiende aantal schulden neemt het aandeel huurschulden een steeds prominentere rol in. Woonplus Schiedam wil echter niet het ontstane probleem oplos- sen door ontruiming van de wo- ning. Daartoe wil Woonplus het Project Schuldhulpverlening van de Gemeente Schiedam inschake- len door huurders actief en vroeg- tijdig op het bestaan van dit project te wijzen. Omdat huurschuld vaak BERGWEG EN CEINTUURBAAN Met de zomer voor de deur denk Je niet zo gauw aan Isolatie van je huis. Maar ja, mijn stookkosten tijdens de wintermaanden iogen er niet om. Voordat Koning Winter weer zijn vorsteiijke entree maakt, ga ik eerst maar eens aan de stag met isolatiemateriaal...' Is uw woning voor 1998 gebouwd en treft u daar energiezuinige maatregelen In of aan, dan komt u in aanmerking voor de energiepremieregeling. Een infor- matiefolder met premieformulier is verkrijgbaar bij onder andere ONS en vakhandel. onderdeel is van een groter schul- denpakket, zullen zowel de gevol- gen als ook de oorzaken aangepakt moeten worden. Uitgangspunt van de hulpverlening is, dat deze her- halingen in de toekomst moet wor den voorkomen. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt donderdag 8 juni een werklunch gehouden over 'discri minatie op de arbeidsmarkt'. Ver- uit het grootste aantal klachten dat door Radar behandeld wordt heeft betrekking op de arbeidsmarkt. Over de periode 1997-1999 wer- den bijvoorbeeld 316 klachten in- gediend. Om 11.00 uur is de aan- vang en om 13.30 uur wordt de lunch afgesloten. Voor meer info: 411 39 11. BINNENHUISARCHITECTEGEEFT GRATIS KLEUR en INTER1EURADV1ES, ELKEZATERDAG Mooi thuis in huis VERF' BEHANC/ ZONWERING' GORDIJNSTOFFEN' VLOERBEDEKKING' SCHIEDAM: Dam 37-45, tel. 010 - 426 61 92 Bel onze medewerkers voor meer informatie (010) 262 1000 of kijk op www.onsgroep.nl. Van Heekstraat 15 Schiedam SCHIEDAM - Het is lang geleden dat er voor het laatst werk is geexposeerd van de Schiedamse kunstenaar I. J. M. Schmiermann (1875- 1950), memoreerde burgemeester Scheeres afgelopen vrijdag bij de opening van de expositie in hetLiduinapaviljoen. De laatste keer was in 1984, in het Stedelijk Museum. Schmiermanns dochter, die bij de opening aanwezig was, keek belangstellend naar een tekening van een jong meisje. Na lang kijken leek ze zich het meisje te herinneren. Zij was het meisje dat Schmiermann in de jaren twintig vereeuwigde. De tentoonstelling laat verder veel Liduinatekeningen zien die Schmiermann tijdens en na de oorlog in Schiedam heeft gemaakt. Daarnaast portretten en lanschapsgezichten. Het Liduinapaviljoen is gevestigd aan de Sint Liduinastraat 20. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het 'balkon' wordt momenteel ingericht. Aan de Sin- gelzijde worden zes rode betonnen potten geplaats, die een hoogte hebben van 1.20 meter en een breedte van 1.50 meter. In de pot ten plaatst Stedelijk Beheer verder kornoeljestruiken, terwijl op het balkon twee dubbelzijdige banken worden neergezet. Met de uitvoe ring van 'het balkon' is een bedrag gemoeid van ongeveer 63.000 gul den. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In de Maas- post Schiedam van woens- dag 26 april werd melding gemaakt van een Oranje-ac- tie in winkelcentrum De Nieuwe Passage in samen- werking met het Rotter- dams Dagblad en de Maas- post. Hoofdprijs van deze actie zijn twee kaarten voor de EK-finale in De Kuip, die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Rotter dam. Daarbij zou de klant bij besteding van tenminste fl. 12,50 deel kunnen nemen aan deze actie. Dit is niet juist. Iedereen kan namelijk GRATIS deelnemen aan de ze actie. Deelnameformulie- ren zijn onder andere ver krijgbaar bij de winkeliers van winkelcentrum De Nieuwe passage. SCHIEDAM - De herinrich- ting van het Volkspark is bijna voltooid. Enkele stam- men van de in maart gerooi de bomen staan nog gedeel- telijk overeind en op een hiervan maakt de Rotter- damse boomkunstenaar J.M. Tjon-Sin vanaf don derdag 11 mei een beeldele- ment. In de zomer en het najaar zullen nog meer werken worden uitgevoerd om het park te verfraaien. Ook wordt er door de gemeente nog gekeken naar het plaat- sen van bankjes en afval- bakken. Daarnaast zullen ook een aantal slechte paden worden aangepakt en wordt er geke ken hoe een aantal natte plekken droger kunnen worden gemaakt. In het na jaar zullen tenslotte op be- paalde plaatsen nog strui- ken en bomen worden ge- plant. De plannen hiervoor zijn nog in voorbereiding. M Bij hetspeciale EK abonnement met automatische betaling van het Rotterdams Dagblad. Voor maar f 49,50 zit u 8 weken lang op de eerste rij en bent u verzekerd van al het laatste nieuws, de achtergronden en de meest boeiende interviews. Dit mag u niet missen!!! ■HH MMH Naam: Voorl: m/v Ad res: Postcode: Telefoon: Nr: Plaats: (l.v.m. eontrole bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1