weekbladen Schiedam hanteert slechterfpachtsysteem Uftverkoop LAATSTE WEEK! YiiiHl GRATIS m Feesten rondom de Lange en Korte Haven Instroom Antillianen baart gemeente zorgen v.# I FOT# CORRECT, JBL EN HARMAN KARDON SPELEN IN DE KUIP Strip over Schiedam in 2010 i 'Pure geldklopperij' MAZDA PENNINGS de beste[ HOLLANDSE WITTE ASPERGES n 99 VARKENSSCHNITZELS ONS WONtNGAANBOD DEZE WEEK IN MAASPOST llfl Rolstoelbasketbal in Margriethal maasstad 'Geen overlast prostituees' Schiedam steunt Meld Geweld i 1 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -17 mei 2000 7e Jaargang nr 20 SCHIEDAM - De gemeente Schiedam hanteert naast Rotter dam het slechtste erfpachtsysteem van Nederland. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis in haar blad De Woonconsument. De gemeente vraagt veel te veel geld voor het afkopen van de erf- pacht en biedt de koper te weinig zekerheid. Kopers en eige- naars van een huis waarvan de canon opnieuw wordt vastge- steld, betalen in Schiedam opnieuw de grondwaarde plus zes procent overdrachtsbelasting. Eigen Huis is van mening dat het uitgeven van grond in erfpacht niet meer van deze tijd is. Tot Sint Juttemis betalen voor de van een 'sigaar uit eigen doos' die Wie anders! Tel. 010-2464222 Qpqeteld W/lfiKf 500 gram0. NATUREL OF GEPANEERD 750 gram1U« NIEUW: SPRANKEL FRUIT GRAPEFRUIT, SINAASAPPEL OFAPPEL 919 pak a 1500ml. PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Wij ruimen 20 keukens op vanwege de komst van de nieuwe collectie. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot wel 70%. En modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden. De opruiming duurt nog maar een week. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN, niet voor handelaren. De opruiming wordt gehouden bij Wooning, Gerard Burgerlaan 4, afstag 8, op woonboulevard Hoogstad, telefoon 010-4600670. VLAARDINGEN, 6 DAGEN PER WEEK OPEN, ZATERDAG TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG K00PAV0ND Lopende kassa's voor Festival aan de Schie ZATERDAG 20 MEI VAN 11.00- 16.00 UUR Wli buren vrienaen college's famjllo bekentlen onbekenaen In een wereldstad met een wereldkrant. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Ja, noteer voor mij het speciale Rotterdams Dagblad EK 2000 abonnement (8 weken 49,50 T-shirt). mmsm Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Geuzenpiein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND grond waarop het huis staat, dat is het geval wanneer die grond wordt uitgegeven in erfpacht. Steeds meer gemeenten stappen van dit systeem af en bieden de grond te koop aan. Slechts enkele gemeen ten in Nederland houden vast aan het uitgeven van grond in erfpacht en Schiedam is er daar een van. Ei gen Huis onderzocht de erfpachts- voorwaarden bij 23 gemeenten. Zeventien hiervan bleken het erf pachtsysteem grotendeels te heb- ben verlaten. ..Amsterdam, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Schie dam en Utrecht zijn de laatste 'di- nosauriers' die het erfpachtsys teem (vooralsnog) blijven hanteren waarbij het ene systeem slechter is dan het andere", schrijft Eigen Huis. Schiedam krijgt van de ver eniging het rode label, wat staat voor 'slechte erfpachtvoorwaar- den'. De gemeenten die grond blijven uitgegeven in erfpacht zeggen dit te doen om grondspeculatie tegen te gaan en om de waardestijging van de grond terug te laten vloeien naar de 'gemeenschap'. Eigen Huis vindt dat onzin. Ze spreekt DOP DOP Vastgoed Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen. Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010-473 88 88 Telefax 010-427 02 05 OE GROOTSTE FOTO, VIDEO, AUDIO, TV. SPECIALIST I Video Audio KTV Teietom klein de gemeenschap krijgt aangebo- den, want de waardestijging van de grond vloeit weliswaar terug naar de gemeenschap, maar niet voor- dat die dat eerst zelf bekostigd heeft. Vaak blijken de erfpachtsin- komsten ook niet aan volkshuis- vesting te worden besteed, maar te verdwijnen onder de post 'algeme- ne middelen'Hier worden dan bij- voorbeeld tekorten van gedicht. Het meest schreinende in Schie dam is volgens de Woonconsu ment echter dat niet alleen de waardestijging van de grond wordt gei'ncasseerd, maar ook steeds op nieuw de oorspronkelijke grond waarde. Binnenkort wordt de langverwach- te erfpachtdiscussie in Schiedam gestart, zo verklaarde burgemees- ter Reinier Scheeres tijdens de commissievergadering Algemene en Economische Zaken van afge- lopen maandag. SCHIEDAM - Deze week in Maaspost twee speciale pagina's over het opgefriste Haven- Mo- len-, en Muziekfestival van ko- mende zaterdag. Het feest be- staat uit drie onderdelen (Doek!, Festival aan de Schie en de Grote Schiedamse Proeverij), en wordt op ludieke wijze geopend door Schiedamse drumfanfares en een Braziliaanse carnavalsband. Vanaf 17.30 uur vertrekken de Rijnmondband, de Jeugd Rijn- mondband, OBK en Juliana vanaf de Lange Nieuwstraat en de No lenslaan naar de Lange Haven. De korpsen worden vergezeld door bijzondere in felle kleuren uitge- doste Lopende Kassa's die de progammaboekjes onder het pu- bliek zullen verspreiden. Vanaf 19.00 uur vertrekt de Braziliaanse carnavalspercussieband Canto de Brazil met zes danseressen vanaf de artotheek langs de Schie naar de Lange Haven. Om 19.00 uur barst het Festival aan de Schie echt los met de Naza- ten en de Afrikaanse klanken van Master Drummer Kofi Ayivor, aanvoerder van de percussiegroep Djenoun. SCHIEDAM - 'Heksen, Kikkers en Spoken', een productie van de Jeugdtheaterschool Hofplein, beleefde zaterdag 19 mei de ;H - .-J in nrtn r/-fu'HnranW Warnr cnao/Won rio CrfiwWamco /upr/innpn i/2n schnnl r/p cfprrpn van premiere in het Theater a.d. Schie. In een schitterend decor speelden de Schiedamse leerlingen de hemel. De voorstelling zal ook gespeeld worden voor een groot aantal scholen in Schiedam. en van de school de sterren van Foto Roger van der Kraan otoKlein met 16 vakzaken altija bij u in de buurt Zie de Correct advertentie in deze krant SCHIEDAM - Terwijl in de aan- grenzende hal van sportcomplex Margriet de vrouwenhandballers van Ventura de eerste van twee na- competitiewedstrijden tegen eredi- visie-degradant VZV speelden en de aanwezige supporters met toe- ters en een trom een hels kabaal veroorzaakten, werkten De Steen- en Dijk uit Maassluis, Waterland uit Purmerend, Barons uit Breda, Rolling Game Setters uit Nijme- gen, Springers uit Gouda en JBC uit Julianadorp in ontspannen sfeer een rolstoelbasketbaltoernooi af. De rolstoelbasketballers speelden afgelopen zondag een aantal wed- strijden in de stimuleringsdivisie. Deze competitie is speciaal be stemd voor beginnende sporters met een handicap. Valide basket- ballers die om medische redenen niet meer lopend mogen basketbal- len, kunnen hier eventueel ook aan deelnemen. In deze instapklasse van het rolstoelbasketbal wordt eenmaal per maand een speelronde belegd en worden op een dag meerdere wedstrijden gespeeld. In Schiedam zijn plannen om even- eens een dergelijk team op te rich- ten. Voor informatie kan contact opgenomen worden met De Ooie- vaars, (010) 426 90 53, of Fred Dekker, (010) 470 16 83. In de stimuleringsdivisie gaat het vooral om ervaring opdoen met het basketbal en zijn de resultaten enigszins .ondergeschikt. Dit was geheel in tegenstelling tot de eer- der gememoreerde handbalont- moeting tussen Ventura en VZV. Op het scherpst van de snede trok VZV hier aan het langste eind en moet het Schiedamse Ventura in de uitwedstrijd een 14-25 verlies zien weg te werken. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Deze week ver- schijnt in Maaspost in het kader van de Kunstestafette de derde aflevering van Landsdekker in Schiedam, een strip over een wat paranoide Schiedammer die door de stad struint op zoek naar een mysterieuze blondine. De strip is getekend door Joop Swaans die met de strip laat zien hoe Schiedam er in 2010 uit zou kunnen zien. In het souvenirwin- keltje Guerickes Schiedam kunnen de zeefdrukken van de strip wor den gekocht, volgens de organani- satie een geheide collector's item. het Rotterdam* Dagblad la sponsor van hat Dunya-festlval. /Rottafdams DagM*4\ Bel QS00-0642 voor een proefabonnement. SCHIEDAM - Echte problemen hebben zich eigenlijk nog hele- maal niet voorgedaan. Meldin- gen bleven tot nu toe beperkt tot een seintje over een groep hang- jongeren van Antilliaanse af- komst in de wijk Nieuwland en enkele reacties van bewoners uit Groenoord Zuid op de vestiging van jonge Antillianen in een por- tiekflatgebouw. Met het aantal geregistreerde inwoners van 1065 eind vorig jaar, vormen Antillianen echter de grootste groep nieuwkomers in Schie dam. En dat was voor de afde- ling Welzijn voldoende om een en ander eens duideiijk in kaart te brengen. Een derde deel van de Antillianen die het afgelopen jaar naar Schie dam kwamen, is direct afkomstig van Curacao. Het overgrote deel van deze migranten is jonger dan 30 jaar en 41 procent bestaat uit jonge alleenstaande moeders met kinderen. De meesten behoren tot de sociaal zwakkeren die naar Ne derland komen in de hoop hier werk of scholing te krijgen. Ver- rassend genoeg blijkt de taal daar- bij echter een groot struikelblok. Want hoewel het Nederlands op de Antillen wel als schooltaal wordt gevoerd, wordt het daarbuiten nau- welijks gesproken. Antillianen starten dus met een taalkennis die te klein is om direct hier aan de slag te kunnen. Aan de andere kant zijn de taalcursussen die in het ka der van de inburgering van nieuw komers worden aangeboden weer niet geschikt omdat deze echt be- doeld zijn voor buitenlanders die helemaal geen kennis van het Ne derlands hebben. De integratie van de Antillianen verloopt hierdoor niet op rolletjes en het gevaar be staat dat deze groep aan de onder- grens van onze samenleving komt te bivakkeren. Een bijkomend probleem voor de begeleiding vanuit de gemeente vormt het verhuisgedrag van de Antillianen. Mede omdat inwonen bij familie of bekenden met een uitkering financiele gevolgen voor het gastgezin heeft, wordt veelvul- dig verhuisd en word ook wel ge- bruik gemaakt van postadressen. Dit bemoeilijkt de uitvoering van de inburgeringstrajecten die ver- plicht worden gesteld aan de nieuwkomers in Nederland. De afdeling Welzijn van de ge meente heeft nu besloten alvast ac- tie te ondernemen voor de groeien- de Antilliaanse gemeenschap daadwerkelijk problemen gaat op- leveren. Gepleit wordt voor deel- name aan het overleg tussen de zo- genaamde 'Antillengemeenten', gemeenten waar al eerder grote Antilliaanse gemeenschappen ont- stonden. Daarnaast ligt er het voorstel om te onderzoeken of er een apart inbur- geringstraject voor Antilliaanse nieuwkomers kan worden ontwik- keld en of er mentoraatsprojecten voor Antilliaanse jongeren kunnen worden opgezet. Met name de on- dersteuning van tienermoeders zou daarin centraal moeten staan. SCHIEDAM - Volgens de politie Schiedam is er geen sprake van structurele over- last van prostituees die hun klanten zouden 'afwerken' op de Mercuriusweg en de Fortunaweg. Dit blijkt uit een rapport dat is opgesteld na klachten van omwonen- den in de Gorzen enkele maanden geleden. Aan alle politieploegen werd ge- vraagd iedere avond en nacht langs het betrokken gebied te rijden om te con- troleren of er daadwerkelijk prostituees van de Keileweg aan het werk zijn. In twee gevallen was hiervan inder- daad sprake van. De betro- ken prostituees en hun klan ten zijn toen naar een ande re locatie uitgeweken. „In de meeste gevallen ging het om bestuurders van au to's en lokale jeugd die langs de waterkant hun privacy zochte", schrijven de rap porteurs van de politie Schiedam. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam gaat de actie Meld Geweld ondersteunen. Dit zei burgemeester Scheeres in de commissievergadering AEZ na een presentatie van Jacqueline de Jong die twee jaar geleden met haar part ner op de Binnenweg is mis- handeld. De mishandeling werd per toeval opgenomen door een cameraman. Twee weken lang zullen posters met informatie over de actie te zien zijn in de stad. Scheeres heeft verder goede hoop dat ook de NS de pos ters zal ophangen op de ver- schillende stations van de Hoekse Lijn. Ook op scholen en verenigingen zou aan- dacht aan de actie kunnen worden besteed. Bij het speciale EK abonnement met automatische betaling van het Rotterdams Dagblad. Voor maar f 49,50 zit u 8 weken lang op de eerste rij en bent u verzekerd van al het laatste nieuws, de achtergronden en de meest boeiende interviews. Dit mag u niet missen!!! Naam: Voorl: Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: Bank/gironr.: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. KLARE TAAL I Rottarim* PaghtMi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1