maasstad weekbladen Vrienden van De Erker als reactie op fusie irado HEMELVAAR1SDAG OPEN 10.' 5.0D ,5.10 m W& GRATIS Geen huisvuil-ophaaldag op vrijdag 2 juni in Schiedam Martienerkoor verjaart in huiskamervan het theater Schiedam domineert deelnemerslijst VIER LINDEN 1 Vereniging in oprichting telt 170 leden Strip over Schiedam in 2010 ...tot jezeif komen" BOUMAN FABRIEKSVERKOOP Gigantische keukenverkoop in Rotterdam en Numansdorp. i GRATIS TV EN VIDEO i^Sm "Wonen... Startbijeenkomst Schiedam Vlaardingen Promotie: Overgang Kerkweg tijdelijk dicht Plein '40-'45 afgesloten in Bouwvak i _L_ VERSE WORST MIJN MERK GROENTEN- CONSERVEREN GALIA MELOEN MAZDA PENNINGS W Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 31 mei 2000 7e Jaargang rir 22 SCHIEDAM - „Ze halen de ziel uit de fles", vinden de Vrien den van De Erker, een vereniging die donderdag 25 mei werd opgericht nadat ruim 170 mensen zich als aspirant-lid hadden aangemeld. De vereniging wil een tegenwicht zijn nu wijkcen- trum De Erker per 1 juli definitief wordt overgenomen door de Stichting Welzijn Schiedam (SWS). De Vrienden vrezen dat veel vrijwilligers bij het wijkcentrum zullen weggaan en dat activiteiten moeten worden geschrapt door de bureaucratische aanpak van de SWS. Om dat te voorkomen wordt nu naar de notaris gegaan om de vereniging officieel op te richten. Woonboulevard ZIE ONZE ADVERTENTIE! VOOR ALU ORANJEFANS Duizenden m2 fabrieks- en groothandeluitverkoop Specialist in sfeer- en bijzondere accentmeubelen Levering vanfabriek rechtstreeks naar consument Op Hemelvaartsdagvan 12.00 tot 17.00 uur geopend Numansdorp, Industriestraat 2a, telefoon: 0186 - 653 244, donderdag en vrijdag koopavond. Opgeteld de bestei MARKT 2 kilo 4 potten voor 2 voor 00 Wie anders! Tel. 010-2464222 AVONPMAfcKT. PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 ItuiintiJiiJjJ3 E'A 2U9U J* -aiil/i" Ja, noteer voor mij het speciale Rotterdams Dagblad EK 2000 abonnement (8 weken 49,50 T-shirt). nvv^ 0800 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) ophaaldag huisvuil gewijzigd afvalbrengstation v. Heekstraat open Op vrijdag 2 juni is de vuilnisman een extra dag vrij. Daarom haalt IRADO die dag in Schiedam geen huisvuil op. De ophaal dag van het huisvuil is verschoven naar: maandag 5 juni voor huisvuil in grijze mini-containers dinsdag 6 juni voor huisvuil in huisvuilzakken Het afvalbrengstation v. Heekstraat is vrijdag 2 juni gewoon open. f V A rein ICA N 6 tN ,dH ST V E R L E N I N Telefoon: (010) 457 67 00 DONDERDAG 1 JUNI GEOPEND VAN 10.00 T/M 17.00 UUR 1 Hans Verkerk viert het EK-voetbal met een spectaculaire actie. Bij aankoop van een complete keuken krijgt u een AIWA kleuren-TV en HiFi-videorecorder cadeau*. Kom dus snel naar onze EK-keukenshow, en scoor met dit winnende aanbod. ROTTERDAM (OJIAMOORO)SATIiNBLOEM 55 - 010-4550511 ROTTERDAM: 5TADI0NWEG 41o - 010-4834441 SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8- 010-2450393 - SUEDRKHT LEEGHWATER5TRAAT 95 0184-41077C AIWA KLEUREN TV SE-211 EN HIFI VIDEORECORDER HV-FX5210 - BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE KEUKEN V.A. /8900.- VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE SHOWROOM - NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN „Natuurlijk kan geen enkel club- huis zonder beroepskrachten", weet Jaap Nieswaag, een van de mensen achter Vereniging Vrien den van De Erker. „Maar vrijwilli gers zijn net zo belangrijk en De Erker heeft er daar enorm veel van rondlopen. Die zorgen ervoor dat het wijkcentrum zeven dagen per week open kan zijn. En net die mensen raak je kwijt als De Erker onder de SWS gaat vallen." Nies waag refereert aan de plannen van de gemeente om vrijwilligers en mensen met bijvoorbeeld een Mel- kert-baan te laten rouleren over de verschillende wijkcentra. „Dat slaat natuurlijk nergens op", vindt hij, „Door die mensen te laten fun- geren als vliegende keep haal je het hart uit je centrum. Je kunt niet zeggen, ga jij nu maar naar Oost en over een week naar Noord...Zo krijg je toch nooit een binding met de wijk en het wijkcentrum?" Ook de activiteiten zullen te lijden krijgen onder de fusie, is de vrees van de vereniging. De (>us die sinds jaar en dag door West rijdt en andere speciale activiteiten zullen door de SWS niet worden begre- pen en gehandhaafd. In ieder geval niet zonder discussie hierover. ,,En dat stuit ons ook tegen de borst, straks moet je maandenlang gaan discussieren over het organiseren van een knikkermiddag, dat kan toch niet. Of dat je een half jaar van te voren subsidie aan moet gaan vragen voor een kindermid- dag. Dat zijn we hier helemaal niet gewend." Helemaal tegen fusie is trnM SCHIEDAM - Een dag lang leek de Herfst te zijn teruggekeerd in Nederland. Een storm met windkracht tien tot twaalf trok zondag over Schiedam en zorgde voor enorm veel overlast. De meeste meldingen die bij politie en brandweer binnenkwamen gingen over omgewaaide bomen en wateroverlast. Op de Burgemeester van Haarenlaan waaide een boom een woning binnen. De brandweer moest er aan te pas komen om de schade te herstellen. Elders in Schiedam hermneren vele takken op straten en wegen aan de ongekende kracht van de wind. Foto Roger van derKraan de vereniging overigens niet. „Wij willen best fuseren, maar dan wel met inspraak. Dus met andere spel- regels, want West moet wel West blijven." Bij wijkcentrum De Erker is de af- gelopen maanden flink geprotes- teerd tegen de plannen van de ge meente om alle Schiedamse wijk centra onder een koepel te bren- gen. Tevergeefs, blijkt nu er per 1 juli toch echt gefuseerd wordt. De Vrienden van De Erker geven zich echter nog lang niet gewonnen. Wanneer binnenkort de statuten naar de notaris gaan is er in Schie dam-West een vereniging die ook juridische bevoegdheden heeft. Concreet hebben de vrienden zich als doel gesteld om de kwaliteit van het uitvoerend werk en de sfeer in De Erker te bewaken, on- dersteuning te geven aan personen die door de overname in de knel dreigen te raken en de eigen identi- teit van De Erker te behouden. Wanneer de oprichtingsvergade- ring zal worden gehouden, weet Nieswaag niet. „Op dit moment zijn wij druk bezig om alles te re- gelen bij de notaris. Daar wordt ook het tientje contributie aan be- steed dat wij vragen. Pas op een stevige fundering kun je dingen gaan bouwen, dus daar moeten we eerst aan werken." SCHIEDAM - Deze week ver- schijnt in de Maaspost in het ka- der van de Kunstestaf Ate de laatste aflevering van Landsdek- ker in Schiedam, een strip over een wat parano'ide Schiedammer die door de stad struint, op zoek naar een mysterieuze blondine. De strip is getekend door Joop Swaans die met de strip laat zien hoe Schiedam er in 2010 uit zou kunnen zien. In het souvenirwin- keltje Guerickes Schiedam in de Nieuwe Passage kunnen zeefdruk- ken van de strip worden gekocht, volgens de organisatie een geheide collector's item. Zondag 4 juni zal Joop Swaans zijn strippagina's in Guerickes Schiedam signeren. Tevens wordt er in het souvenirwinkeltje een 'high tea' georganiseerd: er wor den gratis hapjes en drankjes ge- serveerd. Tweezitter in Old Saddle leer 4195,- IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 21 n Hemelvaartsdag Ceopend van 10.00 - 17.00 uur SCHIEDAM - In de laatste week van mei en de eerste week van juni worden werk- zaamheden uitgevoerd aan het spoor Schiedam-Delft. Hiervoor moet de spoor- overgang Kerkweg-Kande- laarweg drie avonden en nachten worden afgesloten. De werkzaamheden begin- nen steeds om 21.30 uur en duren tot 06.00 uur. De spoorovergang is afgesloten in de avond en nacht van za- terdag 3 juni op zondag 4 ju ni en van zondag 4 juni op maandag 5 juni. Gedurende deze periodes is de gehele overweg afgesloten voor al het wegverkeer. Dit bete- kent dat verkeer richting Delft rekening moet houden met lange omleidingsroutes via de Rijksweg Rotterdam- Den Haag, de Delftweg of Harreweg. SCHIEDAM - Nog dit jaar wordt het Plein '40-'45 te- ruggebracht in oude staat, een jaar eerder dus dan in de planning was opgeno- men. De werkzaamheden hiervoor zullen in de bouw vak worden uitgevoerd, van24 juli tot en met 14 au- gustus. Gebruikers van het plein worden over de afslui- ting gei'nfomeerd via een speciale krant die op 26 en 27 mei huis-aan-huis is ver- spreid. Het plein blijft gedurende deze periode afgesloten voor alle verkeer. De binnenstad blijft bereikbaar via vervan- gende routes. De omleidin- gen staan aangegeven op de borden. De Burgemeester van Haarenlaan, tussen de Parkweg en het plein, wordt vanaf 3 juli al afgesloten. Dit stuk weg blijft tot 14 au- gustus eveneens afgesloten voor alle verkeer. SCHIEDAM - Wanneer je een gezellige huiskamersfeer weet te creeren in zoiets massaals als het Theater a.d Schie, mag je gerust in de krant ge- noemd worden. Het jubileumconcert van het Martienerkoor werd dan weliswaar in de foyer van het theater gehouden, maar dan nog... Gezellig was het zondag 28 mei zeker. Het 26-koppige koor, dat die dag dertig jaar bestond, zong een dwarsdoorsnede van alle hits die in de jaren zeventig, tachtig en negentig in werden gestudeerd. Foto Roger van der Kraan WORD JE EVEN STIL VAN Vier Linden Rotterdam Strickledeweg 120 (afslag A20) Viet Linden Breda Kruisvoort 88 (woonboulevard Breda) In de panden van Keuken Kampioen Rotterdam en Numansdorp wordt een alles-of-niets-verkoop van show- roomkeukens georganiseerd. Met kortingen die op kunnen lopen tot 70 (zeventig!) procent en met een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELJJK BOD weg mogen. De oorzaak voor deze discountverkoop is dat de oude modellen plaats moeten maken voor de nieuwe modellen, die elk ogenblik uit Duitsland in Nederland worden verwacht. De directie van Keuken Kampioen laat weten dat deze keuken-verkoop niet bedoeld is voor handelaren, maar dat uitsluitend PARHCULIEREN deze keukens kunnen aanschaffen. De adressen van deze showroom- verkoop zijn. Keuken Kampioen, Rotterdam, Stadionweg 37a (Woonboulevard), telefoon: 010 - 479 6911, vrijdag koopavond. SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De gemeente Schiedam was gis- teren ruim vertegenwoordigd op de startersbijeenkomst Schie dam Vlaardingen Promotie (SVP). Van de 29 deelnemers kwamen er 19 uit Schiedam, te gen 10 uit Vlaardingen. Als basis van de hele discussie diende het rapport 'SVP, een nieu we aanpak voor een gezamenlijke marketing en promotie voor (en door) Schiedam Vlaardingen', dat vorig jaar april is verschenen. Het rapport maakt duidelijk dat het ge- zamenlijk promoten van Schiedam en Vlaardingen flink wordt aange- wakkerd door het VSB-Fonds dat veel projecten in Schiedam en Vlaardingen ftnancieel steunt (bij voorbeeld het opgeheven Hot van Spektakel). Uiteindelijk moet er een professionele organisatie ko men die boven de verschillende partijen gaat staan en als voor- naamste taak krijgt de marketing en promotie van beide steden cen- traal te sturen. De professionele organisatie -een stichting- krijgt ook een directeur. Door de samenwerking zouden Schiedam en Vlaardingen beter in staat zijn een vuist te maken rich- ting grote broer Rotterdam. Het doel is om het imago en de be- kendheid van Schiedam en Vlaar dingen te verbeteren. De stichting SVP in oprichting krijgt in de plan nen een grote verantwoordelijk- heid zoals het maken van promo- tieplannen en campagnes, sponsor- werving en organisatorische on- dersteuning voor promotionele projecten en evenementen. In de toekomst zou SVP niet alleen on- dersteunend, maar ook uitvoerend kunnen gaan werken. Essentieel is volgens het rapport dat het VSB-Fonds eenmalig een forse bijdrage levert om de stich ting op poten te zetten. De ge- meenten Vlaardingen en Schiedam dienen verder vooralsnog voor een periode van vijf jaar met een be- drag over de brug te komen. De kosten voor een periode van vijf jaar worden in het rapport geraamd op 4,8 miljoen gulden. Het VSB- Fonds betaalt hiervan iets meer dan 2,5 miljoen gulden, de ge- meenten betalen beiden 1,6 mil joen gulden. De rest moet worden opgebracht door het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst -die gehou- den werd op Sportpark Vijfsluizen met dagvoorzitter Kor Kegel- dis- cussierden de deelnemers over vier stellingen: Het klimaat om Schie dam en Vlaardingen gezamenlijk te promoten is nu gunstiger dan ooit; een gemeenschappelijk be- leid van zowel Schiedam als Vlaardingen op het gebied van stadspromotie moet te realiseren zijn met behoud van de identiteit van de vier steden; samenwerking in marketing en promotie tussen Schiedamse en Vlaardingse instel- lingen leidt tot afstemming en een breder aanbod aan de inwoners en bezoekers; evenementen in Schie dam en Vlaardingen worden ge- zien als concurrenten van elkaar terwijl ze elkaar juist kunnen aan- vullen (bijvoorbeeld het gelijktij- dig organiseren van het Haring en Bierfeest en de Brandersfeesten). Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NtEUWLAND -.c&< Y.OS VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 Bij het speciale EK abonnement met automatische betaling van het Rotterdams Dagblad. Voor maar f 49,50 zit u 8 weken lang op de eerste rij en bent u verzekerd van al het laatste nieuws, de achtergronden en de meest boeiende interviews. Dit mag u niet missen!!! Naam: Voorl: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd. geen abonnee bent geweest. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1