COLOFON EEN GULLE LACH TIPS VAN DE POLITIE SCHIEDAM pu liti E DE EURO HALLO, HIER ZIJN WE WEER, AB EN JOKE GEZOCHT: OPROEP BELEVENISSEN VAN EEN OUDERE In VERII VERINGMEIER Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? Bij ANGO tel je voor drie! I KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ZOS-RADIO raaio KUNSTGEBITTEN MEDEDELING VAN DE REDACTIE: SI. LIDUINASTRAAT 52,3117 CT SCHIEDAM 010 4260193 VOLDOENDE EN GRATIS PARKEERGELEGENHEID Donderdag Koopavond de Harg Senior ertCzdi kjr n t DUKSHOORN KOM LANGS VOOR EEN GRATIS HOORTEST! Een maandelijkse uitgave van de Maaspost Schiedam Redactie Ouderenpagina: Catelijne Raaphorst-de Groot Harry Dekker Joke en Ab Kolijn Theo Roeling Will Haverkamp Redactieadres: Nieuwe Maasstraat 134 3114 TS Schiedam tel/fax: 010-4262533 wegens ziekte van dhr. Dekker zal de rubriek de vrijwilliger van de maand deze maand niet verschijnen. Wij wensen hem van harte beterschap. Een guile lach, een aai over mijn wang, Wat vliegt de tijd, ik krijg weer drang. Want opa en oma, de tijd gaat snel, Gaat het goed, we weten het wel. Er zijn tijden van komen en van gaan, Wat vliegt de tijd, het is zo gedaan. Een guile lach, een aai over m'n bol, Als ik er aan denk, dan schiet ik vol. Och kon ik maar tegen de tijd in gaan, Dan waren ze er nog, er was een laan. Daar liepen zij met mij, liefdevol, ge- luk, Een middag met hen, het kon niet stuk. Een guile lach, een foto aan de muur, Wat vliegt de tijd, het leven is van kor- te duur. Want opa en oma woonden eens aan de Lindelaan, Maar er is een tijd van komen en van gaan. Die herinneringen van toen blijven mij tochbij, Ik hield van henen zij van mij. Drukke plaatsen, zoals markten, win- kelcentra e.d. zijn aantrekkelijk voor zakkenrollers. Let dus goed op! Geef hen geen gele- genheid! Een aantal tips om het zakkenrollen moeilijk te maken: - Neem niet meer cheques of geld mee dan U nodig denkt te hebben - Berg cheques, pasjes en pincodes gescheiden op. Doe dat ook met gro- te hoeveelheden geld! - Doe Uw portemonnee in Uw bin- nenzak of in een halstasje, nooit bo- venin een boodschappenmand of tas! - Let goed op Uw hand- of schouder tas. Houd deze voor U. Denk na of U Uw tas wel nodig heeft. Juist bij het inkopen doen kunt U snel worden afgeleid - Let op in gedrang. U merkt dan niet dat U wordt bestolen - Wordt U door een onbekende aange sproken, wees dan alert. Zijn "colle ga" slaat dan vaak zijn slag. Bent U ondanks deze maatregelen toch bestolen en/of getuige van een diefstal, speel dan niet de held. Be- denk dat een kat in het nauw(lees de dief) vreemde sprongen kan maken. Waarschuw anderen, probeer een sig nalement te onthouden en doe altijd aangifte bij de politie. In 2002 is het zover: dan rollen de eerste euro's over de toonbank. De gemeen- schappelijke munt is het sluitstuk van de econo-mi- sche integratie in de Euro- pese Unie. De landen die vanaf de start meedoen in de Euro- pese en Monetaire Unie hebben op 1 januari 1999 hun nationale munten voor eens en voor altijd aan elkaar gekoppeld. Daar- door komt er een einde aan de onzekerheid over de on- derlinge wisselkoersen. Omwisselkosten en het on- gemak van het omrekenen behoren tot het verleden. Voor vakanties in landen waar de euro is ingevoerd, hoeft U geen geld meer te wisselen en U kunt de prij- zen direct vergelijken met de prijzen in Nederland. Als de euromunten en bil- jetten er eenmaal zijn, rond januari 2002 komt er een overgangsperiode. De omwisseling van guldens naar euro's zal zo snel mo- gelijk gebeuren, maar de gulden blijft wettelijk be- taalmiddel tot uiterlijk juli 2002. Deze nieuwe rubriek is er speciaal voor U om U ver- trouwd te maken met de veranderingen die in de planning zijn. Er zijn daar al een aantal van in voorbe- reiding, en om ruim op tijd op de hoogte te zijn van al- le praktische details wordt U in deze rubriek hierover ge'informeerd. Wat is de euro? Euro is de naam van de toekomstige Europese munt. De Euro- pese leiders besloten tij- dens de Europese top op 15 en 16 december 1995 in Madrid dat "euro" de meest geschikte naam is voor een munt die in de Economische en Monetai re Unie wordt gebruikt. Het woord euro is GEEN voorvoegsel of afkorting; het wordt zonder hoofdlet- ter geschreven (net als gul den). Ab Hoe vond jij de Ko- ninginnedag in Schiedam? Joke: Het lijkt of het elk jaar een beetje minder wordt, staat het er zo slecht voor in Schiedam? Ab Heb jij gezien dat er nog steeds geen vlag op ons stadskantoor hangt? Dat begrijp ik niet hoor! Joke: Ja, ja, allemaal vra- gen. Zo lopen er ook nog steeds winkels leeg, en als je ziet wat daar voor terug- komt? Allemaal uitzend- bureaus. Ab Vroeger in de bouw mocht dat niet ook al had- den bedrijven een andere naam. Joke: De tijden veranderen maar op dit moment niet ten goede van Schiedam. Ab Dat heb jij ook door, dat Schiedam zo achter loopt! Joke: Ze zouden eens een dagje op zo'n busje moeten mee rijden dan zouden ze eens zien wat er allemaal mis is in Schiedam. Ab Dat zou een goed idee zijn, ook met het oog op het Land van Belofte. Joke: Vooral ja, met die grote bevoorradingswa- gens, steeds groter en ze hebben ruimte nodig om de draai te nemen, maar met al dat bouwen wordt dat steeds moeilijker. Ab Ja, want in de witte to- ren beslissen ze maar, ze moeten eens meer naar de gewone mensen luisteren. Joke: Ja, kijk maar in de binnenstad waar veel wordt volgebouwd en de straten worden steeds smaller. Ab Maar er wordt niet ge- let of men er wel in mag rij den of niet, men doet ge- woon of er geen regels meer bestaan of men trekt zich gewoon nergens meer van aan. Joke: Ja, en het is niet al- leen de jeugd hoor! Ab Het enige positieve van dit moment is, dat we eindelijk wat aankleding van het oude Emmaplein krijgen, de potten voor de planten staan er tenminste en sinds van de week staan er jonge bomen in ge- schoord. Joke: Nu onze bankjes nog, want op de knikker- bankjes zonder knikkers is het ook niet fijn zitten. Ab Maar dan moeten ze ook eens letten op de fiet- sers, brommers en skaters, die je als je daar rustig aan het wandelen bent haast onderste boven rijden, en dan nog boos zijn omdat je moet uitkijken! Joke: Dat niet alleen, ook voetballen ze daar, en toen ik de bal tegen mijn hoofd kreeg, moest ik maar op- letten waar ik liep! Was het dan een sportplein gewor- den???? Ab Waar is de veiligheid gebleven, zoals vroeger, die had het respect van de jeugd, en die maakte al die grote monden een stuk kleiner? Groetjes, Ab en Joke Sinds de Ziekenomroep Schiedam op het Schie- damse kabelnet uitzendt, en er meer informatieve programma's te beluiste- ren zijn, wordt er achter de schermen elke week hard gewerkt om die program ma's voor te bereiden. Er gaat nogal wat tijd zitten in de voorbereiding, maar een vierkoppige redactie zorgt er elke week weer voor dat er een gevarieerd programma wordt samen- gesteld, met vele gasten die onze studio bezoeken om te vertellen over activi- teiten en actualiteiten. El ke dinsdagmiddag komt de redactie bij elkaar om het zaterdagprogramma voor te bereiden. Dat bete- kent post doornemen, tele- foontjes plegen, faxen ver- stu-ren. Voor elk programmaonderdeel wordt een globaal draai- boek gemaakt, met daarbij de informatie over de gas- ten die langskomen in de studio, of op welke tijd me- dewerkers ergens ver- wacht worden voor een re portage of een interview. Ook andere informatie die van belang kan zijn voor de uitzending wordt verza- meld en gereed gemaakt voor uitzending. Het lukt niet altijd om tijdens die dinsdagmiddag bijeen- komst het gehele program ma kant en klaar inge- deeld te krijgen, dus de rest van de week wordt daar nog hard aan gewerkt. Soms wordt er op het aller- laatste moment nog een af- spraak afgezegd en moet er snel een vervangend on- derwerp worden gevon- den. En tot nu toe is dat al tijd nog gelukt: een teken dat de redactieleden hun vak ver staan! Heeft U als lezer zelf een tip voor onze program ma's, belt U dan op dins dagmiddag eens naar de studio: tel. 4260000. De re dactie zal U graag te woord willen staan en wellicht bent U zelf een aantal da- gen later te beluisteren op de radio Theo Roeling en Wil Ha verkamp De programma's van de ZOS-radio zijn te beluiste ren in het Schielandzieken- huis, en de verzorgingste- huizen Spaland, de Harg en Frankeland en 24 uur per dag op de kabel 91.5 FM Oude Schiedamse prentjes met een persoonlijke bete- kenis voor U. Stuur ze in met Uw gedachten erbij. Misschien heeft U nog oude schoolfoto's, een buurtfeest of een trouwerij? Laat anderen ervan meege- nieten. U krijgt Uw aangele- verde stukken altijd weer terug. We rekenen op U! De redactie is op zoek naar versterking: actieve oude- ren, die af en toe bereid zijn om een stukje op deze pagi- na te plaatsen. Ook zijn we blij met mensen die vrijblij- vend hun hart eens op pa pier willen luchten. Dit mag ook anoniem als de redactie maar weet wie U bent. Trek eens de stoute schoenen aan. Deze pagina is er speci aal voor U. Het is toch wat! Nou zit m'n kleindochter op zwemmen. Ze is amper twee jaar oud, en hop, daar ligt ze al IN EEN HEUS ZWEMPAKJE in het water. Ze vindt het schitterend. Dat ik dat nou nog mag mee maken, zeg?! Ze kwam het me zelf zeggen, nou ja, ze kan natuurlijk nog niet alleen naar opa toe, maar ja, m'n dochter had haar mee genomen op een middag, en triomfan- telijk vertelde dat kleine ding mij, dat ze "ge- zwemd" had. O ja, vroeg ik toen, waar dan? In het zwembad met de kindjes zei ze En een juf! Nou dat weet opa dan. Mijn klein- kind zwemt. Ik ben van- middag toch maar eens meegegaan om te kijken. Je weet toch nooit wat ze met mijn kleindochter uit- spoken. M'n dochter is ook wel een bijdehandje, maar.... 't is toch mijn kleindochter toch? Opa zit op de bank naast dat bad. Het pierenbad! Okee, ik had er al geen kaas van gegeten, maar dan zie je in het GROTE bad ook nog eens andere opa's en oma's met kurken om op een vrolijk hollands muziekje oefeningen doen. Dat had ik nog nooit mee gemaakt. M'n dochter zegt meteen tegen me: Pa, is dat niet iets voor je? Kan je in het vervolg gezellig mee doen? Ja, ja, dat had ze gedroomd. Ik met mijn jaren nog aan die nieuwe trends mee doen. Vroeger had je baantjes zwemmen. We zwommen zelfs nog in de grachten en in de Maas, maar dat mag nou niet meer want de heren docto- ren hebben gemeld dat dat niet goed is voor de volks- gezondheid. Ondertussen ligt m'n kleindochter vro lijk te spartelen. Dat is toch nog geen zwemmen? Kinderen spelen onder be- geleiding van een zwemjuf en met behulp van ouders, soms ook grootouders, een half uurtje in het bad. Ze leren klimmen, in het wa ter springen, kopje onder- gaan, en heel veel liedjes. Ja, daar waren nog liedjes bij die opa ook kent. Na af- loop vraagt ze aan opa of hij ook even wil zwemmen in het pierenbad? Opa ant woordt: nee, opa durft niet goed, opa neemt genoegen met z'n eigen bad, thuis, want daar hebben ze bad- eendjes! ALLES VOOR SENIOREN VINDT U BIJ: WON1NGINRICHTING St. DE HARG-SPALAND Willem Andriessenlaan 2 13122 JT Schiedam, tel.: 010-247 55 55 SPECIALIST SENIORENZORG IN SCH1EDAM-NOORD Wilt u nieuwe mensen ontmoeten of gewoon een gezel- lige (mid)dag buiten de deur hebben? Wilt u een driegangenmenu in ons restaurant Wilt u langer in uw eigen woning blijven wonen? Belt u gerust even voor meer informatie: onze medewerkers staan voor u klaar en helpen u graag verder! SCeep Dream In zoit, donkgr en licht eikpi- Ven bed op comfortlwogte. te±55ctru anaff495r Chris Coppens Veringmeier Tandprotheticus Ziekenfonds Particulier Reparaties klaar terwijl u wacht Vernieuwen: in overleg met uw wensen Dagelijks 08.30 -17.00 uur 's Avonds en zaterdags volgens afspraak. Schiedam Nieuwe Haven 131. Tel. 010-426 14 17 Hof van Spaland 45. Tel. 010-471 13 20 De almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het beste SAMEN aanpakken. Bel of schrijf ANGO. Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Telefoon (033) 465 43 43 St. Liduinastraat 15, Schiedam Telefoon 010 - 426 31 80 oor gli 3 x f 2S,- hwrttelbonnen (excibodemenmatras) PORT "De Slaapvoorlichter voor het Waterweggebied" Epa/keren "om de hoek" aan de Nieuwe Haven. Westvest en Lanpe Nleuwetraat KEURMERK VOOR VERANTWOORDE „c FONDSENWERVING EN -BESTEDING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 20