i ,fmL2 maasstad wsik Bewoners A. Jacobsstraat zijn overlast door hangjongeren beu Haring en Bierfeest is het mooiste feest van de stad' m [ft Roltrap twee jaar te vroeg M krant netel Noodkreet van bewoners Woudhoek-Noord aan politiek OrganisatorJan Drost over Vlaardings evenement MAASPOST De Groene Raat is weer open Gevonden bij Amivedi maasstad kerk weekbladen SCHIEDAM SCHIEDAM - Bewoners rond het zogenaamde 'Hoge Hekkenveld' bij de Kasteel- weg en A. Jacobsstraat in Woudhoek-Noord zijn de overlast door hanggroepjon- geren zat. In brieven die vanaf maart dit jaar aan poli- tiek en gemeente zijn ge- stuurd vragen zij aandacht voor hun probleem. In de meest recente noodkreet aan de politieke partijen schrij- ven de bewoners dat ze door gemeente en politie 'ronduit belazerd zijn' en dat ze 'ra- zend zijn'. Gemeentebelan- gen gaat het voor de bewo ners opnemen en stelt dat er voor de aanvang van de EK- voetbal, op 10 juni, maatre- gelen moeten zijn genomen. niet ontvangen? Bij onderstaand adres kunt u de Maaspost alsnog afhalen: Bruna Liesveld 130 Vlaardingen Rondleidingen Stedelijk Museum SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of SL Janskerk wordt zaterdag 3 juni verzorgd door organist Kees p-accr-hipr pm de organist Roel van Raay. Op het programma l van Stanley, Ruppe en Ketting. Aanvang is Passchier en staan werken 15.00 uur en de toegang is vrij 55-Plus Vrijwilligers Muziek Rommelmarkt Expositie Vrijwilligers Expositie Jbl ft ■M Woensdag 31 mei 2000 Hervormde gemeente Grote kerf, Lange Kerkstraat. zo 10.00 uur: mw. M.H. de Lang, zo 17.00 uur: geen opgave. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. 10.00 uur: ds. W.R. van Wieren. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. 10.00 uur: geen opgave. De Ark, Hargplein. 10.00 uur, ds L.G. Bos. Gereformeerde Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. 10.00 uur: dhr. A. van Endhoven. Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek om 10.30 uur: ds C.A. Philipse. Gereformeerde Bond CSG Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan om 10.00 uur. Grote Kerk om 17.00 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. 09.30 uur: ds. J. van Atten. 19.00 uur: ds. H.J. Bruins. Christelijke Gereformeerde Kerk Hoek Warande/BK-Laan. 09.30 uur: ds. A.G. Boogaard. 16.30 uur: ds. W. van Sorge. Evangelisch Lutherse Gemeente Lange Nieuwstraat 219. 10.00 uur: geen opgave. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. 09.30 uur. Martinuskerk, W. Andriessenlaan. za 18.30 uur. zo 11.00 uur. Parochiekerk St. Jan de Doper- Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zo 10.30 uur: zondagsviering met koor- en samenzang. za 17.00 uur en wo 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. zo 10.30 uur: gezongen euch. vie- ring. Basiliek van de H. Liduina en OLV Rozenkrans Singel 106. za 18.00 uur: euch. viering. zo 10.15 uur: hoogmis. RK Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. 10.00 uur: euch. viering. V rij zinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. 10.30 uur: ds. J. Polling-Wichers. Havenkerk Lange Haven 70. zo 10.00 uur eredienst, vr 20.00 uur bidstond en za 19.30 uur jeugddienst. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. zo 10.00 en 17.00 uur: ds. N. van de Want. wo 19.45 uur: ds. N. van de Want. Leger des Heils Lange Haven 27. 10.00 uur: kapt en mevr. A. Plai- Sier. Pinkerstergemeente Morgen- stond De Ark, Hargplein. zo 13.30 uur en wo 20.00 uur. 't Paxhuis, za 19.30 uur. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. za 17.30 uur en zo 10.00 uur. Kerk der zevendedags Adventis- ten Magnalia Dei Kerk. za 10.00 uur, predikant Bert Nab. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk. Elke tweede en vierde zondag van de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: P. Eillebrecht Telefoon 010-4004276 CHEFVERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: R. van derVelden Telefoon 010-4738322 F. Breekweg Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van der Knaap J.Teunissen CHEF-REDACTIE: H. Mulder Telefoon 010-4004491 D. Captein (plv.) Telefoon 010-4004485 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. on Door Frank Willemse Sinds maanden heeft de buurt rondom het trapveldje last van een groep van zo'n veertig fe vijf- tig jongeren die volgens de bewo ners het speelpleintje terroriseren. Dit speelveldje -het Hoge Hek kenveld- is opgezet voor jeugd uit de buurt van rond de twaalf jaar. Deze 'eigen' jeugd wordt ver- drongen door ouderen die uit an- dere wijken met brommers en wagens naar het pleintje komen. Deze hanggroepjongeren zorgen volgens de boze bewoners voor geluidsoverlast. Zij bedreigen buurtbewoners en richten vernie- lingen aan rond het pleintje. Re- gelmatig werden klachten hier- over neergelegd bij de politie, maar resultaat heeft de buurt hier- van nog niet gezien. Boze bewo ners beweren nu dat dat komt om- dat de politie de klachten niet se- rieus neemt. A1 op 26 maart van dit jaar werd een noodkreet aan de burgemees- ter en aan oppositie-partij CDA geschreven. Die deden niets aan de klachten, vandaar dat de be woners zich nu richten op alle po- Hangjongeren zorgen in Woudhoek-Noord voor nogal wat opschudding. Gemeentebelangen vindt dat er nodig wat moet gebeuren. Foto Roger van der Kraan litieke partijen. Gemeentebelan gen heeft zich het lot van de be woners en jongeren wN aange- trokken. Deze week werden door de partij schriftelijke vragen ge- steld aan het College van Burge- meester en Wethouders. Volgens raadslid Liesbeth Fluiter van Gemeentebelangen is het merkwaar- dig dat zo- wel het CDA als B en W niets met de klachten heeft ge- daan. Fluiter is van mening dat er sprake is van een falend jonge- renbeleid door de gemeente in Schiedam-Noord. Cijfers wijzen uit dat daar zeker drieduizend jonge mensen tussen de 12 en 18 jaar wonen. Deze jongeren heb- ben praktisch geen enkele facili- teit, terwijl juist in dit deel van Schiedam de helft van de Schie- damse inwoners wonen. „Er is geen disco, geenclubhuis, slechts een duffe container naast een af- gelegen sporthal", zegt zij. Ook wijkcentrum de Blauwe Brug doet niks om deze groep jongeren binnen te krijgen. „Niet zo gek dat je dan problemen krijgt met je jeugd", is haar mening. De bewoners zeggen radeloos te zijn en eisen van de politiek dat er snel ingegrepen wordt. In een op- somming van de overlast, met als bewijs foto's erbij, schrijven zij dat 'al acht wagens zijn bekrast en afgebroken ruitenwissers heb- ben, dat op het plein verkeersbor- den, het hekwerk en prullebakken zijn vernield en dat struiken en planten zijn vertrapt'. „Dit alles is 'n algehele vervuiling en verloe- dering van onze wijk", schrijven ze met grote letters. Bewo ners die de jeugd aanspre- ken op hun ge- drag worden bedreigd, ge- pest en geter- roriseerd. In de brief aan de bur- gemeester, die vergezeld gaat van een groot aantal handtekeningen, stellen zij dat de politie niets doet aan hun klachten omdat de zaak geen prioriteit zou hebben. De in- druk heerst dat de hanggroep- jeugd door de politie wordt ge- doogd. Gemeentebelangen stelt dat er op korte termijn, in ieder geval voor de start van de EK-voetbal op 10 juni, overleg tussen boze bewo ners en gemeente-instanties moet zijn geweest. Zodat oplossingen uit dit overleg met spoed uit te voeren zijn. Jongerenwerkers van de Stichting Welzijn Schiedam en het Ambu lant Jongerenwerk hebben al eer- der hun mening over de hang groepjongeren laten weten. In de Maaspost van 5 april geeft jonge- renwerker Peter van den Berg zijn mening: „Hoewel onder de jeugd best wel wat etterbakjes zit- ten, moeten ook de bewoners meer begrip tonen, want bij som- mige bewoners is de tolerantie- grens wel heel erglaag." Door Jalmar Teunissen WATERWEG - Het Haring en Bierfeest ondergaat zaterdag 3 juni een aantal kleine wijzigin- gen. Het evenement wordt uitge- smeerd over een kleiner par- cours (de Oosthavenkade doet niet meer mee), waardoor de ac- tiviteiten wat meer zijn ingedikt. In het programma is de tweede- handsbotenmarkt -de Aqua- markt- de opvallendste nieu wko- mer. Nieuw is ook de taptoe die 's avonds vanaf 20.00 uur op het oude marktterrein aan de Broekweg wordt georganiseerd. Een interview met organisator Jan Drost. Vijfjaar geleden heb je gezegd dat je af wilde van het imago van het Haring en Bierfeest als Zuip- en Vreetfeest. Ben je daar in ge- slaagd? Dat hoop ik alleen maar. Ik hoor wel van mensen dat ze het Haring en Bierfeest steeds meer zien zit- ten. Dat merk je aan de reaches, maar ook aan de sponsorlijst. Het aantal bedrijven dat meedoet is veel groter geworden, alhoewel het totale bedrag dat we aan sponso ring binnenkrijgen gelijk is geble- ven. Maar goed, sinds 1996 is er niks ergs meer gebeurd tijdens het Haring en Bierfeest, geen grote vechtpartijen, geen toiletten die in de Oude Haven worden geduwd. Er zijn steeds minder mensen die zeggen dat ze tijdens het Haring en Bierfeest 'even met vakantie gaan', dat wordt echt steeds min der. Als jullie stoppen is het gedaan met het Haring en Bierfeest. Dat is misschien wel zo. Wie an- ders in de stad heeft onze contac- ten? Neem SneeuwSwing, dankzij de contacten die we toen hebben opgedaan zet Mobuco Steiger- Jan Drost (links) en Linda Kooijman, de organisatoren van het Haring en Bierfeest. Foto Roger van der Kraan bouw -die toen de schans heeft ont- worpen en in elkaar gezet- met het Haring en Bierfeest een tokkelbaan neer, samen met Verwobeton. Wat je ook hoort: het Haring en Bierfeest zou maritiemer van ka- rakter moetep worden. Kijk maar naar het programma van dit jaar: we hebben een tweede- hands-botenmarkt, fokhijsen, de boekenmarkt die later ook de rnari- tieme kant op gaat: we zijn er dus mee bezig. Maar het feit blijft dat het veel geld kost. Natuurlijk zou ik graag een mooie driemaster naar Vlaardingen willen halen, en ik weet wel een schipper die maar een kleine achthonderd gulden vraagt voor onkosten. Maar dat geld is er niet. Vind je dat de gemeente Vlaardingen het Haring en Bierfeest hierin genoeg ondersteunt? Nou, ik vind de verdeling van de subsidiegelden wat raar, wat wrang. Dit jaar krijgen we einde- lijk weer subsidie, een bedrag van vierduizend gulden, maar het Ha ring en Bierfeest is wel een echt stadsfeest, het mooiste feest van Vlaardingen, met natuurlijk Ko- ninginnedag en 5 mei. Maar goed, ik kan niet oordelen over hoe men- sen de dingen zien, terwijl we dit jaar een heleboel extra dingen doen: de taptoe op de Broekweg, de botenmarkt; noem maar op. Maar ja, de potjes zijn op, dertig- duizend gulden is gegaan naar het festival in het Hof. Tja, ik ben geen bestuurder, ze zullen wel weten wat ze doen. Zaterdag 3 juni: 20 graden, 25 graden of 30 graden? Linda Kooijman, direct: „20 gra den! Met een klein windje. 25 gra den is te warm, dan ligt iedereen op het strand." Veertig, zestien ofnul biertappun- ten? Jan Drost: „Zestien, het aantal wat dit jaar is toegestaan. Zonder het tappen van bier kan het echt niet. En vijftig tappunten staat onze bur- gemeester Bert Stam nooit toe." SCHIEDAM - Het Stedelijk Muse um Schiedam biedt bezoekers nog tweemaal de mogelijkheid om zich rond te laten leiden door de jubile- umtentoonstelling 100 Schatten van mensen'. De rondleiding die fl. 2,50 kost, wordt nog georgani seerd op zondag 4 juni en 18 juni. Een van de honderd expositie-sa- menstellers van de Historische Vereniging verzorgt de rondlei ding langs de honderd, uit de histo rische collectie van het Stedelijk Museum, gekozen voorwerpen. Het rondje langs de soms zeer per- soonlijke keuzes begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. '100 schatten van mensen' is nog te zien tot 19 juni. SCHIEDAM - Voorlichtingscen- trum De Groene Raat is weer open voor publiek. Iedereen die graag advies wil hebben over natuur- vriendelijk tuinieren is welkom aan de Harreweg 19 op woensdag- avond van 18.30 uur tot 20.30 uur en iedere tweede zondag van de maand van 12.00 uur tot 16.00 uur. Een medewerker van de afdeling Natuurontwikkeling sector Stede lijk Beheer van de gemeente Schiedam staat dan achter de balie van voorlichtingscentrum de Groe ne Raat. Bij De Groene Raat kan men ook terecht voor allerlei fol ders en nestkasten. De nestkasten zijn vervaardigd door mensen van Dagcentrum De Boei in Vlaardin gen. Op aanvraag kan een gratis rondleiding worden gekregen door de 'Voorbeeldtuinen' die aan De Groene Raat grenzen. De twaalf aangelegde tuinen worden op de woensdagavond op een natuur- en milieuvriendelijke wijze onder- houden door een enthousiast team vrijwilligers. Voor meer informa- tie: 246 55 22. SCHIEDAM - Amivedi registreert gevonden en vermiste dieren en brengt vinder en eigenaar met el kaar in contact. Voor meer infor- matie over onderstaande dieren kan er gebeld worden met de afde ling Schiedam. Vermist 20-5: twee parkieten blauw, omge- ving Van de Tempelstraat in Nieuwland. 19-5: Kater, rood/wit, gecastreerd, 12 jaar, 'Tommie' omgeving Zalmstraat in de Gorzen. 20-5: Kater, rood, gecastreerd 2,5 jaar, 'Ozzie' draagt een wit bandje, omgeving Sint Liduinastraat in West. 23-5: Poes, lapjespoes, 1 jaar ge- steriliseerd, zebraprintbandje en koker, omgeving Boterstraat in het Centrum. Gevonden 19-5: Fret bruin/wit, gevonden Diepenbrockstraat. 25-5: Zwart/witte poes ongeveer 12 jaar of ouder, witte voetjes, bef, buik, witte vlek tussen achterpo- ten, gevonden Antonie Muysstraat. 25-5: Dwergpapagaai, groen met rode borst, gevonden Stadhouder- slaan. 23-5: Poes, zwart/wit, jong?, ge vonden Sem Dresdenplein. XQ52 SCHIEDAM - De Stichting Oude- renwerk organiseert donderdag 1 juni gymnastiek voor 55-plussers in dienstencentrum De Woudhoek van 11.30 tot 12.30 uur. Kosten zijn fl. 2,- per keer, fl. 8,- per maand. Maandag 5 juni wordt er zomerkoersbal gespeeld in dien stencentrum Oost van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis. Woensdag 7 juni is er hier manda- latekenen van 10.00 tot 12.00 uur. Vaste bezoekers hebben gratis toe- gang, anderen betalen fl. 2,50. SCHIEDAM - De Stichting Oude- renwerk Schiedam zoekt mensen die het leuk vinden een hele of hal ve dag per week een groep oude ren te begeleiden. Het gaat om vrij- willigerswerk bij twee van de visi- teclubs, in zorgcentrum Thurlede op maandag en in zorgcentrum Spaland op donderdag. De visite- clubs worden geleid door twee vrijwilligers. Zij zorgen voor de ontvangst en de koffie en voor het samen met de deelnemers beden- ken van activiteiten. Voor meer in- formatie kan worden gebeld met de Anneke van Gurp van de Stich ting Ouderenwerk, tel. 248 68 88. SCHIEDAM - Het project Muziek en Handicaps wordt vrijdag 2 juni weer georganiseerd in het Theater aan de Schie. Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Rolantino's en zal worden gepre- senteerd door Marnix Kappers (be- kend van Knoop in je zakdoek). Verder werken de Rolantino's on der leiding van Annelies Kars mee, de Buddy's, Annie de Reuver Hans Somers en Ad van Opstal. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker houdt zaterdag 3 juni een rommelmarkt en kledingbeurs. Er zijn tafels te huur voor fl. 10,- per tafel, De markt duurt van 11.00 tot 15.00 uur. De entree bedraagt fl. 1,50 voor volwassenen en de kin- deren kunnen gratis meekomen. Voor informatie en voor reserve- ring van een tafel kan men telefo- nisch contact opnemen, tel. 426 7J 67. Ml mm SCHIEDAM - In de bibliotheek aan het Stadserf is een expositie in- gericht met werk van de Schie- damse kunstenares Thijs Ouwe- hand. De schilderijen en tekenin gen van Ouwehand zijn onder meer benvloed door kunst uit di verse landen en perioden. Daai| naast heeft zij zich laten inspireren door de COBRA-beweging. De themas in haar werk zijn ondef meer sprookjes en mythen, land- schappen en goden. De expositie is te zien tot en met 26 juni tijdens de openingsuren van de bibliotheek. SCHIEDAM - Guerickes Schie dam is de naam van de souvenir- winkel die op 13 mei de deuren. heeft geopend in De Nieuwe Pas sage. Het pand heeft drie verdie-„ pingen waarvan alleen de bene® denverdieping dienst doet als ver* koopruimte. In de winkel worden' uitsluitend Schiedamse souvenir* verkocht. Voor de winkel worden' enkele enthousiaste vrijwilligers- gezocht die in staat zijn zelfstandig te werken. De werkzaamheden 1 a 2 dagen per week) bestaan uit het openhouden van de winkel en het actief verkopen van producten uit het assortiment en als gastvrouw/- heer het publiek informeren over idee en doelstellingen van het pro ject. Voor meer info: Marcel War- menhoven, tel. 473 96 74 of Peter Hellemons, tel. 427 04 07. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug is nog tot en met 10 juni de expositie 'Beschouwingen' te zien. De expositie bestaat uit werk dat cursisten onder leiding van Elsje Miedema, Vera Harmsen en Jorien Neef hebben gemaakt. Er is werk van zowel beginners als gevorderden te zien. /jonqi n^hofltqm '■s SCHIEDAM - Ruim twee jaar voordat het nieuwe metrostation Troel- stralaan klaar is en open gaat, is de roltrap alvast geplaatst. Vrijdag 26 mei werd de achttien meter lange en negen ton zware roltrap op zijn plaats ge- manouvreerd. De roltrap blijft voorlopig buiten werking. Pas een paar maanden voor de opening van de lijn, naar verwachting in het najaar van 2002, wordt de elektrische apparatuur die nodig is om de roltrap te laten draaien aangebracht. In de tussentijd blijft de trap lekker ingepakt in hout om beschadiging te voorkomen. Tot de wel zeer vlotte plaatsing van de roltrap waren de bouwers min of meer gedwongen omdat zij door de bouwactiviteiten in het station en in de directe omgeving ervan steeds moeilijker bij hun werkplek kunnen ko men. Foto Roger van der p* 'Zijn ze noggesignaleerd?', die vraag werd voorzichtig en bijna met schroom gesteld in de laatste commissievergadering Algemene en Economische Zaken. Ik vroeg me af waar de geachte commissiele- den het over hadden. Is de zwarte pestrat soms weer in Schiedam gesignaleerd? Hebben we het soms over hordes vraatzuchtige groe ne sprinkhanen die de stad leegvreten? Mijn mond viel open toen ik er langzaam achterkwam waar de cord missie het over had; over JEUGD in de Woudhoek.. Goed, oke; In derdaad schijnen er nogal wat jongeren's avonds op straat sa. te scholen (wat dat betreft geen nieuws onder de zon, dat deden nozems in Nieuwland ook in de jaren zestig), dat geloof ik allemaal best. En dat er echt problemen zijn in de Woudhoek door die samen- scholingen, dat wil ik best wel aannemen van de commissieledeti en de bewoners van de Woudhoek. Maar ja, denk ik dan, kunje het de jeugd kwalijk nemen dat ze op straat's avonds hun vertier zoeken? Nee, want er valt voor de jeugd in de Woudhoek gewoon niks te'be- leven, laten we eerlijk zijn. Sterker nog: er valt in heel Schiedam voor de jeugd niks te beleven. Geen fatsoenlijke discotheek; geen Villa Musica-achtig gebouw waar bands voor een groot publiek kunnen optreden; geen permanente bouwspeelplaats voor de jonge jeugd. En dat mag je gerust de gemeente verwijten, die mag dat best wel meer stimuleren. En toch, er is goed nieuws voor de Woudhoekse jeugd: wethouder Peter Groeneweg heeft een container in de Woudhoek geplempt, dat zal vast voldoende zijn voor de naar vertier snakkende tieners. Peter Groeneweg; zal hij straks de geschiedenis ingaan als de 'con- tainerwethouder? Jalmar Teunissen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 3