maasstad we kl NiLi s Scooreen EK-mini abonnenlfeirt R9 i swfciH maaspost AKTIE Fietsbeleid in Schiedam ver onder de maat no E.K. 2000 AANBIEDINGEN ase mm c A Al- AL MEER DAN 25 JAAR Spectrumfestival minder multicultureel in 2001 Seinpost wil meer samenhang in winkelaanbod Lees elders In deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals over devesten 3 3116 ad schiedam MAZDA PENNINGS Opgeteld de beste! Markt VARKENSSCHNITZEL 0ERBR00D BOUNTY KEUKENPAPIER nSvFgatI PvdA verliest belangrijke leden KLEIN IN PRIJS EN GROOT IN SERVICE 335 VIDE# AUDI# KTV' De Klinker naar Neath Di-Da-Dier in het Stedelijk Mm 2AUOHOL- VfcE W£Rt)£... 'Niet meer dan vier coffeeshops' EfJa noteer mij voor het speciale EK-mini abonnement van het Rotterdams Dagblad - 4 weken voor slechts 15,50) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 21 juni 2000 7e Jaargang nr 25 t Wie anders! Tel. 010-2464222 SCHIEDAM - Geen enkel onderdeel van de Grote Omloop kan in functioned opzicht als volwaardig worden beschouwd. Dat concludeert het adviesbureau Seinpost in een rapport over de binnenstad van Schiedam. Het winkelaanbod in het cen trum is te versnipperd. Om het centrum weer nieuw leven in te blazen heeft Seinpost ingrijpende voorstellen gedaan die op sommige plekken volgens het bureau 'pijn zullen doen'. nat. of gepaneerd 1398 kg10. keuze uit o.a. oerkoren, oer- mais, oerzonneoerwit 49 349 PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 1 ®«HS| itdl TOX NIOWNP 4 weken voor slectits 15,SO Nr; Telefoon: sag Over de Vesta \m Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) 'GroteOmloop is te versnipperd' worden verplaatst. Monopole, het pand op de hoek Hoogstraat/Ap- pelmarkt, zou kunnen worden ver- bouwd tot filmhuis of podium voor kleinkunst. Ook de artotheek -die vorig jaar verhuisd is naar de 's Gravelandseweg- zou in dit gebied moeten worden gevestigd. De Grote Markt zou nog meer een terrassenplek moeten worden dan nu al het geval is. Daarnaast zou- den de VVV en ook de ANWB in dit gebied moeten worden geves tigd. Seinpost denkt ook aan het aantrekken van een hotel. Het oude Raadhuis -dat gerestaureerd wordt- kan ook als museum wor den bestemd, in combinatie met horeca en een podium voor klein kunst. Het Waagje zou ook een functie moeten krijgen. Het plan van Seinpost wordt vol- gende week maandag in de com- missievergadering Algemene en Economische Zaken besproken. Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND VRIJDAG 23 EN ZATERDAG 24 JUNI CEINTUURBAAN 111, ROTTERDAM Seinpost heeft in opdracht van de gemeente Schiedam het winkel aanbod in het centrum onder de loep genomen. Het bureau heeft het centrum in zijn voorstellen in vier deelgebieden onderverdeeld. Het kernwinkelgebied zal zich vol gens Seinpost moeten ontwikkelen tussen het ABC-complex samen met het Land van Belofte en de Nieuwe Passage. Het gebied dat tussen deze twee polen ligt -de Broersveld- zal in de visie van Seinpost de hoogste winkeldicht- heid van Schiedam moeten krij gen. Seinpost denkt hierbij vooral aan winkels 'in het modische seg ment': mode- en schoenenzaken en alles wat daarbij hoort (fun- shoppen). Het Gat van Bolmers en het Gat van Mak zouden hierop moeten aansluiten. Wonen op be- gane grond zou niet mogen wor den toegestaan; wonen boven de winkels zou moeten worden be- vorderd. Dit gebied zou ook her- kenbaar moeten worden als 'het winkelgebied van Schiedam' De Koemarkt moet worden herin- gericht zodat het een volwaardig onderdeel wordt van het kernwin kelgebied. De kiosken zullen hier bij het veld moeten ruimen: Sein post gebruikt hiervoor de term 'op- ruimen van kiosken'. De Broersvest en het gedeelte van de Hoogstraat na de ingang van de Nieuwe Passage tot aan het Stede- lijk Museum bestempelt Seinpost als een gemengd gebied. In het Hoogstraat gedeelte zouden speci- aalzaken moeten komen, dienst- verlening, ambachtelijke bedrij- vigheid en horeca ('eventueel ge- richt op specifieke Schiedamse doelgroepen'). In de Broersvest ligt de nadruk op de zakelijke dienstverlening (notaris, financiele instellingen). Lifestyle en woonzaken worden toegedacht aan het gebied Hoog straat van Stedelijk Museum tot aan de Grote Markt, de Korte Dam en de Korenbeurs en omgeving. Wonen op de begane grond wordt met terughoudendheid toegestaan in het voorstel van Seinpost. Jonge ontwerpers zouden een kans moe ten krijgen in panden die toch al leegstaan. Antiek- en curiosamark- ten zouden naar dit gebied moeten SCHIEDAM - Onder grote be- langstelling is maandag oud-raads- lid Yvonne Siljee gecremeerd. Zij was de partner van het vorige week overleden PvdA-lid Jan Simons. Beide speelden heel lang een be langrijke rol in de politiek van Schiedam en ver daarbuiten. Yvonne Siljee jarenlang als ge- meemteraadslid en Jan Simons on der andere als lid van de eerste ka- mer van 1977 tot 1991. MMfefMi SCHIEDAM - De contouren van de tweede Beneluxtunnel nemen steeds vastere vormen aan. Nog een jaar of 2 en de eerste fietser kan in enkele minuten -zonder een nat pak ofpontje- de overkant bereiken. De tweede Beneluxtunnel maakt deel uit van de Beneluxlijn: een snelle metroverbinding tussen Rotterdam en Spijkenisse. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Aan het fietsbeleid in Schiedam schort nog wel het een en ander. Om dat onder de aan- dacht van wethouder L. Hafkamp te brengen kreeg hij gisteravond de 'Kromme Spaak' uitgereikt. Een trofee waarmee politiek, milieu- en bewonersverenigingen aangeven dat de fietser heel wat meer aan- dacht van de wethouder verdient, dan hij tot nu toe heeft gekregen. Even voor de uitreiking van de troffee werd al symbolisch een fietsklem teruggeplaatst bij het ABC-complex. Die klemmen zou men op deze plaats graag terug- zien, zo valt ook in een speciaal fietsbeleidsplan te lezen dat de ver- enigingen onlangs samenstelden. Hierin staan ook een aantal gevaar- lijke punten vermeld, waaronder de hoek van de Nieuwe Haven/ BK-Laan. Hier was al in 1997 een ander fietspad gepland maar om onbekende redenen is dat niet doorgegaan. Ook de kruising van de Nieuwe Haven met de Vlaar- dingerdijk verdient meer aandacht en de rotonde voor Over de Ves- ten. Voor dit laatste punt schijnt al in 1995 geld beschikbaar te zijn gesteld, wat echter nooit is uitge- geven aan een verbetering. De laatste nota over fietsen in Schiedam is drie jaar geleden ver- schenen. Hoog tijd dus voor een nieuwe visie en een nieuwe aan- pak, vinden de gezamenlijke par- tijen. De trofee moet dan ook voor al positief worden gezien, merkt F. van der Drift van Milieudefensie op. „Het moet vooral gezien wor den als een nieuwe kans voor de politiek om weer een inventaris te maken, om weer eens goed naar de knelpunten te kijken want dat is hard nodig. En om dan natuurlijk iets aan die knelpunten te doen." DE GROOTSTE FOTO, VIDEO, AUDIO, TV. SPECIALIST klein SCHIEDAM - Zestig leer- lingen vertrekken donder- dag 22 juni met de bus naar Neath (Wales) in het kader van de schooluitwisseling met de Catwg School en de Goedffrancschool. In april waren de leerlingen uit Wales al te gast in Schie dam. De leerlingen zullen logeren bij gastgezinnen. Naast les in muziek, cultuur, kunst en educatie worden er ook uit- stapjes gemaakt. Op het programma staat onder an dere een bezoek aan het mu seum, aan grotten en het plaatselijk zwembad. Uiter- aard worden de leerlingen ook ontvangen door de bur- gemeester. Op maandag- avond keren de leerlingen weer terug in Schiedam. SCHIEDAM - In de kelder- zaal van het Stedelijk Muse um wordt vrijdag 23 juni een unieke tentoonstelling met kinderkunst geopend onder de titel Di-Da-Dier. Er zijn 250 werken van kin- deren te zien, in de vorm van een labyrint. Het pro ject begon enige tijd geleden in het museum waar de kin- deren schilderijen kregen te zien met dieren. In de Arto- teek werd vervolgens een werk met een dier uitge- zocht dat in de klas werd op- gehangen. Daarna is in de klas onder begeleiding van een beeldend kunstenaar door de kinderen zelf een echt werkstuk gemaakt, op basis van de werken uit het museum en de artoteek. De mooiste werkstukken krij gen een prijs. In het laatste weekend van de tentoonstelling, 8 en 9 ju- li, kunnen de kinderen hun kunstwerk op komen halen. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.30 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Bij een bedrijf in Schiedam zijn afgelopen maandagmid- dag vier mannen in aanraking gekomen met de stof glycolube. Zij moes- ten zich ter plaatse laten ontsmetten en zijn voor nader onderzoek naar het Schieland Ziekenhuis overgebracht. De stof, die er uit ziet als poedersui- ker, veroorzaakt bij inademing problemen. De stof was tijdens het laden en lossen op de laadvloer van de vrachtwagen terechtgekomen. De slacht- offers konden na onderzoek het ziekenhuis verlaten. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Ondanks nogal wat tegenslagen, slaagde Sint Radboud er afgelopen zaterdagavond in een geslaagde Schiedam Proms neer te zetten. Meer dan duizend mensen kochten een kaartje en kregen een afwisselendprogramma voorgeschoteld: klassieke 'evergreens'als Het Slavenkoor uit de Nabucco van Verdi werden afgewisseld met popnummers. Zie verder de binnenpagina voor een verslag. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het Spectrumfesti val komt in 2001 groter terug dan ooit. Volgens de organisatie, die de plannen maandag bekend maakte, zullen in het festivalweekeinde van 16 en 17 juni 2001 twee keer zo- veel velden als voorheen gebruikt gaan worden en ongeveer 100.000 bezoekers worden verwacht. Het tweedaagse evenement zal onge veer vijf ton gaan kosten. Dit jaar laat het festival voor het eerst sinds acht jaar een steekje vallen. Vanwege het EK 2000 werd besloten een jaartje over te slaan. Ook had de organisatie be- hoefte aan rust, om het festival eens uitgebreid te evalueren. Dat heeft geresulteerd in een aantal veranderingen. In 2001 zal het fes tival uit het oude keurslijf breken en in plaats van strikt multicultu reel multi-disciplinair worden. Zo zal er aandacht zijn voor westerse en niet-westerse muziek en ver- schillende theaterdisciplines als to- neel, cabaret en straattheater, film en beeldende kunst. De organisatie hoopt dat de scheidslijn westers/ niet-westers niet meer zal opvallen in de editie van 2001. Voor de sa- menstelling van het programma zal een aantal bekende gastprogram- meurs benaderd worden. Het Beatrixpark blijft ook volgend jaar verbonden aan het Spectrum- festival. Verschillende delen van het park zullen worden gebruikt, waarbij elk veld een eigen 'inrich- ting' krijgt. Centraal punt wordt een internationaal restaurant waar behalve gegeten en gedronken ook op een groot videoscherm gekeken kan worden naar fragmenten van elders op het terrein. De optredens zullen voor het grootste deel weer gratis toegankelijk zijn, maar de organisatie denkt er niet aan te ont- komen om voor een aantal geval- len entree te moeten heffen. SCHIEDAM - Het aantal coffee- shops in Schiedam zou moeten worden bevroren op een aantal van vier. Dat wordt voorgesteld in een conceptnotitie over het coffeeshopbeleid in Schiedam. Dit houdt in dat nieuwe aanvragen voor de vestiging van nieuwe cof feeshops de komende twee jaar zullen worden geweigerd. Mo- menteel zijn er in Schiedam vier coffeeshops. Daarnaast wordt in de notitie voor gesteld dat coffeeshophouders ver- plicht voorlichtingsmateriaal over softdrugs in huis moeten hebben. Ook zouden preventiemedewer- kers de toegang moeten krijgen tot de coffeeshop. De houders moeten verder verplicht en cursus volgen zodat zij goed weten om te gaan met verslavingskenmerken en ver- slaafden. 'Paddo's en aanverwante midde- len' mogen verder niet in de cof feeshops worden verkocht omdat er gezondheidsrisico's aan zouden kleven. Overigens heeft de ver- koop van paddo's in de Schiedam se coffeeshops nog niet plaatsge- vonden. SCHIEDAM - Het kwam als een volslagen verrassing: opeens na 21 jaar besloot de twee meter hoge agave in de tuin van mevrouw Ga- dellaa te gaan bloeien. Een unicum volgens een medewerker van een hortus botanicus. Normaal bloeien agaven in Nederland alleen in de kas. De medewerker vertelde ver der dat de agava maar een keer in bloei staat; na de bloeperiode sterf de agave na enkele meters te zijn gegroeid, langzaam af. Foto Roger van der Kraan Neem nu een supervoordellg EK-minl abonnement van het Rotterdams Dagblad (4 weken voor 15,50) en beleef het EK Voetbal als nooit tevoren. Want het Rotterdams Dagblad is erbij en hoe!!! Vul snel de bon in of bel gratis 0800-0642 -Voorl:m/v Plaats: jiiig (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Naam: Adres: Postcode: Bank/gironr.: Stuurdeze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen (proef-)abonnee bent geweest

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1