maasstad weekbladen Twijfel over herkomst topstukStedelijk CAMCORDER SPEKTAKEL Blj FOTO KLEIN Kortingen r Kunstwerk Diet Wiegman na protestactie verplaatst mm Re ~rr)aM ■TO AL MEER DAN 25 JAAR VIDE# AUDI# KTV BOUMAIM maaspost CDA wil geen ABBA-plein CORRECT SUMMERSALE KLEIN IN PRIjS EN GR00T IN SERVICE 3 DAGEN LANG op showroommodellen en volop scherpe aanbiedingen! Sneer richting Schoenmakers MAZDA PENNINGS Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals OpgeteW RUNDER RIBLAPPEN VACUUM VERPAKT JONG BEL KAAS q98 MIJN MERK PATAT FRITES 49 Minuut stilte in de raad Internetsite jongeren Gemeentebelangen op internet MBweken voor 31,- 2f Ja j noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 5 juli 2000 7e Jaargangnr27 Schilderij Sluijters mogelijk eigendom van joodse familie SHOE SCHIEDAM - Een topstuk uit de collectie van het Stedelijk Museum behoort mogelijk toe aan een joodse familie. Dat blijkt uit een onderzoek van historicus A. Bonke. Het gaat om het schilderij Liggend Naakt van de Nederlandse kunstenaar Jan Sluijters (1881-1957). Het werk wordt momenteel ten- toongesteld als onderdeel van de tentoonstelling 'Lang niet ge- zien', een keuze uit het depot van het Stedelijk Museum. over devesten 3 3116 ad schiedam Wie anders! Tel. 010-2464222 998 kilo0. kg zak van 2,39 voorI PLUSMARKT VAN DER MEER V—LtsT ALl£WOO£0E.NPl£ QM- PI66N OP 'AAR' (10Alb 0O\£\IM£, WAS5£ N/14/2) MTSPK.K6N ALSK Ald\ lOALS b'J Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat is een korting van maar liefst 50%. Vul snel de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Teva Terradactyl maat: 37-46, F. 149,95 Nu: Etesse Havana maat: 40-46, F. 129,95 NU:, MEER DAN 50 VERSCHILLENDE MODELLEN Slippers Sandalen op voorraad! Bergweg 229, Rotterdam, tel. 010 - 467 67 12 Het schilderij is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers - samen met tal van andere kunst- werken- vanuit Nederland naar Duitsland vervoerd. Na de oorlog is het schilderij terechtgekomen bij de Stichting Nederlandsch Kunst- bezit (SNK) die een registratie heeft gemaakt van alle kunst die tijdens de Bezetting door de Duit sers geroofd en geconfisqueerd is. De SNK is er blijkbaar niet in ge- slaagd de rechtmatige eigenaar te achterhalen, en heeft het werk toen als langdurig bruikleen aan het Stedelijk Museum Schiedam afge- staan. Bonke heeft de gehele collectie Schiedam ,v DE GROOTSTE i foto, video, AUDIO, TV. SPECIALIST f ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein '50% IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 2111 De mooiste meubelen voor de laagste prijs, maar u moet er wel snel bij zijn, want op op! van het Stedelijk Museum onder- zocht. De onderzoeker kan van geen enkel voorwerp met zeker- heid stellen dat het toebehoort aan een joodse familie. Van een aantal voorwerpen kon Bonke de her komst niet herleiden; hiemaar wordt nog nader onderzoek ver- richt en contact gezocht met het Nederlands Instituut voor Oorlogs- documentatie (NIOD). Bonke heeft 00k de collectie van het Boymans van Beuningen on- derzocht. Drie werken blijken ei gendom te zijn van twee joodse fa milies. De gemeente Rotterdam geeft de werken terug aan de recht matige eigenaars. Een van de wer ken is gemaakt door Marius Bauer; 00k het Stedelijk Museum heeft een ets van deze kunstenaar. Van dit werk is bekend dat het in 1944 is geschonken aan het Stedelijk Museum door A. J. de Jong. Alle kunstaankopen die door de Duitsers tijdens de oorlog zijn ge- daan, zijn na de bevrijding als on- rechtmatig bestempeld. Eigenaren van kunst moesten vaak onder druk van de Duitsers topstukken voor een lage prijs afstaan. Daar- naast werd kunst geroofd: vooral joodse families werden hier het slachtoffer van. Tijdens de tentoonstelling Hon- derd Schatten -een keuze uit het depot van Vrienden van het Stede lijk Museum- kwam een Davids- ster boven water, gevonden door Ria Louis-van der Most in een hoekje van het museumdepot. Het Stedelijk Museum weet niet hoe men aan de Davidsster is geko- men; 00k de datering is niet be kend. De zespuntige ster is van metaal en draagt twee hebreeuwse letters. Jalmar Teunissen SCHIEDAM - Het was een sneer rchting Theo H. B. Schoenmakers die Paul van Mansum, fractievoor- zitter van het CDA, tijdens de raadsvergadering gaf. In zijn reac- tie op het initiatiefvoorstel over de straatnaamgeving Sveaparken, zei Van Mansum dat de regel 'schoen- maker, blijf bij je leest', nog altijd opgaat. Van Mansum keek daarbij uitdruk- kelijk naar Schoenmakers, die op een draagbaar computertje alvast zijn raadsverslag aan het tikken was. Schoenmakers is naast poli- tiek verslaggever van Het Nieuwe Stadsblad tevens kopstuk van de politieke partij Leefbaar Schie dam; een combinatie die voor Ne derlandse begrippen tamelijk uniek is. D A A R WORD JE EVEN STIL VAN ROTTERDAM - Alle Rotterdamse basisschoolkinderen ontvangen dit jaar voor het vijftiende achtereenvolgende jaar het Jeugd Vakantie Pas- poort (JVP). Afgelopen vrijdag ontvingen de kinderen van basisschool De Boog de eerste exemplaren uit handen van Gerda Welleman van de ge meente Rotterdam, en Kettie de Clown. Met het Jeugd Vakantie Paspoort kunnen kinderen en hun ouders/begeleiders tijdens de zomervakantie gra tis of met korting naar allerlei leuke activiteiten en attracties in en om Rot terdam. Jaarlijks krijgen zo'n 70.000 kinderen het JVP, dat voor enkele honderden guldens voordeel bevat. Ongeveer 120.000 bezoekers maken gebruik van deze bijzondere mogelijkheid om op pad te gaan en kennis te maken met de sportieve, recreatieve en leerzame mogelijkheden in de om- geving. f°to: Dick Sluijter Te fr.RKER BtUVfN ttftSSPERKING SCHIEDAM - De laatste onafhankelijke dag van De Erker: afgelopen vrijdag. De vlag hing halfstok, hetgebouw was ingepakt met zwart plastic. Vanafnu is hetgedaan metde onafhankelijkheid van De Erker, het wijkcentum vait nu onder een overkoepelende organisatie van de gemeente Schiedam. En daar zijn de vrijwilligers van De Erker met bhj mee: zij vrezen voor een loaae oraanisatie waar geen ruimte is voor eigen initiatief. *>to Roger van der Kraan #ll i-rrr* SCHIEDAM - Een kunstwerk van Diet Wiegman is na protest van de Schiedamse kunstenaars Peter Hellemons, Henny van Leeuwen en Marjo J. C. van Soest verplaatst van de eerste verdieping naar de' kelder van het Stedelijk Museum. Het werk van Diet Wiegman bestaat uit een stapel A3 papier dat door be zoekers van de tentoonstelling 'Je weet niet wat je ziet' gebruikt kan worden om er vliegtuigjes van te vouwen. Op het vliegtuig- je kunnen de bezoekers opmer- kingen kwijt over een van de ten- toonstelde kunstwerken; het is bedoeling dat de vliegtuigjes ver- volgens naar het desbetreffende werk worden gegooid. De drie kunstenaars vinden dat hun werken door de vliegtuigjes 'gein- filtreerd worden' en ervaren het als een ongeoorloofde toevoeging van hun werk. ,,Het Stedelijk Museum kent mijn werk", zegt Hellemons die bij de opening het pak papier van Wiegman gedeeltelijk heeft in- getaped, „Het heeft een heel sere ne sfeer, die toch al te lijden heeft onder de opzet van de tentoonstel ling." Vliegtuigjes die onder het werk van Hellemons lagen, heeft de Schiedamse kunstenaar dan 00k weggehaald omdat ze de aandacht zouden afleiden. Hellemons vindt niet dat hij het werk van Wiegman vernield heeft door het gedeeltelijk vast te plak- ken: „Je zou kunnen zeggen dat ik tachtig vliegtuigjes geconfisqueerd heb. Het past 00k in de geest van Wiegmans werk, hij wil dat men- sen daarop reageren." Het Stedelijk Museum is aan de bezwaren van de drie kunstenaars tegemoet gekomen door de stapel A3 naar de kelder te verplaatsen, waar kunstenaars exposeren die geen moeite hebben met het con cept van de papieren vliegtuigjes. Wanneer het Stedelijk niet aan de bezwaren tegemoet zou zijn geko men, hadden de drie kunstenaars hun werk van de muren gehaald. „Ik heb geen ruzie met Diet Wieg man, ik heb ruzie met zijn werk", zegt Hellemons die wel teleurge- steld is in het Stedelijk Museum en vindt dat tentoonstellingmaker Lu- do van Halem onzorgvuldig heeft gehandeld. „Er spreekt een bepaal- de desinteresse uit voor mijn werk, ik begrijp 00k niet waarom ik ben doodgezwegen na mijn actie; nie- mand heeft na mijn actie contact met me gezocht. Ik vraag me af wat ze zouden hebben gedaan als ik een bekende internationale kun stenaar zou zijn geweest. Voor mij is het schluss, over en uit met het Stedelijk Museum. Verder wens ik het museum alle goeds toe." (lie verder de binnenpagina) PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUPHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - De gemeente- raad van Schiedam heeft af gelopen maandag voor aan- vang van de raadsvergade ring enkele minuten stilte in acht genomen voor Nienke. „Het is een incident dat heel Schiedam en heel ons land met afschuw heeft vervuld", sprak burgemeester Reinier Scheeres. „Het was een le- venslustig meisje, tien jaar oud, aangetrokken door de natuur, die op brute en mis- dadige manier van ons is weggerukt. Haar dood laat diepe sporen. Heel Schie dam blijft achter met vra- gen wijze: hoe kon dit ge- beuren? Had het voorko- men kunnen worden? En kan het in de toekomst wor den voorkomen?" Hij wens- te de familie en de scholieren veel sterkte 'bij dit nauwe- lijks te bevatten leed'. Na afloop van de vergade- ring vroeg Scheeres 00k een moment van stilte voor de overleden Jan Simons en Yvonne Siljee. Hij wenste Menno Siljee, fractievoor- zitter van de PvdA die in 1994 de plek innam van zijn moeder Yvonne Siljee, veel sterkte. SCHIEDAM - De gemeente- raad heeft unaniem inge- stemd met een initiatief voorstel van GroenLinks, VVD, SP, CDA en PvdA om het opzetten van een inter- netpagina voor en door jon geren te ondersteunen. Daarnaast zou de gemeente- pagina maandelijks in het teken moeten staan van jon geren. Op de pagina kunnen jongeren reageren op het jongerenbeleid van de ge meente Schiedam. Verder moeten er in Schiedam plaatsen komen waar de jeugd zonder drempels ge bruik kan maken van inter net. Het initiatief is afkom- stig van Ben den Butter, een Schiedammer die vindt dat de gemeente Schiedam te weinig doet voor jongeren. SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft met uitzondering van het CDA ingestemd met het voorstel van de PvdA om meer tot de ver- beelding sprekende Zweedse na- men te gebruiken voor de straat naamgeving van Sveaparken. Moeilijk uitspreekbare namen die eerder door de straatnamen- commissie werden geselecteerd, zijn eveneens vervangen. Het CDA zei grote moeite met het voorstel van de PvdA te hebben, vooral met het ABBA-plein. ,,De straatnamencommissie heeft als stelregel straten en pleinen nooit te vernoemen naar nog in leven zijn- de personen", sprak fractievoor- zitter Paul van Mansum, „Wij zien in de bedoelde naam van een pop- groep geen aanleiding ineens van zo'n regel af te wijken. Daarbij heeft Abba voor een aantal Schie- dammers vanuit hun christelijke achtergrond zeker nog andere as- sociaties met het woord ABBA ('betekent 'Vader' in het He- breeuws.red.) dan met een hen wellicht onbekende popgroep." Van Mansum stelde verder dat het maar zeer de vraag is of de Zweed se popgroep Abba over een jaar of vijftig nog wel herkenning bij de bewoners zal oproepen. Burgemeester Reinier Scheeres zei dat het management van ABBA, dat toestemming voor het gebruik van de naam moet verlenen, nog niet heeft gereageerd op het ver- zoek van de gemeente. Wel zou den volgens de burgemeester tele- fonische readies vanuit Zweden 'hoop geven'. Scheeres denkt dat de naam AB BA-plein voor Schiedam een na- tionale en internationale aandacht- strekker zou kunnen worden, „en dat kunnen we wel gebruiken." HAAL GRATIS OP Bergweg 110 en Ceintuurbaan 111 WGTKORD&R. EomZPAM W0RPT &U2££M££SIE(2. GNWASS£NA4(2. n-s lacunars SCHIEDAM - Gemeentebelan gen hoopt komend najaar te starten met een eigen website. Voordat de site (www.gbs.nl) ge- start wordt, maakt Gemeentebe langen een inventarisatie van al le ideeen. Het moet een site worden 'die u raadpleegt als u wilt weten hoe Ge meentebelangen denkt over be- paalde problemen in de wijk. Een site waarop u 24 uur per dan Henk Metaal in de fractiekamer in de fractiekamer kunt bespieden met een webcam'. Ook wil Gemeentebelangen de site gebruiken als forum: bezoekers van www.gbs.nl kunnen discussie- ren met stadsgenoten en lokale po litick (6 weken voor slechts 31,-) Naam: --- -------Voorlm/v Adres: Nr: Postcode: Telefoon: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1