maasstad weekbladen Tekortaan leraren nog niet nijpend £1 tdah Alarkt ONTWIKKELEN AFDRUKKEN maaspost ■jamdemt t Ouderenwerk overweegt inzet ouderenadviseurs drukken Makkers lopen Vierdaagse (uit?) Cruiseschip Royal Clipper verlaat de Waterweg Schiedamse scholen doen het goed Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Abnormaal goedkope foto's over devesten 3 3116 ad schiedam VIDE#AUDI# KTV" moo Opel Astra V8 coupe Afsluitend vuurwerk geschrapt Gedenkplek Nienke opgeruimd agu6 weken voor JL 3J%- Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -19 juli 2000 7e Jaargang nr 29 SCHIEDAM - Terwijl in grote delen van Nederland beleids- makers, schoolbesturen, scholen en ouders rollebollend over straat gaan over de vraag of er wel of niet een vierdaagse schoolweek moet komen, blijft het rustig in Schiedam. Op di verse scholen in den lande zijn plannen om het tekort aan ba- sisschool-leerkrachten te lijjf te gaan met het invoeren van een structurele vierdaagse schoolweek. Deze plannenmakkers vin- den vooralsnog staatssecretaris Adelmund tegenover zich als overtuigd tegenstander. 9995 per film 36 opnamen OP EEN HOLLETJE NAAR FOTO KLEIN MET JE ROLLETJE N/V PHP Qpqeteld debestel. KIP IN BRAADZAK 798 per kgI N-HOLL. JONG BEL. KAAS vers vlh mesI Ui NAVEL SINAASAPPELEN 099 netca. 1,5 kgLa PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DERMEER VAH M'N SVAkAlMTie- W£K£M H£& IK N06 Z PA6£M 0\l£dpu5 EH IS NOG? RCOP... Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat Is een korting van maar llefst 50%. Vul snel de bon in EfJa, noteer mlj voor zo'n voordellg proefabonnement* Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. mln.) BERGWEG EN CEINTUURBAAN De rechter heeft afgelopen dinsdag besloten de vier dagen-bepleiters een kiein stukje tegemoet te ko men. In de gevallen waar de nood erg groot is, zou het volgens deze jurist mogelijk moeten zijn in ieder geval tijdelijk op een vierdaagse schoolweek terug te vallen. In Schiedam zijn de scholen inclu- sief hun besturen momenteel met vakantie. Daardoor wordt er nu nog niet op de huidige discussie in- gehaakt. In de afgelopen periode is het lerarentekort echter nog niet zo nijpend gebleken dat er binnen het gemeentelijk overleg van school besturen over dergelijke drastische ingrepen is gesproken. „Wij prij- zen ons redelijk gelukkig dat we onze vacatures nog weten in te vul- len. Vorig jaar hebben we bijvoor- beeld een aantal Belgen kunnen aantrekken", vertelt Theo van Giezen van de gemeentelijke dienst Educatie over de Schiedam- brestq KANSAS Dubbeldaks nylon koepeltent Afm.: 70 200 x 200 x 120 cm 2 personen Geldig t/m 22 juli 2000 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman); op het Zuiderterras van W.C. Zuidplein; Alexandrium II (t/o W.C. Oosterhof). H00GVLIET: Binnenban 192 SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 Rotterd Rotterdam Tel: 010 433 50 00 Tel: 010 286 38 88 Abnormaal VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED se situatie. Hij vraagt zich overigens hardop af of de vierdaagse schoolweek wel de oplossing is voor de capaciteits- problemen binnen het onderwijs. „Er bestaat een minimale onder- wijs-eis van 25,75 uur per week en ik heb nog niet gehoord dat men daar aan wil toomen. In de discus sie heb ik nog niet gehoord hoe men in het geval van de vierdaagse schoolweek daar een oplossing voor heeft. Dat minimale aantal uren zal toch echt gegeven moeten blijven worden." Het blijkt overigens wel zo te zijn dat op enkele scholen in Schiedam op regelmatige basis op vrijdag- middag vrijaf wordt gegeven. Van Giezen: „Dat betreft echter een re- geling die buiten de huidige dis cussie valt. Op deze scholen heeft men om de arbeidsduurverkorting in goede banen te leiden, besloten om het opnemen van ADV-dagen gezamenlijk te doen. Ook uit een landelijk onderzoek uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs, blijkt dat Schiedam het goed doet op onderwijsgebied. De Volkskrant publiceerde de re- sultaten van 1500 onderzochte scholen, waarvan er drie in Schie dam te vinden zijn. De openbare basisscholen De Singel (Oost) en De Klinker (Woudhoek) kregen een uitstekend omdat zij op alle onderzochte gebieden, waaronder didactisch handelen, leerstofaan- bod en leerlingenzorg, een vol- doende scoren. De Rooms-katho- lieke St. Jozefschool (West) scoor- de een voldoende omdat de school volgens de inspectie niet genoeg duidelijk heeft of de kinderen uit de laagste klassen bepaalde basis- vaardigheden die bij hun leeftijd horen onder de knie hebben. Dat is in ieder geval nergens of niet goed genoeg terug te vinden. Op geen enkel onderdeel scoorden de Schiedamse scholen echter een onvoldoende en dat is zeker in ver- gelijking tot Vlaardingen opmer- kelijk te noemen. De daar onder zochte scholen 't Palet en De Dol- fijn kregen weliswaar voor het al- gemene plaatje beide een voldoen de, maar scoorden op onderdelen als leerlingenzorg en didactisch handelen een onvoldoende. Gratis indexprint! Vandaag gebracht, morgen klaar! Voelbaar beter papier' KwaliteitSRarantie! Mat of gianzewd! 10x15 cm! klein Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Schiedam SCHIEDAM - Zomerin Schiedam. Gelukkig zijn de weersverwachtingen inmiddels een stuk hoopgevender. Vorig weekeinde was het echter allemaal nog bar en boos. 'Hondeweer' zou je het kortweg kunnen noemen. Toch liet niet iedereen zich ontmoedigen om een iuchtje te gaan scheppen. Natuurlijk wel de jas aan en met een paraplu in de aanslag. En het moet worden: tussen de buien door en met een flets zonnetje aan de hemel, vie! het allemaal nog best mee. Foto Roger van der x VWBrtr WATERWEG - De Royal Clipper, een zeil/cruiseschip van 134 meter lang, werd maandag 17 juli de zee opgestuurd in Rotterdam. Het schip had lange tijd bij scheeps- werf Vlaardingen-Oost in dok-ge- legen. Het schip werd hier afge- bouwd. In totaal kunnen 250 toeristen een plaatsje op het gigantische schip krijgen. Een flink gevulde porte- monnee is hier vanzelfsprekend wel voor nodig. De mooiste kamer moet 10.000 gulden per cruise kos- ten, maar daarvoor krijgt men dan ook wel wat. Het schip vaart mo menteel richting Frankrijk en Monte Carlo waar het bij aankomst wordt gedoopt. De eerste echte cruise gaat zaterdag 29 juli van start en heeft Italie als bestem- ming. Liefhebbers moeten helaas teleurgesteld worden: de cruise is al helemaal volgeboekt. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In ieder geval dit jaar zal er geen vuur werk worden afgestoken ter afsluiting van de Branders- feesten. Dit heeft de organi- satie deze week bekendge- maakt. Het besluit is vooral ingege- ven door de gebeurtenissen in Enschede enkele weken geleden, waar een complete wijk verwoest werd toen vuurwerk exploseerde in een nabijgelegen vuurwerk- fabriek. Al eerder waren er plannen om het vuurwerk te vervangen door een laser- show, maar dat bleek te duur voor de organisatie. De Brandersfeesten worden dit jaar een vierdaags evene- ment. Van 21 tot en met 24 September staat de stad in het teken van het feest. Of er al dan niet een alternatieve gondelvaart wordt gehou- den is op dit moment nog niet bekend. SCHIEDAM - De gemeente heeft de plaats in het Bea- trixpark waar de 10-jarige Nienke donderdag 22 juni om het leven werd gebracht, vorige week opgeruimd. Op de plek waren de afgelopen weken veei bloemen en an- dere blijken van meeleven neergelegd. Na overleg met de ouders is de plek nu dan opgeruimd. Verlepte boe- ketten en verregende spul- len zijn afgevoerd. De ande- re dingen zijn overgedragen aan de ouders. Nienke's ou ders hebben het medeleven van alle mensen als een steun ervaren in deze moei- lijke periode. SCHIEDAM - Ouderen hebben behoefte aan informatie en advies over voorzieningen. Dit is geble ken uit diverse onderzoeken en projecten die de Stichting Oude renwerk vorig jaar in samenwer- king met andere instellingen ver- richt heeft. Zo is er een onderzoek- methode ontwikkeld waarbij heel snel veel gegevens verzameld kun nen worden op het gebied van wo- nen, zorg en welzijn. Uit deze zo- genaamde 'quicksans' die in 1999 in een aantal wooncomplexen ge- daan zijn, is onder andere gebleken dat ouderen onvoldoende op de hoogte zijn van voorzieningen. Ook uit de huisbezoeken die bij 80-plussers in een aantal wijken in Vlaardingen en Schiedam afgelegd zijn, bleek dat ouderen vooral be hoefte hebben aan informatie en advies. Daarom is ook, indien dit gewenst was, een medewerker van de Stichting Ouderenwerk na afloop van de bezoeken nog een keer langs gegaan om nadere informatie te geven over een aantal voorzie ningen. Deze signalen hebben er toe geleid dat de Stichting Oude renwerk gaat onderzoeken of er behoefte is aan zogenaamde 'ou derenadviseurs' en hoe deze voor- ziening eventueel te realiseren is. Het uitgangspunt van de Stichting Ouderenwerk is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig eigen keuzes maken en niet afhankelijk worden van derden. Het kunnen beschikken over informatie is hier- voor een basisvoorwaarde. Daar om worden door de Stichting Ou derenwerk de ouderenkaternen in de gemeentegidsen samengesteld en wordt vier keer per jaar de 'Om- roeper' in Vlaardingen. uitge- bracht. Gezien de succesvolle for- mule van dit ouderenbeleid, hoopt Ouderenwerk ook in Schiedam een soortgelijk blad uit te geven. De acht dienstencentra in Schie dam en Vlaardingen maken het ou deren ook mogelijk mee te blijven draaien in de maatschappij. Van de in totaal 575 vrijwilligers, waren er 362 werkzaam in de dienstencen tra. De taken varieren van het be- heren van de bar, het organiseren en begeleiden van activiteiten in de dienstencentra tot het bemensen van informatiebalies. Wekelijks komen er gemiddeld 5616 bezoe- kers, zo blijkt uit het jaarverslag over 1999. Vrijwilligers worden ook ingezet bij edn van de voorzie ningen die er voor moeten zorgen dat de zorgafhankelijkheid zo lang mogelijk uitgesteld wordt: de war- me maaltijdvoorziening en de visi- teclubs. In 1999 werd het mogelijk om in beide plaatsen (Schiedam en Vlaardingen) op zeven dagen per week een warme maaltijd aan huis bezorgd te krijgen. (6 weken voor slechts 31,-) Naam:~...Voorl: _.m/v Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: .....Nr: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam i Geldt alleen als u de afgelopen drle maanden geen abonnee bentgeweest. KLARE TAJVL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1