'Decoratie steeds belangrijker' Softside waterbed bespaart helft van stroom 70 jaar trends! shoppin Trendhopper verrast met interieurmetamorfose LAGERWAARD Voor onze fauteuils moet u eens echt goed gaan zitten ComfortHuys Gamma biedt tien procent korting met KlusCard f3.500, Olie de trend voor vloeren van hout SCHIEDAM -Gamma heeft haar jaarlijkse KlusCard wccr in de aanbiedina. Wic nu iets tc bouwen of ic vcr- bouwen heeft. doet er good aan ecus bij dc Gamma tc gaan kijkcn. De KlusCard geeft namelijk lien procent korting op elk besteed be- drag boxen 150gulden. ..Dit is de drukste tijd van het jaar en de kortingskaurt blijft tot en met 3 September geldig". verklaatt bouwmarktmana ger Mark de Man. ..De kaart kost 15 gulden, maar je krijgt er al direct een rol- maat van 5 gulden bij ea- deau. En als je meer dan die 150 gulden bcsteedt. bob je de koslen er al uit." Garderobeshow met ruim 50 modellen Ues/an resign Tel: 010-4507466 ■^otksprobiemen? Redactie: Dennis Captein Tefefoon 010-4004485 De KlusCard is niel hot enige oordeel dat de Gamma te bieden heeft. ..Service is steeds belang rijker". wcet De Man. ..Daarom kan je bij de Gamma bij aanschaf van moeiltjk vervoerbare goede- ren ook gratis een aanitangwagen gebruiken. En we hebben nog een be/urgdienst. die nu ook 's avonds levert." Naast service hlijven uiteraard ook prijx en kwaliteit belangrijk out klanten te binden. De vijftien Gamma houxvmarkien in de regit} vverken dan ook /oveel mogelijk samen om de kosten laag te houden. Dooi de gunstige econotnische ontwikkeiing knjgen consumen- ten meer oog voor luxe zaken. en ook daar probeert Gamma met haar assortiment op in te sprin- gett. ..Decoratie word! steeds belang rijker". weet De Man. ..Zo heb ben w e onder andere een nieuwe kieurenlijn van Jan des Bouvrie. We gaan als Gamma mee met de ontwikkelingen. Deze maand wordt bij ons de afdelittg siinitair verandcrd en kotnt er ccn nieuw type badett. die bijvoorbeeld ge- schikt zijn om bubbelbaden van te tnaken. Ook de parketshoxv is pas vemieuwd. dat is /o*n pro- duel d:ii je bij moet houden omdai de behoel'te van de klant veran- deri. De klant moet bij oils alles kunnen kopen wat hij nodig heeft. We hehben daarom ook boodsehuppenli jstjes in de winkel liggen. Daarop kan een klant zien wat hij voor een bepaalde klus al- lemaal nodig heeft. En we hebben ook nog eens zo'n honderd fol ders over allerhande klusscn. Zo kun je je thuis voorbereiden en daanta op je gemak naar tie bouwmarkt gaan. Dat geeft ook minder druk op hot personeel. omdat veel vragen met de folders al beantw oord zijn. Ons uitgangs- punt is dat bet eindresnltaat be- vredigend moet zijn. daarvan hangt af of de klant tentgkomt. De klant moet leren hoe je een klus aaupakt en daar moet je hem ertrouwen in geven." Dat leerelement geldt bij de Gam ma ook voor hct eigen personeel. dat regelmatig op cursus gaat ont /elf le leren hoe je ecu parket legt of een muurtje bonwt. ..Daar krij- gen ze een diploma voor". legt De Man uit. ..We hehben een sa- menwerkingsverband met het Al- beda College. Daar is een specia- le Ciammaklas. die zes unr per week ies krijgt. Zo is er een eom- hinatie van werk en seholing mo gelijk voor het personeel. Dat is belangrijk voor mensen met am- bitie. die order willen in bet be- drijf." De Man is zelt een good v iHirbeeld an de doorstromings- kansen in het hedrijf. Nog maar vierjaar gcleden begontten als as- sistent in opleiding. is hij na ve.r- sehillende cursossett nu een van de jongste houwmarktmanagers bij de in totaal 136 Gamma's. Be- haive belangrijk voor de kanscn van het personeel is de seholing natuurlijk ook belangrijk voor de klant. die zo gemotiveerd en let zake kundig personeel voor /ieh krijgt. ,.Hel is een praehlige win- kel", vindt De Man dan ook trots. Wic hem op die menmg wit con- troleren. doet er goed aan loch eens die KlusCard aan te schaf- fen. Niel alleen voordeel. maar ook kvvaliteii krijg je er voor te nt g. Gamma Scbn dam is ge*v siigd in de Admiraal Trtmipstraai Id -10, lelefoon (010) 420 59 77. Op In ternet vindt n de Gumma onder itii'ii gamma xt >m. Opcningstii den: maandag tot en met vrijdag van 0.00 tot 21.00 ma op zater- dag tot 17.00 uur. Zo krijgt uv rug echt de juiste ondersteu- ning. Lagerwaard bestaat 70 jaar! Elke koper ontvangt een attentie en maakl kans op grandioze prijzen in de Prijzenloterij! Hout gebruiken als vloerbe- dekking gebeart al studs men- senheugenis. Vroeger weed deze keuze uitsluitend ge- maakt nit (araktiscbe ovenw- gingen. De mouvatie die te- genwoordtg tea grondslag ligt aan de keuze voor eea houten vloer, moet gezocht worries) in de sfeer en uitstraling. Maar houten vloeren zijn nog steeds erg praktisdh! Het onderhoud van een houten- of parket vloer is namelijk niet modlijk. ah de juiste producten maar ge- bruikt worden! Om houten- en parkeivloerea te onderhouden zijn er 3 systemen: het lak~, wax- m oliesysteem. Het lak es waxsysteem kennen we al vele tientallen jaren. relatief nieow is het oliesysteem. Het oliesysteem is voor de hefheb- ber van rustiek en romantiek. le mag zien dat eropz'n vloer geleefd word! en hij wil aan onderhond niet veel energie hesteden, De grote voordelen van bet oliesysteem zijn dan ook het versterken van het rustieke karakter en het zeer eenvondige onderhoud. Maar er zijn ook nadelen aan een 'olievioer" (althans tot voor korf). Een houten- of parket- vloer in de vloerolte is aame- iijk enorm vlekgevoelig en geeft vettig af. HCi heeft eeh- ter een vloetoiiesysteem op de maikt gehracht, dat zkft sterk onderscheidt van de vloer- otibn die op dit moment ge- hrulkt warden. Het grote on- derscheid zit in het feit dat de- ze olie absolunt viekbestendig is en niet vettig af geeft. De HG Vlefcbestendige 'foerolie is een voedende olie op basis van de Chinese tungolie en andere natuuriijke. oogstbare grondstoffen. Doordat deze olie indroogt, wotdt het hout cmgevoeiig voor het indringen van vioeistoffen, waardoor vlekken uitblijven en de vloer niet meer afgeeft. Voor meer informatie: afdeling Techno logy Research van HG In ternational B. V, te Almere. te- lefoon;ft36-5494700. adverteren? telefoon: 010-4004463 ROTTERDAM- Trendhopper Rotterdam heeft Judy Hiwat verrast met een interieurmetamorfose. Oniangs vond de uitreiking plaats van de wedstrijd W/e gun jij een metamorfose?', die in September van het vorige jaar uitgeschreven was door de meubelgigant. De gelukkig winnaar werd de Rotterdamse Judy Hiwat. Haarman, E.G. Hiwat, nomineerde zijn vrouw. Hij wilde haar verrassen en bedanken voor al haar tijd, geduld en liefde in de afgelopen zeven jaar. Zij mocht bij Trendhopper Rotterdam in het Alexandrium een interieurcheque ter waarde van 3500 gulden in ontvangst nemen. De beslissing van de jury was unaniem. foto Dick Sluijter Poseidon presenteert het PTR-systeem (Poseidon Tension Reduction). Dit systeem draagt zorg voor een extra reductie van spanningen die ontstaan doordat zwaardere lichaamsdelen druk uitoefenen op de watermatras. Het PRT-systeem is onder andere leverbaarin model Optimum. Voor meer informatie: Poseidon, telefoon 0294-492525. jaarlijks 400 Kwh. In de gemeente Utrecht komt dit bij een gemiddeld tarief van 21 cent per Kwh neer op fl. 84,00 per jaar. Hoeveelheid wa ter Softside bedden verbruiken minder energie omdat ze een dik- ke, isolerende ombouw hebben. De eerste type waterbedden, de hardsiders, hebben een harde be- dombouw zonder isolatie. Maar vooral de hoeveelheid water in het matras blijkt bepalend voor het energieverbruik. Hardside water bedden bevatten gemiddeld 725 li- Ook op andere manieren wordt het waterbed verbeterd om het nog comfortabeler te maken. Nieuw zijn bijvoorbeeld de extra onder- steunende zones in het heupge- deelte. Die zijn bedoeld voor men- sen met zwaardere heupen of met overgewicht random de buik. Deze nieuwe typen watermatras- sen zijn vooral geschikt voor seni- oren, zwangere vrouwen en voor mensen die overstappen van een boxspring naar een waterbed. Het gewone waterbed volgt de contou- ren van het lichaam, waardoor de wervelkolom overal optimaal en gelijkmatig wordt ondersteund. Het bekken kantelt vanzelf iets achterover, waardoor de druk op rug- en nekwervels minimaal is. Maar bij plaatselijk overgewicht, kan het comfortabeler zijn als het lichaam extra ondersteuning krijgt. Er zijn verschillende typen matras- sen mogelijk. Zo zijn er modellen waar op de plaats van de heupen een extra ver- stevigende fiberlaag is aange- bracht. Maar er zijn ook waterma- trassen met een heupgedeelte dat individueel geregeld kan worden. De gebruiker kan de heupzone zelf naar behoefte hard of zachter in- stellen door meer of minder lucht toe te voegen. NVWS Bij een (wa- terjbeddenspeciaalzaak aangeslo- ten bij de NVWS bent u verekerd van betrouwbare kwaliteit. Voor meer informatie: telefoon: 0900-2025525. Kanaalweg 39-53 Lagerwaard Design maakt onder andere gebrvik van de woonvormen van Arco, Artifort, Auping, Banz Bond, Van Besouw, Castelijn, Fiam, Christian Fischbacher, Gelderland, Harvink, Hulsta, Inlerslar, Jab, Jori, Hennie de Jong, Kendix, Walter Knoll, Leolux, Metalorm, Montis, New Sity, Parade, Ploegstoffen, PrieKomi, SDB Design, de Sede, Young International, Willman. Het waterbed blijft zich ontwikke- len. Na ingrijpende verbeteringen op het gebied van comfort, tech- niek en design is ook het energie verbruik van deze bedden dras- tisch verminderd. De nieuwste ge- neratie waterbedden, de zoge- naamde softsiders, verbruikt de helft in vergelijking met hun voor- gangers. Dat blijkt uit een recent onafhankelijk onderzoek van EnergieNed. Het waterbed is een relatief jong slaapsysteem. In de jaren zestig in- troduceerden de hippies in Los An- gelos het eerste waterbed. Dat was een ongestabiliseerde, niet-ver- warmde zak met water. In veertig jaar tijd heeft het waterbed zich ontwikkeld tot een volwaardig slaapsysteem. Momenteel slaapt zo'n tien procent van de Neder- landse huishoudens op water. Het watermatras raakt dus meer inge- burgerd en de sceptici zijn minder talrijk. Maar het grootste kritiek- punt op het waterbed blijft het energieverbruik. Zo bombardeerde de Stichting Mi- lieudefensie het waterbed begin dit jaar tot een van de Energievreters van de afgelopen eeuw'. De stich ting berekende dat zo'n bed jaar lijks gemiddeld 750 Kwh zou ver bruiken. Ondezoek Reden voor EnergieNed om het energiever bruik van deze bedden eens uitge- HetLong Island waterbed van Baltimore wordt geieverd met een Comfort Zone Matras. Voor een optimaal ligcomfort kan dit matras individueel afgesteld worden door meer of minder lucht toe te voegen rond de heupstreek. Voor meer informatie: Baltimore, telefoon 0513-681310. breid onder de loep te nemen. Het onderzoek is onderdeel van het jaarlijks Basis Onderzoek Elektri- citeitsverbruik Kleinverbruikers (BEK). Samen met de Nederlandse Vereniging van Waterbed Specia- listen (NVWS) werden 200 huis houdens bereid gevonden om mee te werken. Die moesten een jaar lang wekelijks het stroomverbruik van het waterbed meten en de tijd dat het energie heeft gebruikt. Ook de temperatuur van het water in het matras en in de slaapkamer moest worden bijgehouden. De be- langrijkste conclusie van Energie Ned is dat de nieuwste generatie waterbedden, de softsiders, onge- veer de helft minder energie ver bruiken dan hun voorgangers. Uit het onderzoek blijkt dat hardside waterbedden gemiddeld 700 Kwh verbruiken. Softsiders gebruiken ter water, terwijl de inhoud van softsiders gemiddeld 550 liter is. Uit het onderzoek blijkt dat ook andere factoren het energiegebruik van het waterbed bei'nvloeden. Zo verbruikt het minder stroom als de tijk zo veel mogelijk gesloten blijft en als de slaapkamer wordt ver- warmd. Ook de gewenste tempera tuur is van invloed. De gemiddelde temperatuur is 27 graden Celsius. Wie warmer wil slapen, verbruikt per extra graad jaarlijks 40 Kwh meer aan energie. Overigens bleek uit het BEK-on- derzoek in 1998 dat het softside bed enorm in opkomst is. Sinds de introductie in 1985 slaapt inmid- dels de helft van de waterbedbezit- ters op een softsider. De nu aange- toonde energiebesparing kan een extra argument zijn om voor een softsider te kiezen. Extra steun "Dat hadden we eerder moeten doen" horen we dikwijls. En als u het zitcomfort voelt van onze fauteuils, zuit u het daarmee eens zijn. Heerlijk comforta- bel zitten. Voliedig aan- pasbaar en instelbaar. uw Bel (010) 4567280 en u wordt Hartelijk welkom. comfortabel en op maatwonen Rotterdam (Alexanderpolder) Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur) Telefoon: (010) 456 72 80 Geopend van maandagmiddag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 15