maasstad weekbladen Auto's rijden door metersdiepe plassen Burgering maaktvan Euromast hoogste kunstewerk ter wereld Aledia^/Plarkt Rsilsr^aM Dol op vuilnis Ontwikkelen Afdrukken Plein 1940-1945 voor de laatste keer dicht 6 weken voor Ministerraad akkoord met MOP Lees eiders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Stroom- besparend wdterbed A Abnormaal goedkope foto's uur service 10x15glans Bieb Zuid tijdelijk dicht Kruiden in het wild AOV op zoek naar boten m Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 26 juli 2000 7e Jaargang nr 30 debeste[ - Warkt KiPFILET 1198 1 kiloI I APPELSIENTJE literpak, gg 3stuksUi TROSTOMATEN 169 500 gramI "PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKTVANDERMEER Mgr. Nolenslaan 460 \L SCHIEDAM - De ministerraad heeft in zijn vergadering van 30 juni het Schiedamse MeeijarenOntwikkelingsProgramma (MOP) defmitief goedgekeurd. Hiermee kan Schiedam defini- tief rekenen op de 168 miljoen gulden aan Gsb-gelden, tot 2004. asmm CENTRUM - De Euromast als symbool van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Eu- ropa 2001Als het benodigde geld op tijd gevonden wordt, zal dit waarheid worden. Kunstenaar Toni Burgering presenteerde afgelopen week zijn plannen voor 'het hoog ste kunstwerk ter wereld'. Totale kosten voor het pro ject bedragen 1,5 miljoen gulden, waarvan ongeveer de helft binnen is. per film 36 opnamen Tel: 010 433 SO 00 Tel: 010 286 38 88 Neern nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken iang in de bus voor slechts 31,-. Dat is een korting van maar iiefst 50%. Vul snei de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Schiedam Schiedam krijgt extra driemiljoen BERGWEG EN CEINTUURBAAN Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND vJ^eSsjo0^e\^oo^ VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-4731171 Het rijk ondertekende eerder al, in december vorig jaar, een conve- nant met Schiedam en 24 andere steden. In dit convenant maakte minister Roger van Boxtel (Grote- stedenbeleid) een aantal voorbe- houden; Schiedam is nu aan deze voorbehouden tegemoet gekomen, zodat de gelden defmitief beschik- baar komen. De belangrijkste voorbehouden maakte de minister over het pro- gramma dat de gemeente Schie dam had opgesteld over bodemsa- nering, de planning van het groot- schalige groen in de stad en de ma- nier waarop de gemeente Schie dam het ondernemersklimaat wil stimuleren. Schiedam heeft deze punten nu verwerkt in een Nota Behandeling en Voorwaarden en Aantekenin- gen Stadsconvenant die inmiddels door de gemeenteraad is aangeno- men. Met de goedkeuring kan Schiedam nog wat extra gelden tegemoet zien. Zo komt er in de periode tot 2002 zo'n 2,8 miljoen binnen voor de uitvoering van het bodemsane- ringsprogramma; in 2003 en 2004 krijgt Schiedam nog zo'n 4,5 ton ter bestrijding van geluidsoverlast. Dankzij de Gsb-gelden kan Schie dam nu verder investeren in Groenoord, Schiedam-Zuid, Schiedam-West en Nieuwland. Ook wordt er meer geld gestopt in het creeren van werkgelegenheid. Dankzij het Grotestedenbeleid moet het aantal arbeidsplaatsen in Schiedam groeien van 24.500 in 1998 naar 27.000 in 2004, tot 30.000 in 2014. SCHIEDAM - De regen kwam maandagavond ineens met bakken uit de lucht. Zo rond een uur of ze- ven werd het behoorlijk benauwd en voor iedereen er erg in had trok de lucht dicht en kwamen hier li ters en liters regen uit. Het scheel- de niet veel of tuintjes en huizen waren ondergelopen. De brand- weer had het niet uitzonderlijk zwaar. Ze moesten er een keer of zes op uit om particulieren te hel- pen. Zij hadden wateroverlast in hun huis of op straat. In de Fabri- straat zijn er bijvoorbeeld altijd problemen met straatkolken die het water niet meer aankunnen. Punten waar het normaal gespro- ken al oppassen is bij een klein re- genbuitje hadden het maandag avond dus wel meteen moeilijk. Bij het politiebureau aan het Bij- dorpplein bijvoorbeeld, op de weg die onder het spoor doorgaat, was het een waar waterballet. Het rij den hier had meer weg van een at- tractie in 66n of ander pretpark, dan van een normale passage door de stad. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het was zowaar nog twee dagen mooi weer de afgelopen tijd. Zondag scheen de zon langdurig en ook maandag was het na een waaierige morgen heel aardig in de middag. Bij wijkcentrum De Erker trokken de medewerkers er met een heel stel kinderen op uit naar de Maasboulevard. Onder de bomen, nabij La Duchesse, was het goed toeven voor de zomerpicknick. Broodjes, krentenbollen, melk en sap; alles was in ruime mate aanwezig. Vandaag wordt door De Erker een excursie ondernomen naar Neeltje Jans. Ook de rest van de zomervakantie worden door het wijkcentrum in West allerlei activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen zich inschrijven aan de balie. Foto Roger van der Kraan Het kunstwerk van Burgering be- staat uit een spel van lichtlijnen, die tot 200 meter hoogte rond de Euromast bevestigd worden. De lichtlijnen zijn uitgevoerd in de kleuren rose en blauw, waarmee ze prima aansluiten bij de huisstijl van Rotterdam Culturele Hoofd stad van Europa 2001. Naast de lichtlijnen is ook een regel uit het gedicht 'Hotel in Middelburg' van Remco Campert in het ontwerp verwerkt. Op de onderste etage komt - eveneens in licht - de regel „Steeds schui.ft de wereld een beeldje verder'te staan. Het idee voor dit kunstwerk ont- stond al in de jaren zeventig, toen Burgering drie plannen voor torens maakte. Naast de toren van Toron to en die van Pisa, was er een plan voor de Euromast. „Dat is mijn lie- velingstoren. Toen ik naar Rotter dam kwam, waren ze de Euromast aan het bouwen. Ik vond dat zo fascinerend om te zien. Je zag hem steeds verder omhoog gaan, dat vond ik prachtig. Ik houd van to rens en heb altijd al wat met de Eu romast willen doen." Eerder maakte hij onder meer de dichtre- gel 'Alles van waarde is weerloos' van Lucebert op het gebouw van de toenmalige verzekeringsmaat- schappij Nieuw Rotterdam. In 1975 presenteerde hij daarom het plan om de Euromast met ne- onlicht aan te kleden. „Dat plan zag er precies zo uit als waar we nu mee bezig zijn", vertelt de kunste naar. Als bewijs toont hij een foto uit 1975. Dat het plan uiteindelijk niet doorging had onder meer te maken met het feit dat neonlicht heel moeilijk te gebruiken is, om- dat de toren op het hoogste punt zo'n meter uit kan wijken. Het nieuwe ontwerp wordt gemaakt van een soort glasvezelkabel, dat flexibeler is en makkelijker aan te brengen. In totaal zal zo'n dertig kilometer lichtkabel rond de Euro mast bevestigd worden. Burgering is heel blij met het nieu we materiaal, onder meer omdat het volgens hem prachtig licht geeft. ,,Het is prachtig van kleur en ingetogener en diffuser dan neon. Het ziet er vooral 's avonds prach tig uit. Ik ben een keer gaan kijken met de wethouders Meijer en Kombrink. Die waren eerst nog niet zo enthousiast, maar draaiden helemaal om nadat ze het gezien hadden. 'Nu weten we wat je be- doelt', zeiden ze. Er gebeurt iets met je als je het ziet. De Euromast in nu al een symbool, maar ik hoop dat dit straks alleen nog maar ster- ker wordt." De dichtregel van Remco Campert is mede op aanraden van Martin de Mooij aangedragen. „Ik belde hem op of hij een idee had voor een re gel. Op dat moment was hij een paar uur terug van een reis uit het Alleen klelnbeeld kleurennegatief film Rotterdam-Centrum Rotterdam 2 Binnenwegplein W.C.-Alexandrium VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaa! SCHIEDAM - De laatste bouwfase van de Beneluxlijn in Schiedam is aangebroken; de metrotunnel ligt bijna geheel onder de grond, en nu kan een be gin worden gemaakt met het opnieuw inrichten van de omgeving. Zo komen alle rijbanen bij Plein 1940-1945 weer terug en wordt het verkeersplein in oude staat teruggebracht. Afgelopen maandag is de reconstructie van Plein 1940-1945 van start gegaan; op 14 augustus moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De Burgemeester van Haarenlaan wordt vanaf Plein 1940-1945 tot aan de Parkweg afgesloten. Bussen, auto's en vrachtwagens worden omge- leid; (brom)fietsers worden over het plein geleid. Foto Roger van der Kraan buitenland, waar hij samen met Campert gedichten had voorgedra- gen. In Parijs stonden ze naar de Eifeltoren te kijken. Toen De Mooij aan de dichter vroeg of hij de Eifeltoren mooi vond, ant- woordde Campert: Hij ziet er leuk uit, maar mijn hart ligt bij de Euro mast' Bovendien past de regel die we hebben gekozen zo mooi bij de Euromast. Het complete gedicht is een heel triest verhaal, maar je kunt er ook moed uit putten. Wat er ook gebeurt, de wereld schuift altijd een beeldje verder. Op 21 januari - de opening van Rotterdam 2001 - moet het kunst werk klaar zijn. Voor het zover is moet nog ruim de helft van de be nodigde anderhalf miljoen gulden worden binnengehaald. Als het zo ver is zijn vier mensen nog twee maanden bezig om de kabels te be- vestigen. In tegenstelling tot de Ei feltoren - die 's avonds hard knip- perend licht heeft - zal dit kunst werk-eerder rust uitstralen. „Het moet een rustplek worden, fel en knipperend is bovendien gevaar- lijk en ik vind het niet mooi. Dit werk zal warmte uitstralen, en ie dereen die er naar kijkt moet zelf maar zien wat hij- of zij ervan vindt. Maar ik ben ervan overtuigd dat veel mensen het mooi zullen vinden", aldus de kunstenaar. Vincent Werrike SCHIEDAM - De biblio- theek aan de Leliestraat is van 24 juli tot en met 4 au gustus gesloten. Klanten kunnen dan terecht in de centrale vestiging aan het Stadserf en in Bibliotheek Noord aan het Bachplein. Gedurende de sluitingspe- riode mogen boeken van fili- aal Zuid worden ingeleverd op het Stadserf en in Noord. Telefonisch verlengen van boeken is ook mogelijk ge durende de openingstijden. SCHIEDAM - De afdeiing Natuurontwikkeling organi- seert zondag 30 juli een ex cursie 'Kruiden in het wild'. De excursie start om 14.00 uur bij de hoofdingang van heemtuin 't Hoefblad. De toegang is gratis. De gidsen Piet Thijsen en An Slinger laten voorbeelden van bruikbare kruiden zien die gewoon in het wild groeien. Zo bloeit bijvoorbeeld boe- renwormkruid van juli tot September. Deze plant is dan zeer geschikt om geplukt in grote bossen op te hangen en te laten drogen. Het verjaagt namelijk mug- gen en houdt motten weg uit kasten en vlooien uit de hon- denmand. Na afloop wordt er natuurlijk kruidenthee geschonken. Voor meer in- formatie over deze activiteit kan er gebeld worden met nummer 246 55 22. SCHIEDAM - Het AOV Schiedam-Vlaardingen is naarstig op zoek naar men- sen met boten en die bereid zijn deze in te zetten voor de Gondelvaart in September van dit jaar. Aanmelden kan bij ONS Schiedam (M. Dingenouts), C. Raaphorst, tel. 426 25 33 of J. Kolijn, tel. 273 41 71. H/WS WCEfNLE ZWtMT V4N WbLl MAAR HOEKwHOllMP 6E.N PAT-IE €R fjftf sflrr KORTIIMG! Ja, noteer mij voor zo'n voordeilg proefabonnement* (6 weken voor slechts 31,-) Naam: Voorl: m/v Adres:Nr: Plaats: (I.v.m. controle bezorging) .Handtekening: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam j Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1