maasstad weekbladen Gemeentelijdt pijnlijke nederlaag MET EURO TOETS BHISTOI-i® 'J 0 Q i MediawAlarkt m Koopjes in het Stedelijk Museum M AL MEER DAN 25 JAAR Kortmgen* S Spotprijsjes bij de Harg m INK00P-TERUGK00P-VERK00P KLEIN IN PRIJS EN GROOT IN SERVICE IX x. Atste hjek BOUMAN Ro a*# urn tin VIDE# AUDI# KTV1 maaspost Prikkelend badplezier x-Jr-s Rechter geeft bewoners Van Markenstraat gelijk SHARP ZAK CALCULATOR 1 0% korting Qpgeteld de beste[ WAByy RIBKARBONADE in98 kiloIII. N00RD-H0LL. OUDE KAAS in 98 BORE AARDAPPELEN egg 5 kilo0 Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Abnormaal goedkope foto's! nnO groot. C ruin 20% EXTRA KORTING Programma Brandersfeesten Poging tot doodslag Politieman mishandeld TOPCOACH, het popuiaire voetbal- spel van het Rotterdams Dagblad gaat weer van start. Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Schiedam Is4E Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 9 augustus 2000 7e Jaargang nr 32 SCHIEDAM - De gemeente Schiedam had voor de sloop van de drie flats aan de Storkstraat, de twee woonblokken aan de Nolenslaan en de flats aan de Van Markenstraat nader onder- zoek moeten laten verrichten naar de hoeveelheid asbest in de de woningen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld in een zaak tussen de gemeente Schiedam en de overgebleven bewoners van de Van Markenstraat. CZjCX-'GD ro m nn nn DE AVONDWINKEL 5 jaar op alle pre-paid telefoonkaarten vers vlh mes, kiloI Li PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DERMEER Mgr. Nolenslaan 460 36 kwalifeitsfoto's voor slechts glanzend papier. jUJtejs It- m Sim SCHIEDAM - Zal er ooit een einde komen aan de werkzaamheden van het Vijfsluizenviaduct? Het lijkt wel een eindeloos karwei, ook de komende weken wordt er weer gesleuteld aan het viaduct. Tot en met 24 decemberzal de verkeerssituatie op de Vlaardingerdijk tijdelijk veranderen. De kruising tussen de Vlaardingerdijk en de bestaat uit twee viaducten: een nieuw en een oud viaduct. De afwerking van het nieuwe viaduct moet nog gebeuren; het oude viaduct moet nog 'gekanteld' worden om het in een zodanige positie te krijgen dat de weglegging van de A4 optimaal wordt. 5^* xa CONVERTERS VAN 1E KLAS 2E HANDS Direct geld bij inkoop van uw gebruikte goederen Terugkoop-optie mogelijk! Wij verkopen alleen 1e klas 2e hands Altijd met 60 dagen garantie Dordtselaan 211 Rotterdam-Zuid Nabij Zuidplein OIO - 290 99 55 ■>J= GR°°TSTE foto, video, AUDIO, TV. specialist? op alle reeds afgeprijsde meubelen over devesten 3 3116 ad schiedam Dit jaar nog leuker en spannender. Wie stelt met een budget van 20 miljoen de beste elf samen en wordt Topcoach seizoen 2000/2001? Doe mee! Kijk voor de precieze spelregeis en het deelnameformulier in de Maasstad weekbladen van volgende week. ffi' ;a CORRECT BERGWEG110 ROTTERDAM geldig t/m 1 3 augustus 7dagen geopend tot 24.00 uur, ook op zon- en feestdagen Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND De rechter heeft nu het sloopbe- sluit van de gemeente Schiedam vernietigd; het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van deze uit- spraak. De woningen -op de even kant van de Van Markenstraat na- zijn inmiddels gesloopt. De rechtbank concludeerde in zijn uitspraak van 3 augustus dat de ge meente Schiedam al voor de sloop wist dat er in de flats en woonblok ken 'meer asbest bevond' dan in het sloopplan vermeld stond en daarom nader onderzoek had moe ten laten verrichten naar de werke- lijke hoeveelheid asbest in de te slopen flats. Dit had de gemeente zeker moeten doen toen tijdens de sloop bleek dat er complicaties wa- ren opgetreden met betrekking tot het vrijkomen van asbest. De gemeente had ook een nader onderzoek moeten laten instellen naar de wijze waarop de asbest op een veilige manier uit de flats ver- wijderd had kunnen worden. De gemeente Schiedam heeft hier- door 'in onvoldoende mate kennis vergaard omtrent de relevante fei- ten en de af te wegen belangen', oordeelt de rechtbank. Het sloopbesluit van de gemeente Schiedam is verder in strijd met het in de Algemene Wet Bestuursrecht neergelegde zorgvuldigheidsbe- ginsel. Ook heeft de gemeente in het afgewezen bezwaar van de be woners van de Van Markenstraat tegen de sloopvergunning niet deugdelijk gemotiveerd. Het be- roep van de bewoners van de Van Markenstraat acht de rechtbank dan ook gegrond; de gemeente Schiedam moet de proceskosten betalen. De gemeente Schiedam zegt zich nog willen te beraden over haar positie en de eventuele nog te ne- men stappen. (Zie verder de binnenpagina) Sportschoen Geldig t/m 12 aug. 2000 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman); op het Zuiderterras von W.C. Zuidplein; Alexandrium n (t/o W.C. Ooslerhof). H00GVLIET: Binnenban 192 SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 VLAARDINGEN: Hoogstroot 219 SCHIEDAM: Nieuwe Possoge 8 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal m. sSSdti 3 t'"' pi Av.' m Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Koopjesrekken in de hal van het Stedelijk Muse um, wat dat betreft past het mu seum zich wel aan de uitverkoop in de Hoogstraat aan. Rokjes, T- shirts, wat bh's: allemaal ver- vaardigd door kunstenares Yvon Koopman van oude tentoonstel- lingsposters van het Stedelijk Museum. De kunstwerkjes, zo heeft Koopman besloten, worden in het laatste weekend van de tentoonsteiling 'Je weet niet wat je ziet' (19 en 20 augustus) alle maal tussen 14.00 en 17.00 uur voor schappelijke prijzen ver- kocht. Liefhebbers kunnen nu alvast hun keuze reserveren door even langs te gaan en het desbetreffende kle- dingstuk van een kaartje te voor- zien (een voor fl. 15,-; twee voor fl. 25,-). Anne (zie foto) heeft in middels een favoriet kunstwerkje weten te bemachtigen. In ruil voor haar diensten als mannequin, mag zij van Yvon Koopman het kle- dingstuk gratis mee naar huis ne- men. Op de laatste dag van de tentoon steiling 'Je weet niet wat je ziet' zal een van de deelnemers, de kun- stenaar Frans Huisman, een lezing geven over zijn bijdrage. Hij heeft een gebouw ontworpen met de naam Het Poorthuis. Van dit ge bouw, dat hopelijk in de toekomst kan worden uitgevoerd, is in de tentoonsteiling een maquette te zien. Op zondag 20 augustus zal Frans Huisman om 15.00 uur aan de hand van dia's een toelichting geven op zijn ontwerp. Een andere deelnemer aan de ten toonsteiling, Louis Looijschelder heeft gedurende de zeven weken van de tentoonsteiling in het muse um gewerkt aan verschillende schilderijen. Op zondag 20 augus tus zijn deze te bezichtigen in aan- wezigheid van de kunstenaar. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 11.00 - 17.00 uur; zon dag van 12.30 tot 17.00 uur. ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein i- - ihiiIIiiiiii/ - 50%\ op showroommodellen en volop scherpe aanbiedingen! MEUBELEN S IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 2111 De mooiste meubelen voor de laagste prijs, maar u moet er wel snel bij zijn, want op op! WORD JE EVEN ST I L VAN SCHIEDAM - Het programma van de Brandersfeesten (21 tot en met 24 September) begint vas- tere vormen aan te nemen. Be- zoekers kunnen elke dag naar de kermis gaan en het Beste van Straattheater bekijken. Dit jaar wordt weer traditiegetrou- we de Dwaze BrandersDonderdag (21 September) georganiseerd. Vrijdag 22 September wordt hetju- bileum van de weekmarkt gevierd, dat nu vijftig jaar gehouden wordt; 's avonds wordt de Heineken Mu sic Nigt georganiseerd. Het Nationaal Standwerkerscon- cours wordt een dag later gehou den; in de stad kan men ook kijken naar 'Schiedam roeit', 'Schiedam Pleziervaart'Verder worden er volgens de organisatie 'diverse culturele en sportieve activiteiten' georganiseerd. Daarnaast wordt er een Shantykoren Festival gehou den: koren zingen oude zeeliede- ren. Ook komt er een Festival van het Levenslied. Op het Stadserf wordt 'Schiedam 725 jaar' ge vierd. Op de zondag wordt de traditionele zondagsmarkt gehouden. De top per moeten de televisie-opnames worden van het Staatslot op Loca- tie met 'vele bekende artiesten'. SCHIEDAM - Bij de politie van het district Schiedam kwam afgelopen zondag- avond een melding binnen van een vechtpartij in de Willem Pijperstraat. Ter plaatse aangekomen bleek een 39-jarige Schiedammer onenigheid te hebben met een 41-jarige stadgenoot. De 39-jarige man had zijn op ponent geslagen en eveneens bedreigd met een hakbijl en een stok. Daarop werd de geweldple- ger aangehouden en overge- bracht naar het politiebu- reau. Hij is in verzekering gesteld op verdenking van poging tot doodslag. De bijl en de stok zijn in beslag ge- nomen. De zaak wordt momenteel nader onderzocht. SCHIEDAM - Surveilleren- de poiitiemensen zagen afge lopen zondagochtend een man over het Broersveld fietsen. Omdat het hier een voetgangersgebied betreft, spraken ze de man aan en vroegen hem af te stappen. De man raakte daarop gei'r- riteerd en begon de politie- ambtenaren uit te schelden en te beledigen. Toen hij vervolgens weer ge- woon weg wilde fietsen, greep een van de poiitiemen sen de man beet. De 24-jari- ge Schiedammer stapte hier- op van zijn fiets en stompte de politieman in zijn gezicht. De fietser is vervolgens aan gehouden en overgebracht naar het politiebureau. Te gen hem is proces-verbaal opgemaakt wegens eenvou- dige mishandeling en beledi- ging van een ambtenaar in functie. Later werd de jeugdige Schiedammer met een dag- vaarding heengezonden. WAWW66 JOURNALIST IK AU.6U.STUS... U MIS5CKICM NILUWS vocr 0 alsP AMSTEL HyPOTHKKVERGELIJKING? RUIL UW HYP0THEEK IN V00RDE8ETERE S0RGEL00SMYPOTHEEK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1