maasstad weekbladen I Ms GRATIS Alarkt Bewonersstop voor Digitale Stad Monniken dansen mee in Dance Parade BWM Multi- Trailer Stop op Digitate Stad Schiedam Geschil tussen politie en Schiedam over 1,5 miljoen nog steeds niet opgelost r*?aM Instructie levens redden bij de EHBO Schiedam $6 weken voor Jm&if 0800 - 06 42 'Onze taak is volbracht' SCHIEDAM "1 Opsporing verzocht! EEN HOLLETJE NAAR FOTO KLEIN MET JE ROLLETJE |20x3^MINIPOSTeRV VIDE# AUDI# KTV1 Abnormaal goedkope foto's! groot. Of bel gratis Opgeteld debeste[ MABKT VARKENSHAAS Qgj BL0EMK00L PALM BIER Correctie Lees eiders in deze krant over Rotterdamse ZomerfestSvais R§ BACK TO SCHOOL BACK TO BUSINESS Plein #40-'45 weer open voor verkeer Onderzoek naar cursus depressie Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 -16 augustus 2000 7e Jaargang nr 33 Bacardi Breezer 36 kwaliteitsfoto's voor slechts Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat is een kortlng van maar liefst 50%. Vul snel de bon in Naam:----Voorl:m/v Adres:-Nr: Postcode: Telefoon: 500 gramu> pist. krat a 24 fl. PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolensiaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND £55 DE AVONDWINKEL 5 jaar oOVW0/-.£N W£6MN -ft I N06Nl£f NAAR k0US£„ b SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De digitale Stad Schiedam Vlaardingen (www.dsv.nl) heeft besloten geen nieuwe bewo ners meer aan te nemen en ze zo te voorzien van een internet- aansluiting en e-mailadres. Volgens Ludo Baauw, een van op richters van de dsv in 1996, loopt de interesse in de stad meer en meer terug en heeft het weinig zin om nu nog nieuwe bewo ners te verwelkomen. Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Schiedam BERGWEG EN CEINTUURBAAN SMIT-ISO MAINTfNANCf div. smaken per fles geldig t/m 20 augustus GRATIS INDEXPRINT! VANDAAG GEBRACHT MORGENKIAAR!' VOELBAAR BETER PAPIER! KWA1ITEITSGARANTIE.' *Bij 0&A kleinbeeld kwaliteitsfoto's. Geldig t/m 9 sep. klein 10 15 glanzend papier. VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal K0RTING! U J3, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts 31,-) Bank/gironr.: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam j Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. KLARE TAAL SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - Het is al een traditie van jaren, het vakantiekamp in Leusden, georganiseerd door de CJV. Vele bussen stonden afgelopen zaterdag te ronken voor de Prinses Margriethal klaar om de laatste groep Schiedamse kinderen naar Leusden te brengen. De oudersnamen afscheid -soms met tranen in de ogen. Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - Vorige week stond in de Maaspost dat de gemeente volgens de rechter 'vo6r de sloop van de drie flats aan de Storkstraat, de twee woonblokken aan de Nolensiaan en de flats aan de Van Markenstraat, een nader onderzoek had moeten laten instellen naar de hoeveelheid asbest in de woningen'. Dit had moeten zijn: voor de be- slissing van de gemeente Schiedam om het bezwaar van de bewoners tegen de ver- strekking van een sloopver- gunning ongegrond te verkla- ren'. De gemeente verklaarde op 13 januari van dit jaar het bezwaar ongegrond; de bewo ners dienden hun bezwaar in op 11 maart 1999. Bovendien hebben de oprichters van de dsv geen tijd meer om de digitale stad dagelijks te onderhou- den; ze hebben het te druk met commerciele activiteiten voor het door hun opgerichte bedrijf Inter- max bv. De dsv als opstapje naar het grotere werk, heeft zijn werk gedaan. De oprichters hebben da gelijks hun handen vol aan op- drachten voor bedrijven als Spa en gemeentes als Vlaardingen waar- voor ze nu de website maken. Hoewel de bewonersstop lijkt op een sterfhuisconstructie, stelt Baauw dat de Digitale Stad Schie- 7dagen geopend tot 24.00 uur, 6ok op zon- en feestdagen Parkweg l -3 Schiedam 010-4737352 SCHIEDAM - Wethouder L. Hafkamp heeft zaterdag 12 augustus Plein 1940-1945 weer opengesteld voor het verkeer. Het plein was drie weken afgesloten voor een ingrijpende reconstructie. In totaal zijn 29 rijbanen aangelegd en een aantal voet- en fietspaden. De me- trotunnel ligt inmiddels on- der het plein. Met de recon structie is een einde geko- men aan een drie jaar du- rende bouwoperatie. In de huidige situatie heeft het au- toverkeer voor alle richtin- gen weer twee rijstroken. Op de Van Haarenlaan is zelfs een extra linksaf- strook richting A20 aange legd. Tramlijn 1 blijft ge- handhaafd op de huidige lo- catie. Opmerkelijk zijn de extra rails met een lengte van zeventig meter die al- vast zijn aangelegd voor de toekomstige TramPlus. SCHIEDAM - De Riagg or- ganiseert dit najaar de cur sus 'De Depressie de Baas' voor 60-plussers. Aan deze cursus is een wetenschappe- lijk onderzoek verbonden van de Universiteit Leiden waarin gekeken wordt hoe en of de cursus effectief is. In het onderzoek worden de ef- fecten van de cursus verge- leken met de effecten van een wachtperiode. De resul- taten zullen gebruikt wor den om de cursus te verbete- ren. 'Depressie de Baas' is een praktische cursus voor 60-plussers die last hebften van depressiviteit of som- berheid. Het is geen ge- spreksgroep of psychothera- pie. De deelnemers leren in tien bijeenkomsten manie- ren hoe ze zelf depressieve klachten kunnen overwin- nen. Voor wie aan het on derzoek deelneemt is de cur sus gratis. voormalige politiebureau aan de Lange Nieuwstraat te saneren. In juli 1998 besloot de politie Rot terdam Rijnmond de gemeente Schiedam voor de rechter te dagen om het geld terug te vorderen. De politie meent dat de gemeente Schiedam geen geld uit de reserve- pot van de toenmalige gemeente- politie had mogen nemen; Schie dam vindt dat de politie moet op- draaien voor de kosten van sane- ring en verwijst naar het principe 'de vervuiler betaalt' De politie bestrijdt dit niet, maar meent dat de gemeente onrechtma- tig heeft gehandeld door geld van de reserve van de gemeentepolitie als een soort borg achter te houden. Verder verschilt de politie met Schiedam van mening over wie er nu precies eigenaar is van de grond van het nieuwe politiebureau aan het Bijdorpplein. Schiedam stelt dat er erfpacht op de grond rust, de politie beschouwt de grond als ei- gendom. De zaak, zo heeft een woordvoerder van de gemeente Schiedam verklaard, loopt nog steeds. SCHIEDAM/ROTTERDAM - Vier monniken bezochten afgelopen zaterdag de Dance Parade in Rotterdam; zwijgend deelde het viertal flyers uit. Het waren geen uitnodigingen om een katholieke kerkdienst bij te wonen; nee, het had alles te maken met vrijdag 13 oktober, wanneer er in het Vlaardingse Villa Musica een bijzondere rockopera wordt uitgevoerd. Meerinformatie hierover kan gevonden worden op http:// friday13.stormloader.com; een site die alles vertelt over een verhaal uit de donkere Middeleeuwen. Foto Roger van der Kraan f 1000,- voor de gouden tip! Zie de personeelsadvertentie van Smit-lso Maintenance SCHIEDAM - De EHBO Schie dam gaat maandag 11 September van start met een opleiding tot het behalen van het EHBO Eenheids- diploma. In dit diploma is de hart- reanimatie opgenomen. De cursus bestaat uit 21 lessen die wekelijks op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur worden gegeven in het verenigingsgebouw aan de Korte Haven. Het cursusgeld bedraagt tweehon- derd gulden. Vanaf 12 September wordt er iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur een herhalings- cursus gegeven. Deze is bedoeld om het EHBO-diploma de geldig- heid te laten behouden. Even be- langrijk als onontbeerlijk om te volgen dus. Deelnemers kunnen het aanmel- dingsformulier voor de cursussen aanvragen bij J. Prein, Louis Zim- mermannplein 85, 3122 GT Schie dam. Even bellen voor een formu- lier of aanmelding kan ook via nummer 473 54 67. SCHIEDAM/ROTTERDAM - Twee jaar na dato is een lang sle- pend conflict tussen de gemeente Schiedam en de politie Rotter dam Rijnmond nog steeds niet opgelost. De politie Rotterdam Rijnmond eist dat de gemeente Schiedam een bedrag van 1,5 miljoen terugbetaalt. Dit bedrag heeft de gemeente in 1994 ach- tergehouden van de reserve van de toenmalige gemeentepolitie, toen deze overging naar de poli- tieregio Rotterdam Rijnmond. Het geld is door Schiedam ge bruikt om de grond van het dam Vlaardingen niet wordt opge- heven: „De dsv zit heel diep bij ons, het is een stukje historie dat we niet willen afkillen." De dsv is nu op zoek naar nieuwe vrijwilli- gers om de pagina's dagelijks te verversen. Hierover lopen infor- mele contacten met de vrijwilligers van de digitale stad Maassluis die wel goed blijft draaien. Verenigin- gen kunnen zich overigens nog wel aanmelden bij de dsv, verze- kert Baauw. Ook de helpdeskfunc- tie voor de bewoners blijft bestaan. Baauw wijt de teruglopende inte resse voor een deel aan de grotere bekendheid met internet; koudwa- tervrees van internetgebruikers be- hoort tot het verleden: „In het be gin wilden mensen en verenigin- gen het nog simpel lokaal houden. Maar nu wil iedereen zijn informa- tie meteen aan de hele wereld laten zien, en niet via een omweg als de digitale stad. Wat dat betreft is on ze taak om Schiedammers en Vlaardingers bekend te maken met internet volbracht." Een andere oorzaak van de bewonersdaling is de grote concurrentie met de veer- tig providers in Nederland die gra tis internet aanbieden, denkt Baauw. Via de dsv kun je alleen gratis binnen Nederland surfen. „Tegenwoordig kan je al gratis in ternet krijgen bij een pakje boter", zegt Baauw. In de hoogtijdagen -eind 1998— kende de dsv zesduizend bewo ners; nu 'wonen' er nog zo'n dui- zend mensen in de virtuele stad. De teloorgang van de ooit zeer bloeiende digitale stad komt het best tot uiting op de forumpagina van de Digitale Stad Schiedam- Vlaardingen. Toen de stad nog bloeide kwamen er per dag hon- derden berichten binnen over aktu- ele onderwerpen; nu blijven de re adies van de bewoners beperkt tot een paar per dag. Baauw: „Alleen een paar die hards zoals Dirk Tem- pelaar zijn nog overgebleven." (zie verder de binnenpagina)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1