maasstad weekbladen Orde op zaken bij kinderboerderijtje AlediamAlarkt ONTWIKKELEN AFDRUKKEN CORRECT BANENDAG i Tonnetje-steken in Kethel vkhoord' Cj 7f)NDAfi mmKs/mmsmtis 0 Olympisch voordeel 50% korting Open Ateliers in Schiedam 1 69 Urban Space Baar is it Klant pas Mm! xBRANTANO Collecte 'HUWeRD pitTie Rotterdam 0800 - 06 42 Initiator kan er niet meer in 0pg®5!i i\\ de beste1 mark T Abnormaal goedkope foto's! groot. LACH EENS NAAR HET VOGELTJE! VIDE# AUDI# KTV Amerikaanse vlieger in Schiedam Inschrijven voor de Kunstklassen 5 tETKRS Of bel gratis Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 6 September 2000 7e Jaargang nr 36 RUNDERRIBLAPPEN 1 kilowi BINTEN ,9 5 kiloI MOSSELEN EXTRfl1ft98 zak a 2 kiloI U« SCHIEDAM - Kinderboerderijtje De Gorzen is de afgelopen week onderdeel geworden van Bewonersvereniging Schiedam Zuid (BVSZ). De boerderij is voortaan een werkgroep met een eigen bestuur. Aanleiding tot deze en andere veranderingen is de 'dip' waarin de boerderij het afgelopen jaar terecht is geko- men. Door een tekort aan vrijwilligers en structuur zat er geen lijn meer in de verzorging. Reden voor voorzitter M. Rorije om twee maanden geleden de handdoek te gooien. Nu het nieuwe bestuur de sloten op het gebouw heeft vervangen en Rorije er niet meer in kan is er een kleine rel in Zuid ontstaan. PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT VAN DER MEER kwaliteitsfoto's voor slechts i 'T BESTE AANBOD wHYPOTHEEK OP EEN HOLLETJE NAAR FOTO KLEIN MET JE ROLLETJE 12.24 of 36 opnamen Gratis indexprint! Idaar! Mat VRIJDAG 8 SEPTEMBER VAN 12.00- 20.00 UUR DE AVONDWINKEL 5 jaar Coca-Cola Olympiaweg 44a, telefoori 010-4791944. Let op alleen Wooning in Rotterdam is zondag open. I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. mln.) Schiedam SCHIEDAM WOUDHOEK Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Het nieuwe bestuur zegt de 'vuil- spuwerij' uit de mond van Matthijs Rorije zat te zijn. Zeker nu er een aantal structurele verbeteringen zijn aangebracht. Die waren nodig om een einde te maken aan een on- houdbare en wanordelijke situatie, waarin iedereen maar een beetje aanrommelde en op eigen houtje beslissingen nam. Vorige week werd daarom een vergadering bij- een geroepen bij Bewonersvereni ging Schiedam Zuid. Daar is toen besloten dat de boerderij voortaan onderdeel uit zal maken van de be wonersvereniging. Matthijs Rorije, die ook voor deze vergadering was o o 10 x 15 op glanzend papier VIDEO KTV HIFI COMPUTER FOTO CD TELECOM WITGOED Abnormaal Kom vrijdag en zaterdag a.s. naar winkelcentrum Zuidplein of naar het Binnenwegplein in Rotterdam en laat je fotograferen. Dan maak je kans op levenslang gratis schoenen. Want binnenkort opent Brantano in Rotterdam. En dat vieren we met een grote actie. Kom dus naar winkelcentrum Zuidplein of naar het Binnenwegplein in Rotterdam, laat je fotograferen en informeer naar de actie. 20VEH MEHSEH, ZOVE61 SCHOENEH. uitgenodigd, was volgens het be stuur niet op komen dagen. „Dat er dan beslissingen worden genomen is logisch en dat hij daar dan niet van op de hoogte is als hij weg- blijft ook,,, meldt secretaris Nico de Jongh. In een brief aan de vrijwilligers is inmiddels uitgelegd waarom er nieuwe werkafspraken moesten worden gemaakt. De kinderboede- rij moet weer een klantvriendelijke uitstraling krijgen, meent het be stuur. Ook zegt ze dat er behoefte is aan meer coordinatie en stroom- lijning van taken en verantwoorde- lijkheden. Voor de dagelijkse gang van zaken op de boederij is een man gevonden via het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het bestuur heeft zaken als dierenarts, sponso ring en financien onderling ver- deeld. In het licht van het verbete- ren van de coordinatie moet ook het aanbrengen van nieuwe sloten worden gezien. Jan en Alleman kan niet meer bij de dieren, zodat die niet langer overvoerd raken. Oud-voorzitter Rorije ziet het alle- maal heel anders. Volgens hem zijn de dieren eerder 'ondervoerd dan 'overvoerd'. Hij maakt zich zelfs zulke zorgen over de dieren dat hij er's nachts wakker van ligt. Volgens hem is het nieuwe bestuur helemaal niet gei'nteresseerd in dieren en de vrijwilliger niet capa- bel genoeg. „Die man heeft mis- schien de beste bedoelingen, maar heeft geen opleiding voor het werk op de kinderboederij en kan geen ziekte herkennen. Wij zijn daar in de loop der jaren ingerold. Tijdens de eerste wedstrijd die Oranje speelde op het EK zat ik hier met mijn gezin bij een ziek schaap. Ik snap niet waarom ze mij er nu uit hebben willen werken." Voor het nieuwe bestuur is de hele zaak echter afgedaan. „We gaan voor de dieren en voor de wijk", zegt de secretaris. „Daar gaan we voor. Aan al die vuilspuwerij moet nu maar eens een einde komen. Er *A l)V 1 I SCENTRUM TELEFOON: 010 - 4603333 DE BESTE HYPOTHEEK BIJ o HYPOTHEEK A D VI ESCENTRUM iprgen i 'o«lbaar Kleinbeeld. Actie geldig van 2 t/m 30 September 2000 CEINTUURBAAN 125 crHiFDAM - Tafeltennister Bettine Vriesekoop was afgelopen vrijdag in Schiedam aanwezig om de officiele ingebruikname van ter hand voor een luchtige demonstrate samen met oud-NOAD topper Bert van Lingen. Maar voor het zot^r was/rioest eerst wethouder Wiegman eraan geloven. In de korte sportieve ontmoeting liet Vriesekoop de arme stadsbestuurdi hoeken van de tafeltennistafel zien. staat een mooi onderkomen, er is een vaste kracht; we willen op een positieve manier verder." Dan moet alleen nog even een oplos- sing worden gevonden voor een la ma, die sinds een tijdje op de kin- derboerderij woont. Rorije en een kennis kochten het dier voor ze- v'enhonderd gulden van een circus en gaven het een thuis aan de Jachthavenlaan. Het bestuur heeft nu in een gepeperde brief laten we- ten dat het dier, 'Hansi', op zeer korte termijn weg moet omdat het er zonder goedvinden van andere bestuursleden is gekomen, de schapen anders niet in een hok kunnen overnachten en omdat het dier gewoon niet op een kinder- boerderij past. Rorije is inmiddels bezig met de stichting AAP en hoopt op die manier een onderko men te vinden. fles 1,5 Iter nu voor geldig t/m lO September 7 dagen geopend lot 24.00 uur, ook op zon- en feestdagen Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 SCHIEDAM - Behoorlijk wat mensen zijn afgelopen zondag naar het traditionele tonnetje-ste ken in Kethel gaan kijken. Na af- loop van de kerkdienst in de Jaco- buskerk stond Sint Radboud al klaar voor een klein concertje; daarna begon het tonnetje-steken wat nog het meest lijkt op het Zeeuwse ringsteken. De eerste deelnemer die er in slaagde de stok in de ring te steken, was Frans van Noordt. Het weer intussen bleek weer echt 'Sint Radboudweer' te SCHIEDAM - Deze week gaan de collectanten op pad voor de jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbe- strijding. Iedere collectant kan zich legitimeren. Het opge- haalde geld wordt gebruikt voor onderzoek, opleiding, patientenbegeleiding en voor- lichting. Mocht men de col lectant missen, dan kan de kankerbestrijding worden ge- steund via giro 26000 of bankrekening 70.70.70.007. zijn: ondanks sombere weersvoor- spellingen hoefden de toeschou- wers niet bang te zijn voor een nat pak. 'Sint Radboudweer' is inmid dels een begrip geworden bij de Kethelse harmonie: (bijna) altijd bij een buitenoptreden is het weer goed. Maar de deelnemers die mis- staken, moesten de rest van de dag met een nat pak rondlopen; bij sommige onfortuinlijke deelne mers zat volgens een ooggetuige 'het kippenvel zo op z'n armen' Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Oud-naviga- tor Leonard L. Spivey zal vrijdag 15 September een bezoek brengen aan Schie dam. Hij wordt om 10.30 uur ontvangen door burge- meester Scheeres. Op 19 au- gustus 1943 werd Spivey op grote hoogte met zijn Ame rikaanse bommenwerper neergehaald boven Schie dam. Het vliegtuig stortte neer bij Rozenburg. Spivey landde met zijn parachute bij station Schiedam. Ande re bemanningsleden kwa- men neer in de weilanden in Kethel. Omdat Schiedammers Spi vey moed inspraken toen hij werd ingerekend door de Duitse Sicherheidsdienst kreeg de stad een boete van honderdduizend gulden. Spivey maakt momenteel een reis van twee weken door Europa, waarbij hij voor hem belangrijke plek- ken in Nederland en Enge- land opzoekt. SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam organi- seert al veertig jaar kunst klassen voor volwassenen en kinderen. In een creatieve werkplaats kunnen verschillende tech- nieken worden beoefend als tekenen, schilderen, boetse- ren en het maken van gra- fiek. De lessen wortlen gegeven door beeldend kunstenaars als Marjo JC van Soest, Maaike Heemskerk en Sjef van Duin. De lessen voor kinderen worden gegeven op woensdag in het museum en op zaterdag in de Blauwe Brug. Volwassenen zijn wel- kom op dinsdag- en vrijdag- middag in het museum. SCHIEDAM - Wijnkoperij Van Leerzum uit Middelburg is dit jaar verkozen tot 'Slijter van A.S. OPEN! het jaar', georganiseerd door de Slijtersunie. Het slijtersechtpaar en al het personeel bezochten 29 en 30 augustus Schiedam, de bakermat van het Nederlands Gedistilleerd. Op het programma stonden een rondvaart met Koninklijke De Kuyper, een bezoek aan het Nederlands Gedistilleerd Museum en Branderij De Tweelingh, waar het echtpaar Van Leerzum een bos bloemen en een 10 jaar gelagerde Notaris XO ontving uit handen van directeur E. Holleman. Foto Roger van der Kraan De olympische spelen staan op punt van beginnen. Het Rotterdams Dagblad is erbij. Met elke dag extra pagina's en regelmatig speciale bijlagen. En omdat we middagkrant zijn altijd het meest recente nieuws uit Australie. Neem dus snel een Olympisch mini-abonnement: 4 weken voor slechts f 15,50. [*ST Js, Ik neem een vrijblljvend Olympisch mini-abonnement.* J (4 weken voor 15,50) Naam:-_Voorl:m/v S Adres:--Nr: -- Postcode:.. Telefoon:.. j Bank/gironr: Plaats: (i.v.m. oontrole bezorging) Handtekening: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. L KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1