maasstad weekbladen p m mf a Groeiend verzettegen ziekenhuis in Bijdorp Italiaanse weken ZONDAG 1 OKTOBER GEOPEND ,0"" I '''1 i Meijer verdedigt beleid van voorganger in zaak Liverpool A.S. ZONDAG, OPEN! KBim/mMHS/nBas 0 n Olympisch voordeel 50% korting i I Brandersfeesten goed ontvangen BOUMAN f OPHUIS Burchthuys Rijvaardigheidstest Stadssafari door Schiedam Van 11.00 tot 17.00 uur Oar is te KM pes Mm! Mazda op autosalon Parijs Volgende week beslissende stemming ll EENMAUGE SHOWAAODELLEN VERKOOP! maaspost ZONDAG A.S. ZIJN WIJ OPEN! V CAPELLE Ruzie op de kermis ISOLATIE VOOR HUIS EN KNIP ■A -a W, Bewoners protesteren tegen Breeuwwerk Karavaan door Groenoord Junior Museum- week Collecte brand- wonden 0800 - 06 42 'iv m Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 27 September 2000 7e Jaargang nr 39 30 September t/m 28 oktober (zie elders in dezekrant) SCHIEDAM - De plek voor het nieuwe ziekenhuis dreigt de volgende affaire te worden voor het college van B&W. Net als Vlaardingen en Maasluis lijkt nu ook een meerderheid van de Schiedamse raad liever het ziekenhuis in Vijfsluizen te willen hebben. Ook Groenlinks begint bezwaren tegen nieuwbouw op deze ecologische plek te maken. A1 eerder gaven partijen als PvdA, AOV, Gemeente Belangen en SP aan tegen te zijn. Alleen de WD houdt vast aan de plek in Bijdorp. Het CDA houdt zich opvallend buiten de discussie en kan zo een belang- rijke rol spelen als het volgende week op stemmen aan komt. Tijdens de vergadering van de de Poldervaart. Een te krap gebied 'T BESTE AANBOD AVONDWINKEL PARKWEG Qpgeteld de bestej - MAHKT MIJN MERK JONG BEL. KAAS VACUUM VERPAKT flg8 kilo0. OVERHEERLIJKE SPERZIEBONEN a 89 500 gramUi MALSE BIEFSTUK n49 100 gramL PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 Zie onze advertentie elders in deze krant! •nirw vi VAN 12.00 17.00 UUR over devesten 3 3116 ad schiedam ZIE ONZE ADVERTENTIE! f/MeNlE6£hl W26N6 fe£W£LB. Niet.. Rotterdam Olympiaweg 44a, telefoon 010-47919 44. Vlaardingen Gerard Burgerlaan 4, telefoon 010-4600670. -jj Of bel gratis Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. min.) "I Schiedam \L VAN HOOGDALEM C.S MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-473117 3. V. 3VA commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Vervoer kregen maar liefst zes insprekers de kans om hun zegje te doen over het plan om het nieuwe ziekenhuis naast het politiebureau te bouwen. Veel ver keer en weinig parkeerplaatsen, vonden ze. Veel geluidoverlast en verstoring van de 'groene long' bij TELEFOON: 010 - 4090140 DE V00RDELIGSTE RENTE aHYPOTHEEK DVI E St FNTRUM OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 12.00 - 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT VAN DERMEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND mm wonen slapen mm BERLAOESTRAAT 235 ROTTERDAM-ALEXANDER BERGWEG 110/CEINTUURBAAN 111/125 www.pcdiscount dat mogelijk nog vervuild is ook. Dat waren de argumenten die de tegenstanders fanatiek naar voren brachten op deze hoorzitting. Maar niet alleen vanuit die hoek kwam dus kritiek. Ook de politiek uitte felle bezwaren tegen de plek voor het nieuwe Vlietland Ziekenhuis. Wethouder Hafkamp was niet on- der de indruk en deed net of zijn neus bloedde: „Ik heb eigenlijk niets nieuws gehoord." Nieuwe munitie voor de tegenstan ders was het plan van Hafkamp om de parkeerproblemen 'op te los- sen' met een garage van meer dan twintig meter hoog. Waar vroeger werd gesproken over maximaal 620 parkeerplaatsen werd nu mini- maal 620 parkeerplaatsen gezegd. 'Een grote groene puist', sprak Bente Zijdeveld (PvdA) haar af- schuw uit. Wethouder Hafkamp wilde niet al te inhoudelijk op alle vragen ingaan maar beloofde schriftelijk commentaar voor de belangrijke stemming van volgen de week. Het zal dus een hele mooie brief moeten zijn anders kunnen de plannen voor Vlietland aan de Poldervaart weleens in de prullebak verdwijnen. Frank Willemse SCHIEDAM - Twee Schiedam- mers van 18 en 19 jaar oud zijn zondagmiddag op de Broersvest aangehouden omdat ze op het ker- misterrein verwikkeld waren in een onenigheid met een andere groep mensen. Toen de politie de mannen beval om de kermis te ver- laten, weigerden zij dit. Daarop werden ze aangehouden en over- gebracht naar het politiebureau. 'Ik ben bezig mijn huis te verbouwen. Ik denk dat ik eerst eens langs de bouwmarkt ga om me te laten informeren over isolatiemateriaal. Want met glaswo'l achter de wanden en onder de vloer hou ik de warmte binnen en een hoge energierekening buiten.' Is uw woning voor 1998 gebouwd en treft u daar energiezuinige maatregelen in of aan, dan komt u in aanmerking voor de Energiepremieregeling. Een premieformulier is verkrijgbaar bij onder andere ONS. Bel onze medewerkers voor meer informatie (010) 262 1000. www.onsgroep.nl, Van Heekstraat 15, Schiedam v1!'. SCHIEDAM - Een beetje zielig gezicht was het eigenlijk altijd wel. Die ru'ine met Vrouwe Aleida verscholen achter dat gigantische Stadserf. Nu, ter gelegenheid van 725jaar stad Schiedam, heeft Aleida eindelijk de eer gekregen die ze verdient. Aan de poort van de stad staat ze elke avond volop in de schijnwerpers. Donderdag 21 September was het burgemeester Scheeres die de vrouw die Schiedam 725jaar geieden stadsrechten verleende, voor het eerst in het voile lichtdeedstaan. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Je zal maar net aan- getreden zijn als nieuwe wethou der van Milieu en een milieuschan- daal komt aan het licht. En als pas benoemde wethouder 'mag' je het beleid van je voorganger dan ver- dedigen in de raadscommissie en een handje vol opgewonden, boze Schiedammers te woord staan. In deze situatie zit de nieuwe wethou der Anneke Meijer (Groen Links) tijdens de vergadering van Milieu waar de Breeuwwerk-affaire ter sprake kwam. Uitkomst van deze roerige vergadering: een onder- zoekscommissie die de gemaakte fouten tot op de bodem gaat uit- zoeken. En een wethouder die wel een leuker begin van haar wethou- derschap had kunnen bedenken. De bewoners van het nieuwe ap- partementencomplex Liverpool zijn al tijden woedend op de ge meente, de projectontwikkelaar en makelaar. En dit alles door de buurman; scheepstouwfabriek Breeuwwerk. Bij aankoop van hun 'droomhuis' werd uitdrukkelijk gesteld dat het fabriekje spoedig zou verhuizen. De fabriek stoot na- melijk kwalijke dampen uit wat rapporten van onder meer het DC- MR uitwijzen. Het probleem al leen is dat Breeuwwerk daar al ja- ren zit en dus bepaalde rechten heeft. Door wie was de bewoners vertelt dat Breeuwwerk weg zou gaan? Volgens de bewoners expliciet door de verkoper, makelaar Bode- wes, en impliciet door de vorige wethouder Reijnhout. Een groot probleem dus, want Breeuwwerk is niet van plan om weg te gaan. De beste oplossing voor alle partij en: een verhuizing van Breeuw werk. Maar dat kost een hoop geld en wie moet dat betalen? Niet Breeuwwerk want die heeft oude rechten. De gemeente dan? Nee, die mist het geld hiervoor. Wet houder Meijer stelde daarom voor om een schoorsteen met filter naast het appartementencomplex te bou wen. Kosten: zo'n drie ton die de gemeente op moet hoesten. Toch zijn de bewoners niet tevreden. Ze dreigen 'alles' te doen om de ge meente, makelaar en projectont wikkelaar aan te klagen. De vraag blijft wie heeft wat be- loofd en wie is daar verantwoorde- lijk voor. De makelaar omdat die valse voorlichting zou hebben ge- geven? Net als de projectontwik kelaar of is het de gemeente die ei genlijk aansprakelijk is en feitelijk de bouwvergunning heeft afgege- ven? Wethouder Meijer verdedig- de het beleid van haar voorganger door te zeggen 'dat het bedrijf ver- plaatsen absoluut niet kan'. Een dood spoor zei ze nadrukkelijk. Met begrip voor de situatie van de bewoners probeerde zij het dillem- ma waar de gemeente in zit duide- lijk te maken. De bewoners wer den hier alleen maar kwaaier en emotioneler van. 'Leugenaars en bedriegers', werd er vanaf de tri bune geroepen. De politieke partijen tenslotte kon- den aan het einde van de avond niet anders dan vaststellen 'dat er veel fouten zijn gemaakt' en 'dat ons het schaamrood op de kaken staat'. Het gevolg was dat de hele commissie instemde met het ver- zoek om een enquetecommissie in te stellen die de Breeuwwerk-affai re tot op de bodem gaat uitzoeken. Wordt vervolgd. SCHIEDAM - Door de wijk Groenoord gaat zaterdag 30 Sep tember de 'Groenoord karavaan' rijden. Bewoners van de wijk kun nen meelopen en meedoen met al- lerlei feestelijke activiteiten die de hele dag van 09.30 uur tot 16.30 uur plaatsvinden. Woonplus organiseert het feest om te vieren dat er veel renovaties en niewbouw op komst staan in de wijk de komende tijd en wil met het feest aantonen dat met samen- werking heel wat bereikt kan wor den. Alle scholen uit de wijk ne- men op hun wijze deel aan de acti viteiten. Ook andere organisaties uit de wijk leveren hun bijdrage aan het feest. Om 09.30 uur zal mevrouw Van Dreven, directeur bedrijfsvoering van Woonplus, het startsein geven van de karavaan. SCHIEDAM - De Stichting Museumjaarkaart organi seert tot en met 1 oktober de derde editie van de Nationa- le Junior Museumweek. De ze is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en is erop gericht om kinderen een aantrekkelijke moge- lijkheid te bieden voor een museumbezoek. Alle deelne- mende musea kunnen in de ze week gratis bezocht wor den. In Schiedam doet mu- seummolen De Nieuwe Palmboom mee aan de week. In deze molen zijn ook de museumpaspoortjes te krijgen waar stempels in verzameld kunnen worden van allerlei musea. De molen is open van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.30 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Meer dan 50.000 collectanten gaan in de week van 8 tot en met 14 oktober de straat op voor de collecte van de Brandwon- den Stichting. Brandwon- den zijn een van de meest ernstige verwondingen die een mens kan overkomen. Naast de pijn en langdurige behandeling zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven moelijk maken. Via medisch onder zoek wordt momenteel hard ge- werkt aan het terugdringen van de littekenvorming na een verbranding. De Brand- wonden Stichting heeft niet alleen onderzoek, maar ook hulpverlening hoog in het vaandei staan. Ook wordt er veel aan preventie gedaan en dat lijkt nu vruchten af te werpen. Sinds het begin van de jaren negentig is het aan- tal slachtoffers dalende. De Brandwonden Stichting kan overigens nog wel collectan ten gebruiken. Wie interesse heeft kan bellen: 434 20 92. SCHIEDAM - Zo'n vijftig auto- mobilisten in de leeftijd van 60 tot 86 jaar laten vrijdag 29 September hun rijvaardigheid testen. Wethou der Hafkamp geeft 's morgens om 9.00 uur in dienstencentrum De Woudhoek het startsein voor de activiteit die wordt georganiseerd door de Stichting Ouderenwerk en het bureau verkeer en vervoer van de Gemeente Schiedam. Het initiatief is genomen omdat automobilisten van vijftig jaar en ouder al geruime tijd in het bezit zijn van een rijbewijs en daardoor in de loop der jaren een rijstijl heb ben kunnen ontwikkelen die niet altijd meer past bij de huidige drukte in het verkeer. Daarnaast is het bekend dat bij ouderen li- chaamsfuncties als zien, horen, concentratievermogen en reactie- snelheid achteruit gaan. De Broem-rijvaardigheidstest be- staat uit een rit in eigen auto onder begeleiding van een rij-instructeur, een test van de reactiesnelheid, een gehoortest, een test van het ge- zichtsvermogen en een voorlich ting over de verkeersregels. SCHIEDAM - Een stadssafari door Schiedam: het is een van de onderdeien waarmee Schiedam volgend jaar hoopt aan te pikken bij Rotterdam Culturele Hoofd- stad 2001. De safari kan per boot worden gevolgd, bijvoorbeeld's avonds langs mooi verlichte plaatsen, of overdag in een bus of riksja. De route voert langs plek- ken die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van Schiedam. Naast het centrum voert de tocht ook door Nieuwland en Groenoord. Een ander onderdeel van het Schiedamse programma is een grootschalige locatievoorstelling van Schat Producties op het plein tegenover Cafe Zeeman. De voor- stelling laat zien hoe een kunste- naarsfamilie door de eeuwen heen in Schiedam heeft geleefd en ge- werkt. Ook komt er een stadserffestival waarmee Schiedam hoopt te profi- teren van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. Verder hoopt de gemeente Schie dam aan Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 een culturele web site over te houden. De website moet bewoners en bezoekers van de stad op de hoogte houden van wat er leeft in Schiedam op cultu red gebied. PAT (Vlaardingen: alleen keukens) Let op: alleen Wooning Rotterdam en Vlaardingen zijn zondag open. De olympische spelen staan op punt van beginnen. Het Rotterdams Dagblad is erbij. Met elke dag extra pagina's en regelmatig speciale bijlagen. En omdat we middagkrant zijn altijd het meest recente nieuws uit Australie. Neem dus snei een Olympisch mini-abonnement: 4 weken voor slechts f 15,50. 111 ja, ik neem een vrijblijvend Olympisch mini-abonnement Naam: Adres: (4 weken voor/ 15,50) Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorglng) Bank/gironr: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service nj Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam jjj Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest. |3 r4 KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1