maasstad weekbladen FEMINA ONTWIKKELEN AFDRUKKEN AAAIko i BIJ CORRECT Gehandicapten in de weer met racket en ballen Oktober Woon- maand Feest in Groenoord Jonge en oude skaters maken Schiedam onveilig m 6 t/m 15 oktober OPHUIS' VIDE# AUDI# KTV AUTOMATION Paul Beckman overleden Naief Country Linedance Yoga Politiezoekt getuigen ruzie Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 4 oktober 2000 7e Jaargang nr 40 Kleinst mogelijk meerderheid voor lokatie Poldervaart OpgeteW debeste[ -- WITTE BOLLETJES p9g zak a 6 stuksU« RUNDER RIBLAPPEN 1190 kiloIl« NOORD HOLL-BELEGEN KAAS vers v/h mes 1A 98 kiloIU. PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKTVAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 AVONDWINKEL PARKWEG SCHIEDAM - Met de kleinst mogelijk meerderheid is de ge- meenteraad afgelopen maandagnacht toch akkoord gegaan. Met achtien tegen zestien stemmen werd besloten het bestem- mingsplan lokatie Bijdorp goed te keuren waardoor de bouw van het nieuwe Vlietlandziekenhuis lijkt te zijn gegarandeerd. Een heel nipte overwinning voor wethouder Luub Hafkamp van Ruimtelijke Ordening. Een raadslid meer tegen en het plan had de prullenbak ingekund. En dat terwijl een tegenstemmer op vakantie was en een ander voor het eerst sinds jaren weer eens kwam opdagen. Hoogspanning en een enerverend poli- tiek debat tot in de vroege uren van de ochtend. 'T BESTE AANBOD Ahoy' Rotterdam A||eeb a! gezellig TELEFOON: 010 - 4090140 OP EEN HOLLETJE NAAR FOTO KLEIN MET JE ROLLETJE Gratis indexprint! SI VV IW 10x15 cm! Op zaterdag 14 oktober openen wij op spectaculaire wijze ons nieuwe onderkomen! fiAet: Demonstrates Internet via de satelliet Windows Millennium Business networking en veel meer Willem Barentszstraat 25 Schiedam Schiedam 4T/M14 OKTOBER 2000 MUZIE K4101DAtAGSE BERGWEG EN CEINTUURBAAN Rommelmarkt Langste raadsvergadering sinds jaren PeOLYMPlSOfC SRE.LEN IN Kom&PAM CAT in PAT N0& MA<£> M££MAI4EN« PA, IN 2ol8 &£N J£ W£L W6 JAA£ 0UP "^6 weken voor Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang In de bus voor slechts 31,-. Dat is een korting van maar llefst 50%. Vul snel de bon in tfJa, noteer mlj voor zo'n voordelig proefabonnement* Of bel gratis 0800 - 06 42 Nieuw ziekenhuis toch naar Bijdorp Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUPHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND OPENINGSTIJDEN: maundag t/m zaterdag 12.00 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Porkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. De nipte meerderheid voor het voorstel was te danken aan de twee PvdA wethouders Wiegman en Groeneweg die voor het plan maar tegen de rest van hun eigen fractie stemden. Hiermee waren ze loyaal tegenover Hafkamp en voorkwa- men zo een crisis. Tamelijk onverwacht bleef ook GroenLinks loyaal aan het college. GroenLinks dreigde alleen voor te stemmen als de geplande parkeer- De nieuwe Femina. Gezelliger en spectacu- lairder dan ooit. Met dit jaar vooral volop nieuws op gebied van telecom, internet, TV-shows met Mr Zap, alles over mode, voeding en creatieve workshops. SFEER EN INTERIEURAFDELING met o.a. het gezellige wonen en de nieuwe trends. DE VOORDELIGSTE RENTE aHYPOTHEEK DVIESCENTRUM Voordelige OV/Toegangskaart verkrijgbaar bij de RET verkooppunten Open van 11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Met gratis creche. Website: www.femina.nl FOTO'S VANAF garage op het Hargaveld geen twintig maar tien meter hoog zou worden. Bovendien zouden bewo- ners uit Bijdorp parkeervergunnin- gen voor hun deur moeten krijgen. Een motie hierover van de PvdA werd ruim aangenomen. Ook door het college van B en W. En zo bleef GroenLinks binnenboord. Tegen het eigen college stemde vreemd genoeg dus de PvdA frac tie. Zij probeerde nog wel om de geplande externe parkeergarage uit het plan te halen. En het Zieken huis te verplichten zelf parkeer- plekken op eigen terrein te maken. Eventueel met een (dure) garage onder het gebouw. Dit amende- ment haalde het niet. Het stemgedrag van sommige par- tijen -voor- en tegenstemmers bij de PvdA en CDA- maakte de de- batten zowel boeiend als verwar- rend. Fel gingen de argumenten over tafel. Zo betoogde woord- voerster Bente Zijdeveld (PvdA) 'geen dure rotonde te willen beta- len' waarop Hennie Hagen (GroenLinks) haar toebeet juist wel 'een veilige rotonde' te willen. Onvoorwaardelijk steun kreeg Hafkamp van zijn eigen WD frac tie die de Ziekenhuisdirectie wel verweet 'star en arrogant' met de belangen van omwonenden te zijn omgegaan. Het CDA stemde als oppositiepar- tij in meerderheid voor deze loka tie maar lid Christine Lepidis wenste -zonder stemverklaring- te gen te stemmen. Andere tegen stemmers waren de PvdA-raadsle- den, het AOV, Gemeentebelangen en CD. Frank Willemse MMI RM f Mffil T SCHIEDAM - Ook in Schiedam werd zaterdag 30 September de Open Asieldag gevierd. In het dierentehuis aan de Sportlaan stonden de deuren de gehele dag open voor belangstellenden. De honden en katten in het asielkonden rekenen op behoorliik wat aandacht. Deze week komen de collectanten van de Dierenbescherming in Schiedam aan de deur in verband met Dierendag. De opbrengsten van deze collecte komen ook ten goede aan de dieren van de Hargahoeve. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Dat skaten een rage is, bleek zondag 1 oktober wel toen een grote Skatetour door Schiedam van start ging. Wijkcen- trum De Erker had de tour georga- niseerd in samenwerking met GroenLinks en Milieudefensie. Want bij skaten wordt geen benzi- ne verbruikt en het is nog gezond ook. Mits je op de been blijft na- tuurlijk en niks breekt. Voor de kinderen was een speciaal parcours uitgezet. Zij gingen ook een uur eerder van start dan de volwasse- nen, in verband met het invallen van de duisternis. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Country Linedance is gezellig, ontspannen en voor ie- dereen toegankelijk. Men kan zich voor de cursus Country Linedance aanmelden zonder partner. De les sen worden gegeven door An Zaal. Zij is bekend met de laatste nieuwe dansen en besteedt hier aandacht aan in de lessen. Voor meer infor- matie of aanmeldingen kan men tijdens kantooruren terecht bij De Blauwe Brug, tel 247 04 64. SCHIEDAM - Korfbalvereni- ging SSC Harga organiseert zaterdag 7 oktober een rom melmarkt van 10.00 tot 14.00 uur. De entree is gratis en de koffie staat bruin. Het veld bgt tegenover het dierenasiel. De opbrengst is bestemd voor hetjeugdwerk. SCHIEDAM - De uitpuilende tribune -bijna 200 man in de Aleidazaal- moesten tot in de kleinste uurtjes wachten op de uiteindelijke stemming. De voile agenda en breedsprakige spekers zorgden voor het nodige oponthoud. Eerst de insprekers van de publieke tribune met de verschillende onderwerpen als de Ziekenhuislokatie (zes stuks). Dan tegenstanders van bebou- wing van het Land van Belofte (twee burgers), gevolgd door drie sprekers over de verhuizing en vergoeding in de Van Mar- kenstraat. Hierna volgde het vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad waarbij Yo- rick Haan (SP) de kans waarnam ROTTERDAM - Een 23-jarige taxichauffeur uit Schiedam deed zondagmiddag aangifte van dief- stal van zijn mobieltje en een be- drag van fl 250,-. De Schiedammer had in de middag een klant opge- pikt en was ermee naar Spangen gereden, waar de klant verdovende middelen wilde kopen. Omdat de klant slechts 'groot geld' bij zich had, vroeg hij de taxichauffeur het geld even voor te schieten. Vervol- gens werd door hem ook een be- zoek door de man aan een prostitu- ee voorgeschoten en een aankoop van cocaine bij een dealer. Met een smoes verliet de man even later met de handtelefoon van de taxi chauffeur de auto om even te bel- len, waarna hij spoorloos ver- dween. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker worden twee yogacursussen gegeven: den op de maandagoch- tend en een op de donderdagoch- tend. Voor de cursus op maandag- ochtend kan men contact opnemen met de docente Astrid Looymans tel. 078 - 614 58 02. Zij geeft ook in De Erker een voetreflexcursus op de maandag, waarvoor aan het eind van de cursus een officieel er- kend certificaat wordt uitgereikt. Voor informatie over de yogales- sen op de donderdagochtend kan men wijkcentrum De Erker bellen, tel. 426 77 67. om weer wethouder Wiegman te ondervragen over de asbest-affaire. Dit resulteerde wederom in een motie van wantrouwen tegen de wethouder die met 23 stemmen te gen 11 (SP, CDA, Gemeentebelan gen en AOV) werd verworpen. Daarna volgde de discussie over de verzelfstandiging van het Stedelijk Beheer, plus stemming, waarna de klok over half twaalf kroop. Op dit late tijdstip zaten de zeker vijftig man voor het Ziekenhuisde- bat nog op de publieke tribune te wachten. Voorzitter Scheeres vroeg het publiek met handopste- king te stemmen of ze door wilden gaan of morgen terug te komen. Deze unieke, interactieve stem ming leidde ertoe dat ten einde raad maar door werd vergaderd, met als resultaat dat om twee uur's nachts plukjes mensen zich door de nacht naar huis spoedden. Blij of boos maar in ieder geval bar- stend van de slaap. SCHIEDAM - De Schie- damse kunstenaar Paul Beckman is vorige week maandag in Rotterdam overleden. Beckman werd vooral bekend door zijn ar- tistieke meubels en sculptu- ren. Zijn doorbraak beleef- de Beckman in de jaren tachtig; zijn kenniskring omvatte mensen als Daan van Golden, Gerard Reeve en Joop Schafthuizen, en Al bert Verkade. In het 1997/1998 richtte het Museum Boymans van Beu- ningen een tentoonstelling in met meubels van Paul Beck man. Beckman leerde het vak om meubels te maken in een meubelfabriek, na te zijn weggestuurd van de ambachtschooi. Hij werd vooral bekend om zijn vak- manschap (meubels, kamer- schermen, bedden). SCHIEDAM - De poiitie is op zoek naar een nog onbe- kende blanke man die twee ruziende partijen heeft ge- scheiden bij een ruzie nabij Sporthal Oost op woensdag 27 September. Hier ontstond ruzie tussen een man en een 11-jarig jongetje, waarbij ook gevochten wepd. De twee zouden uit elkaar zijn gehaald door de gezochte man. De poiitie is nu op zoek naar deze man, maar ook naar mogelijke andere ge tuigen. Z(j kunnen contact opnemen met het nummer van de poiitie: 274 43 12. SCHIEDAM - Een groep van on- geveer twintig verstandelijk ge handicapten was afgelopen zater dag op bezoek bij tennispark Spie- ringshoek. Op uitnodiging van de gelijknamige tennisclub mochten de bewoners van de Schievaart- woongroep De Bruggen een mid- dagje in de weer met tennisracket en ballen. Het evenement vloeit voort uit de wens van een aantal le- den van de Schiedamse tennisclub om met enige regelmaat activitei- ten te organiseren met een sociaal maatschappelijk karakter. Er werd in dat kamp eerst even gespecu- leerd op een tennismiddag voor kansarme jongeren maar na enig overleg bleek het praktischer iets sportiefs voor verstandelijk gehan dicapten op de rol te zetten. De doelgroep zelf had overigens geen boodschap aan al de voorbe- reidende plannenmakerij van de Spieringshoekers. Zij vermaakten zich kostelijk. Zeker toen na af- loop de hapjes en drankjes op tafel kwamen en de prijzen werden uit gereikt. Foto Roger van der Kraan (6 weken voor slechts 31,-) Naam----- --Voorlm/v Adres:---Nr: Postcode:Plaats:----- Telefoon:..(i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam u Geldt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1