Schiedammers moeten zelf bezoekers lokken FEMINA Verdien tot 2.500,-*! AAABIM ons ONTWIKKELEN AFDRUKKEN ts #1 H i *<2& rms, Daihatsu Rockopera in Villa Musica HUIST 010-466.04.24 www.stapel.nl Handelsentrepot gered van zekere ondergang met DWT 6 t/m 15 oktober Stapel Hypotheken f K*liWjjl[(LKKZK 28ee£ op ttjfc!!! Zaterdag 14 oktober spectaculeuze opening nieuw onderkomen! zie ook: www.mabn.nl CONSUMINDER ENERGIE WERELDSH0W KRANT Promotionele samenwerking Schiedam en Vlaardingen: 9cze"'9 ,488^ Paard en ruiter zakken door brug AUTO M ATI O N VIDE#AUDI# KTV< Kick off voor fietsclub COA zoekt vrijwilligers #6 weken voor Of bel gratis 0800 - 06 42 Al Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 -11 oktober 2000 7e Jaargang nr 41 AVONDWINKEL PARKWEG Ahoy' Rotterdam A\\eeti a! SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Niet eerst de buitenwereld zien warm maken voor Schiedam en Vlaardingen, maar juist eerst de eigen bewoners ervan overtuigen dat beide steden veel te bieden hebben. Daar moet de stichting Schiedam Vlaardin gen Promotie (SVP) zich in eerste instantie mee bezighouden. Daarna moet de mond-tot-mondreclame er vanzelf zorgen dat de toeristen de stadsgrenzen van Schiedam en Vlaardingen overschrijden. Dat is de voorlopige strategic van SVP, zo blijkt uit een rapport in opdracht van de gemeente Schiedam en Vlaardingen. 'T BESTE AANBOD Tattoo Studio Schiedam Als u voor 1 januari 2001 uw hypotheekadvies door Stapel Hypotheken laat verzorgen, ont- vangt u ook nog eens tot 2.500,-* netto retour na het passeren van uw hypotheekakte. U krijgt een hypotheekplan afgestemd op uw wensen. Echt maatwerk dus! En u houdt geld over voor andere zaken. Bezoek samen de Love Marriage Beurs ©tj tnlchcrtng tiatt bcje Eon ft. 2,50 ctttrcehortitig bij be Itnoon u. ©ilia ©tunica (gclbtg 13-10-'00 U.a. 21.00 uur) 3aa( often 21.00 uur ©anhnng 22.00 uur Willem Barentszstraat 25 Schiedam aw m mm OP EEN HOLLETJE NAAR FOTO KLEIN MET JE ROLLETJE Gratis indexprint! NJ Vandaag gebracht, orgen Maar? V V 1/ LW FOTO'S VANAF 10x15 cm! 1 1 -mm f Opgeteld VARKENSFILET in stukjes of in lapjes gg 1 kilo14. MIJN MERK JONGEKAAS 793 vacuum verpakt, 1 kiloI HOLLANDSE BL0EMK00L 99 perstukI PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,- Dat is een kortlng van maar liefst 50%. Vul snel de bon In EfJa, noteer mij voor zo'n voordellg proefabonnement4 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorglng 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam j iyf fe V OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 12.00 - 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. De nieuwe Femina. Gezelliger en spectacu- lairder dan ooit. Met dit jaar vooral volop nieuws op gebied van telecom, internet, TV-shows met Mr Zap, alles over mode, voeding en creatieve workshops. SFEER EN INTERIEURAFDELING met o.a. het gezellige wonen en de nieuwe trends. De hoofddoelstelling blijft echter het aantrekken van bezoekers van buitenaf. Gisteravond is in proeflo- kaal Hoppe een tweede bijeen- komst georganiseerd over SVP. De nog op te richten Stichting Open van 11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Met gratis creche. Website: www.femina.nl TELEFOON: 010 - 4090140 DE VOORDELIGSTE RENTE IIYPOTHEEk ^ADVIESCENTRUM bij Melissa's Fashion - 100% steriel - piercings Hoogstraat 71 - Schiedam tel.: 010-4732970 Open di. t/m zat. van 11.00 tot 17.00 uur. (*vraag riaar de voorwaarden) hypotheken pensioenen fin. planning Schiedam Vlaardingen Promotie (naar verwachting in november) is een wens van het VSB-Fonds dat veel evenementen subsidieert. De stichting moet boven de verschil- lende partijen gaan staan en krijgt als voornaamste taak het centraal sturen van de marketing en promo tie van Schiedam en Vlaardingen. Door het bundelen van de kracnten in een gezamenlijke stichting zou- den beide steden beter in staat zijn een vuist te maken richting grote broer Rotterdam. Het VSB-Fonds zal eenmalig een forse bijdrage leveren om de orga- nisatie op poten te zetten. Schie dam en Vlaardingen dienen verder vooralsnog voor een periode van vijf jaar met een bedrag over de brag te komen. De kosten worden geraamd op 4,8 miljoen gulden. Het VSB-Fonds betaalt hiervan iets meer dan 2,5 miljoen gulden; Schiedam en Vlaardingen betalen beiden 1,6 miljoen. De rest moet worden opgebracht door het be- drijfsleven. De nog te benoemen VSP-direc- teur, zo staat in het jaarplan VSP, moet „zich voorstellen aan en ken- nismaken met de vele invloedrijke personen uit de wereld van ont- spanning in Schiedam en Vlaar dingen." Daarnaast moet er een database worden aangelegd van al les wat er in beide steden te doen is. Een prijsvraag, uigeschreven on- der de Schiedammers en Vlaardin- gers, moet verder duidelijk maken wat er moet gebeuren om Schie dam en Vlaardingen aantrekkelij- ker te maken. In het jaarplan staat verder dat er SCHIEDAM - De volkstuintjes zijn verdwenen, alles lijkt in gereedheid voor de bouw van het Vlietlandziekenhuis. Maar voordat de eerste paal in de grond gaat, wordt het gebied nog door archeologen onderzocht. Uit een eerste verkennend onderzoek door het BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek gemeente Rotterdam) en eerdere opgravmgen blijkt dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er resten uit verschillende perioden aanwezig zijn; van ijzertijd tot middeleeuwen. Ook andere locaties waar in de toekomst gebouwd wordt zal onderzocht worden, waaronder het Land van Belofte, het Gat van Mak en het Westmolenkwartier. Foto Roger van der Kraan moet op worden gehamerd dat al les in Schiedam en Vlaardingen zo dichtbijis: „In alle mondelinge en schriftelijke uitingen betrefffen- de activiteiten of bezienswaardig- heden in Schiedam/Vlaardingen moet er als een soort wetmatigheid op gewezen worden dat het alle- maal zo dichtbij te beleven valt." Ook wordt in het jaarplan voorge- steld om op elke tweede dinsdag in de maand de entreekaartjes voor alle musea voor half geld te verko- pen. En op marktdag zouden in al le horecagelegenheden het tweede kopje koffie gratis moeten worden geserveerd. Verder zouden Schiedam en j)n frauutjfaniAj AMtf jfteUtufuKt 14 15 oktober, Cruise Terminal Rotterdam Zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.30 uur. Vlaardingen gezamenlijk een nieuw evenement moeten organi- seren. Als ideeen worden in het jaarplan geopperd een jazzweek in alle straten van het centrum, een fanfarewedstrijd, een markt voor ecologische producten en voe- dingssupplementen en een scooter- tentoonstelling. SCHIEDAM - Een paard met rui ter zijn zondagavond op de Meeu- wensingel door de brag gezakt. Het paard was met zijn achterbeen door de brag gezakt en met zijn voorbeen op de brag gevallen. Het paard raakte aan beide benen ge- wond en de veearts moest hem be- handelen. De 23-jarige ruiter uit Rotterdam bleef ongedeerd. SCHIEDAM - 'Anno De Ne- derlanden 1851' staat met grote letters aan de voorkant van het gebouw aan de haven. Immers toen werden de ladin- gen vracht met de boot aange- voerd en daarom is daar de hoofdingang. De gewone ingang van het Al- gemeen Handelsentrepot zit aan de Lange Nieuwstraat verscho- len tussen de rijtjeshuizen van de Lange Nieuwstraat. Is het misschien daarom dat de schoonheid van het kolossale gebouw niet zo bekend is? Het is, daar zijn de kenners het over eens, een industrieel erfgoed dat midden vorige eeuw nood- zakelijk was voor de welvaren- de jeneverindustrie. En het ge bouw is eindelijk gered, na ja- renlang touwtrekken. Waar vroeger bulkgoederen en belastingvrije uitvoer van vaten met jenever opgeslagen lagen, zullen nu grote zogenaamde Amerikaanse 'lofts' verschij- nen. Hoge, raime verdiepingen waar door de bouwer alleen een 'natte eel' of keuken en badka- mer wordt aangebracht. De rest van de 150 vierkante meter kunnen de toekomstige bewo ners naar eigen smaak indelen. Verwacht wordt dat de lofts zo'n dikke vier ton zullen op- brengen. (Zie verder de binnenpagina Demonstrates Internet via satelliet audio en video harddtsk recording Windows Millennium Business networking en veel meer... industrieterrein Kethelvaart (achter Spaland) U heeft meer aan uw hoofd dan lang stil te staan bij uw gasverbruik. Oke, u heeft thuis uw energiezaakjes best op orde. Toch zult ook u verbaasd opkijken van de warmte die dagelijks in uw huishouden verloren gaat. Energie consuminderen is echter eenvoudiger dan u denkt. Een bewust gebruik van gas kost weinig en levert veel op. Voor uw portemonnee en voor de generaties na ons. Bij ONS is een gratis brochure vol energietips verkrijgbaar. Interesse? Bel (010) 262 1000, of surf naar: www.energietips.nl morgen Voelbaar beter papier? Kwaliteitsgarantie! Mat of glantend! klein jI HAAL GRATIS OP BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk organiseert vrijdag 20 oktober een start- bijeenkomst van de fietsclub voor 55-plussers. Tijdens deze kick off, die een wer- vend karakter heeft, zal aan gei'nteresseerde ouderen uit- gelegd worden wat de be- doeling is. Eenmaal in de twee weken zal er gefietst worden, onge- acht het weer. In december en januari is er een winter- stop. Via een nieuwsbrief worden de deelnemers op de hoogte gehouden van het program- ma, de vertrekplaatsen en de vertrektijden. De bijeen- komst wordt gehouden in dienstencentrum De 4 Mo- lens aan de Nieuwe Dam- laan vanaf 15.00 uur. SCHIEDAM - Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) zoekt vrijwilli gers voor de activiteiten die in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden georganiseerd. On- geveer zestig asielzoekers zijn door het COA gehuis- vest in een klein centrum in Schiedam, daarnaast wor den nog zestien gezinnen op- gevangen in gewone woon- huizen. A1 een tijdje verzorgt het COA, via een heel stel vrij willigers, lessen in Neder- lands. Het COA wil het aan- bod aan cursussen uit gaan breiden omdat landelijk een nieuw terugkeerbeleid van kracht is geworden. Er wordt gedacht aan cursus sen die zinvol zijn bij de te- rugkeer naar eigen land, zo- als Engels, computerles en technische scholing. Voor het verzorgen van deze les sen worden nieuwe vrijwilli gers gezocht. Maar ook is men op zoek naar mensen voor de peuteropvang en die de koffie-ochtenden willen verzorgen. Aanmelden via nummer 273 30 94. silVUUB.WEE.ICPROCF OP PC MM5AJL4KT£... IIC WEN5 l£PE(L6£N EEN VUURU)££ieL0013 NiEUkMAAK. 1 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND (6 weken voor slechts 31,-) Naam: Ad res: Postcode: Telefoon: Voorl: m/v Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geidt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1