maasstad weekbladen Winkelwagenties van Bas zwerven rond! f. ykpoPHuis GGD Fitzorg stopt V. m° Gratis naar Kerstcrcus AhoyU Geen zegels de stand ZONDAG 26 NOVEMBER GEOPEND maaspost 0 Hei wordt steeds ieufcer bii Bas Bewoners Centrum dreigen met acties tegen verkeer Raadsleden en college moeten op cursus zoekauto.nl sc m m m 8 'Tijd voor een ander en liefst jong bestuur' 010 - 4733040 (Broersveid) 010 - 4701107 (Borodinlaan) CLEMENTINA'S D.E. AROMA ROOD MAGERE VARKENSLAPPEN 7 Nieuw spoordek in spoorbaan Onrust over ophoging Lohmanlaan VIDE# AUDI# KTV vmiv*. U ri Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 22 november 2000 7e Jaargang nr 47 mchgkir 515in IIICv! CI Call VAN 12.00- 17.00 UUR over devesten 3 3116 ad schiedam SCHIEDAM - Ruud Pillard treedt per 1 januari 2001 af als voorzitter van de Brandersfeesten. Dit vrijwilligerswerk kostte hem de laatste jaren te veel tijd en valt volgens hem niet langer meer te combineren met zijn werk als directeur van de Schie- damse VVV. Pillard is tien jaar voorzitter geweest en heeft sa- men met Mari Dingenouts van de ONS jarenlang zijn stempel gedrukt op de Brandersfeesten. Bezoek volgende week donderdag 30 november de Fascinatio informatiebeurs Capelle Kwallteitssarawtie! 'T BESTE AANBOD Tattoo Studio Schiedam AVONDWINKEL PARKWEG de beste MA'Mlj kg mild, robuust cafe of decafe pak a 250 gram, 3 voor.. I kgI. PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 PDNMeC ,Q£ciH MA 6(2corsT£ fcmiiNkR V4N QjeoPA L i i SfJa, noteer voor mij zo'n winterabonnement*. Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Pillard weg bij Brandersfeesten BERGWEG EN CEINTUURBAAN Pillard is vanaf het begin betrok- ken geweest bij de Brandersfees ten. De eerste jaren als secretaris, later als voorzitter. Zeventien jaar geleden werden de Brandersfees ten opgericht door het samengaan van de zondagsmarkt van onderne- mer Chris Coppens en de door de gemeente georganiseerde toenma- lige 'Feestweek'. Bekende organi- satoren uit die beginperiode zijn onder andere Guus Schram,' Wil Vollering, Willy Voigt en Frans van Krugten. Ruud Pillard zegt in een mondelin- ge toelichting dat hij het werk voor de Brandersfeesten altijd 'met ple- zier' heeft verricht. Toch meent hij gemeente aan den LJssel Gemeente Rotterdam een ioeA&ld (m zich ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD FOTO S VANAF ffnAr(rc>n ■"NUMB BL'CII ZnMn - Wi»i of klein Heel vaak gebeurt het, bewust of onbewust, dat onze winkelwagentjes, ondanks de muntsloten die erop bevestigd zijn, niet terugbezorgd worden. Ze blijven op straat staan of verdwijnen in een schuur of kelder van een flat. En die zien wij dan vaak niet meer terug. Dat is erg jammer, want een winkelwagentje kost al gauw een paar honderd gulden. Het is natuurlijk de bedoeling dat na het boodschappen doen de winkelwagentjes netjes achter de rij, bij de rest, aangesloten worden. Mocht u onverhoopt nog een winkelwagentje van ons zien staan, dan kunt u altijd even naar ons filiaal bellen. Dhr. M. Kwisthout, bedrijfsleider van filiaal Broersveid 68 of dhr. F. Barbara, bedrijfsleider van filiaal Borodinlaan 74 in Schiedam zullen er dan voor zorgen dat het winkelwagentje direct opgehaald wordt. BAS VAN DIR HIDDEN dat na zo'n lange tijd, een ander en liefst jong bestuur de organisatie ter hand moet nemen. Een moeilij- ke en drukke taak. Volgens Pillard nam met regelen en vergaderen al gauw zo'n twee a drie maanden per jaar in beslag. En met de ver- nieuwde plannen om Schiedam toeristisch aantrekkelijk te maken, viel dit werk nog maar moeilijk te combineren met zijn VVV werk. De nieuwe voorzitter die gezocht gaat worden, moet volgens Pillard goed ingevoerd zijn in zowel de sponsors als de gemeente. Belang- rijk is dat hij met werkelijk ieder- een goed kan opschieten zoals het platform waarin ONS, Horeca, Winkeliers en watersportvereni- gingen zitten. Mari Dingenouts, voorlichter bij de ONS, bevestigt het belang van een nieuw, jong en energiek be stuur. Hij loopt al met ideeen rond om de Brandersfeesten een nieuwe naam-endus elan-tegevenBran- ders-Festival is zijn idee. Nieuwe attracties als dit jaar met de Heine- ken-night, de Taptoe en de Proeve- rij op het Stadserf geven het festi val een nieuwe impuls. Maar de Promotie van Schiedam zal ver- hoogd worden als bijvoorbeeld de Open Monumentendag bij de Brandersfeesten wordt getrokken. Twee vliegen in een klap. Ruud Pillard vindt het jammer dat hij 'moet' aftreden maar zegt toe 'al zijn kennis en ervaring' graag over te brengen en een nieuw be stuur met raad en daad te willen bijstaan. SCHIEDAM - Een drukte van belang was het afgelopen iaterdag langs de Schiedamse Maasboulevard. Honderden kinderen stonden te wachten op kindervriend Sinterklaas en zijn Pietermannen. In de verte klonken de scheepstoeters al vroeg, maar rond 12.00 uurzette de Sint voet op Schiedamse bodem. Vanaf dat moment werd de oude man geen seconde rust meer gegund. Hij werd rondgereden door de stad, moest vele, vele handjes schudden en onophoudelijk glimlachen. 's Middags werd de Sint op het Stadserfplein ontvangen door burgemeester Scheeres en werden er nog wat liedjes gezongen. Aan net einde van de middag konden kinderen een tekening aan Sinterklaas gaan geven. Hiervoor moesten ze wel een flink poosje in de rij staan, maar dat leek voor de meesten geen probleem. Vooral veel ondernemers uit de stad vonden het jammer dat de Sint dit jaar niet op de Grote Markt ontvangen werd en dat ook de Lange Haven uit de route was gelaten. Foto Roger van der TELEFOON: 010 - 4090140 DE VOORDELIGSTE RENTE HYPOTHEIK A D V J E S C F N T R U M WATER WEG - De GGD Nieu we Waterweg Noord heeft beslo- ten te stoppen met GGD Fitzorg. De medewerkers zijn hiervan vo- rige week woensdag op de hoogte gesteld. Zij zullen zoveel moge- lijk worden ondergebracht in andere afdelingen van de GGD. Hoewel de formule vorig jaar is aangepast, bleef het tobben met de GGD Fitzorg. Aanhoudende finan- ciele tegenvallers plaagden de dienst van de GGD. Op de jaarre- kening van GGD Fitzorg over 1999 staat nog een vordering open van 3,5 ton. Deze schuld moet nu door de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen worden betaald. Bij GGD Fitzorg konden verschei- dene groepen als chronisch zieken, sporters, werknemers en mensen met overgewicht aan hun conditie werken. SCHIEDAM - De bewoners van het centrum (BVSC) dreigen de stenen uit het wegdek te halen als de gemeente niet beter luistert naar hun wensen. Voorzitter van de BSVC John van Gestel over- handigde tijdens de commissie- vergadering Verkeer symbolisch alvast een sieen aan wethouder Luub Hafkamp. De bewoners waren gekomen om te proteste- ren tegen het nieuwe parkeer- en bereikbaarheidsplan en de nieuwbouwplannen van Het Land van Beiofte. Zij maakten luid duidelijk dat wat hen betreft er weinig deugt aan de de gemeenteplannen. Alle kritiek van de bewoners is stelselmatig van tafel geveegd zonder enige discussie, stelde de spreker vast. Het grootste bezwaar gold het vrachtverkeer in de nauwe straatjes van het centrum. De vrachtwagens die door de Kreupelstraat naar de Nieuwe Passage rij den kunnen er 'hun kont niet keren'Het idee van stoplichten op het kruispunt Kreu- pelstraat/Lange Kerkstraat en Baan is volgens de bewoners een lacher- tje: „Weet je wel dat er 2200 vrachtwagens per week door de Kreupelstraat rijden", sprak Van Gestel tot de commissie. De bewo ners willen dat zij het plan zo aan- passen dat dit kruispunt meer ruimte krijgt. De bewoners wezen ook op de weekmarkt die met vrachtwagens en busjes niet in de parkeergarages kunnen staan. Land van Beiofte? 'Het land van valse beiofte' kun je het beter noemen, stelden de cen- trumbewoners. „Nu hebben wij al verkeersproblemen en hoe moet dat gaan als het bouwverkeer erbij komt?" De weekmarkt in de knel, geen parkeerplaatsen voor bewoners en vrachtwagens die halsbrekende toeren moeten uithalen om bij de winkels te .komen. En als straks ook de Broersvest wordt opgebro- ken voor de nieuwe Tramplus dan is de gemeente volgens Van Gestel bezig met 'een buikoperatie en 'n open hartopeartie tegelijkertijd'. De bewoners pikken het niet meer en dreigen met harde acties. De stenen worden door het vrachtver keer uit de straat gereden en anders halen wij die stenen er uit, besloot hij. De eerste steen bood hij de wethouder alvast aan. (zie verder de binnenpagina) SCHIEDAM De raadsleden en het college van B en W kun nen het komend jaar de nodige trainingen tegemoet zijn. 'ter verbetering van het individuele en onderltnge functioneren' Dat is een van de uitkomsten van een p-.oak raadsleden- eoitf'erentie die afgelopen vrij- dag en zaterdag in het Hoppe- partd is gehouden. De onferentie is een gevoig van de bevindiitgen van de ommisie Bnnkman die vorig jaar coastateerde dat dk raad en het college van B en W niet goed funetioneert. Ook zullen alle fracties voor fe brash 200! een lijst opstellen van toezeggingen. Voor 1 maart 2001 zal het college deze iijst aanvuilen of van common taar voorzien. De lijst wordt ook in de stad bekendgcmaaks, zodat tedereen kan reageren. Hierdoor moet er duiddykhekl komen in wat de afgelopen ja ren nu wel of niet is tnagezegd. door de gemeente Schiedam Verder wordt de "drempei- steun" afgesehaftraadsleden hoeven als ze een amende merit indienen of morie, niet meer de steun te hebben van twee ande re raadsleden. Hierdoor, den- ken de raadsleden, wordt de postitie van het individuele rattdilid stefker. bij Melissa's Fashion -100% steriel - piercings Hoogstraat 71 - Schiedam tel.: 010-4732970 Open di. t/m zat. van 11.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Het was geen alledaags gezicht, da's een ding datzekeris. Tien chihuahua's in de DrieMaasStede streden afgelopen zondag om een felbegeerd stukje worst, daarbij aangemoedigd door de bewoners. De organisatie had verscheidene cocktailworstjes aan een lijntje gehangen, de hondjes wachtten intussen ongeduidig op hetstarteken. Toen dat gegeven werd stormden de chihuahua's meteen naarde hangende worstjes toe, die vervolgens in een mum van tijd werden opgesmikkeld. Foto Roger van der Kraan OPENINGSTIJDEN: mnandng t/m zaterdag 12.00 - 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Parkweg 1 -3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND ft ife Ill a#"* gall At v towta nm* m, m tmpm iweiMtmm. aftwwA.H-iwt.'s vn SCHIEDAM - Tussen Schie dam en Vlaardingen wordt van donderdag 23 tot en met maandag 28 november een nieuw spoordek in de spoor baan geschoven. Met zijn 4630 ton is dit de zwaarste betonconctructie die ooit in Nederland is ingeschoven. Gedurende deze periode van 79 uur worden de treinen buitendienst gezet en is er dus geen treinverkeer moge- lijk tussen Schiedam en Vlaardingen. De werkzaamheden aan het spoorwegviaduct vinden plaats in het kader van de verbreding van Rijksweg A4 en de aanleg van de tweede Beneluxtunnel. Bij het ont- werp van het viaduct is door de architect dzelfde stijl doorgevoerd als in de ande re ontwerpen binnen dit project. SCHIEDAM - De gemeente heeft de bewoners van de Savornin Lohmanlaan in een brief uitleg gegeven over de ophoging in hun straat om hiermee onrust weg te nemen. De bewoners had- den enige tijd geleden een kiacht bij de gemeente neer- gelegd over de slechte hetra- ting. Het trottoir voor de deur was namelijk op drem- pelhoogte aangelegd, maar de straat was nog niet op hoogte gebracht. Enige tijd later zagen zij opeens ie- mand met funderingsmate- riaal uit het Cort van der Lindenpad aan de slag in hun straat en zij vreesden het ergste. De gemeente be- weert echter dat het hier om bouwmateriaal gaat dat aan de strengste eisen voldoet en dat de actie afkomstig was van een opzichter die dacht een probleem op te lossen door funderingsmateriaal dat overbodig was aan het Van den Lindenpad in de Lohmanlaan te gebruiken. Profiteer van het supervoordelige winterabonnement van het Rotterdams Dagblad; 10 weken de krant in de bus voor 85,- 'U (met automatische betaling). Ais welkomstcadeau ontvangt u twee kaartjes voor de zaterdagmiddag- voorstelling op 23 december van Kerstcircus Ahoy'. Naam: - Adres: I I I (10 wekeri voor 85,-) m/v ..Voort: Nr: Postcode:L.Piaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) g Bank/gironr: Handtekening: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alteen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1