maasstad weekbladen iJsooPHuisr Polaroid PASFOTO'S 2eSET Kwm/BMMns/nMS tegels tegen de Fietssnelweg naast Harreweg 50% KORTING! ZONDAG 17 DECEMBER GEOPEND maaspost nn Oaar is te Klant fas Honing! Verdachte moord op Nienke trekt bekentenis in VIDE#AUDI# KTV Kroll in Schiedam Introductie aanbieding Hoog Roemeens bezoek Multi-media in Pand Paulus Moldavisch theater Schiedam niet geselecteerd voor Project Duale Gemeenten 6 weken voor 31,- 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 -13 december 2000 7e Jaargang nr 50 Gemeente zegt vertrouwen bestuur Honki Ponk op VAN 12.00- 17.00 UUR rnn AHOY' - ROTTERDAM ZA. ZO. 16+17 DEC. 10-17 UUR 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 AVONDWINKEL PARKWE6 SCHIEDAM - Wethouder Peter Groeneweg (Welzijn) heeft het vertrouwen in het overblijvende bestuur van kinderdagver- blijf Honki-Ponk opgezegd. Bovendien overweegt de gemeen te de vergunning van Honki-Ponk in te trekken. De betrokken- heid van de directrice, een bestuurslid en een adviseur bij een sekte-achtige alternatieve club van Iatrosofen is de reden voor de handelwijze van de gemeente Schiedam. Tien leidsters zijn maandag uit protest tegen het bestuur thuisgebleven. over devesten 3 3116 ad schiedam foto, video, Schiedammer valt net buiten prijzen niBECT KIAAR! Vloertegel met hoge slijtvastheid in licht en donker beige 31 x 31cm. Van $9r9fvoor46,95perm2 IN Vie AvSAY-flLM SFeteM ze Mo& SL&HT6I2 J Neem nu een proefabonnement op bet Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 31,-. Dat Is een kortlng van maar llefst 50%. Vui snel de bon In Of bel gratis Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam Leidsters blijven uit protest thuis www.pcdiscount.nl DE VOORDELIGSTE RENTE iHYFOTHElK A DV I S( F N T R (1 .M OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 12.00 - 00.00 uur zondag 14.00 - 00.00 uur Parkweg 1-3 Schiedam 010-4737352 De enige avondwinkel met dagprijzen. Gisteren heeft de gemeente Schie dam nog een bespreking gehad met een delegatie verontruste ou- ders. „De gemeente is doordron- gen van de ernst en de urgentie van de situatie en zal er binnen haar mogelijkheden alles aan doen om tot een oplossing te komen", zegt de gemeente Schiedam in een ver- klaring. „Gaande het verder over- leg is het onmogelijk om nieuwe mededelingen te doen." Volgens wethouder Groeneweg is er nog geen sprake van incidenten waarbij de kinderen van de dagop- vang gevaar hebben gelopen. Maar om toch mogelijke schadelijke ge- volgen in de toekomst uit te slui- ten, moet snel een nieuw bestuur en leiding voor de school gevon- den worden, vindt Groeneweg. Nog vorige week was de gemeente weliswaar 'bezorgd' maar wilde het zelf geen maatregelen nemen omdat het bestuur van de stichting dat moest doen. Maar na een uit- spraak van de Rotterdamse rechter van vrijdag bleek dat de vier opge- stapte bestuursleden geen poot meer hadden om op te staan. Om dat ze zelf uit het bestuur waren opgestapt, konden ze de directrice niet ontslaan. Inmiddels is de directrice en een nieuw Iatrosofisch lid van het be stuur geworden. Daarmee heeft de sekte volgens de ongeruste ouders een coup gepleegd. Zij zouden de baas zijn over het kinderdagver- blijf dat meerdere vestigingen in Schiedam heeft. Maandag is een tiental leidsters 'in staking' gegaan door zich ziek te melden. Ook ouders van kinderen besloten na een aantal vergaderin- gen uit protest over de onduidelij- ke situatie hun kinderen voorlopig niet meer naar het kinderdagver- blijf te brengen. De spanning bij de ouders is sinds maandag sterk toe- genomen. Zij laten in een brief we- ten dat wethouder Groeneweg 'met alle mogelijke middelen' moet ingrijpen. Directrice M. van Wolveren van Honki Ponk heeft, volgens de ac- tievoerders, nauwe banden met de Iatrosofie. Evenals advocaat en be stuurslid P. de Bruin, die op zijn beurt weer lid is van de club men- sen rond de altematief genezer en homeopaat J. de Kok. De Kok is zeer omstreden omdat hij meerdere malen met justitie in aanraking is geweest. Zo is hij veroordeeld om dat hij met zijn iatrosofische be- handelwijze patienten in levensge- vaar heeft gebracht. zie verder de binnenpagina) SCHIEDAM - De Kersttijd nadert, en dat merk je (alleen niet aan het weer). Zo speelt het Leger des Heils geregeld in de Waterwegsteden om alvast het Kerstgevoel in de harten van het winkelend publiek te krijgen. In Schiedam heeft het Leger des Heils al een Kerstpot opgesteld om geld in te zamelen voor een goed doel. Komend weekend zullen de muzikanten van het Leger des Heils in Schiedam hun opwachting maken. Foto Roger van der Kraan DE GROOTSTEi AUDIO, TV. SPECIALIST' f »/D LftHl SCHIEDAM/ROTTERDAM Schiedammer Bert van Kan is met zijn ontwerp voor een tijdelijke op- fleuring van het stationsplein voor CS Rotterdam net niet in de prijzen gevallen. De gemeente Rotterdam had in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 een SCHIEDAM - Weerman Erwin Kroll opent vrijdag 15 december de laatste aflevering van de Uniso- no reeks in het Stedelijk Museum. Kroll is uitgenodigd omdat hij als liefhebber van de luchtfotografie banden heeft met Gerco de Ruijter die het Hollandse landschap op unieke wijze fotografeert: De Ruij ter maakt zijn luchtfoto's met be- hulp van een vlieger, waaraan hij een camera heeft bevestigd. Bergschenhoek Leeuwenhoekweg2,telefoon010-5216977. Breda Grenssteen 7-9, telefoon 076-542 54 42. Den Haag Van der Kunstraat 27, telefoon 070-40232 84. Rotterdam Olympiaweg 44a, telefoon 010-4791944. prijsvraag uitgeschreven; de jury kreeg 103 inzendingen ter beoor- deling. Van Kan werd tweede. Maar de jury maakte wel bekend dat van alledrie de plannen er de- len zullen worden uitgevoerd. De Rotterdamse wethouder Els Kuij- per heeft Van Kan toegezegd zijn ideeen in een andere plek van de stad te laten uitvoeren. Van Kan wilde het stationsplein la ten voorzien van een nieuwe vloer van scherven, afkomstig van Rot terdamse huishoudens die -in pa- tronen gelegd- met elkaar een bloemrijke pagina vormen. Het was de bedoeling dat Rotterdam- mers stukken van serviezen en aar- dewerk zouden bewaren; deze zouden worden ingezameld en ver- werkt in de tijdelijke kunsttoepas- sing van Van Kan. i SCHIEDAM - Fietsers en ander niet-autoverkeer tussen Schiedam- Noord en Delft-Zuid kunnen, in ie- der geval voor tweederde opge- lucht ademhalen. Zeker degenen die dagelijks tijdens spitsuren de Harreweg gebruiken, maken een boel minder kans om zomaar voor de sokken gereden te worden. Naast de smalle polderweg is na- melijk een brede fietssnelweg aan- gelegd. Het pad dat de veiligheid voor fietsers enorm vergroot reikt tot zo'n kilometer voor Delft-Zuid. Vanaf dat punt ontbreekt voorals- nog de ruimte om de comfortabele asfaltstrook nog verder door te trekken. De Harreweg zelf is, net als de Kandelaarweg, ook weer wat op- gekalefaterd. Vanaf 15 december zijn deze geliefde sluiproutes weer opengesteld voor alle verkeer. De wegwerkzaamheden vergen overi- gens nog wel tot komend voorjaar en daarom geldt op een aantal ge- deelten nog een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. SCHIEDAM - De Roemeen- se ambassadeur in Neder- land, Mihnea Motoc bezoekt vrijdag 15 december het res- tauratieproject van de Stichting Beschermd Stads- gezicht Schiedam op de voormalige r.k. begraaf- plaats aan de Vlaardinger- dijk. Samen met wethouder Groeneweg zal de hoog- waardigheidsbekleder om 10.00 uur aanschouwen hoe op de kapel die momenteel wordt omgebouwd tot kerk en multicultureel centrum voor de Roemeens-Ortho- doxe parochie, het opgekale- faterde kruis wordt terugge- plaatst. SCHIEDAM -Mike Red man presenteert vrijdag 15 december zijn nieuwste cd in Pand Paulus. De presen- tatie maakt deel uit van een muzikaal en visueel spekta- kel onder de titel 'Defor- mer'. Deformer is een multi- media-project opgezet door Redman in samenwerking met Barkode, een Rotter- dams collectief van jonge kunstenaars. Uitgangspunt voor Deformer is vervreem- dende muziek, tekst en beeld aan elkaar te koppelen. Het programma begint om 19.00 uur. Pand Paulus is geves- tigd aan de Korte Haven 125. SCHIEDAM - Fortis Thea ter aan de Schie presenteert komende zaterdag het natio- nale opera en balletgezel- schap van Moldavie. Deze uitheemse theatergroep speelt 'Notenkraker' van P.I. Tsjaikovski als familie- voorstelling. Zie voor meer informatie de Servicepagina in het tweede katern. SCHIEDAM - De 31-jarige ver dachte Kees. B. van de moord en verkrachting van de 10-jarige Nienke, heeft zijn eerdere beken tenis ingetrokken. Na zijn arrestatie in September heeft de verdachte uit Vlaardingen volgens de politie tot drie maal toe bekend dat hij de dader is van de moord op het Kethelse school- SCHIEDAM - De gemeente Schiedam is niet geselecteerd voor Duale Gemeenten, het project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het pro ject richt zich op vernieuwing van de lokale democratie. Schiedam viel samen met tach- tig andere gemeenten -waaron- der Vlaardingen en Maassluis- buiten de boot. De tachtig ver- liezers mogen wel meedoen aan het project 'Vernieuwingsnet- werken'. Het is de bedoeling dat deze gemeentes via Ver- nieuwingsnetwerken ervarin- gen uitwisselen over bestuurlij- ke vernieuwing. Binnenlandse Zaken zegt in een verklaring gemeentes te hebben geselecteerd 'op basis van draagvlak voor verandering en vernieuwingsgezindheid in de gemeente'. Daamaast heeft het ministerie ook geprobeerd een goede geografische versprei- ding onder de deelnemende ge meentes te verkrijgen. In totaal hebben honderd ge meentes zich voor het project opgegeven. meisje Nienke. Ook andere bewij- zen als de fiets van de verdachte die in de bosschages werd gevon- den en het gebruikte stanleymes duiden er volgens justitie op dat de Vlaardinger de dader is. Tijdens de rechtzitting van vorige week echter betoogde de advocaat van de verdachte dat zijn client de bekentenis onder druk zou hebben afgelegd. Bovendien zouden zijn eerdere verklaringen tegenstrijdig- heden bevatten. De zaak wordt in de komende drie maanden bij de Rotterdamse recht- bank voortgezet. Het bekend gemaakte signalement van de dader klopt niet helemaal met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie komt dit doordat Maaikel -die zich kon red den door zich dood te houden- na de bloedige aanslag zelf emstig ge- traumatiseerd zou zijn. Zondag 17 december 15.00 uur KerstVreugdefeest (met live musical) Zondag24 december22.00 uur Kerstnachtmis Maandag 25 december 15- 00 uur Familie Kerstfeest Plaats: Havenkerk, Lange Haven 70, Schiedam Info: 010-4266411 EJ J3, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement* (6 weken voor slechts 31,-) Naam: Adres: Voorl:. Nr: m/v Postcode: Telefoon:... Plaats:.... (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Gelctt alleen als u de afgelopen drie maanden geen abonnee bent geweest.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1