In Rotterdam ontmoet en proef je de hele wereld Pak drempels die je normaal niet kunt of durft te nemen 'Er komt eindelijk iets goeds van de grondm Rotterdam' De bekoring van lichtjestoer door Rotterdams havengebied Industrieel toerisme nieuw fenomeen Op ontdekkingstocht in (oude) stadswijken n* City Breaks Afwachtend staan we voor de deur, elkaar aankijkend met de onuitgesproken vraag in de ogen; wat zal ons nu te wachten staan? We hebben zojuist aangebeld bij een woonhuis, ergens in een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam. De deur gaat open en voor ons staat een rondbor- stige Surinaamse vrouw. Met een brede lach nodigt zij ons gastvrij uit om binnen te komen. We schudden handen, maken kennis met elkaar, gaan de trap op en komen in haar huiska- mer. We vallen haar domein binnen, gewoon op dat willekeu- rige moment van de dag. Hoe werkt het Wat kost het 4 Woerisdag 20 decernber 2000 ben over wat we er precies gaan zien. Het enige wat we weten is dat het gaat om een winkel in leer, rub ber, lak en metaal; de grootste showroom van Europa op het ge- bied van fetish en sm. Als laatste adres die middag staat - de tegen- stelling kan nauwelijks groter zijn - een bezoek aan een moskee ge- pland. Londen, Berlijn, Parijs..., velen van ons hebben die steden al meer dan eens en soms tot vervelens toe gezien, zonder zich af te vragen wat Nederland zelf op het gebied van stedentrips te bieden heeft. Heel veel zo blijkt. Voornoemde verrassende bezoeken vormen een onderdeel van het arrangement Ci ty Safari. Een arrangement dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van de onlangs gepresenteerde nieuwe VVV-vakantiegids City Breaks. Onder het motto 'Lekker weg in eigen land' heeft Toerisme en Re- creatie Nederland, in samenwer- king met het bedrijfsleven en de VVV's van Groningen, Amster dam, Den Haag, Rotterdam en Maastricht, in de vorm van City Breaks een nieuw product ontwik- keld. In deze City Breaks wordt de multiculturele samenleving bena- drukt en worden het gebruikelijke en het ongebruikelijke samenge- bracht in even bijzondere als ver rassende arrangementen, waarbij de reiziger op ontdekkingsreis gaat in eigen land. Toerisme Recrea- tie Nederland beoogt met behulp van het VVV-netwerk door middel van kort durende stedentrips, de City Breaks, het unieke van Neder land onder de aandacht van het pu- bliek te brengen. In dit kader roem- de directeur Hans van Driem van Toerisme Recreatie Nederland als rechtgeaard Hagenaar het Rot- terdamse toeristische product: „Er komt eindelijk iets goeds van de grond in Rotterdam", zo sprak hij lovende woorden. 'Kijk eens wat dieper in de ziel van de samenle ving' dat is het idee achter de City Breaks, bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe ideeen en gericht op zowel de jonge tweever- dieners als de groeiende markt van 55-plussers. Van Driem: „Het pretpakket Nederland wordt steeds groter. De productie van City Breaks, waarbinnen traditionele zaken gemixed worden met mo- derne zaken, is er daar een van. De in de gids City Breaks vermel- de twee of driedaagse arrangemen ten, compleet met verblijf in gere- nommeerde hotels, zijn vooralsnog beperkt tot de vijf voornoemde ste den. De bedoeling is echter om op termijn ook stedentrips voor ande- re grote steden in de gids op te ne- men. Overigens zijn trips voor de steden Rotterdam, Den Haag en Maas tricht zelfs in Engeland en Vlaan- deren te boeken via internet omdat met name in die gebieden veel be- hoefte bestaat aan nieuwe dingen. De City Breaks-gids is gratis af te halen bij de reisverkopende ANWB- en VW-kantoren, evenals bij de ANVR reisbureaus. Ook zijn daar de arrangementen te boeken. Onder het motto 'Lekker weg in eigen land'zijn verschillende stedentrips gearrangeerd, bedoeld als ontdekkingstochten met een mix van traditionele en moderne zaken. Deze foto toont de oude haven van Rotterdam met daarom heen onder meer de verrassende architectuur van de kubuswoningen. ,"\C\ /~\<T\ Kijk eens wat dieper in de ziel van de samenleving Het Rotterdamse Haven- en industriegebied heeft's avonds met zijn duizenden lichtjes een speciale bekoring. (Foto: Rob Kamminga) Wie aan toerisme denkt, heeft niet meteen het onderwerp 'in- dustrieel toerisme' in gedachte. Toch heeft Rotterdam op dat ge bied iets unieks te bieden. Indu- strieel Toerisme biedt speciale programma's voor zowel de za- kelijk gerelateerde bezoeker als de specifiek gei'nteresseerde be zoeker en gunt de toerist een kijkje achter de schermen van bedrijven die zich met havenac- tiviteiten bezig houden. Denk bijvoorbeeld aan het Euro- pees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), het Rotterdam Carcenter waar wekelijks per schip duizen den aujo's, voornamelijk uit Japan, Maleisie, Korea en India aanko- men. Deze worden tijdelijk opge- slagen en geassembleerd voor ver- der transport naar diverse Europe- se landen. Tot de mogelijkheden behoort ook een bezoek aan de Fruit Terminal Rotterdam aan de Merwehaven, De Merwehaven is uitgegroeid tot het hart van de Rot terdamse fruithaven waar jaarlijks circa 1 miljoen ton fruit en groen- ten van de aan de kade afgemeerde schepen wordt gelost. Uiteraard komt ook de ECT aan bod, de grootste en modemse container terminal van Europa. Daarnaast is een bezoek aan de slufter met zijn capaciteit vanlfiSO miljoen kubieke CX65 Londen, Berlijn, Parijs..., velen hebben deze steden tot vervelens toe bezocht zonder zich te realiseren dat Nederland zelf op het gebied van stedentrips veel interssants te bieden heeft. Wat dat betre ft biedt een stad als Rotterdam een keur aan ongekende mogelijkheden. (Foto: Frans Wuijts) door Berrie Laros Niets is speciaal voor ons op orde gebracht, zowel woonkamer als keuken stralen het dagelijkse le- ven uit van een doorsnee gezin, waarin de moeder in afwachting van haar uit school komende kinderen, al enige voorbereidin- gen voor de maaltijd treft. We worden uitgenodigd te gaan zit- ten en krijgen een beker geurige thee met iets lekkers aangebo- den. Terwijl wij onze thee drin- ken en de woonruimte ongege- neerd in ons opnemen, rommelt de vrouw des huizes wat in de keuken. Zij geeft ons even de tijd om op ons gemak te komen. Dan voegt zij zich bij ons en zegt, ge- nietend van onze onwetendheid lachend; ..Jullie vragen je na- tuurlijk af wat je hier precies komt doen he. Dat zal ik jullie zeggen; jullie gaan Surinaams koken!" Wij kijken elkaar aan en lachen breed met haar mee. In de keuken liggen de ingredienten klaar voor een Surinaams broodje kipkerry. We worden aangespoord te begin- nen met het snijden van het vlees, de uien en het samenvoegen van de kruiden. Al kokkerellend raken we op een volkomen natuurlijke en ontspannen wijze met onze gast- vrouw Diana in gesprek. Zij vertelt over haar leven, hoe het is om in Nederland en het centrum van Rot terdam te wonen en wat zij zoal in het dagelijkse leven doet. Zodra het kipmengsel klaar is komen de borden op tafel en vullen we de aangereikte broodjes overdadig met ons brouwsel. Want „alles moet op", zegt onze gastvrouw terwijl ze de pan scheef houdt om het laatste restje over onze brood jes te verdelen. Dan moeten we eten. We smullen tot en met het laatste kruimeltje en dan is het tijd om op te stappen. Op naar het vol- gende, ontegenzeggelijk spannen- de adres, waarbij we opnieuw slechts enkele aanwijzingen heb- meter voor de opslag van slib, be- slist de moeite waard. Reuze inte- ressant is uiteraard ook de storm- vloedkering bij Hoek van Holland en voor een vergezicht over Rot terdam en zijn havengebied mag een bezoek aan de Euromast niet ontbreken. Industrieel Toerisme heeft vele mogelijkheden op het gebied van 'special intrest tours' en biedt complete en op maat ge- maakte programma's aan. Belangstellenden kunnen kiezen; met de bus en/of per boot door het haven- en industriegebied van Rot terdam. De tours van Industrieel Toerisme worden begeleid door ervaren en gespecialiseerde gidsen die vrijwel alien in het Rotterdam se haven- en industriegebied werk- zaam zijn geweest. Zij hebben dan ook een speciale band met de ha ven en kunnen de toerist in figuur- lijke zin 'een kijkje achter de schermen geven'. Afhankelijk van de bedrijfsbezoeken die in het pro- gramma opgenomen worden, wordt de meest gespecialiseerde gids op dat gebied gevraagd om de tour te begeleiden. Bijzonder succesvol en daarom ge- prolongeerd is de door Industrieel Toerisme georganiseerde 'lichtjes- tour'. Gedurende de wintermaan- den, tot en met 23 maart, vertrekt er iedere vrijdagavond een rondrit door het Rotterdamse haven- en in dustriegebied. Tijdens een tussen- stop op de Landtong bij Rozen- burg, kan de toerist onder het ge- not van een glaasje wijn, van het feeerieke uitzicht bij avond en de duizenden lichtjes genieten. De lichtjestour is, zo konden wij erva ren, een werkelijk unieke gelegen- heid om kennis te maken met het sprookjesachtig verlichte havenge bied. Overigens maakt deze licht jestour ook deel uit van City Breaks, waarover wij u elders op deze pagina uitgebreid informeren. De lichtjestour start om 19.00 uur en duurt tweeeneenhalf uur lang. Deelname kost 25 gulden, houders van de Rotterdam Pas krijgen een rijksdaalder korting. Voor meer informatie en re serve- ringen: Industrieel Toerisme Rot terdam, telefoon 010-4119855 of bij de ANWB/VW Rotterdam, tel. 010-4023234. Rotterdam herbergt tal van geheimen die de moeite van het ontdekken waard zijn. Het wereldrestaurant Bazar is een sfeervolle pleisterplaats tijdens de ontdekkingstocht door Rotterdam. Foto: Dick Sluijter) Uniek in de City Breaks gids is het arrangement dat in het kader van Rotterdam als culturele theaterhoofdstad is samengesteld. Het is een arrangement waarin opge nomen is de varieteshow 'City' met Mini en Maxi. Het wereldbefaamde duo opent het nieuwe Luxor Theater met deze show, die is opgebouwd random Mini en Maxi en waaraan vele artiesten uit de hele wereld deel- nemen. Waar uw belangstelling ook naar uitgaat; theater, kunst, architectuur, muziek, luxe winkelen of een ont dekkingstocht door de oude wijken van Rotterdam? Het kan allemaal, zelfs een mix is mogelijk Rotter dam is een stad van ongekende mogelijkheden waar je de hele wereld ontmoet, ook op culinair gebied. Een letterlijke voorproef daarvan is al te ondergaan in het achttien kamers tellende hotel en wereldrestaurant Bazar in de Witte de Withstraat 16. De in oosterse sfeer ingerichte kamers bevinden zich boven het bij zonder sfeervol eveneens oosters ingerichte restaurant. Het restaurant is een afspiegeling van de multiculture le sfeer die Rotterdam ademt. De keuken is daarmee volledig in overeenstemming en komt uitstekend tot uitdrukking in bijvoorbeeld het gerecht 'Bizar Bazar', een overheerlijke en bovendien betaalbare, mix van verschillende internationale gerechten. Een bijkomend voordeel is de centrale ligging van Bazar, temidden van musea, galeries, theaters, winkels en in de nabij- heid van de Erasmusbrug en de Kop van Zuid. In de City Breaks-arrangementen zijn drie en vier ster- renhotels opgenomen zoals; het Hilton Hotel, Bilder- berg Parkhotel, Holliday Inn, Hotel Intell, Eden Sa voy, Hotel Breitner, Van Walsum, The Westin, Eden Savoy en Eurohotel. In de City Breaks gids staan de duutjjm de prijzen van de arrangementen en de hotjds vermeld. De City Safari geeft zicht op het dagelijks leven in de oude wijken van de stad. Een opvallend arrangement in het City Breaks-aanbod in Rot terdam zijn de City Safari's. Be- halve de hierboven aangehaalde bezoekadressen, zijn er tal van andere mogelijkheden. Marjo- lein Masselink, het brein achter City Safari, heeft haar adressen- bestand in de vier jaar dat City Safari nu bestaat, tot ongeveer 250 adressen weten uit te brei- den. Het zijn adressen van Rotterdam- mers in de diverse wijken die in hun huis of bedrijf toeristen ont- vangen en laten kennismaken met hun cultuur, leven, werk of bijzon dere hobby. Zo is er een Rotter- dammer die in zijn stadsachtertuin- tje schitterende goudkarpers in een vijver van pakweg vier bij vijf me ter kweekt. Hij raakt niet uitge- praat over zijn hobby en vertelt zijn bezoekers er alles over wat zij willen weten. Bij Saba Diri de Cul- turu Winkel treft de toerist alles aan om het goede aan te trekken en het boze af te weren. Alles mag ge vraagd worden en bij het afscheid krijgt de bezoeker een van de olien mee om thuis uit te proberen. Wat te denken van een bezoek aan Gee- ta Rama? Zij gunt haar bezoekers een kijkje achter de schermen van haar atelier, waar zij behalve tradi tionele Hindoestaanse (bruids)kle- ding schitterende moderne feest- en galajurken maakt. Voel de stof- fen, bewonder het oogverblinden- de borduurwerk en de hand- en hoofdsieraden die goed bij haar creaties passen. Tegen inlevering van de City Safari-waardebon krij gen de bezoekers zelfs zo'n sieraad als souvenir mee naar huis. Een ouderwetse ambachtsman, Mari- nus, beschikt over twee rechter handen en zaagt, timmert en lijmt alles wat los en vast zit aan elkaar. Op de kachel staat de ketel te flui- ten, dat betekent gezellig aan de thee met Marinus die intussen zijn levensfilosofie over zijn bezoekers uitstort. Kortom, een ontdekkings tocht in de (oude) wijken van de stad brengt bezoekers over drem pels die zij normaal gesproken niet kunnen of durven over te gaan. Degenen die een City Safari willen doen melden zich aan bij City Sa fari Rotterdam. Gevraagd wordt naar welke onderwerpen de be langstelling uitgaat en wat de wen- sen zijn. De medewerk(st)ers van City Safari Rotterdam passen hun keuze-aanbod daarop aan. U gaat op stap met z'n tweeen, drieen of maximaal met z'n vieren. Een spe ciaal voor uw groepje samenge steld programma brengt u naar de adressen waar u wordt verwacht. De meeste safari's zijn goed te voet te doen vanaf het vooraf afge- sproken startpunt. Voor degenen die een paar wijken op een dag willen doen is een fiets echter een uitkomst. Het huren van fietsen of een fietstaxi is desgevraagd door de organisatie te regelen. Soms kan ook het openbaar vervoer uitkomst bieden. Het weer blijft uiteraard een onzekere factor, maar voor wie zijn kleding er op afstemt is de Ci ty Safari het hele jaar door uitste kend te doen. Uw gastheren/vrouwen rekenen op uw komst, weten dat u nieuwsgie- rig bent en vertellen graag hun ver- Ontmoeting met vreemde culturen in de stad. haal. Misschien zijn zij ook wel nieuwsgierig naar uw verhaal. Let wel, u hoeft het niet met elkaar eens te zijn of worden, noch is het nodig elkaar te overtuigen. Waar het bij deze bezoeken om draait is respect. Respect is het sleutel- woord, want alleen wederzijds res pect kan van de City Safari een even boeiende als onvergetelijke gebeurtenis maken. Een City Safari is geen low bud- get-aangelegenheid. Per persoon wordt zestig gulden gevraagd voor een wandeltocht langs vier adres sen. De helft van dat geld gaat naar de gastheren- en -vrouwen. (Bij het verlaten van een adres laat de bezoeker een waardebon achter, waarmee de gastheer of-vrouw kan aantonen inderdaad gasten ontvan- gen te hebben). De rest is voor de uit drie vaste medewerkers be- staande (commerciele) organisatie. Kiest iemand bijvoorbeeld voor het onderwerp Indiase dansen, dan moet daarvoor ook de huur van het danszaaltje betaald worden. „In feite kan je het zo duur maken als je zelf wil", zegt Marjolein Masse link. „Want, wie zijn City Safari wil aanvullen met een uitgebreide lunch of een Surinaamse kookcur- sus, kan dat doen. Moeten er fiet sen of een fietstaxi worden ge- huurd, dan worden die kosten ui teraard doorberekend in het ta- rief." City Safari Rotterdam, Postbus 25034, 3001 HA Rotterdam, tel. 010-4363567, fax 010-4361458. E-mail citysafari@wxs.nl of inter net www. city safari, nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 13