11 Tijdelijke sluiting EHBO gaf 'Ruwaard' voortrekkersrol 'Vrijwilligers van onschatbare waarde voor ons en patienten [T( Spijk enisser'Het Ruwaard' jubileen blikt terug 'Wachtkamer zit hier altijd vol' Patienteninformatiecentrum voorzietin behoefte I ft£12l<£Ct in rl II ICXG d(CI Ul SPUKENISSE - Nog niet zo heel erg lang gele- den moesten de bewoners van Voorne, Putten en Rozenburg, en soms wel van verder weg, een lange reis ondernemen als ze medische specialis- tische hulp nodig hadden of in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Gelukkig heeft de mens de neiging om vervelende dingen snel te vergeten maar menigeen zal zich de eindeloos lange reis kunnen herinneren naar de ziekenhui- zen in de omliggende gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Dirksland. Tien jaar geleden, op 6 juni 1990, kwam hier een einde aan door de opening van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse, in de volksmond 'het Ruwaard' genoemd. Terug Verveling Vrienden Woertsdag 20 december 2000 LSI CX73 Ruwaard van Putten Ziekenhuis is in tien jaar de kinderziektes ontgroeid door Ank Herstel Foto's Rob Kamminga De ruime, riante draaideur werd gefinancierd uit de nalatenschap van een dankbare patient. De fraaie entree van het ziekenhuis. Tien jaar is een tijd waarin heel veel kan gebeuren. Leuke dingen maar ook minder leuke dingen. Mevrouw L.A.M.J. van Atteveld is samen met de heer J.G. de Groot, vijf jaar geleden aange- steld als directeur van het Zie kenhuis. Zij troffen een zieken huis aan dat in minder goede fi nanciele omstandigheden ver- keerde en bovendien een slechte naam had opgebouwd. Met zijn tweeen kregen zij de taak opge- legd om de zaak (hoe toepasse- lijk) weer gezond te krijgen. Nu, vijf jaar later kan mevrouw van Atteveld met een gerust hart zeg- gen dat met de medewerking van al het personeel een gezond be- drijf is neergezet. Waarom het Ruwaard tien jaar ge leden zon slechte start heeft ge- maakt legt zij uit: „Toen het zie kenhuis werd gebouwd in 1990 had men te kampen met ernstige bezuinigingen. Het budget was niet toereikend en op alle mogelij- ke manieren is er tijdens de bouw van alles wegbezuinigd. Eigenlijk is het hele ziekenhuis te klein op- gezet voor het stormachtige begin in die startperiode. Men probeerde positief te reageren en aan de vraag te voldoen maar dit resulteerde in financiele problemen. Mede door deze financiele problemen ont- stond een negatief imago. Ook de huisartsen hadden een negatief beeld van het ziekenhuis. Om de relatie tusseh specialisten en huis artsen te verbeteren hebben we de 'ovale tafel' gesprekken inge- voerd. Per vak hebben we met de specialisten en de huisartsen ge sprekken gevoerd en overleg ge- pleegd. Een van de afspraken was nascholing samen te organiseren. De grote vraag hierbij was 'hoe gaan we samen verder?'. Inmid- dels is er een goed contact en goe de communicatie tussen de huisart sen en de specialisten. We hebben op 30 november een lustrumsym- posium belegd voor de huisartsen met als thema 'zorgvisie'." Omdat het gebouw al vrij snel te klein was is er van alles aange- bouwd. Een ruimte voor de kaak- chirurg, oogheelkunde en een ste- rilisatie-unit werden rond 1994 al bijgebouwd. Er werd een helicop- ter-landingsplaats gecreeerd, de kinderafdeling werd uitgebreid met een speelplaats en voor perso neel dat kinderopvang nodig had werd op loopafstand door Stich- ting Kinderopvang Spijkenisse (SKS) de kinderopvang 'het Ruw- aardje' geopend. Omdat het Ruw aard zeer klantgericht denkt wer den verpleegkundigen opgeleid in de specialisaties revalidatie, onco logic, cara en diabetes. Sinds vorig jaar is er voor klachten een officie- le klachtenfunctionaris. Evenals in het onderwijs, is ook de gezond- heidszorg steeds meer gebonden aan allerlei regels en wetjes die van hogerhand worden opgelegd. Mer- ken de medewerkers van het zie kenhuis niet dat de uitvoering van deze door de overheid opgelegde regels, ten kosten gaat van de zorg om de patient? Van Atteveld: „Wij voelen ons inderdaad belemmerd. Het moeten volgen van sommige regels geeft administratieve last en dat gaat ten koste van de patient. Dit betreuren wij ten zeerste. Het is meestal goed bedoeld maar men weet vaak niet hoeveel tijd erin gaat zitten. Tijd die beter aan een patient kan worden gegeven door even bij hem of haar te gaan zit ten." Deze medewerksters in de keuken doen hun werk met zichtbaar plezier. In verband met personeelsge- brek moest het Ruwaard van Putten Ziekenhuis vorig jaar gedurende twee maanden de EHBO afdeling's nachts geslo- ten houden. Dit had alles te maken met financiele proble men. Er was geen extra geld voor meer personeel. Het per soneel dat er was moest daar- door harder werken. Er ont- stond een personeels-leet >oop. Van Atteveld: „ik kan me heel goed voorstellen dat als je in een ander ziekenhuis veel min der hard hoeft te werken, je op een gegeven moment daarvoor kiest. De wachtkamer van de EHBO zit hier altijd vol. De werkdruk is hier drie, vier keer zo hoog als elders. We hebben vorig jaar ge- kozen voor kwaliteit. We kon- den de mensen op dat moment niet die zorg bieden die ze nodig hadden en daarom is de EHBO tijdelijk gesloten geweest. Het heeft ongeveer twee maanden geduurd voordat we intern per soneel hadden opgeleid. Daarna is de EHBO weer opengegaan. Overigens hebben we een soort voortrekkersfunctie gehad met het tijdelijk sluiten van de EHBO want een paar ziekenhui- zen met vergelijkbare problemen zijn ons nagevolgd.' Van de algemene tendens die in Nederland heerst dat er een te- kort is aan mensen in de gezond- heidszorg is in het Ruwaard niet zo veel te merken. „Het is zo leuk", lacht van Atteveld, „dat veel mensen die elders zijn gaan werken weer bij ons terug ko- men. Vooral de informele sfeer, de leuke collega's en de goede bazen zorgen ervoor dat veel mensen weer terugkomen. Het feit dat het hier heel erg druk is en dat iedereen veel harder moet werken dan ergens anders vin- den ze niet erg. Er zijn wel wat vacatures in de meer gespeciali- seerde vakken maar over het al- gemeen is het verloop en het ziekteverzuim hier heel laag. Re- latief gezien hebben wij hier minder personeelstekort dan in andere ziekenhuizen. Ik moet wel zeggen dat iedereen hier heel erg hard werkt. Verder denk ik dat het ook een voordeel is dat we op een eiland zitten. Perso neel vindt het prettig om in de buurt te werken en niet eerst een brug of tunnel te moeten passe- ren." Twee keer per jaar start in het Ruwaard een opleiding tot ver- pleegkundige. De leerlingen worden elders theoretisch opge leid en krijgen hun praktische opleiding tijdens hun werk in het Ruwaard. Wat betreft de wachttijden waar- over zoveel gesproken wordt heeft van Atteveld een duidelijke mening: „We hebben gekozen voor meer productie. We zijn een productief ziekenhuis en helpen snel. De wachttijden val- len daardoor over het algemeen wel mee. Natuurlijk krijgen spoedgevallen voorrang."Wat betreft de alternatieve genees- kunde denkt van Atteveld dat de meeste specialisten daar niet echt op zitten te wachten. „De patient bepaalt zelf hoe hij met zijn ziekte omgaat. Wij geloven in verantwoorde medische we- tenschap. Blijkbaar is er soms toch behoefte aan en als een pati ent dit aangeeft willen wij even- tueel wel een makelaarsrol ver- vullen maar de kern is toch de medische wetenschap. Soms kom je toch wel in de buurt als je bijvoorbeeld aan fysiotherapie en haptonornie denkt." De patient die uiteindelijk in een van de 275 bedden terechtkomt kan zich gelukkig prijzen met het eten wat in het Ruwaard ver- strekt wordt. Ziekenhuispatien- ten willen nogal eens klagen over allerlei dingetjes. Door de jaren heen is er nog nooit een onverto- gen woord gevallen over de kwa liteit van het eten in het Ruw aard. „Dat klopt", aldus van At teveld, „we scoren heel hoog. Eten is heel belangrijk als je in het ziekenhuis ligt. We hebben keuzemenu's en die worden hoog gewaardeerd. Onze koks geven elk jaar een de- monstratie in de hal van het zie kenhuis. Deze demonstraties gaan over de manier van koken bij be- paalde ziekten. Dat is altijd een groot feest. Daar maken die jon- gens altijd iets leuks van." Wie voor een ziekenhuisopname komt krijgt te maken met de dames van de UVV, de Unie van Vrouwelijk Vrijwilligers. Van Atteveld: we zijn heel erg gelukkig met deze mensen. Ze zijn vreselijk belang rijk voor ons en voor de patienten. Ze zitten bij de patientenvoorlich- ting, helpen bij het vervoer, zorgen voor het fruit en tijdens de onlangs gehouden open dag zijn ze ook van onschatbare waarde gebleken." In de hal, rechts van de ingang is een balie van de UVV. De dames Haagsma, Kweekel en Stam zitten gezellig keuvelend bij elkaar. Kweekel en Stam werken al 10 jaar bij de UVV. Haagsma al vijf jaar. Het werk dat ze hier doen be- staat uit het ontvangen van nieuwe patienten, hen naar de gipskamer brengen of naar de polikliniek, fruit schoonmaken, de bibliotheek runnen, een praatje maken met de mensen en het leukste: bloemen brengen. Mevrouw Kweekel: „Ik ben hier achter geboren, op dit ter- rein heb ik als kind gespeeld. Het is leuk dat ik nu op deze plaats dit leuke, nuttige en dankbare werk doe." De dames zijn unaniem de mening toegedaan dat sfeer in het ziekenhuis geweldig is, dat ze veel Drie vrijwilligsters van het UW staan paraat om de patienten behulpzaam te zijn. lol hebben en dat ze op deze ma nier onder de mensen blijven. De geraniums om achter te zitten zijn er ook nog wel als de dames 80 zijn, vinden ze zelf. Tijdens' de open dag die onlangs is gehouden hebben de vrijwilligers van de UVV eveneens de gehele dag het publiek ter zijde gestaan. Ze ma ken tijdens dit interview meteen even van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan een sponsor die misschien nog wat rol- stoelen over heeft. Want daar heb ben ze een chronisch tekort aan. In het Ruwaard werken ongeveer 150 vrijwilligers. Wie belangstelling heeft voor dit leuke en verrijkende werk kan bellen met de contactper- soon in Spijkenisse, mevrouw A. Vermetten, tel. 0181-690046. Eenmaal in bed gelegen zou de verveling wel eens kunnen toe- slaan. Ook daar is aan gedacht. Be- halve de zorg van de UVV'ers voor het welzijn en de ontwikke- ling van de patient (ze beheren de bibliotheek) is een team van vrij willigers achter de schermen bezig om iedereen van muziek en infor- matie te voorzien. De medewer kers van de ziekenomroep weten altijd met veel enthousiasme aller lei opnamen te verzorgen die al Het 'Ruwaard' wordt geroemd om het lekkere en gevarieerde eten. De koks doen hun uiterste best om van elke maaltijd iets speciaals te maken. dan niet live aan de patienten wordt gepresenteerd. Verzoek- nummers kunnen worden inge- diend en gezien de gigantische col- lectie muziek is het haast onmoge- lijk dat een bepaald nummer niet aanwezig is. Eveneens bemand door vrijwilli gers is het links van de ingang ge legen Patienten Informatie Cen trum (PIC). Deze balie is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 16.00 uur. De mede werkers bieden een groot scala aan diensten. Ze geven algemene in formatie over de gang van zaken in het ziekenhuis, wijzen bezoekers de weg, bieden een luisterend oor aan patienten en bezoekers die daar behoefte aan hebben. Zij kun nen bij klachten de gegevens note- ren en doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris. Ze hebben de beschikking over voorlichtings- films op video. Rondom de balie is een keur aan foldermateriaal te vinden over de meest uiteenlopen- de zaken, folders over patienten- verenigingen, over bepaalde ziek ten, of ter voorkoming van aandoe- ningen en ziekten. Als er iets niet voorradig is kan het meestal wor den nagezonden. Diverse patien- tenverenigingen houden hier, doorgaans eens per maand, een in- loopspreekuur. Dit houdt in dat op een bepaald tijdstip iemand aanwe zig is die zelf lijdt aan een bepaal de ziekte en alle vragen kan beant- woorden van iemand die patient is of die iemand in zijn of haar omge- ving heeft met deze ziekte of aan- doening. Er zijn onder meer in- loopspreekuren van de Psoriasis- vereniging, Multiple Sclerose, Diabetes, Colitis Ulsclerosa, en Reuma. De juiste tijden van deze inloopspreekuren staan vermeld bij het PIC. Wie na de hoofdin- gang rechtdoor loopt treft het win- keltje aan. Op deze plaats is van al les verkrijgbaar. Koffie, thee en andere drankjes, vers bereidde snacks en broodjes, gebak, snoep. Natuurlijk ontbreekt het niet aan bloemen en fruit om voor patienten mee te nemen. Een keur aan tijd- schriften en boeken en speelgoed maken het assortiment compleet. Er zijn wat gezellige zitplaatsen gecreeerd dus wie onverhoopt wat langer moet wachten bij een van de specialisten kan hier terecht om een consumptie te gebruiken. In de vitrinekasten die recht tegenover de koffiehoek staan is meestal wel iets leuks te zien. Regelmatig wor den er in het ziekenhuis diverse ex-' posities gehouden, zowel van ob- jecten die in de vitrinekasten staan als schilder- en tekenwerk dat ver- spreid door het ziekenhuis aan de wanden hangt. Opvallend is dat over alle afdelingen op de bene- denverdieping, de gehele dag pret- tige muziek klinkt die bijna aan al le smaken tegemoet komt. Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan de aanleg van een groot par- keerterrein. In het verleden waren er enorme parkeerproblemen, zo wel voor personeel als voor bezoe kers. De algemene indruk was dat veel mensen hun auto onterecht op het ziekenhuisterrein parkeerden. Ze gingen dan vervolgens met de metro naar Rotterdam of gingen winkelen in de Spijkenisser bin- nenstad. Dit leidde tot veel erger- nis. Directeur Van Atteveld: „Het kwam regelmatig voor dat er au to's dubbel geparkeerd stonden waardoor de ambulance er niet door kon, die moest dan over de stoep met alle risicos van dien." Begin volgend jaar wordt er een begin gemaakt met betaald parke- ren. De opbrengst hiervan moet de kosten dekken die de herinrichting en het onderhoud van het terrein vergt. Op deze manier kunnen ook mensen die slecht ter been zijn ver- zekerd zijn van een parkeerplek, niet te ver van de ingang van het ziekenhuis. Het budget dat het Ruwaard ter be schikking staat komt volledig ten goede aan medische en verpleeg- kundige zorg. Soms zijn er wel eens zaken die door sponsors be taald worden. Zoals bijvoorbeeld de hoofdingang die uit de nalaten schap van een dankbare patient is betaald of de bankjes die voor het ziekenhuis staan, de vitrinekasten in de hal waar altijd van die leuke exposities te zien zijn. Voor al dit soort zaken waarvoor het reguliere budget tekort schiet is de Stichting Vrienden van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in het leven ge- roepen. Deze stichting heeft een aantal wensen die zij graag in de toekomst gerealiseerd wil zien. Wat te denken van: het aanleggen van tuinen in de patio's; het orga niseren van culturele presentaties; beeldtelefoon voor ouders van op genomen kinderen. Om deze pro- jecten mee te helpen realiseren is het mogelijk donateur te worden van de stichting. Meer informatie hierover is te verkrijgen via Stich ting Vrienden van het RPZ, Ant- woordnummer 785, 3200 WB te Spijkenisse. Tijdens de onlangs gehouden open dag heeft mevrouw van Atteveld zich onopvallend tus sen het publiek begeven. „Ik vond het erg leuk te luisteren naar de mensen. Ik heb voornamelijk posi- tieve geluiden gehoord. De meeste mensen vonden dat de sfeer erg prettig was in het ziekenhuis. Zij vinden het een professioneel zie kenhuis. Men voelt zich hier vei- lig." Vanwege de aanhoudende parkeerproblemen gaat het ziekenhuis binnenkort over tot betaald parkeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 37