maasstad weekbladen Graf Liduina wordt moqelijk geopend yipoPHuisr M umzzsn y£HI£ PATAT CRAirii. JsSfAf kf i ummummmm Dpruimincg DOK 99 A.S. ZONDAG, OPEN! Schiedam monumentenstad Z0NDAG 28 JANUARI GEOPEND I FOT# Soberheid troef in Keulen Stedelijktrekt42 procent meer bezoekers Afrikaanse podiumkunsten in wijkcentrum De Erker Wiegman stopt echt BOUMAN Gesprekken kerkbesturen verlopen moeizaam Activiteiten voor 55-plus VARKENSSCHNITZELS BOERENSCHOUDERHAM 49 PETIT PAIN WIT 10o Coppens in zee met Des Bouvrie Aandacht voor Hoekse Lijn blijft Project 'Marokko ontmoet...' NiEim IN 6 WEKEN VOOR 35,- Van 11.00 tot 17.00 uur. Schiedam Oplage 38.400 Totale oplage 624.300 - 24 januari 20018e Jaargang nr 4 'T BESTE AANBOD TELEFOON: 010 - 4090140 VAN 12.00 17.00 UUR SCHIEDAM - De Grote Kerk en de Liduinabasiliek praten al meer dan een jaar over het mogelijk openstellen van het graf van Liduina. Vooral vanuit katholieke zijde bestaat er de wens om het graf van Liduina in de Grote Kerk voor het publiek be- ter beter herkenbaar te maken. De gesprekken verlopen moei zaam, omdat de Grote Kerk hervormd is en moeite heeft met de verering van een katholieke heilige. Bezoekerscentrum /l V fORDjf ASK FORM-RE OpgeteW de bestej Donderdag: nature! of gepaneerd 1098 kiloI Lm Vrijdag: 150 gramI Zaterdag: 4stuksI PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenpiein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM NIEUWLAND mam, (muiti)- cuLTueeie hoofpstap VAM EK09PA Bijvoorbeeld: Laatste week! Gourmet Bowling Arrangement Tafelbarbecue Bowling Arrangement ZONDAG T/M VRIJDAG 20% KORTING OlO - 474 07 74 WWW.DOK99.NL Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 35,-. Vul snel de bon in I I I ............Nr;. Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam DE VOORDELIGSTE RENTE HYPOTHE1K AOVIESCENTR U M Het publiek zou het graf van Lidui- positie zien van het graf van Lidui na 1380-1433), dat zich bevindt in het noordelijk gedeelte van de Grote Kerk, door een glasplr.at kunnen bekijken. Het graf werd tij- dens de restauratie van de Grote Kerk in 1947 teruggevonden. In het grtff werden beenderen en een schedel gevonden die nu in de Li duinabasiliek worden bewaard. Foto's die werklieden in 1947 van het graf hebben gemaakt, tonen de dwarsbalken waarop ooit de kist van Liduina heeft gestaan. Liduina had hier uitdrukkelijk om ver- zocht: tijdens dertig jaar van haar leven had ze geen voet op de grond gezet. Ook de rood geschilderde kruisen op de grafmuren, waren in 1947 nog goed zichtbaar. Liduina werd oorspronkelijk bui- ten de Grote of Sint Janskerk be- graven. Door de toeloop van bede- vaartsgangers werd in 1434 een stenen kapel boven het graf ge- bouwd. Later kwam de kapel, door de uitbreiding van de kerk, binnen in de Sint Janskerk te liggen. Nu laten alleen gekleurde stenen de GKANTtSCHE FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teietom klein De gemeente Schiedam heeft ver- der plannen ontwikkeld om de klokkenluiderswoning van de Gro te Kerk om te bouwen tot een be zoekerscentrum. Dat werd donder- dag duidelijk tijdens het bezoek van staatssecretaris Rick van der Ploeg. In het centrum moet een ex- postieruimte komen met een per- manente expositie over de geschie- denis van de stad, ingepast bij de historische wandelroutes van de VVV. Ook zijn er plannen voor de openstelling van de klokkentoren. De plannen passen in de visie van staatssecretaris Rick van der Ploeg: „Een kasteel dat niet open- gaat daar geven we geen geld voor." Jalmar Teunissen SCHIEDAM - Voor 55-plussers worden de komende week weer verschillende activiteiten georga- niseerd door de Stichting Ouderen- werk. Vrijdag 26 januari is er mandalatekenen in Oost van 09.30 tot 11.00 uur. Kosten zijn zeven gulden per keer, met de Rotterdampas fl. 4,50 per keer. Zondagmiddag is De Woud- hoek open van 13.30 tot 16.30 uur. Bingo wordt donderdag 8 februari gedraaid in De Woudhoek van 14.00 tot 16.00 uur. Meespelen kost fl. 7,- voor zes ronden. Kaar- ten kunnen woensdag 31 januari worden afgehaald vanaf 10.00 uur. In dienstencentrum Oost kan ten- slotte elke vrijdag aan country dan- sen worden gedaan van 14.00 tot 15.00 uur. Kosten zijn fl. 11,50 per maand, met Rotterdampas fl. 7,50. VANAF 8 AN. T/M 14 FEB. ONTVANCT U 81/ BESTEOING VAN fS.- EEN EOT. LEVER DIT LOT IN VOOR 10 FEB. EN MAAK KANSOP EEN SCHITTEREN0E FORD KA Si jBI'jdorp K.IHilMK.p H.e.HfCZlNB.V. UWA.Cf IFVtXAHCH* SCHIEDAM - De Popprijs Schiedam is weer losgebarsten, voor de vijfde keer. Afgeiopen vrijdag werd de eerste voorronde gehouden in het Podium Cafe de Graauwe Hengst met bands als Count Ziggenpuss (geen onbekende in de Popprijs), the Riaggs, Bra en Room to Move. Vrijdag is het de beurtaan Indubio, The Dorst, Ceiiophane.Cashfiow, Medium en No Hardt Feelings. SCHIEDAM - Het bezoekersaan- tal van het Stedelijk Museum is het afgeiopen jaar met 42 procent ge- stegen ten opzichte van 1999. In totaal brachten 13.500 mensen een bezoek aan het museum. De toename uit lokale en regionale hoek is volgens het museum vooral te danken aan het honderdjarig be- staan dat gevierd werd met drie bij- zondere tentoonstellingen. Veel kinderen kwamen binnen door educatieve projecten in het muse um en Didadier, wat ruim 1100 be zoekers in klasverband opleverde. Ook het feit dat het museum sinds 1 januari 2000 gratis toegankelijk is heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de stijging van het bezoekers- aantal. v m Vt SCHIEDAM - Wethouder Aad Wiegman keert definitief niet terug als wethouder na de vol- gende verkiezingen. Dat werd duidelijk tijdens de traditionele boerenkoolbijeenkomst van af geiopen zaterdag, waarmee de PvdA het nieuwe jaar altijd opent. „Nee, ik kom niet terug, en dat is zeker", verklaarde hij. Eind 1997 ontstond er nog gro te beroering in de PvdA toen Wiegman voor een nieuwe ter- mijn als wethouder ging. De PvdA was ervan uitgegaan dat Wiegman het na 25 jaar in de raad wel welletjes vond, en had hem niet op de concept-kandi- datenlijst voor de gemeente- raadsverkiezingen gezet. Het afdelingsbestuur had verder in een oproep voor de kandidaten verklaard dat een zittingsduur langer dan drie perioden als 'ongewenst' werd beschouwd, dat zou alleen maar verstarrend zijn. Wiegman liet het er niet bij zit- ten en werd tijdens de ledenver- gadering alsnog op de bovenste plaats van de lijst gezet, na een nipte stemoverwinning (27 voor, 25 tegen). Breda Grenssteen 7-9, tel. 076-5425442 Vlaardingen Keukens: Gerard Burgerlaan 4, tel. 010-4600670 Let op: alleen de bovenstaande Wooning-vestigingen zijn zondag open. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker stond het afgeiopen weekeinde in het teken van Afrika en dan in het bijzonder de Afrikaanse podiumkun sten. In een pakkende foto-expositie werd het leven in Afrika verteld. Het Afrikaanse ritme kon worden ondervonden in een workshop Afrikaans dansen en de Afrikaanse dansgroep Lamine Drame zorgde voor een pas- send slot. Foto Dick Sluijter SCHIEDAM - De Schiedamse ondernemer Chris Coppens heeft afgeiopen vrijdag overeen- stemming bereikt met Jan des Bouvrie. Beddenkoning Cop pens krijgt van designkoning Des Bouvrie de eerste etage van de Korenbeurs aan de voorzijde, aangevuld met een gedeelte van het zijgedeelte. In totaal twee- honderd vierkante meter. „Het zal flink aanpoten worden", zegt Coppens, „Des Bouvrie ver- telde me dat het voor mij het beste is om 31 januari al klaar te zijn, want dan worden er tv-opnames gemaakt van het interieur van de Korenbeurs." Coppens en Des Bouvrie zijn al lang in onderhandeling. Eerder had Coppens ervan afgezien in te trekken in de Roelantshof. Des Bouvrie bleef proberen Coppens over de streep te trekken: „Hij bel- de me op en zei dat ik een oen was als ik het niet zou doen. 'We zijn collega's in plaats van concurren- ten. Waarom ga je niet mee naar de Korenbeurs?', zei hij nog." In de Korenbeurs zal Coppens de nieuwste Jan des Bouvrie-slaapka- merproducten laten zien. Voor Coppens -die sinds 1972 'in de bedden zit', betekent de stap naar de Korenbeurs een nieuwe uitdaging in zijn carriere. Coppens is niet van plan om zijn vestiging aan de Oranjestraat op te geven, ook daar zullen de zaken gewoon doorgaan. De Korenbeurs wordt zaterdag 3 en zondag 4 februari geopend. SCHIEDAM - Het project 'De Hoekse Lijn veiliger' zal ook in 2001 worden geconti- nueerd. Het project, een samenwer- kingsverband tussen de ge- meenten Schiedam, Vlaar dingen, Maassluis, Hoek van Holland, de NS en politie, ging in januari 2000 van start nadat zich een aantal incidenten op de lijn had voorgedaan. De activiteiten die tot dusver zijn ontplooid hebben gegevens over het hoe en waarom van de pro- blematiek opgeleverd. Ge- concludeerd is dat er sprake is van een structured pro- bleem, dat alleen samen kan worden opgelost. Inmiddels vindt er scherper toezicht plaats en worden intensieve controle-acties georgani- seerd. Het komende jaar zullen de partijen er hard aan moeten trekken om structureel de gevoelens van (on)veiligheid in positieve zin bij te stellen. SCHIEDAM - In het week einde van 21 en 28 januari vindt de eerste ontmoeting plaats in het kader van het project 'Marokko ontmoet andere culturen'. Doel van het project is het organise- ren van ontmoetingen in Schiedam tussen verschil lende culturen. Op 27 en 28 januari staan de landen Ma rokko, Sri Lanka en China centraal. Op zaterdag 27 januari pre- senteren de Tamils, inwo- ners van Sri Lanka, zich in wijkcentrum Dreesplein van 15.30 tot 23.00 uur. Op zon dag 28 januari presenteert China zich met vechtsporten in wijkcentrum De Erker tussen 12.00 en 16.45 uur. Nu showroom modeller! met kortingen tot 60% Topmodellen voor superprijzen, volop voordeel! Driezitter in microvezelstof vanaf IJsselmondselaan 175, Rotterdam Telefoon (010) 284 2111 WORD JE EVEN S T I I VAN A. von Soksenweg Vlaardingen KORTING! |^m mm mmm mm lJ Jd, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Adres: I Naam: Postcode: Plaats: i Telefoon: (6 weken voor slechts 35,-) Voorl: m/v (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer X579, 3000 VB Rotterdam I Geldt alleen als u de afgeiopen dne maanden geen abonnee bent geweest. Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: HLARETAAL I iipwi.ij i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 1