Woning van de maand Kiezen voor kunststof kozijnen en elementen Het kopen van een nieuwbouwwoning PROFITEER NU NOG VAN DE LAGE RENTE HYPOTHEEKRENTE Hypotheekwijzer BV Neem uw eigen makelaar mee Van tekening tot oplevering Berberisweg 248 - Rotterdam a rcf Lage rente voor regio Rijnmond! nieuwbouw 10 jaar vast met NHG bestaande bouw 5,9% met NHG Rotterdamsedijk437, Postbus 888, 3100 AW Schiedam Telefoon: 010-4736665 Deskundig en onafhankelijk SCHIEDAM - Veel mensen denken veel te gemakkelijk over het kopen van een huis. Terwijl aankopen van een paar hon- derd of duizend gulden vaak uitgebreid worden overwogen, is de aankoop van een woning van een ton of meer soms zo ge- daan. „Wanneer het om huizen gaat worden emotionele beslis- singen genomen, dat leert de praktijk", vertelt Robert van Dop van Dop Dop Vastgoed. „Wanneer het om zoveel geld gaat is het dus raadzaam je eigen makelaar mee te nemen." msmkh i?ttisssg,a '■■mms i i fosm sMsa® OOP DOP Vastgoed In Schiebroek gelegen zeer luxe en royaal driekamer appartement op de 6e etage, met groot terras op het Zuiden (Schiebroekse Parkflat). 6e verdieping: Ruim entree, hal met inpandige ruime berging, toilet, woonkamer 7.00 x 6.00 m v.v. eiken parket en toegang tot het terras, luxe open eiken keuken 4.85 x 3.20 m v.v. natuurste- nen-blad, combimagnetron, keramische kookplaat, bijkeuken met wasmachineaansluiting en mechanische ventilatie, slaapkamer 4.60 x 3.80 m, slaapkamer 4.60 x 2.80 m, ruime geheel bete- gelde badkamer met 2e toilet, douche en wastafel. Algemeen: De woning is goed onderhouden, warm water en verwarming middels cv combi-ke- tel, berging in de onderbouw, eigen parkeerplaats is apart te koop. Vraagprijs f 659.000,00 k.k. V.v.E.284,00 per maand Veto Schriftelijk Vestigingen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen Rijnmond Dop Dop Woensdag 7 februari 2001 xq05 Meer aandacht voor de aankoop van een woning Dop Dop Vastgoed heeft zich ning en omdat de aankoop bij veel inmiddels gespecialiseerd in de makelaars toch nog altijd een on- aankoop van woningen. Omdat het dergeschoven kindje is. „Het alge- belangrijk is klanten goed bij te mene idee is toch dat makelaars staan bij de aankoop van een wo- huizen verkopen, bij de aankoop sastaaaa 8 -SC3r MmBH - WATER WEG - Nieuwe kozijnen nodig? Dan zijn er twee keuzes. Hout of kunststof. Hout vergt wat meer onderhoud, kunststof oogt minder mooi. Of niet? Tegenwoordig zijn kunststof ko zijnen verkrijgbaar in talloze uit- voeringen en verschillende kleu- ren. Vooral sinds het begin van de jaren negentig maakt de kunst stof kozijn dan ook een ware op- mars. T oen werden de zogenaam- de verdiepte profielen op de markt gebracht, die naadloos aansloten bij de in Nederlandse gevels gebruikelijke vormen. In plaats van een grote vlakke mas- sa, onstond een ge vel met verdiept liggend glas. En velen waren di rect verkocht. Een ander voordeel van kunststof boven hout is de lange levensduur. Kunststof kozijnen gaan minimaal vijftig jaar mee en zijn vrijwel on- derhoudsarm. Het prijsverschil dat de consument bij aanschaf kwijt is als hij voor kunststof kiest, want kunststof is wat duurder bij aan schaf, verdient hij in de jaren daarna al heel snel terug. Want hout moet tochomdezoveelj aar onderhouden worden. Ook qua isolatie is kunststof te ver- kiezen boven hout. Vooral in com- binatie met hoog rendament glas is de isolatie optimaal en werking van het weer op de kozijnen is er niet. Bij vochtig weer wil een houten ko zijn nog wel eens gaan klemmen, maar daar heeft men bij kunststof absoluut geen last van. Wie kunststof kozijnen aan wil la- ten brengen doet er verstandig aan langs een VKG-keurmerkleveran- cier te gaan (Vereniging van Kunst stof Gevelelementenfabrikanten). De VKG-leden hebben een markt- aandeel van 75 procent en adviseert professioneel bij de aankoop van kunststof kozijnen, ramen, deuren en andere gevelelementen. Hij houdt zich aan strenge voorschrif- ten voor productkwaliteit en monta ge en komt altijd thuis om de situatie zelf te beoordelen. staat men over het algemeen veel minder stil. Daar willen wij veran- dering inbrengen." Voor alle ftlialen van Dop Dop Vastgoed, een in Schiedam, een in Vlaardingen en binnenkort ook een in Rotterdam, is een specialist aangesteld in de persoon van Da nielle Huurman. Bij haar komen alle aanvragen binnen, zij speurt alles af voor de klant, zij beoor- deelt de eventueel te kopen woning en rondt het traject af bij de notaris. Alle zaken rondom de aankoop zijn dus bij een persoon gecentrali- seerd. Het aankooptraject begint bij het zoeken naar een geschikte woning. Veel mensen vinden zelf een wo ning en vragen vervolgens aan de makelaar de aankoop verder te be- geleiden, maar anderen hebben al- leen maar een beeld van hun toe- komstige droomhuis. Bij Dop Dop Vastgoed kan de klant een woonwensformulier invullen en hiermee vrijblijvend drie maanden gratis ingeschreven staan. Wie na die tijd actief verder wil zoeken te- kent op het makelaarskantoor een zoekopdracht. Hiermee gaat de aankopende makelaar, in dit geval Danielle Huurman, aan de slag. Via kranten, de computer en Inter net en talloze andere ingangen worden geschikte woningen ge- zocht en aan de klant aangeboden. Wanneer de klant een huis heeft uitgekozen gaat de makelaar mee voor een globale inventarisering. Vragen die dan opkomen zijn: „Wat hebben de huizen in de buurt gedaan?" en „Wat is de waarde? Daarna wordt de kwaliteit van de woning beoordeeld. Gekeken wordt naar zaken als staat van on derhoud; riolering, dak, electrici- teit en beglazing. Daarna doet de aankopende makelaar de onder- handelingen en rondt het traject af bij de notaris. Ook als er na ver- loop van tijd verborgen gebreken de kop opsteken kan de klant nog bij de aankopende makelaar te- recht. Gekeken wordt dan in hoe- verre dergelijke gebreken te verha- len zijn en wie voor de kosten op gaat draaien. Een veel voorkomend misverstand is dat het inschakelen van een ma kelaar bij de aankoop van een huis duur is. „Maar de makelaar betaal je pas als je aankoop een zaak is geworden. Het is eigenlijk 'No cu re, no pay"', legt Danielle Huur man uit. „Ga je dus kijken, maar bevalt het huis je niet of is het bij- voorbeeld al verkocht, dan kost dat je niets. Je betaalt pas courtage op het moment dat de akte passeert bij de notaris en die kosten worden meegenomen in de hypotheek. Die worden dus uitgespreid over alle termijnen, direkt in je portemon- nee merkje dus zogezegd 'niets'." Dop Dop Vastgoed hanteert bo- vendien het standpunt dat de klant de aankopende makelaar vanzelf terugverdient. „Een makelaar kan onderhandelen over de prijs, de kosten die je aan de makelaar kwijtbent worden op die manier di rekt terugverdiend. REGIO - Wie een huis wil kopen, kan kiezen voor een bestaand huis of een huis dat nog moet wor den gebouwd. Dat is nogal een verschil. Bij nieuwbouw is er meer vrijheid dan bij bestaande bouw. Zo kan worden gekozen voor een aantal alternatieven voor de standaarduitvoering. Wel moet vaak lang worden ge- wacht voor de woning klaar is. En er is een verschil in financiering. Bij het kopen van een nieuw bouwwoning komt veel kijken. Een bestaande woning kun je be- zichtigen, een nieuwbouwwoning uiteraard niet. Toch wil iedereen natuurlijk weten waaraan hij be gint voor het koopcontract wordt getekend. Daarbij komt het aan op het grondig bestuderen van de tekeningen, de technische ora- schrijving en de koop- en aanne- mingsovereenkomst. Ondertus- sen moet ook nog eens worden ge- zocht naar een passende hypo theek. De hypotheek wordt afgesloten op het moment dat de eigendomsakte bij de notaris wordt getekend, ook al is de woning nog niet klaar. Met een gedeelte van dat bedrag wordt de grond betaald en eventueel een deel van de woning dat al wel klaar is. De rest van de hypotheek wordt in de pot gehouden. De bouwperiode is verdeeld in termijnen en naargelang deze termijnen vervallen komt er geld uit het depot. Zo wordt het huis stap voor stap betaald. Pas als de sleutel van de woning in het bezit is van de eigenaar, is het depot leeg en wordt het voile pond aan hypo- theekrente betaald. Dankzij deze constructie worden dubbele woon- lasten in de bouwperiode voorko- men. Kopers betalen in de bouwperiode namelijk wel rente over de hypo theek. Die rente is aftrekbaar. Om dat een groot deel van het hypo- theekbedrag in depot blijft, ont- vangt de koper ook rente. Komt dat bedrag uit boven de rentevrijstel- ling, dan moet er wel belasting over worden betaald. Het is daarom han- dig vooraf te laten berekenen hoe- veel uiteindelijk wordt bespaard. De inrichting van een huis en de tuin zijn vaak duurder dan bij een be staande woning. Een belangrijk voordeel is natuurlijk wel dat de splinternieuwe woning geheel naar eigen smaak kan worden ingericht. Een besloten veiling bij de rechtbankpresident REGIO - Een hypotheekhouder en beslaglegger kunnen de eigen- dommen van een schuldenaar openbaar verkopen. Bekend zijn de tafereeltjes in de veilingzaal waarin de genteresseerde hande- laars hun vaste plaats hebben en voor de nodige sfeer zorgen. Ie dereen mag meebieden,' vooraf- gaande aan de veiling is niet te zeggen wie en hoeveel mensen er op de openbare verkoop afko- men. Bij de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 is er echter nog een tweede executiemogelijkheid geopend. Deze vorm van gedwongen ver koop lijkt een onderonsje en kan voor verrassingen zorgen. Waar- om greep De Rooij naast zijn droomhuis? Maanman was eigenaar van een vrij staand huis met een grote boom- gaard. Door allerlei onvoorziene te- genvallers kwam Maanman in fi- nanciele problemen. Hij kon de hy- potheekrente niet meer opbrengen. De bank maande hem meermalen tevergeefs aan. Tot slot besloot de bank om drastische maatregelen te nemen en kondigde aan het woon- huis openbaar te gaan verkopen- Maanman zag uiteraard de bui al hangen en wilde het heft in eigen hand houden. Er werd een adverten- tie geplaatst waarin het huis voor zeven ton werd aangeboden. Maan man kwam ook al snel met een ko per, een zekere Burgers, tot een ak- koord. Burgers zou het huis kopen voor zes ton en een bedrag van vijf- tigduizend gulden betalen voor roe- rende zaken. De vordering van de bankbedroegfl. 610.000. Door een deel van de koopsom toe te rekenen aan roerende zaken waarvoor geen hypotheekrecht was verstrekt hoopte Maanman de bank te slim af te zijn. De bank had op haar beurt weinig trek in de deal tussen Maanman en Burgers. Voor de bank was de op- brengst natuurlijk niet fl. 650.000 maar slechts zes ton. Bovendien was de bank zelf op zoek gegaan naar een koper en had deze gevon- den in de heer de Rooij. De Rooij was zeer enthousiast over het huis en bood fl. 660.000. De bank wens- te een kostbare openbare veiling te voorkomen. Dat kon door bij de president van de rechtbank een ver- zoek in te dienen om de onroerende zaak aan een bepaalde koper over te dragen. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend door iedereen die er een belang bij heeft. De president behandelt het verzoek mondeling waarbij hij alle belanghebbenden uitnodigt. Nadat de bank het verzoekschrift bij de president had ingediend werden Maanman en Burgers uitgenodigd. Ook De Rooij werd uitgenodigd. Hij had van de bank gehoord dat de zaak in kannen en kruiken zou zijn. Er waren weliswaar diverse aanbie- dingen gedaan, maar die waren alle- maal lager dan die van de RooijDe Rooij had goede zaken gedaan, al- dus de bank bij het ondertekenen van de koopovereenkomst. Dat die overeenkomst was aangegaan on- der voorwaarde dat de president van de rechtbank deze zou goedkeuren was slechts een formaliteit. Al- thans; dat dachten de bank en De Rooij. Naast Maanman, Burgers, De Rooij en een vertegenwoordiger van de bank, was bij de zitting ook een zekere Paultje aanwezig. Hij had een zeer laag onderhands bod gedaan bij de notaris en werd daar om uitgenodigd. Toen de president de aanwezigen verzocht of iemand het woord wilde voeren over de voorgestelde ver- koopprijs van fl. 660.000 gulden gaf Burgers aan zijn bod te willen verhogen tot fl. 675.000. Paultje reageerde met een bod van duizend gulden meer. De moraal van het verhaal: zorg dat u bij de executerend notaris bekend staat als degene die gei'nteresseerd is in het huis en zie erop toe dat u wordt uitgenodigd voor een monde- linge behandeling van het verzoek over te gaan tot onderhandse execu- tie. Ook al bent u de hoogste bieder. dan bent u nog niet in veilige haven. Voor de zekerheid is het verstandig aanwezig te zijn bij de behandeling zodat desnoods een hoger bod kan worden uitgebracht. Als het dan nog misloopt zoals bij de Rooij. dan dient U zich daarbijin de regel neer te leggen. „Het is hier geen markf, riep een verbaasde rechtbankpresident. „Ik wil niet dat U tegen elkaar op gaat zittenbieden. Gaat U maar naar bui- ten en schrijf op een briefje wat Uw hoogste bod is^ Buiten liep Paultje naar Burgers. Hij verzocht hem vij- duizend gulden te betalen zodat hij niet zou gaan meebieden. Anderz zou hij de prijs opdrijven. Burgers weigerde verontwaardigd en schreef voor de zekerheid fl. 685.000 op. Dat bleek genoeg om de woning in bezit te krijgen. De Rooij had name lijk boos gereageerd. Hij paste er- voor om meer te betalen dan hij met de bank was overeengekomen. Hij zou wel schadevergoeding eisen van deze of gene. 5,7%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2001 | | pagina 19